Zasady rekrutacji na UŁ 2024/2025

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2024/2025

 

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2024/2025.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 554 Senatu UŁ z dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim wraz z liczbą miejsc na poszczególnych kierunkach studiów na rok akademicki 2024/2025

 

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Na rok akademicki 2024/2025 w Uniwersytecie Łódzkim przyjmowani będą kandydaci na studia stacjonarne oraz niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) jednolite magisterskie, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia wymienione w niniejszym załączniku do uchwały.

 2. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów zaproponowana przez rady poszczególnych wydziałów UŁ określona została przez Senat UŁ w niniejszym załączniku do uchwały.

 3. Tryb rekrutacji na studia regulują przepisy Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Łódzkim, stanowiącego załącznik do uchwały nr 391 Senatu UŁ z dnia 17 listopada 2014 r. ze zm.

 

§ 2

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały oraz posiada:

  1. świadectwo dojrzałości lub świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

  5. świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

  6. świadectwo lub dyplom uznany w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Do odbywania studiów drugiego stopnia w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki określone w niniejszym załączniku do uchwały oraz posiada dyplom ukończenia studiów.

 3. Do ubiegania się o przyjęcie na studia w trybie określonym niniejszymi zasadami uprawnieni są obywatele polscy oraz cudzoziemcy, o których mowa w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 4. W przypadku cudzoziemców niewymienionych w ust. 3 decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:

 1. posiada określone w niniejszych zasadach: na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie – wyniki z wymaganych dla danego kierunku przedmiotów z kategorii 1 i 2; na studia drugiego stopnia – określony dla danego kierunku dyplom ukończenia studiów wyższych;

 2. przedłoży komplet wymaganych dokumentów, w tym dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów określonych w punkcie 1);wniesie opłaty za studia w terminie i wysokości określonej odrębnym zarządzeniem Rektora UŁ lub przedłoży dokument zwalniający go z tych opłat.

 3. Zasady uznawania lub nostryfikacji świadectw maturalnych uzyskanych za granicą regulują: art. 93–93h ustawy o systemie oświaty oraz odpowiednie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 4. Zasady uznawania lub nostryfikacji dyplomów uzyskanych za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie regulują: art. 326 i art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz odpowiednie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 5. Osobom z niepełnosprawnościami UŁ zapewnia pomoc w procesie rekrutacji, w szczególności w czasie egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych, poprzez m. in. zapewnienie tłumacza języka migowego lub towarzyszenie asystenta. Forma pomocy ustalana jest z podkomisją rekrutacyjną za pośrednictwem Akademickiego Centrum Wsparcia po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 3

Wymagane dokumenty i terminy ich składania

 1. Na studia stacjonarne kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 3–7, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia w terminie i miejscu podanym przy kierunku. Oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3–6 kandydat składa wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych – kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez podkomisję danych zawartych w ankiecie. Niezłożenie ww. dokumentów w określonym przy kierunku terminie i miejscu oznaczać będzie rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia na ten kierunek.

 2. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia niestacjonarne kandydat składa oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3–6 wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem kandydata spełniającym wymogi określone dla dowodów osobistych – kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości w celu poświadczenia przez podkomisję danych zawartych w ankiecie. Dokumenty na studia niestacjonarne należy złożyć w trakcie trwania elektronicznej rejestracji w terminie i miejscu podanym przy danym kierunku, chyba że terminarz rekrutacji stanowi inaczej.

 3. Od kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wymagana jest kopia dokumentu spośród wskazanych w § 2 ust. 1 poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dokumentu kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Podkomisji Rekrutacyjnej.

 4. Na niżej wymienione kierunki kandydat zobowiązany jest złożyć dodatkowo zaświadczenie lekarskie: na wszystkie kierunki Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz na kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne I i II stopnia: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku, poświadczone przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie wraz z dwoma drukami zaświadczenia lekarskiego niezbędnego do postępowania kwalifikacyjnego na te kierunki, kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie mógł samodzielnie pobrać z systemu rekrutacyjnego lub Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej prześle je kandydatowi na adres do korespondencji;

 5. Na studia pierwszego stopnia na kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne (Wydział Nauk o Wychowaniu) kandydat zobowiązany jest złożyć kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej wydanego przez szkołę – oryginał lub odpis do wglądu dla Podkomisji Rekrutacyjnej.

 6. Na studia drugiego stopnia kandydat zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 1, 2 oraz 4 lit. a kopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Podkomisji Rekrutacyjnej, oraz:

  1. na kierunki: Logopedia (Wydział Filologiczny); kierunki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym, kierunki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym: Historia, Filozofia, Etnologia i antropologia kulturowa, Historia sztuki, Wojskoznawstwo. E_Historia; kierunki na Wydziale Chemii – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych;

  2. na kierunki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych i ogólnym wyniku studiów na dyplomie;

  3. na kierunki Wydziału Chemii – w przypadku braku suplementu do dyplomu (dla kandydatów z dyplomem sprzed 2005 r.) – wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

 7. Dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów w procesie rekrutacji wymienione są pod poszczególnymi kierunkami studiów.

 8. Cudzoziemcy, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, zobowiązani są dodatkowo do złożenia dokumentu poświadczającego znajomość języka wykładowego danego kierunku studiów na poziomie B2, o ile zasady przyjęć na dany kierunek studiów nie stanowią inaczej.

 

§ 4

Zasady przyjęć dla kandydatów z nową maturą (matura wydana przez okręgową komisję egzaminacyjną) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymujących się nową maturą polega na wyliczeniu punktów na podstawie świadectwa dojrzałości z przedmiotów określonych przy kierunku studiów.

 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu pisemnego z egzaminu maturalnego z określonych przy poszczególnych kierunkach przedmiotów na świadectwie dojrzałości.

Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1–3, uwzględniająca wynik na świadectwie dojrzałości oraz przeliczniki za każdy przedmiot.

 1. Kategorie przedmiotów:

  • kategoria „1” – do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu), do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

  • kategoria „2” – do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jeden wynik (ma wynik z danego przedmiotu na dwóch poziomach albo ma wyniki z więcej niż jednego przedmiotu), do kwalifikacji będzie uwzględniany ten wynik, z którego kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wynik z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagany na świadectwie dojrzałości. Jego brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

  • kategoria „3” – do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z dwóch różnych przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwa wyniki (ma wyniki z tych przedmiotów na dwóch poziomach lub ma wyniki z więcej niż dwóch przedmiotów), do kwalifikacji będą uwzględniane te wyniki, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Wyniki z przedmiotów wymienionych w tej kategorii nie są wymagane na świadectwie dojrzałości. Posiadanie wyników z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek. Przeliczniki podane są w pkt. 6.

 2. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach, do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko raz, w sposób korzystniejszy dla kandydata.

 3. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu pisemnego dwujęzycznego z języka obcego podany jest w tabeli w pkt. 6 (przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków neofilologicznych). Część egzaminu z przedmiotu pisana w języku obcym liczona jest zamiennie z poziomem rozszerzonym z tego przedmiotu.

