Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingu najlepszych uczelni przyrodniczych w Polsce. Jedyna uczelnia przyrodnicza na terenie wschodnim posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktor nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska oraz nauk weterynaryjnych, a także doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomii, inżynierii rolniczej, ogrodnictwa, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz nauk weterynaryjnych.

Studia realizowane są na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (weterynaria) na 37 kierunkach kształcenia. Uniwersytet posiada także uprawnienia do prowadzenia studiów podyplomowych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi m.in. w Beligii, Chinach, Rosji, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech. W ramach współpracy prowadzone są wspólne przedsięwzięcia o charakterze naukowym i edukacyjnym oraz programy międzynarodowych wymian akademickich. Jednym z nich jest program Erasmus+, dzięki któremu studenci UP w Lublinie mogą wyjechać na semestr, a nawet rok nauki do jednego z 61 zagranicznych uniwersytetów partnerskich.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie działa samorząd studentów z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego oraz liczne koła naukowe i organizacje studenckie. Największym projektem studenckim jest organizacja Feliniady – części Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

Funkcjonują instytucje kulturalne, takie jak Chór Akademicki (drugi najstarszy studencki zespół chóralny w Lublinie) oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”, skupione w Centrum Kultury i Folkloru Wsi. Do nowych inicjatyw należy Sekcja Tańca Towarzyskiego El Centro. Na uczelni działa także Centrum Kongresowe (jedna z większych sal widowiskowych w Lublinie).

Członkostwo w jednym z 54 kół naukowych, daje możliwość rozwijania wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w międzywydziałowych oraz międzyuczelnianych projektach naukowych. Rezultaty badań i doświadczeń prowadzonych w czasie pracy w kołach naukowych przedstawiane są na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach.

Baza dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego opiera się o sześć wydziałów, a także ośrodki szkoleniowe takie jak: Centrum Innowacyjno- Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej oraz Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt.

Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Podczas rekrutacji na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, pod uwagę brane są wyniki maturalne z biologii, chemii, geografii, matematyki oraz fizyki. W zależności od kierunku, jaki znajduje się w kręgu zainteresowań kandydata, zmienią się przedmiot kierunkowy oraz przedmioty dodatkowe. Każdy z przedmiotów ma swoją wagę rekrutacyjną. Wynik mnożony jest przez odpowiedni współczynnik celem ustalenia ilości punktów jakie kandydat zdobył podczas rekrutacji.

Etapy rekrutacji są trzy. Pierwszy z nich to założenie konta kandydata w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym Uczelni. Podczas rejestracji należy wypełnić wszystkie zamieszczone tam kwestionariusze zawierające informacje o miejscu zamieszkania, ukończonej szkole ponadgimnazjalnej oraz wynikach uzyskanych na egzaminie dojrzałości. Kolejny etap to uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Opłata ta jest potwierdzeniem chęci podjęcia studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Ostatnim etapem rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Po wypełnieniu wszystkich wyżej wymienionych kroków, status w Internetowym Systemie zmienia się z Kandydata na Studenta.

Praca po studiach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Czas nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie należy wykorzystać nie tylko na pozyskiwanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim wiedzy praktycznej. Taką możliwość dają praktyki i staże w małych i dużych firmach miasta i regionu. Podczas tego typu współpracy studenci mają możliwość wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju biogospodarki, wykonywania zabiegów chirurgicznych na zwierzętach czy technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa.

Lubelski rynek pracy daje możliwość pracy w firmach takich jak: Materna- Polska. Przedsiębiorstwo to zajmuje się magazynowaniem, przechowywaniem oraz przetwórstwem owoców i warzyw. Absolwenci i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podczas pracy zajmują się kalkulacją kosztów oraz zarządzaniem rachunkami, tworzeniem analiz i zestawień finansowych oraz kontrolą nad prawidłowym działaniem procesu technologicznego przedsiębiorstwa.

Uczelnie przyrodnicze kształcą specjalistów zajmujących się również nadzorem na dokumentacją HACCP oraz BRC, udziałem z audytach oraz opracowywaniem specyfikacji surowcowych.

Pracodawcą chętnie współpracującym ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest firma Sokołów, zajmująca się przetwórstwem mięsnym jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek przetwórstwa mięsnego na terenie Polski. Podczas pracy, absolwent i student, zajmują się kontrolą półproduktów i gotowych wyrobów, nadzorem nad przestrzeganiem zasad GMP/ GHP oraz analizą surowców, wyrobów i opakowań. 

Anna SobolewskaTEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)