Rekrutacja na PW 2024/2025

Politechnika Warszawska rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Warszawskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Zasady przyjęć kandydatów na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2024/2025

§ 1

Przyjęcia na studia na kierunku Architektura

 1. Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie na kierunku Architektura prowadzone w języku polskim przeprowadzona będzie odrębna rekrutacja. Na studia te zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% punktów ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji oraz największą łączną sumę punktów ze sprawdzianu oraz czterech przedmiotów maturalnych: matematyki ze współczynnikiem wagowym 0,75; języka obcego ze współczynnikiem wagowym 0,25; przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej (fizyka, informatyka) ze współczynnikiem wagowym 0,5; przedmiotu do wyboru z grupy drugiej (geografia, historia, historia sztuki, język polski) ze współczynnikiem wagowym 0,5. Punkty podstawowe z tych przedmiotów w skali od 0 do 100 punktów zostaną ustalone zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust 5. Brak oceny maturalnej z przedmiotu do wyboru z danej grupy powoduje wpisanie oceny za ten przedmiot równej zero, lecz nie uniemożliwia przeprowadzenia procesu kwalifikacji.

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK będzie, zgodnie z powyższym, ustalona według formuły:

PK = Psp + Pmat × 0,75 + Pjo x 0,25 + Pwyb1 × 0,5 + Pwyb2 × 0,5

w której:

Psp – punkty ze sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, Pmat – punkty z matematyki,

Pjo – punkty z języka obcego,

Pwyb1 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy pierwszej, Pwyb2 – punkty z przedmiotu do wyboru z grupy drugiej.

Przy różnych zdawanych przedmiotach do wyboru, przy obliczeniach uwzględnia się przedmiot, który da najwyższą wartość PK.

Jeżeli wynik/ocena dotyczy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, a nie rozszerzonym, to do obliczenia punktów kwalifikacyjnych wynik ten jest mnożony przez 0,5.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 400 punktów kwalifikacyjnych PK.

Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się po zakończeniu rejestracji kandydatów – w pierwszej połowie czerwca 2024 r. Wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone w połowie czerwca 2024 r., a wyniki pełnej kwalifikacji na jednolite studia magisterskie w połowie lipca 2024 r., po ogłoszeniu wyników egzaminów maturalnych. Osoby zakwalifikowane na studia są zobowiązane do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminach i miejscach podanych na stronie internetowej Wydziału Architektury (w drugiej połowie lipca 2024 r.).

W przypadku niewykorzystania dostępnych miejsc, w wyniku braku dostarczenia wymaganych dokumentów, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej kwalifikacji kandydatów na studia w terminach zgodnych z podanymi w załączniku nr 5 do uchwały.

 1. Na studia na kierunku Architektura prowadzone w języku angielskim zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskają największą łączną sumę punktów z egzaminu wstępnego obejmującego:

  1. wstępną kwalifikację polegającą na ocenie wykonania zadania na podany temat oraz,

  2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 100 punktów kwalifikacyjnych PK.

 1. Kwalifikacja kandydatów na studia anglojęzyczne będzie przeprowadzona w następujący sposób:

  1. po zakończeniu rejestracji kandydatów, w pierwszej połowie czerwca 2024 r. kandydatom zostaną przesłane zadania na podane wcześniej adresy mailowe; wykonane zadania należy odesłać w ciągu 6 dni od wysłania;

  2. wyniki nadesłanych opracowań zostaną oceniane przez Komisję w skali 60-punktowej;

  3. 75 kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w drugiej połowie czerwca 2024 r.; wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane w skali 40-punktowej;

  4. decyzje o zakwalifikowaniu na studia zostaną ogłoszone na początku lipca 2024 r.;

  5. zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani do dostarczenia wymaganych dokumentów w terminach i miejscach podanych na stronie internetowej Wydziału Architektury (w drugiej połowie lipca 2024 r.).

