Zasady rekrutacji na UMED w Łodzi 2024/25

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rekrutacja 2024/2025

 

Uchwała nr 53/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69, art. 70 ust. 1-5 i art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.) oraz § 21 ust. 2 pkt 1 i § 67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., uchwala się, co następuje:

 

 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Uchwała określa warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki, formy i poziomy studiów prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025.

 2. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki, formy i poziomy studiów określają załączniki nr 1-14 do uchwały.

 3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 4. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 5. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 6. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez potwierdzanie efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 7. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 8. Warunki i tryb dostosowania rekrutacji do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

 2. Senat – Senat Uniwersytetu;

 3. kandydat – osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie, legitymującą się jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3;

 4. limit przyjęć – liczbę osób, jaka może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów prowadzonych na danym kierunku, formie i poziomie studiów, określoną przez Ministra Zdrowia lub Rektora;

 5. ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 6. ustawa o systemie oświaty – ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Limity przyjęć na studia

§ 3

 1. Limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji ministra określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. szkolnictwa wyższego i nauki, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

 3. Limity przyjęć dla pozostałych kierunków studiów określa Rektor.

 4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów dla cudzoziemców innych niż wskazani w ust. 1 określa Rektor.

 5. Dopuszcza się określenie odrębnych limitów przyjęć dla określonych grup kandydatów dla danego kierunku studiów, mając na uwadze zapewnienie jakości kształcenia oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

 1. WYMAGANIA FORMALNE

§ 4

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.

 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w ust. 3 pkt 6-9.

 3. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat, który posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  5. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  6. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

  7. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 6;

  1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  1. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 4. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów.

 5. Student Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym już studiuje, chyba że jest to związane ze zmianą formy studiów.

 6. Student Uniwersytetu może studiować także na innym kierunku studiów w Uniwersytecie, jeżeli zostanie przyjęty na ten kierunek w trybie postępowania rekrutacyjnego.

 7. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Harmonogram rekrutacji

§ 5

 1. Ustala się następujące terminy dla postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025:

  1. rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 25 kwietnia 2024 r.;

  2. zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 31 października 2024 r.

 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora.

Zasady ogólne

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą następujące komisje rekrutacyjne:

  1. wydziałowe komisje rekrutacyjne;

  2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Tryb powoływania oraz regulamin pracy komisji rekrutacyjnych określa Rektor.

 3. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.

 4. W przypadku wszczęcia przez komisję rekrutacyjną dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów, kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, biorą udział w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym na ten kierunek bez konieczności ponownej rejestracji i ponownego wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 5. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy o systemie oświaty.

 6. W przypadku aplikowania zbyt małej liczby kandydatów na studia prowadzone na danym kierunku, Uniwersytet zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów, wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone na tym kierunku podlega zwrotowi.

§ 7

Postępowanie rekrutacyjne składa się z:

 1. rejestracji on-line kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu;

 2. wniesienia przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w § 9;

 3. postępowania kwalifikacyjnego;

 4. złożenia przez kandydatów dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2;

 5. wydania przez wydziałową komisję rekrutacyjną zaświadczenia o wpisie na listę studentów, decyzji administracyjnej o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia;

 6. podpisania umowy z Uniwersytetem.

Rejestracja on-line, dodanie kierunku studiów, obliczanie punktów rekrutacyjnych

§ 8

 1. Przez rejestrację, o której mowa w § 7 pkt 1, należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu, zwanego dalej „indywidualnym kontem”.

 2. Po utworzeniu indywidualnego konta kandydat zobowiązany jest do:

  1. dodania kierunku lub kierunków studiów, na które będzie aplikować w ramach postępowania rekrutacyjnego;

  2. niezwłocznego poinformowania Działu Rekrutacji i Kształcenia o ewentualnych błędach występujących na koncie;

  3. bieżącego odczytywania informacji zamieszczanych na koncie;

  4. uzupełnienia wyników, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

 3. Wyniki, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wprowadzane są na indywidualne konto bezpośrednio przez kandydata, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Rektora.

 4. W uzasadnionych przypadkach wyniki, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wprowadzane są na indywidualne konto kandydata przez pracownika Działu Rekrutacji i Kształcenia.