 4. Przeliczniki dla wyników z przedmiotów:

 

Kategoria przedmiotu

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Poziom dwujęzyczny

w przypadku języka obcego

1

1,5

4

5 (dla neofilologii × 7)

Do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

 

 

2

Do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

1

 

3

 

3,75

3

Do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie

przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek

 

 

 

0,5

 

 

 

1

 

 

 

1,25

 

§ 5

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą (matura wydana do 2005 r.) na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów legitymujących się starą maturą polega na obliczeniu punktów za oceny z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych przy kierunku studiów.

 2. Do kwalifikacji brane są pod uwagę oceny z egzaminu maturalnego pisemnego lub ustnego z określonych w zasadach przedmiotów ze świadectwa dojrzałości lub ze świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny wynik w procesie kwalifikacyjnym stanowi suma wyników z przedmiotów określonych w kategoriach 1–3, uwzględniająca oceny z egzaminu maturalnego oraz przeliczniki za każdy przedmiot określone w punkcie 7 lit. a i b.

 3. Kategorie przedmiotów:

  • kategoria „1” – do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu), do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

  • kategoria „2” – do przeliczenia uwzględniana jest jedna ocena z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż jedną ocenę (ma oceny z danego przedmiotu za egzamin ustny i pisemny albo ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu), do kwalifikacji będzie uwzględniana ta ocena, z której kandydat uzyska więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Ocena z przedmiotu wymienionego w tej kategorii jest wymagana na świadectwie dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Jej brak wyklucza możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

  • kategoria „3” – do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwie oceny z przedmiotów wymienionych przy kierunkach. Jeżeli kandydat posiada więcej niż dwie oceny (ma oceny z więcej niż jednego przedmiotu), do kwalifikacji będą uwzględniane te oceny, z których kandydat uzyskał więcej punktów po uwzględnieniu przeliczników. Posiadanie ocen z przedmiotów tej kategorii daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek. Przeliczniki podane są w pkt. 7.

 4. Jeżeli dany przedmiot wymieniony jest w kilku kategoriach, do przeliczenia punktów brany jest pod uwagę tylko w jednej kategorii z pierwszeństwem dla kategorii wymaganych (1 i 2), w sposób korzystniejszy dla kandydata. Przedmiot uwzględniony do przeliczenia w kategorii 1 albo 2 nie może być ponownie uwzględniony w kategorii 3.

 5. Kandydaci z maturą dwujęzyczną: przelicznik dla wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego dwujęzycznego podany jest w tabeli w pkt. 7 lit. b. Przelicznik dla neofilologii dotyczy tylko języka wiodącego dla kierunków neofilologicznych.

 6. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu maturalnego na podstawie posiadanego certyfikatu językowego lub tytułu laureata/finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego – otrzymuje maksymalną liczbę punktów z tej części egzaminu, której zwolnienie dotyczy.

 7. Oceny ze starej matury odrębnie dla skali 6–2 i 5–3 przeliczane są na wynik procentowy – zgodnie z tabelami z lit. a, a następnie do wyniku procentowego stosuje się przeliczniki określone w tabeli z lit. b:

 1. przeliczenie ocen na wynik procentowy:

 1. przeliczniki:

 

Kategoria przedmiotu

Przelicznik

Poziom dwujęzyczny

w przypadku języka obcego

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

4

 

5 (dla neofilologii × 7)

2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu

Przedmiot jest wymagany

 

3

 

3,75

3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się

o przyjęcie na dany kierunek/specjalność

 

 

 

1

 

 

 

1,25

 

§ 6

Zasady przyjęć dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB)

 1. Kandydatów z Maturą Międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego, jak kandydatów z nową maturą.

 2. Poziom SL traktowany jest jak poziom podstawowy (PP).

 3. Poziom HL traktowany jest jak poziom rozszerzony (PR).

 4. Jeśli na danym kierunku stosowane są przeliczniki dla danego przedmiotu czy poziomu egzaminu, mają one również zastosowanie do matury międzynarodowej, przeliczonej na wyniki nowej matury dla odpowiedniego poziomu.

 5. Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

§ 7

Zasady przyjęć dla kandydatów z maturą zagraniczną i maturą europejską (EB)

 1. W czasie trwania elektronicznej rejestracji kandydaci przesyłają w systemie elektronicznej rekrutacji kopie dokumentów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz ich tłumaczenie na język polski w celu wskazania przedmiotów i określenia ocen ze świadectwa maturalnego, które będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wskazany przez kandydata kierunek. Decyzję o wskazaniu przedmiotów i przypisaniu im ocen podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej właściwy dla wskazanego kierunku.

 2. Osoby, które nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyników z egzaminów równorzędnych z egzaminami polskiej matury z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, mogą być kwalifikowane na podstawie innych wyników dokumentujących na świadectwie ukończenie nauki z przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek. Decyzję o uznaniu przedmiotów oraz przypisaniu im ocen podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej właściwy dla wskazanego kierunku.

 3. Oceny z matury zagranicznej przeliczane są na oceny w skali starej matury odrębnie dla skali 6–2 i 5–3, następnie na wynik procentowy zgodnie z tabelami opisanymi w §5 ust. 7 lit. a; do uzyskanego wyniku procentowego stosuje się przeliczniki określone w tabeli poniżej, traktując wyniki ze świadectwa o pełnym średnim wykształceniu jako poziom podstawowy, zaś wyniki uzyskane na egzaminach krajowych jako poziom rozszerzony. Ostateczny wynik wpisywany jest do systemu rekrutacyjnego przez pracowników CRiDD.

 

 

Kategoria przedmiotu

Przeliczniki dla wyników ze świadectwa o pełnym średnim wykształceniu (poziom podstawowy)

Przeliczniki dla wyników uzyskanych na egzaminach krajowych (poziom rozszerzony)

1

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany

 

1,5

 

4

2

do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu Przedmiot jest wymagany

 

1

 

3

3

do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z

przedmiotów

Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

1

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, cudzoziemcy składają w Biurze Współpracy z Zagranicą (BWZ). Po zakwalifikowaniu kandydatów do przyjęcia na wybrany kierunek, BWZ przekazuje kopie dokumentów do właściwej podkomisji rekrutacyjnej. Obywatele polscy składają komplet dokumentów bezpośrednio do właściwej podkomisji rekrutacyjnej.

 2. Zasady postępowania określone w ust. 1–4 obowiązują również w przypadku dyplomów zagranicznych w zakresie ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia z zastrzeżeniem, że wynik dyplomu po przeliczeniu ocen wpisywany jest do systemu rekrutacyjnego przez kandydata.

§ 8

Egzamin wstępny na studia/rozmowa kwalifikacyjna

 1. Do egzaminowania uprawnieni są nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej dwuletni staż pracy dydaktycznej w uczelni.

 2. Egzamin pisemny jest anonimowy.

 3. Kandydat, który w czasie składania egzaminu korzysta z niedozwolonych pomocy lub zachowuje się nieodpowiednio, zostaje wydalony z sali i nie jest dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, a fakt ten zostaje odnotowany w dokumentach kandydata.