§ 2

Przyjęcia na studia na pozostałych kierunkach studiów stacjonarnych

 1. Na pozostałe kierunki studiów stacjonarnych obowiązywać będzie jednolita procedura kwalifikacyjna realizowana dla dwóch odrębnych konkursów: konkurs dla kierunków studiów prowadzonych w Warszawie i konkurs dla kierunków prowadzonych w PW Filia w Płocku. Zakwalifikowanie na studia nastąpi, w zależności od liczby uzyskanych punktów kwalifikacyjnych i wskazanych preferencji kandydata, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 4-11.

 2. Kandydat w zgłoszeniu na studia wybiera ośrodek kształcenia (Warszawa lub Płock) i wybiera kierunek studiów, na którym zamierza studiować. Kandydat może ponadto wskazać do 4 opcji (kierunków studiów), na które chciałby zostać przyjęty w przypadku niespełnienia warunków niezbędnych do przyjęcia na kierunek podstawowy. Kandydat w zgłoszeniu szereguje wybrane kierunki według swoich preferencji.

 3. W celu przeprowadzenia procedury kwalifikacji na studia, kandydaci są zobowiązani do:

  • wyrażenia zgody na przekazanie ocen z egzaminu maturalnego za pośrednictwem Krajowego Rejestru Matur (KReM), albo

  • terminowego przekazania ocen z egzaminu maturalnego poprzez system informatyczny, albo

  • terminowego przekazania do Biura ds. Przyjęć na Studia ocen z egzaminu dojrzałości lub egzaminu IB lub EB i innych świadectw wydanych poza polskim systemem edukacji.

 4. Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanych kierunków studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:

PK = Pmat  Wmat + Pwyb  W + Pjo  Wjo

w której:

Pmat – punkty z matematyki;

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru lub punkty z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;

Pjo – punkty z języka obcego;

Wmat – współczynnik wagowy dla punktów z matematyki;

W – współczynnik wagowy dla punktów z przedmiotu do wyboru lub dla punktów z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;

Wjo – współczynnik wagowy dla punktów z języka obcego.

Punkty za przedmiot P będą ustalane zgodnie z zasadami podanymi w ust. 5.

Przedmioty do wyboru i wartości współczynników wagowych W dla kierunków prowadzonych w Warszawie i Płocku oraz nazwy zawodów, które mogą być brane pod uwagę przy obliczaniu PK dla absolwentów techników, posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika, podano odpowiednio w tabelach nr: 2.1, 2.2 i 2.3.

W procesie kwalifikacyjnym można uzyskać do 225 punktów kwalifikacyjnych PK.

 1. Punkty P z każdego z przedmiotów, brane pod uwagę przy kwalifikacji, ustala się w skali od 0 do 100, wg następujących zasad:

 1. osoby, które zdały egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 2007–2024:

P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, lub P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym; jeżeli na świadectwie z 2007 roku znajdują się wyniki z obu poziomów, uwzględnia się jedynie ocenę z poziomu rozszerzonego;

 1. osoby, które zdały egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006:

P = 0,4 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia się jako wynik egzaminu na tym poziomie wartość równą zero;

 1. osoby, które zdały egzamin maturalny z języka obcego na poziomie dwujęzycznym: punkty z języka obcego przyjmuje się jako 1,25 oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego z tego języka, ale nie więcej niż 100 punktów; nie bierze się pod uwagę dodatkowych ocen z części egzaminu maturalnego z przedmiotów innych niż język obcy, zdawanych w języku obcym;

 2. w przypadku uwzględniania ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego, pod uwagę są brane wyłącznie oceny z części pisemnej tego egzaminu;

 3. osobom, które zdały egzamin dojrzałości (świadectwo wystawiane przez szkołę), przelicza się na punkty oceny ze świadectwa dojrzałości, a o ile nie ma ocen z określonych przedmiotów na świadectwie dojrzałości, to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy, według reguły:

 

Ocena w skali 6 stopniowej

punkty P

Ocena w skali 4 stopniowej

punkty P

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

mierny lub dopuszczający

30

-

-

 

jeżeli na świadectwie dojrzałości są umieszczone osobno oceny z części pisemnej i ustnej, to dla określenia P z danego przedmiotu bierze się średnią arytmetyczną z obu ocen cząstkowych;