 5. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia przez kandydata obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 lub błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia, usunięcia lub podania nieprawdziwych informacji oraz rezygnacji z aplikowania na dany kierunek studiów ponosi kandydat.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

§ 9

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, w wysokości ustalonej przez Rektora.

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 10

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

 1. przeliczenia na punkty rekrutacyjne wyników, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, lub przeprowadzenia postępowania dla studiów drugiego stopnia, określonego w załącznikach 1-14 do uchwały;

 2. egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 14 – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne;

 3. utworzenia listy rankingowej;

 4. określenia progu punktowego;

 5. nadania kandydatowi właściwego statusu.

Postępowanie kwalifikacyjne – punkty rekrutacyjne

§ 11

 1. Punkty rekrutacyjne, będące podstawą do utworzenia listy rankingowej, obliczane są w oparciu o wyniki, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

 2. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym po zdaniu egzaminu maturalnego, punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie wyników uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego, wyrażonych w procentach, według następującej zasady:

  1. poziom podstawowy: 1% = 1 pkt;

  2. poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt.

 3. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych określonej w ust. 2 nie stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunkach biotechnologia i elektroradiologia.

 4. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym po zdaniu egzaminu dojrzałości lub dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 6-9, punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie ocen lub wyników z przedmiotów uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

 5. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem International Baccalaureate (IB) lub European Baccalaureate (EB) punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej egzaminu, według wzoru określonego w załączniku nr 16 do uchwały.

 6. W przypadku gdy kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości lub świadectwem maturalnym innym niż wymienione w załączniku nr 15 do uchwały, ocenom z przedmiotów, o których mowa w ust. 4, przypisuje się odpowiednie punkty rekrutacyjne, określone w tym załączniku dla skali ocen zbliżonej do skali wskazanej na świadectwie kandydata.

 7. Kandydat legitymujący się dokumentem, o którym mowa w ust. 6, zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Rekrutacji i Kształcenia w szczególności informacji o skali ocen występującej na tym dokumencie.

 8. W przypadku wyniku wyrażonego w skali literowej, ocenom przyporządkowuje się odpowiednie wartości liczbowe.

 9. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem tzw. „matury dwujęzycznej”, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki, które kandydat uzyskał z części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego w języku polskim.

 10. W przypadku gdy na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów wyższych występuje ocena lub wynik obejmujące więcej niż jeden przedmiot (moduł przedmiotów), wydziałowa komisja rekrutacyjna rozpatruje sprawę indywidualnie, rozstrzygając o liczbie uznanych i przeliczonych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 11. W przypadku gdy na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów nie wskazano poziomu, na którym kandydat zdawał egzamin z danego przedmiotu, wydziałowa komisja rekrutacyjna, podejmując decyzję w sprawie określenia poziomu, może wziąć pod uwagę liczbę godzin zrealizowanych przez kandydata w ramach tego przedmiotu.

 12. Brak wyniku z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji, określonych dla danego kierunku studiów w odpowiednim załączniku do niniejszej uchwały, nie wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego, lecz jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 13. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia zasady wyliczania punktacji dotyczące poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 14. W przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia równej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są na te studia kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów w Uniwersytecie.

Postępowanie kwalifikacyjne − listy rankingowe, próg punktowy

§ 12

 1. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w drodze konkursu, na podstawie list rankingowych.

 2. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych, o których mowa § 11 ust. 1.

 3. Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów rekrutacyjnych, umieszczane są na liście rankingowej w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 13.

 4. Na podstawie listy rankingowej oraz limitu przyjęć określonego dla danego kierunku studiów komisja rekrutacyjna określa próg punktowy, pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 5. Zasady określenia progu punktowego oraz jego zatwierdzenia ustala Rektor.

 6. Informację o progu punktowym, określonym przez komisję rekrutacyjną, oraz statusie kandydata umieszcza się na jego indywidualnym koncie.

 7. W uzasadnionych przypadkach komisja może podjąć decyzję o obniżeniu progu punktowego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 13

 1. W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację oraz analitykę medyczną uzyskają jednakową liczbę punktów, o kolejności, w jakiej zostaną umieszczeni na liście rankingowej w ramach jednakowego progu punktowego, decyduje wynik uzyskany przez nich na egzaminie maturalnym z przedmiotu obowiązkowego: język polski (poziom podstawowy).