 4. Każda praca pisemna sprawdzana jest przez dwóch egzaminatorów, specjalistów z danego przedmiotu, a umotywowana opinia wyrażona jest liczbą punktów. Błędy i ich rodzaje zaznacza się na marginesie pracy.

 5. Oddzielnie może być oceniana każda z części pisemnej pracy egzaminacyjnej.

 6. Kandydat ma prawo do wglądu do własnych prac egzaminu wstępnego w obecności Przewodniczącego lub członka Podkomisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.

 7. Na kierunkach, na których przewidziane są rozmowy kwalifikacyjne, przebieg i wynik każdej rozmowy winien być potwierdzony osobnym protokołem opatrzonym datą, godziną oraz podpisem osoby przeprowadzającej tę rozmowę i członków podkomisji.

 8. Egzamin ustny/rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w obecności członków Podkomisji Rekrutacyjnej. Liczbę punktów z egzaminu ustala egzaminator, a zatwierdza podkomisja. Uchwały Podkomisji Rekrutacyjnej zapadają większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 9. Kandydat, który nie uzyskał minimum punktów z egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęty na studia, ponieważ wynik egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej jest w tej sytuacji negatywny.

§ 9

Odstąpienie od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej

Dziekan Wydziału lub Podkomisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej (w stosunku do wszystkich kandydatów na dany kierunek studiów, których egzamin obowiązuje) najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego na studia/rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 10

Przepisy końcowe

Niniejsze zasady podaje się do wiadomości publicznej do 30 czerwca 2023 r.

STUDIA STACJONARNE

PIERWSZEGO STOPNIA I

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKABIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOMONITORING I BIOTECHNOLOGIE EKOLOGICZNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

BIOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

EKOMIASTO

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, WOS, biologia, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, fizyka, WOS, biologia, geografia, chemia, informatyka, język obcy, język polski

 

MIKROBIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

biologia, chemia, fizyka, matematyka, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, matematyka, język obcy, biologia, chemia, geografia, informatyka, język polski

Kandydat musi uzyskać na maturze wynik co najmniej 20% z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub co najmniej 40% z przedmiotu na poziomie podstawowym, aby przedmiot mógł być zaliczony do kategorii 1 albo 2.

 

CHEMIA

WYDZIAŁ CHEMII

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, geografia

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, geografia

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, geografia

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie, 7-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

chemia, fizyka, matematyka, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

chemia, fizyka, matematyka, biologia, informatyka, geografia

Wymagana znajomość języka angielskiego.

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, informatyka, fizyka, geografia, historia, WOS

 

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 230

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

EKONOMIA, studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

Kandydaci na kierunek ekonomia, studia w języku angielskim powinni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

 

EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język angielski, geografia, informatyka

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 240

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, informatyka

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

INFORMATYKA EKONOMICZNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, informatyka, fizyka, WOS

 

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, WOS, historia

 

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, WOS, historia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, WOS, historia

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy, historia, matematyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy, historia, matematyka, biologia, geografia

Kandydat powinien posiadać podstawową umiejętność w zakresie posługiwania się technicznymi środkami kształcenia na odległość, umożliwiającą korzystanie z platform zdalnego nauczania i pracę zespołową.

 

DZIENNIKARSTWO MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60 – 3 grupy językowe

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1, znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden(wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, filozofia, geografia, matematyka

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

 

FILMOZNAWSTWO I WIEDZA O MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, filozofia

 

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

(albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

(albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA

(język niemiecki od podstaw lub zaawansowany)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: dla kandydatów bez znajomości lub słabą (A1) znajomością języka niemieckiego; dla kandydatów ze znajomością języka niemieckiego na poziomie min. B1; znajomość literatury polskiej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki albo inny język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej, inny niż język wskazany w kategorii 1)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

(nauka języka hiszpańskiego od początku, język angielski zaawansowany; przyjmowane są także osoby z zaawansowaną znajomością języka hiszpańskiego)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski lub język hiszpański

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi język obcy lub język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej, inny niż język wskazany w kategorii 1)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka, geografia

* Wstępna deklaracja poziomu języka w momencie składania dokumentów.

Od kandydata wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego i polskiego.

 

FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy**

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język łaciński i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka

* Dla kandydatów z maturą zagraniczną język obcy.

** Dla kandydatów z maturą zagraniczną oraz dla kandydatów ze starą maturą jeden z przedmiotów kategorii 3.

 

FILOLOGIA POLSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (w przypadku matur zagranicznych także język rodzimy* oraz język polski zdawany jako obcy)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka

*w tym przypadku Kandydat musi poświadczyć znajomość języka polskiego na poziomie C1

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA

(język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi język obcy od podstaw lub zaawansowany)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 75 – 5 grup językowych

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

Maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2

Maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

Maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

* Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka i poziomu języka w momencie składania dokumentów.

 

FILOLOGIA ROSYJSKA

(język rosyjski od podstaw lub zaawansowany)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Wymagania wstępne: Znajomość języka rosyjskiego na poziomie minimum A1 (dla grupy kontynuującej naukę języka rosyjskiego) lub innego języka obcego na poziomie minimum B1 (dla grup z językiem rosyjskim od podstaw); Kandydat posiada umiejętność prawidłowego wypowiadania się w języku polskim oraz zdolność rozumienia utworów z literatury polskiej i światowej (a w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka rodzimego potwierdzona maturą obcojęzyczną), podstawową orientację w polskim życiu kulturalnym oraz podstawową znajomość historii powszechnej. znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym albo innego języka obcego na poziomie min. B1, znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego..

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, geografia, filozofia, drugi język obcy

 

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 35

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, WOS, drugi język obcy, filozofia

FILOLOGIA WŁOSKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Nauka języka włoskiego od podstaw w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, geografia, matematyka

 

INFORMACJA W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy, historia, WOS, informatyka, matematyka

 

KULTUROZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

`

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 80 osób – 3 grupy językowe*

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się 40 kandydatów.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej), drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy, historia, matematyka, WOS, geografia, informatyka

* Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka w momencie składania dokumentów.

LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata niezbędne do wykonywania zawodu logopedy. W toku egzaminu wstępnego sprawdzana jest: motoryka narządów artykulacyjnych, precyzja ruchów artykulacyjnych, wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego.

W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg tabeli:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, fizyka, matematyka

 

NOWE MEDIA I KULTURA CYFROWA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, wiedza o społeczeństwie

 

PRODUKCJA TEATRALNA I ORGANIZACJA WIDOWISK

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia

 

 

STUDIA POLSKO-NIEMIECKIE (prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Ratyzbonie)

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20, w tym 10 – rekrutacja w Uniwersytecie Łódzkim, 10 – rekrutacja w Uniwersytecie w Ratyzbonie.

