RESOCJALIZACJA I PEDAGOGIKA PENITENCJARNA

RESOCJALIZACJA I PEDAGOGIKA PENITENCJARNA

RESOCJALIZACJA I PEDAGOGIKA PENITENCJARNA

Studia w Poznaniu

resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

Odkryj studia resocjalizacja i pedagogika penitencjarna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Jesteś zainteresowany naukami społecznymi, takimi jak psychologia, socjologia oraz pedagogika? Cenisz w sobie wysoko rozwiniętą charyzmę, która pozwala ci na bezproblemowe docieranie do rozmówców? Chciałbyś w przyszłości zająć się pracą w zakładach karnych i poprawczych? Jeżeli tak, to resocjalizacja i pedagogika penitencjarna może okazać się propozycją kształcenia skrojoną na miarę twoich potrzeb!

Przyszli absolwenci, zanim podejmą pracę w wymagającym środowisku zawodowym, poznają sposoby rozpoznawania i charakteryzowania objawów niedostosowania społecznego, nauczą się planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczych, zgłębią przepisy prawa karnego i kodeksu wykroczeń oraz zapoznają się ze specyfiką działania zakładów karnych.

Jako abiturient znajdziesz zatrudnienie w więziennictwie, zakładach poprawczych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach oświatowych, niektórych jednostkach administracyjnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia RESOCJALIZACJA I PEDAGOGIKA PENITENCJARNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na resocjalizacji i pedagogice penitencjarnej mogą zainteresować w szczególności te osoby, którym zależy na zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie m.in.: resocjalizacji osób skazanych na karę pozbawienia wolności; projektowania i wdrażania programów przywracania skazanych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzenia terapii indywidualnych, grupowych i rodzinnych w resocjalizacji. Uczestnicy zajęć poznają np.: sposoby aktywizowania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzaje działań zapobiegających powrót skazanych do przestępczego zachowania.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: uwarunkowaniom organizacji procesu resocjalizacji oraz działań penitencjarnych; zjawiskom i zachowaniom patologicznym oraz zaburzeniom w zachowaniu; funkcjonowaniu systemu resocjalizacji i zakładów penitencjarnych; prawnym podstawom działalności resocjalizacyjnej, profilaktycznej i penitencjarnej. Studenci szkolą się w zakresie m.in.: obserwowania i analizowania zjawisk patologicznych; określania celów i funkcji kary w procesie resocjalizacji; prowadzenia współpracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

W programie studiów na resocjalizacji i pedagogice penitencjarnej znajdują się takie przedmioty, jak np.:

 • Formy i metody pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Metodyka pracy wychowawczej w zakładzie karnym
 • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
 • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 • Prawo penitencjarne z prawnymi podstawami resocjalizacji

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: metod analizy wpływu zjawisk patologicznych na działania przestępcze; technik animowania pracy nad rozwojem uczestników procesów resocjalizacyjnych oraz wspierania ich samodzielności w readaptacji społecznej; zasad projektowania i prowadzenia terapii pedagogicznej.

Osoby, które ukończyły resocjalizację i pedagogikę penitencjarną, mogą szukać zatrudnienia m.in. na stanowisku sądowego kuratora społecznego lub pracownika ośrodka kuratorskiego. Kompetencje absolwentów tej ścieżki kształcenia cenione są np. w: instytucjach wychowawczych, poprawczych, resocjalizacyjnych lub tych, których działalność ma charakter profilaktyczny. Ponadto pedagog po tej ścieżce może liczyć na zatrudnienie np. w Policji, służbie więziennej lub w schroniskach dla nieletnich.

Absolwent resocjalizacji i pedagogiki penitencjarnej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • domy opieki społecznej
 • ośrodki wychowawcze
 • instytucje oświatowe
 • Policja, więzienie
 • schronisko młodzieżowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku pedagogika.

 

Pedagogika studia w Poznaniu

Studenci pedagogiki zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, która niezbędna jest np. do pracy opiekuńczej, wychowawczej i resocjalizacyjnej. Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie m.in.: planowania i prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych lub dydaktycznych; rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych; realizowania działań w ramach pomocy społecznej. Absolwenci tego kierunku są gotowi np. do pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi lub z osobami niedostosowanymi czy wykluczonymi społecznie.

Dowiedz się więcej: pedagogika studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)