 2. Komisja rekrutacyjna, w celu wypełnienia limitu przyjęć, może wskazać do zakwalifikowania do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów, o których mowa w ust. 1 – na podstawie wyniku uzyskanego przez tych kandydatów na egzaminie maturalnym z przedmiotu język polski (poziom podstawowy).

 3. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 4. Kandydatom nieposiadającym wyniku z przedmiotu język polski przyznaje się 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

Postępowanie kwalifikacyjne – egzamin wstępny

§ 14

 1. W Uniwersytecie przeprowadza się dodatkowo egzamin wstępny, sprawdzający zdolności manualne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.

 2. Egzamin przeprowadza, w formie egzaminu praktycznego, właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna lub wyznaczeni przez nią egzaminatorzy. Zasady przeprowadzania egzaminu określa Rektor.

Złożenie dokumentów

§ 15

 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie w Dziale Rekrutacji i Kształcenia, w celu złożenia:

  1. oryginału jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  1. oryginału dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

  2. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rekrutacji elektronicznej;

  1. formularza zawierającego dane osobowe kandydata, wygenerowanego z systemu rekrutacji elektronicznej;

  1. dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym dla dowodu osobistego i paszportu.

 3. Kandydat legitymujący się dokumentem wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest także złożyć:

  1. decyzję administracyjną o jego uznaniu lub zaświadczenie o nostryfikacji,

  2. uwierzytelnienie dokumentu w formie legalizacji albo apostille, polegające na urzędowym stwierdzeniu jego wiarygodności,

  3. dokument uznany do celów akademickich, tj. uprawniający do podjęcia studiów w danym kraju– o ile są wymagane.

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym kandydat składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 5. W celu wyznaczenia terminu i miejsca osobistego stawienia się w związku z wypełnieniem obowiązków, o których mowa w ust. 2-4, kandydat zobowiązany jest do dokonania samodzielnego zgłoszenia (zapisu) w udostępnionym przez Uniwersytet systemie informatycznym.

 6. Kandydat zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia (zapisu) oraz złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2-4, w terminie określonym dla danego progu punktowego w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 7. W uzasadnionych przypadkach oryginał dokumentu uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być dostarczony przez osobę wpisaną na listę studentów w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do dnia podpisania ślubowania.

 8. Podczas składania dokumentów, o których mowa w ust. 2-4, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

 9. Brak zgłoszenia (zapisu), o którym mowa w ust. 5, lub niezłożenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie, są równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkują usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.

Wpis na listę studentów

§ 16

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę studentów następuje po łącznym spełnieniu przez kandydata następujących warunków:

  1. spełnieniu wymagań, o których mowa w § 4 ust. 3-5, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9;

  2. uzyskaniu w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;

  1. złożeniu do Działu Rekrutacji i Kształcenia, po uzyskaniu statusu „zakwalifikowany do przyjęcia”, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2-4.

 3. Zaświadczenia o wpisie na listę studentów wydaje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podpisuje przewodniczący komisji lub inny pracownik Uniwersytetu działający na podstawie upoważnienia.

 5. Osoba nowo przyjęta na studia rozpoczyna studia oraz nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut.

 6. Dopuszcza się złożenie ślubowania w formie elektronicznej.

 7. W przypadku rezygnacji ze studiów przed złożeniem ślubowania wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.

 8. Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów osoba nowo przyjęta zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:

  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 17 ust. 1 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;

  2. inne wymagane dokumenty, uwzględnione w wykazie umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Badania lekarskie

§ 17

 1. Osoba nowo przyjęta zobowiązana jest złożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, podczas których jest lub może być narażona na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wydane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

 2. Skierowania na badania lekarskie dla kandydatów wystawia Dział Rekrutacji i Kształcenia.

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia

§ 18

 1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:

  1. kandydat nie spełnił wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 4 ust. 3-5, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9;

  2. kandydat nie uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;

  1. pomimo zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie złożył dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2-4, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 2. Decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia wydaje się kandydatowi, który złożył podanie o przyjęcie na studia w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

 3. Złożenie podania o przyjęcie na studia jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego.

 4. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych w niniejszej uchwale.