Profil ogólnoakademicki

Z uwagi na łączenie zajęć na innych kierunkach studiów brak jest progowej liczby osób niezbędnej do uruchomienia kierunku.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 dla studentów rekrutowanych w UŁ, znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1 dla studentów rekrutowanych w UŁ i na poziomie co najmniej C1 dla studentów rekrutowanych w UR.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język niemiecki (albo język polski lub inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język niemiecki)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo język niemiecki w przypadku matury obcojęzycznej) UWAGA: wymagana znajomość języka polskiego

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia

III rok studiów studenci studiują w Uniwersytecie w Ratyzbonie w ramach programu ERASMUS plus, stypendia przyznawane są na co najmniej 1 semestr.

 

STUDIA POLSKIE Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

drugi nowożytny język obcy (w przypadku matur zagranicznych także język rodzimy oraz język polski zdawany jako obcy)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

nowożytny język obcy (inny niż język angielski oraz język wskazany jako drugi nowożytny język obcy), historia, geografia, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka

W rekrutacji na kierunek nie stosuje się wymogu, o którym mowa w § 3 ust. 8.

 

TWÓRCZE PISANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, filozofia

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

ARCHEOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

2

język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze

maksymalnie jeden (wymagany)

 

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

dowolne przedmioty zdawane na maturze

 

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letni) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, WOS, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, WOS, matematyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, historia sztuki, etyka, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej

 

FILOZOFIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, historia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, WOS, filozofia, historia sztuki

 

HISTORIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc łącznie: 130

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, informatyka

Punktacja na podstawie danych złożonych w wymaganych dokumentach.

 

HISTORIA SZTUKI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, historia, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, język obcy (inny niż w kat.2, może być język łaciński), historia, historia sztuki, geografia, matematyka

 

OKCYDENTALISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, historia, WOS, geografia, filozofia, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

matematyka, biologia, filozofia, historia sztuki, geografia

 

 

WOJSKOZNAWSTWO

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, język polski, geografia, matematyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy nowożytny, filozofia, biologia, chemia, fizyka, informatyka

Punktacja na podstawie danych złożonych w wymaganych dokumentach.

 

 

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

FIZYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka i astronomia, fizyka, matematyka, informatyka, chemia, biologia, geografia

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia inżynierskie (7-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

informatyka, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

MATEMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, fizyka, fizyka z astronomią, język obcy nowożytny, chemia

 

 

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

 

INFORMATYKA, studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 50 osób.

Kandydaci na kierunek informatyka, studia w języku angielskim, powinni znać język angielski na poziomie zaawansowanym.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 20 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

GEOGRAFIA

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia

 

GEOMONITORING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia, chemia, fizyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, język polski, język obcy, matematyka, informatyka, historia, WOS, biologia, chemia, fizyka

 

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

Geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, biologia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

Geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy, biologia

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

historia, WOS, matematyka, informatyka, język obcy, geografia, biologia

UWAGA: Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1 oraz posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną.

 

GEOINFORMACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, fizyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, matematyka, informatyka, fizyka, język polski, język obcy

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie lub inżynierskie 3,5-roczne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy

 

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, biologia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia

Studia od IV roku będą realizowane w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

 

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 160

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

Studia od IV semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.. W trakcie elektronicznej rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną przez siebie specjalność. Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie (licencjackie 10-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III szkoły podstawowej). W toku egzaminu wstępnego sprawdzana jest: motoryka narządów artykulacyjnych, precyzja ruchów artykulacyjnych, wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez

członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego wg tabeli:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, geografia

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (nowożytny)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, fizyka, chemia

Do e-rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne mogą przystąpić kandydaci, którzy mają na świadectwie ukończenia szkoły średniej ocenę z wychowania fizycznego; osoby z przyczyn zdrowotnych zwolnione z wychowania fizycznego nie będą kwalifikowane. Kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia oraz ponadprzeciętny poziom sprawności fizycznej, umożliwiający efektywne uczestnictwo w zajęciach ze zwiększoną aktywnością fizyczną. Warunkiem rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 250

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy, język łaciński i wiedza o kulturze antycznej, matematyka, WOS, geografia, historia

* Dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym.

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 80 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, geografia, matematyka, WOS

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski*

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia

* Dla obywateli polskich lub osób posiadających Kartę Polaka, którzy zdali egzamin maturalny w innym kraju, język zaliczony na egzaminie maturalnym.

 

 

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

POLITOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, filozofia, historia, WOS, geografia, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka, historia muzyki

 

STUDIA AZJATYCKIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, język polski, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Profil praktyczny

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

WOS, historia, geografia, matematyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski)

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka, matematyka

 

INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i drugiego języka obcego na poziomie A2/B1.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), WOS, historia, geografia, język polski, matematyka, historia sztuki

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), język polski, historia sztuki

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, historia sztuki, język polski, filozofia, informatyka

 

INTERNATIONAL MARKETING – studia w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i drugiego języka obcego na poziomie A2/B1.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język polski, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, francuski)

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, matematyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

geografia, historia, WOS, język polski, filozofia, informatyka

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

ANALITYKA BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

AUTOMATYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH – BPA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

CYFRYZACJA I ZARZĄDZANIE DANYMI W BIZNESIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka, fizyka

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

fizyka, chemia, matematyka, informatyka, biologia, geografia, historia, WOS

 

FINANSE I INWESTYCJE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

MARKETING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (nie wymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

ZARZĄDZANIE MIASTEM

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

* Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.


 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

DIGITAL COMMUNICATION AND SOCIAL MEDIA FOR MANAGEMENT (studia w

języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) - stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

*od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty:

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

MANAGEMENT AND FINANCE (studia w języku angielskim)*

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

* Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język angielski

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

WYDZIAŁ FILIA UŁW TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 16 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną oraz realizację zajęć terenowych.

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 16 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

LEŚNICTWO

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 3,5-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 64

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi co najmniej 16 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, matematyka, geografia, chemia, fizyka

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną oraz realizację zajęć terenowych i praktyk zawodowych w lesie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

PIERWSZEGO STOPNIA I

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same, jak na studia stacjonarne na kierunek Biologia.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same, jak na studia stacjonarne na kierunek Ochrona środowiska.

 

WYDZIAŁ CHEMII

CHEMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie, jak na studia stacjonarne na kierunek Chemia.

Wymagana znajomość języka angielskiego.

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

EKONOMIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie, jak na studia stacjonarne na kierunek Ekonomia.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie, jak na studia stacjonarne na kierunek Finanse i rachunkowość.

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie, jak na studia stacjonarne na kierunek Logistyka.

PRACA SOCJALNA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie, jak na studia stacjonarne na kierunek Praca socjalna.

SOCJOLOGIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie, jak na studia stacjonarne na kierunek Socjologia.

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

E-HISTORIA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, informatyka

Punktacja na podstawie danych złożonych w wymaganych dokumentach.

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożonych dokumentów, a w przypadku większej liczby kandydatów zasady takie same, jak na studia stacjonarne.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

INFORMATYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne) Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

ANALIZA DANYCH

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 7-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne) Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć:

 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

matematyka, informatyka

2

maksymalnie jeden (wymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny

3

maksymalnie dwa (niewymagany)

informatyka, matematyka, fizyka z astronomią, fizyka, język obcy nowożytny, chemia

 

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

PSYCHOLOGIA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie same, jak na studia stacjonarne.