 6. Decyzje wydawane przez wydziałową komisję rekrutacyjną podpisuje jej przewodniczący.

 7. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19

 1. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz decyzja o odmowie przyjęcia na studia mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 2. Elektroniczny obieg dokumentacji wydawanej przez Uniwersytet w toku postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej.

§ 20

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, a ich publikacja następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w Uniwersytecie.

§ 21

 1. Studia stacjonarne są wolne od opłat w zakresie przewidzianym w ustawie.

 2. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 3. Uniwersytet pobiera opłaty zgodnie z przepisami ustawy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 4. Wysokość opłat za studia i usługi edukacyjne określa Rektor.

 5. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów osoba przyjęta na studia zobowiązana jest do niezwłocznego podpisania z Uniwersytetem umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach.

§ 22

Dokumenty związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w szczególności wnioski oraz odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, kandydaci składają w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z upoważnienia Rektora: Prorektor ds. Organizacyjnych i Studenckich

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski

Ogłoszenie aktu prawnego:

- intranet/BIP

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: ANALITYKA MEDYCZNA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek analityka medyczna, stacjonarne jednolite studia magisterskie, zobowiązany jest posiadać:

  1. wynik z przedmiotu biologia na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie rozszerzonym: chemii, fizyki lub matematyki, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: BIOTECHNOLOGIA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek biotechnologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, specjalność biotechnologia medyczna, klasyfikowany jest na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych, obliczonych na podstawie uzyskanego wyniku, wyrażonego w procentach, z części pisemnej egzaminu maturalnego. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych określa tabela:


 

 

 

 

Przedmiot

Liczba punktów przyznawanych

za 1% wyniku egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

wynik

poniżej 30%

wynik

od 30% do 100%

wynik

poniżej 50%

wynik

od 50% do 100%

Matematyka, biologia, chemia, fizyka (co najmniej jeden przedmiot)

0

2

0

4

Inne przedmioty

0

1

0

1

 1. W przypadku gdy na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, wskazane są dwie oceny z tego samego przedmiotu: na poziomie podstawowym i rozszerzonym, obliczając sumę punktów, bierze się pod uwagę ocenę gwarantującą większą liczbę punktów.

 2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest znajomość języka angielskiego, potwierdzona pozytywną oceną, uzyskaną na egzaminie maturalnym na poziomie co najmniej podstawowym, lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie co najmniej B1. Znajomość języka angielskiego nie podlega punktacji.

 3. W przypadku niskiej punktacji uzyskanej przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: DIETETYKA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek dietetyka:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z następujących przedmiotów na poziomie co najmniej podstawowym: matematyka, język polski i język obcy, oraz z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologia lub chemia, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka lub dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, której wynik decyduje o przyjęciu na studia.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: ELEKTRORADIOLOGIA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek elektroradiologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia, klasyfikowany jest na podstawie sumy punktów rekrutacyjnych, obliczonych na podstawie uzyskanego wyniku, wyrażonego w procentach, z części pisemnej egzaminu maturalnego. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych określa tabela:

 

 

 

Przedmiot

Liczba punktów przyznawanych

za 1% wyniku egzaminu maturalnego

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

wynik

poniżej 30%

wynik

od 30% do 100%

wynik

poniżej 50 %

wynik

od 50 % do 100%

Matematyka, biologia, chemia, fizyka

(co najmniej jeden przedmiot)

0

2

0

4

Inne przedmioty

0

1

0

1

 

 

W przypadku gdy na jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały, wskazane są dwie oceny z tego samego przedmiotu: na poziomie podstawowym i rozszerzonym, obliczając sumę punktów, bierze się pod uwagę ocenę gwarantującą większą liczbę punktów.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest znajomość języka angielskiego, potwierdzona pozytywną oceną uzyskaną na egzaminie maturalnym na poziomie co najmniej podstawowym lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka na poziomie co najmniej B1; znajomość języka angielskiego nie podlega punktacji.

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek elektroradiologia, studia stacjonarne drugiego stopnia:

  1. zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia albo studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka medyczna lub innym pokrewnym;

   2. przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego;

  2. klasyfikowany jest na podstawie uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

 1. rozmowy kwalifikacyjnej, dotyczącej zakresu pracy dyplomowej na ukończonych studiach wyższych i zagadnień biomedycznych;

 2. konkursu średniej ocen z ukończonych studiów wyższych.

Uzyskanie negatywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Średnia ocen z ukończonych studiów wyższych obliczana jest jako średnia arytmetyczna ocen uzyskanych podczas studiów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń; w przypadku osób, które uzyskały oceny w skali od 2 do 5, średnia ocen jest normalizowana do skali sześciostopniowej, według wzoru: (średnia ocen/5,0) x 6,0.

Punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz średniej ocen z ukończonych studiów wyższych, według następującej zasady:

 1. 50% – rozmowa kwalifikacyjna;

 2. 50% – średnia ocen z ukończonych studiów wyższych.

Ostateczny wynik oblicza się według wzoru: [6(6+6)/2], gdzie:

 1. pierwsza cyfra „6” w nawiasie kwadratowym oznacza skalę ocen wprowadzoną zgodnie z zasadą określoną powyżej;

 2. pierwsza cyfra „6” w nawiasie okrągłym oznacza maksymalną liczbę punktów, którą kandydat może uzyskać w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej;

 3. druga cyfra „6” w nawiasie okrągłym oznacza maksymalną liczbę punktów, którą kandydat może uzyskać za średnią ocen;

 4. cyfra „2” za nawiasem okrągłym dzieli sumę z nawiasu, aby uzyskać 50% z oceny z rozmowy kwalifikacyjnej i średniej ocen z ukończonych studiów.

 5. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: FARMACJA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek farmacja, stacjonarne jednolite studia magisterskie, zobowiązany jest posiadać:

  1. wynik z przedmiotu chemia na poziomie rozszerzonym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii lub matematyki, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

Załącznik nr 6 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

KIERUNEK: FIZJOTERAPIA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia, stacjonarne jednolite studia magisterskie zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu biologia na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego z trzech przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: fizyki, matematyki lub chemii, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały.

 2. Dodatkowo kandydat powinien wykazać się umiejętnością pływania, co zostanie zweryfikowane na etapie kształcenia; umiejętność ta w procesie rekrutacji nie polega punktacji.

 3. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 7 do uchwały nr 53/2022

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotu matematyka na poziomie co najmniej podstawowym oraz z jednego przedmiotu z dwóch do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii lub chemii, potwierdzony dokumentem, o których mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia; na podstawie dyplomów złożonych przez kandydatów przeprowadzany jest konkurs średniej ocen z ukończonych studiów pierwszego stopnia, wyliczonej z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem (bez oceny z egzaminu dyplomowego).

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

Załącznik nr 8 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: LEKARSKI

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarski:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest posiadać:

   1. wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest posiadać:

   1. wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 9 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek lekarsko-dentystyczny:

  1. stacjonarne jednolite studia magisterskie – zobowiązany jest posiadać:

   1. wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej;

  2. niestacjonarne jednolite studia magisterskie (realizowane w formie zajęć wieczorowych) – zobowiązany jest uzyskać posiadać:

   1. wynik z dwóch przedmiotów z czterech do wyboru na poziomie rozszerzonym: biologii, chemii, matematyki lub fizyki, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały,

   2. wynik z przedmiotu język polski na poziomie podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały – wynik ten nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 10 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii, chemii lub fizyki, oraz z języka polskiego na poziomie co najmniej podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do egzaminu testowego z pielęgniarstwa klinicznego,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo;

  3. studia niestacjonarne drugiego stopnia (realizowane w formie zajęć zaocznych) – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do egzaminu testowego z pielęgniarstwa klinicznego,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 11 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: POŁOŻNICTWO

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek położnictwo:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z jednego przedmiotu z trzech do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii, chemii lub fizyki, oraz z języka polskiego na poziomie co najmniej podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do egzaminu testowego z położnictwa klinicznego,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 12 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: RATOWNICTWO MEDYCZNE

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia, zobowiązany jest posiadać wynik z przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, na poziomie co najmniej podstawowym: matematyki, języka polskiego, języka obcego, oraz z jednego z czterech przedmiotów do wyboru: biologii, fizyki, chemii lub informatyki, na poziomie co najmniej podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 13 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