Studia od IV roku będą realizowane w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

PEDAGOGIKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 6-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

Studia od IV semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości . W trakcie elektronicznej rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną przez siebie specjalność. Uniwersytet Łódzki umożliwia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich kontynuację na studiach drugiego stopnia.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia jednolite magisterskie (10-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 25 osób.

Zasady przyjęć

Rekrutacja na kierunek składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap stanowi egzamin wstępny, podczas którego ocenie są poddawane predyspozycje kandydata niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III szkoły podstawowej). W toku egzaminu wstępnego sprawdzana jest: motoryka narządów artykulacyjnych, precyzja ruchów artykulacyjnych, wydolność głosowa, tempo i płynność mówienia, słuch fizyczny (badanie orientacyjne) oraz fonematyczny. Do oceny motoryki narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy), słuchu fizycznego i fonematycznego służą próby wskazane przez członków komisji egzaminacyjnej, ocena swobodnej wypowiedzi kandydata, a także przeczytanie fragmentu tekstu. Negatywny wynik egzaminu wstępnego uniemożliwia przyjęcie na studia. W tym przypadku nie będą przeliczane na punkty wyniki ze świadectwa maturalnego. W drugim etapie rekrutacji kandydaci będą kwalifikowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych zasady przyjęć takie, jak na studia stacjonarne.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) – niestacjonarne (wieczorowe)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same, jak na studia stacjonarne na kierunek Prawo.

PRAWO

Studia jednolite magisterskie (5- letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same, jak na studia stacjonarne na kierunek Prawo.

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 200

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady takie same, jak na studia stacjonarne na kierunek Administracja.

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

ANALITYKA BIZNESU

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

FINANSE I INWESTYCJE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

LOGISTYKA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

MARKETING

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:
 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ O ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

RACHUNKOWOŚĆ.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) 3-letnie niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:
 

Kategoria przedmiotu

Przedmioty

1

maksymalnie jeden (wymagany)

język obcy nowożytny

2

maksymalnie jeden (wymagany)

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

3

maksymalnie dwa (niewymagane)

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS

 

WYDZIAŁ FILIA UŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 16 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

ZARZĄDZANIE

Studia pierwszego stopnia (licencjackie 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 16 osób.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

LEŚNICTWO

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie 4-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 64

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi co najmniej 16 osób.

Zasady przyjęć: Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający zwiększoną aktywność fizyczną oraz realizację zajęć terenowych i praktyk zawodowych w lesie.

 

STUDIA STACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

W trakcie elektronicznej rekrutacji kandydat wskazuje wybraną przez siebie specjalność.

O przyjęciu na specjalność decyduje miejsce na liście rankingowej. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wskaże ją co najmniej 12 osób.

BIOTECHNOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki i ochrony środowiska, nauk rolniczych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

W trakcie elektronicznej rekrutacji kandydat wskazuje wybraną przez siebie specjalność.

O przyjęciu na specjalność decyduje miejsce na liście rankingowej. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wskaże ją co najmniej 12 osób.

MIKROBIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Kierunek będzie realizowany w ramach specjalności mikrobiologia medyczna, immunologia i diagnostyka laboratoryjna. Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku mikrobiologia oraz studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biotechnologii, biologii, biochemii, biofizyki i nauk medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie kierunku ukończenia studiów (kierunek mikrobiologia – 4 pkt, pozostałe kierunki – 1 pkt), średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie średniej oceny ze studiów oraz ogólnego wyniku studiów na dyplomie.

W trakcie elektronicznej rekrutacji kandydat wskazuje wybraną przez siebie specjalność.

O przyjęciu na specjalność decyduje miejsce na liście rankingowej. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wskaże ją co najmniej 12 osób.

WYDZIAŁ CHEMII

CHEMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 140

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunku Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku Chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów uczenia się stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku Chemia (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów, Podkomisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

ANALITYKA CHEMICZNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Analityka chemiczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku Analityka chemiczna, Chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów uczenia się stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku Analityka chemiczna (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów, Podkomisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

NAUCZANIE CHEMII

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 20

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków: Chemia, Analityka chemiczna oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów chemicznych pierwszego lub drugiego stopnia albo absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków pokrewnych (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów, Podkomisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

 

CHEMIA KOSMETYKÓW I FARMACEUTYKÓW Z ELEMENTAMI BIZNESU

Studia drugiego stopnia (magisterskie, 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, Chemia kosmetyczna, Analityka chemiczna, Chemia oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunku chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, chemia kosmetyczna, analityka chemiczna, chemia lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów uczenia się stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów, Podkomisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

CHEMIA MATERIAŁÓW I NANOTECHNOLOGIA (od semestru letniego)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Dla absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków: Chemia materiałów i nanotechnologia, Chemia, Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, Chemia kosmetyczna, Analityka chemiczna oraz kierunków o pokrewnych programach.

Zasady przyjęć

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń ocena na dyplomie plus średnia ocen ze studiów inżynierskich kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia oraz pokrewnych lub magisterskich kierunku Chemia, Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu, Chemia kosmetyczna, Analityka chemiczna lub kierunków o pokrewnych programach.

Niezbędne jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem zawierającym program studiów z wykazem godzin dydaktycznych, punktów ECTS i ocen. W przypadku braku suplementu należy przedstawić wyciąg z indeksu poświadczony przez macierzystą uczelnię.

Do kwalifikacji dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy zrealizowali program studiów pierwszego stopnia dający możliwość wypełnienia w trakcie studiów drugiego stopnia efektów uczenia się stawianych absolwentowi studiów pierwszego stopnia na kierunku Chemia materiałów i nanotechnologia (do ok. 200 godzin różnic programowych do uzupełnienia w ciągu dwóch lat). Podejmując decyzję o przyjęciu tych kandydatów, Podkomisja Rekrutacyjna określa różnice programowe, które kandydat powinien uzupełnić w trakcie trwania studiów.

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil: praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych i/lub ścisłych i przyrodniczych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. – do obszaru nauk społecznych i/lub ścisłych).

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów, przy czym ustala się następujące mnożniki średniej:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Bankowość i finanse cyfrowe: mnożnik 3,

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub magisterskich na kierunkach ekonomicznych i/lub informatycznych: mnożnik 2,

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub magisterskich na pozostałych kierunkach: mnożnik 1.

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

EKONOMIA – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Kandydaci na kierunek Ekonomia – studia w języku angielskim powinni znać język angielski w stopniu zaawansowanym.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

EKONOMETRIA I ANALITYKA DANYCH

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) posiadających dyplom ukończenia kierunków studiów należących do dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach matematyka oraz informatyka (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. – do obszaru nauk społecznych – dziedzina nauki ekonomiczne i/lub obszaru nauk ścisłych – dziedzina nauki matematyczne).

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów, przy czym ustala się następujące mnożniki średniej:

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: Ekonometria i analityka danych, Informatyka i ekonometria, Analityka gospodarcza, Analiza danych: mnożnik 3,

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub magisterskich na pozostałych kierunkach reprezentujących nauki społeczne w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz kierunki ścisłe w dyscyplinach matematyka oraz informatyka: mnożnik 2,

 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub magisterskich na pozostałych kierunkach: mnożnik 1.