KIERUNEK: TECHNIKI DENTYSTYCZNE

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest:

   1. przystąpić do egzaminu wstępnego, sprawdzającego zdolności manualne,

   2. posiadać wynik z jednego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie co najmniej podstawowym: biologii lub chemii, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. wspólne studia stacjonarne drugiego stopnia (prowadzone przez Uniwersytet wspólnie z Politechniką Łódzką) – zobowiązany jest:

   1. uzyskać pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej,

   2. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 14 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne:

  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia – zobowiązany jest posiadać wynik z następujących przedmiotów na poziomie co najmniej podstawowym: matematyki, języka polskiego i języka obcego, oraz z jednego dowolnego dodatkowego przedmiotu na poziomie co najmniej podstawowym, potwierdzony dokumentem, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały;

  2. studia stacjonarne drugiego stopnia, specjalność: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub fizjoterapia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego;

  3. studia stacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej;

  4. studia niestacjonarne drugiego stopnia, specjalność: organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim lub fizjoterapia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub fizjoterapia;

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego;

  1. studia niestacjonarne drugiego stopnia – zobowiązany jest:

   1. posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej,

   2. przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. W przypadku uzyskania niskiej punktacji przez kandydatów na studia limit przyjęć zostanie odpowiednio zmniejszony.

 

Załącznik nr 15 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Tabela 1

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Rosji

 

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Ocena na świadectwie

Punktacja

Wynik z egzaminu EGE przeliczany jest na punkty rekrutacyjne według wzoru:

1 pkt EGE = 2 pkt rekrutacyjne

5

100

4

65

3

30

2

0

 

Tabela 2

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane Szwecji do 2013 r.

 

 

Ocena

na świadectwie

 

Skala literowa

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

5

MVG = pass with special distinction

100

200

4

G= Pass

65

130

3

VG = pass with distinction

30

60

2

IG

0

0

Wyniki uzyskane na Slutbetyg från Gymnasieskola:

 • tylko na jednym poziomie (1 lub 2) – poziom podstawowy;

 • na obu poziomach (1 i 2) – poziom rozszerzony.

Tabela 3

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane Szwecji po 2013 r.

 

Ocena

na świadectwie po 2013 r. - Skala literowa

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

A

100

200

B

80

160

C

60

120

D

40

80

E

20

40

F

0

0

 

Wyniki uzyskane na Slutbetyg från Gymnasieskola:

 • tylko na jednym poziomie (1 lub 2) – poziom podstawowy;

 • na obu poziomach (1 i 2) – poziom rozszerzony.

Tabela 4

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Kazachstanie

 

 

Ocena

na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

5

100

200

4

65

130

3

30

60

1-2

0

0

Tabela 5

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w USA

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

A, A+, A*

100

200

A-

94

188

B+

87

174

B

80

160

B-

75

150

C+

67

134

C

60

120

C-

54

108

D+

46

92

D

40

80

D-

33

66

E

25

50

* Ocena z High School Diploma (ordinary level).

** Ocena z egzaminu ACT/High School Diploma AP lub AL. Uwaga: SAT nie stanowi odpowiednika polskiej matury − wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r. I SA/Wa 1860/09.

Tabela 6

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Litwie

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

10

100

Oceny z Brandos Atestatas wyrażone

w skali 0-10 I 0-100, w zależności

od przedmiotu. Przedmioty w skali 0-10 – według punktacji dla poziomu podstawowego – liczba punktów x 2. Dla skali 0-100 – 1 pkt = 2 pkt rekrutacyjne.

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

* Ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.

** Ocena z Brandos Atestatas.

Tabela 7

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Wielkiej Brytanii

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

A, A+, A*

100

200

A-

94

188

B+

87

174

B

80

160

B-

75

150

C+

67

134

C

60

120

C-

54

108

D+

46

92

D

40

80

D-

33

66

E

25

50

* Ocena z AS-Levels.

** Ocena z A-Levels.

 

Tabela 8

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Irlandii przed 2017 r.

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

A1

100

200

A2

94

188

B1

88

176

B2

82

164

B3

76

152

C1

70

140

C2

64

128

C3

58

116

D1

52

104

D2

46

92

D3

40

80

* Ardteist Ordinary level.