FINANSE I BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 180

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

LOGISTYKA W GOSPODARCE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

RYNEK FINANSOWY – DORADZTWO INWESTYCYJNE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek Rynek finansowy – doradztwo inwestycyjne bez egzaminu wstępnego musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dominującymi

efektami uczenia się i treściami kształcenia w dziedzinie nauk społecznych z dyscypliny ekonomia i finanse, takich jak na przykład: Finanse i rachunkowość, Bankowość i finanse cyfrowe, Ekonomia, Finanse i biznes międzynarodowy, Analityka gospodarcza, Informatyka i ekonometria, Międzynarodowe stosunki gospodarcze czy też Inwestycje i nieruchomości.

Pozostałych kandydatów obowiązuje egzamin wstępny w formie testu obejmujący zagadnienia przedstawione poniżej:

 1. Zagadnienia prawne

  1. Zagadnienia prawa cywilnego

  2. Działalność gospodarcza i zagadnienia prawa handlowego

 2. Statystyka opisowa i matematyczna

  1. Statystyka opisowa

  2. Prawdopodobieństwo i wnioskowanie statystyczne

  3. Analiza regresji i przewidywanie

   1. Regresja i korelacja

   2. Szeregi czasowe i przewidywanie

   3. Metody wielowymiarowe

 3. Zagadnienia podstawowe z mikroekonomii i makroekonomii

  1. Zagadnienia podstawowe

   1. Mikro- i makroekonomia

   2. Ekonomia pozytywna i normatywna

   3. Narzędzia analizy ekonomicznej

   4. Wskaźniki, wielkości nominalne i realne

  2. Mikroekonomia

   1. Krzywa możliwości produkcyjnych

   2. Determinanty popytu i podaży

   3. Rynek

   4. Cenowa elastyczność popytu

   5. Dochodowa i mieszana elastyczność popytu, elastyczność podaży

   6. Teoria produkcji

   7. Koszty przedsiębiorstwa

   8. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w modelu konkurencji doskonałej

   9. Monopol

   10. Oligopol – model złamanej krzywej popytu

   11. Regulacja państwa

    1. Teoria regulacji oparta na interesie społecznym

    2. Ekonomiczna teoria regulacji

    3. Aktywne poszukiwanie renty

  3. Makroekonomia

   1. Rachunek dochodu narodowego i jego składniki

    1. Inwestycje i oszczędności

    2. Wydatki państwa

    3. Eksport netto

    4. Mierniki dochodu narodowego

    5. Determinanty dochodu narodowego

   2. System pieniężny

   3. Polityka fiskalna państwa

   4. Podstawowe parametry gospodarcze, ich znaczenie i kształtowanie się

    1. Bezrobocie

    2. Inflacja

    3. Wzrost gospodarczy

   5. Cykle koniunkturalne

   6. Makroekonomia gospodarki zamkniętej a gospodarki otwartej

 4. Rachunkowość finansowa

  1. Źródła standaryzacji rachunkowości

  2. Sprawozdawczość finansowa

  3. Szczególne zasady rachunkowości

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, na podstawie średniej ocen z toku studiów.

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

DZIENNIKARSTWO, MEDIA I PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne Orientacyjny limit miejsc: 60

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Przyjęcie następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do studiowania na kierunku.

Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać dyplom licencjata lub dyplom magisterski dowolnego kierunku oraz mieć ugruntowaną podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ponadto kandydat planujący rozpocząć kształcenie na kierunku powinien znać podstawową terminologię związaną z działalnością mediów, pracą dziennikarza oraz szeroko pojętą komunikacją, orientować się w bieżących wydarzeniach życia publicznego w Polsce (społecznych, politycznych, kulturalnych, sportowych itp.) i najważniejszych wydarzeniach na świecie. Powinien znać główne tematy aktualnych przekazów medialnych, a także umieć wyrażać opinie oraz dyskutować na temat zagadnień związanych z funkcjonowaniem mediów i komunikacją medialną. Od kandydata oczekuje się również staranności i dojrzałości językowej. Kandydat powinien posiadać podstawową umiejętność w zakresie posługiwania się technicznymi środkami kształcenia na odległość, umożliwiającą korzystanie z platform zdalnego nauczania i pracę zespołową.

FILOLOGIA ANGIELSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Rekrutacja na podstawie:

1a. Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii angielskiej lub

1b. Dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich w innym zakresie oraz znajomości języka angielskiego na poziomie C1 potwierdzonej certyfikatem

oraz

 1. Rozmowy kwalifikacyjnej.

O przyjęciu na studia decyduje suma punktów uzyskana w konkursie dyplomów (50%) i rozmowie kwalifikacyjnej (50%)*. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim i dotyczy jednej z poniższych dziedzin, do wyboru przez kandydata:

  • metodyka nauczania języków obcych,

  • językoznawstwo,

  • język angielski – zastosowania,

  • literatura krajów angielskiego obszaru językowego,

  • kultura krajów angielskiego obszaru językowego,

  • teoria i praktyka przekładu.

W czasie rozmowy oceniana będzie znajomość wybranej problematyki oraz kompetencja językowa.

* W zależności od liczby kandydatów Podkomisja Rekrutacyjna może odstąpić od rozmowy kwalifikacyjnej.

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów: rekrutacja na podstawie posiadanego tytułu licencjata, magistra, magistra inżyniera, inżyniera. W przypadku absolwentów innych kierunków niż Filologia germańska lub kierunków pokrewnych (Niemcoznawstwo, Dziennikarstwo międzynarodowe z językiem niemieckim, Lingwistyka dla biznesu z językiem niemieckim, Lingwistyka stosowana z językiem niemieckim itp.) wymagany certyfikat o znajomości języka niemieckiego na poziomie C1. Kandydaci nieposiadający certyfikatu zobowiązani są do przystąpienia i zdania egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na tym poziomie.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2/C1, podstawowa wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii germańskiej), podstawowa orientacja w niemieckim życiu kulturalnym, podstawowa wiedza o strukturze języka niemieckiego.

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i studiów magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków/specjalności niż Filologia hiszpańska wymagany certyfikat znajomości języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydaci nieposiadający certyfikatu muszą pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną sprawdzającą ich kompetencje językowe. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów, dla absolwentów filologii hiszpańskiej – ocena z dyplomu × 1,5, dla pozostałych absolwentów – ocena z dyplomu × 1.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość języka hiszpańskiego na poziomie co najmniej B2, zaawansowana znajomość języka polskiego, dla kandydatów wybierających specjalność z językiem angielskim – zaawansowana znajomość języka angielskiego; zaawansowana wiedza z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej (na poziomie licencjata filologii hiszpańskiej), szeroka orientacja w hiszpańskim życiu kulturalnym oraz zaawansowana wiedza o strukturze języka hiszpańskiego.

FILOLOGIA KLASYCZNA Z KULTURĄ ŚRÓDZIEMNOMORSKĄ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Kandydaci przyjmowani będą na podstawie dyplomu ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich dowolnego kierunku.

FILOLOGIA POLSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Profil ogólnoakademicki

Uruchomienie poszczególnych specjalności uzależnione będzie od liczby chętnych. Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż Filologia romańska (francuska) wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na

poziomie B2 – odpowiednim certyfikatem lub suplementem do dyplomu albo w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność z zaawansowanym językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie minimum B2.

Konkurs dyplomów.

FILOLOGIA ROSYJSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego (ukończone studia licencjackie na kierunku filologia rosyjska lub z językiem rosyjskim, certyfikat potwierdzający znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2). W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia rosyjska, oprócz udokumentowania znajomości języka rosyjskiego będzie wymagane przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku rosyjskim, sprawdzającej kompetencje językowe Kandydata/ki, podstawową wiedzę o strukturze języka rosyjskiego, literaturze oraz kulturze.

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne Orientacyjny limit miejsc: 20

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich. Od kandydatów wymagana jest znajomość jednego z języków południowosłowiańskich lub języka czeskiego na poziomie co najmniej B2. O kolejności przyjęć decyduje ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych magisterskich.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: kandydaci powinni posiadać następujące kompetencje: podstawową wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej odpowiadającej wybranej specjalizacji magisterskiej, podstawową orientację w życiu kulturalnym Słowian oraz podstawową wiedzę o strukturze języków słowiańskich.

FILOLOGIA WŁOSKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków oraz specjalności. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż Filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku – uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

INFORMATOLOGIA Z BIZNESOWYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

KULTURA I SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 45

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

LINGWISTYKA W KOMUNIKACJI SPECJALISTYCZNEJ

Studia drugiego stopnia (4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 25

Kierunek zostanie uruchomiony przy zgłoszeniu minimum 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) kierunków: Lingwistyka dla biznesu, Lingwistyka stosowana oraz inne kierunki filologiczne z poświadczoną w suplemencie do dyplomu znajomością języka angielskiego i drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku braku poświadczonej znajomości obu lub jednego z języków w suplemencie do dyplomu wymagany certyfikat znajomości języka angielskiego oraz/lub drugiego języka kierunkowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów o przyjęciu decyduje konkurs dyplomów.

LOGOPEDIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Z uwagi na specyfikę kierunku oferta skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich kierunków: Logopedia, Logopedia ogólna, Logopedia ogólna i kliniczna, Logopedia z audiologią.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie:

 • konkursu dyplomów – 50%,

 • średniej ocen ze studiów wyliczonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniana przy wyliczaniu oceny na dyplomie) – 50%.

Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.

MASTER'S DEGREE IN WOMEN'S AND GENDER STUDIES (GEMMA)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie)

Orientacyjny limit miejsc: 20 – rekrutacja w UŁ, uzupełniająca grupa jest rekrutowana w Hiszpanii w ramach umowy konsorcyjnej GEMMA

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony przy dowolnej liczbie osób.

Zasady przyjęć:

Dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 poświadczona certyfikatem znajomości języka lub wpisem w suplemencie do dyplomu.).

MEDIA AUDIOWIZUALNE I KULTURA CYFROWA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 45

Profil ogólnoakademicki

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

TRANSLATORYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 40 – 2 grupy językowe

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć:

 • pisemny egzamin wstępny z języka obcego (angielski lub niemiecki) na poziomie C1; nie przewiduje się zwolnienia z egzaminu na podstawie certyfikatów językowych,

 • pisemny egzamin z tłumaczenia na język obcy i z języka obcego: dwa teksty, w tym jeden ogólny, sprawdzający umiejętność czytania, konwersji i tworzenia tekstu nacechowanego stylistycznie, posiadający cechy tekstu literackiego – rejestr językowy, metafory, gry słowne, elementy specyficzne dla danej kultury, oraz jeden specjalistyczny, sprawdzający umiejętność oddania terminologii fachowej, układu tekstu, precyzji znaczeniowej itd.

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

ARCHEOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

FILOZOFIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, jeżeli na studia zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich). W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich.

HISTORIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i sztuki.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

HISTORIA SZTUKI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich kierunku Historia sztuki lub studiów pierwszego stopnia lub magisterskich kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, sztuki lub nauk inżynieryjno-technicznych (architektura i urbanistyka). Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie średnia ocen z ukończonych studiów.

WOJSKOZNAWSTWO

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen z ukończonych studiów.

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

FIZYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

MATEMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 7 osób.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na specjalność Nauczycielska w zakresie matematyki nie ma odpowiedniego przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej, zgodnego z programem studiów I stopnia specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki na WMiI, musi uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki. Różnice programowe do uzupełnienia wyznacza Dziekan.

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

INFORMATYKA, studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

Kandydaci na kierunek informatyka, studia w języku angielskim powinni znać język angielski na poziomie zaawansowanym.

ANALIZA DANYCH

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 7 osób.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

ANALIZA DANYCH (od semestru letniego)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 24

Z uwagi na łączenie zajęć, brak jest progowej liczby osób niezbędnej do uruchomienia kierunku.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów inżynierskich, co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - konkurs dyplomów.

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH

GEOGRAFIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

GEOINFORMACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRZESTRZENI

Studia drugiego stopnia (2-letnie dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich; 1,5-roczne dla absolwentów studiów inżynierskich) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia 3-semestralne mogą ubiegać się tylko absolwenci studiów inżynierskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, urbanistyki, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem lub regionem, rewitalizacji, zarządzania publicznego, inwestycji i nieruchomości oraz innych kierunków o pokrewnych programach.

O przyjęcie na studia 4-semestralne mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie gospodarki przestrzennej, planowania i urbanistyki, geografii, geoinformacji, geomonitoringu, turystyki, ochrony środowiska, zarządzania miastem, rewitalizacji, zarządzania publicznego, inwestycji i nieruchomości oraz innych kierunków o pokrewnych programach.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje konkurs dyplomów.

Kandydaci powinni posługiwać się językiem angielskim co najmniej na poziomie B2.

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

PEDAGOGIKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 100

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 60 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości. W trakcie elektronicznej rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną przez siebie specjalność.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil: praktyczny

Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Pedagogika sportu, Pedagogika – specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, wychowanie fizyczne, sport, rekreacja ruchowa i turystyka oraz dla absolwentów studiów drugiego stopnia ukończonych na kierunku Pedagogika – specjalność: pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Do e-rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne powinni przystąpić kandydaci, którzy posiadają dobry stan zdrowia oraz ponadprzeciętny poziom sprawności fizycznej, umożliwiający efektywne uczestnictwo w zajęciach ze zwiększoną aktywnością fizyczną.

Warunkiem rekrutacji na kierunek Wychowanie fizyczne i zdrowotne jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do studiowania ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływaniem.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. – do obszaru nauk społecznych).

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

POLITOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

MIĘDZYNARODOWE STUDIA KULTUROWE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

INTERNATIONAL AND POLITICAL STUDIES – studia w języku angielskim

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się i złoży odpowiednie dokumenty co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków/specjalności.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 110

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • matematyka finansowa i aktuarialna,

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna,

 • analiza finansowa.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu;

 • matematyka finansowa i aktuarialna;

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna;

 • analiza finansowa.