** Ardteist Ordinary level.

Tabela 9

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Irlandii po 2017 r.

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

1

100

200

2

90

180

3

80

160

4

70

140

5

60

120

6

50

100

7

40

80

8

0

0

* Ardteist Ordinary level.

** Ardteist Ordinary level.

Tabela 10

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Austrii, Czechach, Słowacji

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

1

100

200

2

75

150

3

50

100

4

25

50

5-6

0

0

Tabela 11

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech (1-6)

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

1

100

200

2

75

150

3

50

100

4

25

50

5-6

0

136

 

 

Tabela 12

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Niemczech (skala1-15)

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony*

15

100

200

14

92

184

13

84

168

12

76

152

11

68

136

10

60

120

9

52

104

8

44

88

7

36

72

6

28

56

5

20

40

4

12

24

3

6

12

2

4

8

1

0

0

0

0

0

* Ergebnisse der abiturprüfung/leistungen in der abiturprüfung – poziom rozszerzony.

Tabela 13

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Ukrainie

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

12

100

200

11

90

180

10

82

164

9

75

150

8

67

134

7

58

116

6

50

100

5

40

80

4

30

60

3

0

0

2

0

0

1

0

0

* Ocena z atestatu.

** Ocena z ZNO.

Tabela 14

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane na Białorusi

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy*

poziom rozszerzony**

10

100

Wynik z egzaminu CT przeliczany jest na punkty

rekrutacyjne według wzoru: 1 pkt CT = 2 pkt rekrutacyjne.

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

* Ocena z atestatu.

** Ocena z CT.

Tabela 15

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane we Francji

 

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony*

20

100

200

19

94

188

18

87

174

17

80

160

16

74

148

15

67

134

14

60

120

13

54

108

12

46

92

11

40

80

10

33

66

 

* Ocena z Baccaulaureat.

 

Tabela 16

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Danii

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

12

100

200

11

85

170

10

70

140

9

55

110

8

40

80

7

25

50

6

10

20

1-5

0

0

Tabela 17

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane we Włoszech

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

10

100

Punkty będą przeliczane przez WKR na podstawie dokumentów dotyczących profilu kształcenia dostarczonych przez kandydata.

9

80

8

60

7

40

6

20

1-5

0

 

 

Tabela 18

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Hiszpanii

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

10

100

200

9

83

164

8

66

132

7

49

98

6

32

64

5

15

30

1-4,99

0

0

 

Tabela 19

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Belgii

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

20

100

200

19

89

178

18

78

156

17

67

134

16

56

112

15

45

90

14

34

68

13

23

46

12

12

24

1-11

0

0

Tabela 20

Świadectwo dojrzałości/maturalne wydane w Nigerii

 

Ocena na świadectwie

Punktacja

Poziom podstawowy*

Poziom rozszerzony**

3,5 - 4,0

100

200

3,0 – 3,49

85

170

2,5 – 2,99

70

140

2,0 – 2,49

55

100

1,0 – 1,99

0

0

* National Diploma.

** Higher National Diploma.

Tabela 21

Świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości – sześciostopniowa skala ocen

 

Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r.

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

6

100

200

5

85

170

4

75

150

3

50

100

2

30

60

1

0

0

 

 

Tabela 22

Świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości – czterostopniowa skala ocen

 

Ocena na świadectwie dojrzałości wydanym przed 2005 r.

Punktacja

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

5

100

200

4

80

160

3

50

100

2

0

0

 

Załącznik nr 16 do uchwały nr 53/2023

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

WZÓR WYLICZENIA LICZBY PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH

 1. W przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate (IB) lub

European Baccalaureate (EB) punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie wzoru:

 

N = 50 + 50 [(Wk-Wmin)/Wmax-Wmin)],

gdzie:

N – liczba punktów rekrutacyjnych;

Wk – ocena z danego przedmiotu uzyskana przez kandydata; Wmin – najniższa ocena pozytywna w danej skali ocen; Wmax – najwyższa ocena pozytywna w danej skali ocen.

 1. Powyższy wzory stosuje się do obliczania punktów rekrutacyjnych dla jednego przedmiotu. W przypadku gdy kandydat zdał wymagany przedmiot na poziomie rozszerzonym, uzyskany wynik mnożony jest przez dwa.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)