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • matematyka finansowa i aktuarialna,

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna,

 • analiza finansowa.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”** lub do dyscypliny „ekonomia i finanse”** lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • matematyka finansowa i aktuarialna,

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna,

 • analiza finansowa.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEiN z dnia 27.10.2022 r.. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

LOGISTYKA W BIZNESIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

 

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dyscyplinie matematyka.

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”** lub do dyscypliny „ekonomia i finanse”** lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dyscyplinie matematyka.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

 

ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 145

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunku: – lingwistyka dla biznesu.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunku: – lingwistyka dla biznesu.

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: – lingwistyka dla biznesu.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”** lub do dyscypliny „ekonomia i finanse”** lub kierunku:

– lingwistyka dla biznesu.

W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

ZARZĄDZANIE BIZNESEM – studia dla nieekonomistów

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedzin innych niż nauki ekonomiczne*

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscyplin innych niż nauki o zarządzaniu i jakości** oraz ekonomia i finanse**

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedziny innej niż nauki ekonomiczne*

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscypliny innej niż nauki o zarządzaniu i jakości** oraz ekonomia i finanse**

 

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

 

ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunku:

– lingwistyka dla biznesu.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunku: – lingwistyka dla biznesu.

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: – lingwistyka dla biznesu.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”** lub do dyscypliny „ekonomia i finanse”** lub kierunku:

– lingwistyka dla biznesu.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

BUSINESS AND DIGITAL ANALYTICS (studia w języku angielskim)*

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

*od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym Zasady przyjęć:

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

BUSINESS MANAGEMENT (studia w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – stacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Zasady przyjęć

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (studia w języku angielskim)*

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) - stacjonarne

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

*od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Zasady przyjęć:

Absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów przyjmowani będą na podstawie pisemnego opracowania na wskazany temat oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, kolejnym kryterium naboru będzie konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

STUDIA NIESTACJONARNE

DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie biologii, biotechnologii, mikrobiologii, biochemii, biofizyki, ochrony środowiska, chemii, fizyki, nauk rolniczych, leśnych, weterynaryjnych i medycznych oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same, jak na studia stacjonarne na kierunek Biologia.

W trakcie elektronicznej rejestracji kandydat zostanie poproszony o wskazanie preferowanej przez siebie specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wskaże ją co najmniej 15 osób.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w zakresie ochrony środowiska, nauk biologicznych, geograficznych, chemicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, inżynierii środowiska i edukacji ekologicznej oraz innych kierunków/specjalności o pokrewnych programach.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same, jak na studia stacjonarne na kierunek Ochrona środowiska.

W trakcie elektronicznej rejestracji kandydat zostanie poproszony o wskazanie preferowanej przez siebie specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wskaże ją co najmniej 15 osób.

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

EKONOMIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

LOGISTYKA W GOSPODARCE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

PRACA SOCJALNA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

SOCJOLOGIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 20 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie średniej ocen z toku studiów.

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY

E-HISTORIA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 3-semestralne) - niestacjonarne

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 40

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 10 osób.

Dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku z dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, teologicznych lub z dziedziny sztuki. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 15 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku zbyt dużej liczby kandydatów będzie brana pod uwagę ocena na dyplomie.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

MATEMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne) Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 30

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 7 osób.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na specjalność Nauczycielska w zakresie matematyki nie ma odpowiedniego przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej, zgodnego z programem studiów I stopnia specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki na WMiI, musi uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności Nauczycielska w zakresie matematyki. Różnice programowe do uzupełnienia wyznacza Dziekan.

INFORMATYKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 50

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się, co najmniej 10 osób.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU

PEDAGOGIKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 4-semestralne) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 80

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości. W trakcie elektronicznej rekrutacji kandydat wskazuje preferowaną przez siebie specjalność.

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 30 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. – do obszaru nauk społecznych).

PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ

Kierunek prowadzony we współpracy z Wydziałem Zarządzania UŁ

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony w przypadku zgłoszenia się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. – do obszaru nauk społecznych).

PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 150

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 40 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 r. – do obszaru nauk społecznych).

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 90

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • matematyka finansowa i aktuarialna,

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna,

 • analiza finansowa.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • matematyka finansowa i aktuarialna,

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna,

 • analiza finansowa.

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • matematyka finansowa i aktuarialna,

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna,

 • analiza finansowa.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”** lub do dyscypliny „ekonomia i finanse”** lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • matematyka finansowa i aktuarialna,

 • matematyka, specjalności: matematyka finansowa i aktuarialna,

 • analiza finansowa.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

LOGISTYKA W BIZNESIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunków:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dyscyplinie matematyka.

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”** lub do dyscypliny „ekonomia i finanse”** lub kierunku:

 • lingwistyka dla biznesu,

 • logistyka – realizowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych,

 • logistyka z systemami informatycznymi – realizowanego w dyscyplinie matematyka.

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil ogólnoakademicki Orientacyjny limit miejsc: 120

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

Na kierunek studiów mogą aplikować absolwenci studiów licencjackich (równorzędnych), inżynierskich oraz magisterskich (równorzędnych) posiadający dyplom ukończenia kierunku studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do obszaru nauk społecznych* oraz kierunku: – lingwistyka dla biznesu.

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dziedziny nauk społecznych** oraz kierunku:

– lingwistyka dla biznesu.

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.:

należący do dziedziny nauk ekonomicznych* lub kierunku: – lingwistyka dla biznesu

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.:

należący do dyscypliny „nauki o zarządzaniu i jakości”** lub do dyscypliny „ekonomia i finanse”** lub kierunku:

– lingwistyka dla biznesu.

W przypadku gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

ZARZĄDZANIE BIZNESEM – studia dla nieekonomistów Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne) Profil: ogólnoakademicki

Orientacyjny limit miejsc: 60

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 35 osób.

Zasady przyjęć:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedzin innych niż nauki ekonomiczne*

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscyplin innych niż „nauki o zarządzaniu i jakości”** oraz „ekonomia i finanse”**

Zasady konstrukcji rankingu

Obowiązuje konkurs dyplomów, przy czym w przypadku liczby kandydatów wyższej niż orientacyjny limit miejsc w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów:

w przypadku dyplomów wydanych do 30.09.2019 r.: należący do dziedziny innej niż nauki ekonomiczne*

w przypadku dyplomów wydanych od 1.10.2019 r.: należący do dyscypliny innej niż „nauki o zarządzaniu i jakości”** oraz „ekonomia i finanse”**

W przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza niż orientacyjny limit miejsc, Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

* Rozporządzenie MNiSzW z dnia 8.08.2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

** Rozporządzenie MEIN z dnia 27.10.2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

WYDZIAŁ FILIA UŁ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ADMINISTRACJA

Studia drugiego stopnia (magisterskie 2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Profil praktyczny Orientacyjny limit miejsc: 70

Kierunek zostanie uruchomiony, gdy zgłosi się co najmniej 16 osób.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)