 1. osoby, które zdały „maturę międzynarodową” IB i uzyskały świadectwo wystawione przez Biuro IB w Genewie – zaokrąglona do wartości całkowitych liczba:

P = (100/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyższym

lub P = (60/7) x ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym

Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby, które zdały „European Baccalaureate” (EB) i uzyskają świadectwo wystawione przez Biuro EB w Brukseli:

P = 10 razy ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej, Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby, które uzyskały odpowiednik świadectwa dojrzałości poza polskim systemem edukacji (z wyłączeniem świadectw uzyskanych w systemie edukacyjnym Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji, świadectw z ocenami literowymi oraz dokumentów ukończenia szkoły średniej w systemie brytyjskim, irlandzkim i amerykańskim):

P = 100 razy wynik liczbowy na świadectwie podzielony przez maksymalny możliwy do uzyskania wynik liczbowy w danym systemie edukacji

Pjo = 100 za język obcy;

 1. osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły średniej w systemie edukacyjnym Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji:

P = wynik egzaminu centralnego z przedmiotu – odpowiednio: CT, Brandos Atestatas, ZNO (lub odpowiednik) i EGE

Pjo = 100 za język obcy;

 1. sposób przeliczania ocen dla świadectw z ocenami literowymi oraz z dokumentów uprawniających do podejmowania studiów wyższych w krajach z brytyjskim, irlandzkim i amerykańskim systemem edukacji, przedstawia poniższa tabela:

 

Nazwa kraju

w którym wydano świadectwo

Przelicznik ocen ze świadectwa na punkty P

 

Dodatkowe informacje

 

 

 

 

 

Wielka Brytania i kraje

z brytyjskim systemem edukacyjnym

A* – 100

Niezbędne jest: posiadanie:

 • certyfikatów egzaminów z minimum 3 przedmiotów zdanych na poziomie A2, w tym matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek, lub

 • świadectwa BTECS, lub

 • minimum 3 certyfikatów egzaminów na poziomie GCE O Level / Cambridge Overseas School Certificate w tym matematyki i jednego przedmiotu branego pod uwagę przy kwalifikacji na dany kierunek wraz dokumentem potwierdzającym, że te dokumenty zezwalają na ubieganie się o przyjęcie

na studia wyższe w kraju ich wydania.

A – 90

B – 75

C – 60

D – 45

 

 

 

E – 30

 

 

 

 

 

Irlandia

H1 – 100

 

 

 

 

 

Oceny oznaczone odpowiednio O1 do O7 są mnożone przez 0,5

H2 – 89

H3 – 79

H4 – 69

H5 – 59

H6 – 49

H7 – 39

H8 – 0

 

 

 

 

 

 

 

Stany Zjednoczone Ameryki

(A, A+) – 100

 

 

 

 

Niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły średniej (High School Diploma) i ocen końcowych tej szkoły z uwzględnieniem poziomu. Do ocen na poziomie podstawowym stosuje się mnożnik 0,8, a na poziomie rozszerzonym (Honor, AP) mnożnik 1.

Oceny uzyskane w wyniku testów SAT/ACT/AP mogą być uwzględniane zamiennie za oceny ze świadectwa High School w skali zależnej od testu.

(A-) – 94

(B+) – 87

(B) – 80

(B-) – 75

(C+) – 67

(C ) – 60

(C-) – 54

(D+) – 46

(D) – 40

(D-) – 30

 

 1. W przypadkach nieuwzględnionych w punktach 1-11, sposób naliczania punktów P za poszczególne przedmioty, ustala Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji na Studia.

 1. Punkty przeliczeniowe Pwyb z dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika dla odpowiednich zawodów wyszczególnionych w tabeli 2.3 ustala się w skali od 0 do 100, wg następującej zasady:

P = wartość liczbowa średniej arytmetycznej ze wszystkich wyników procentowych z egzaminów podanych na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej; jeżeli na dyplomie jest podany jeden wynik to jest on brany pod uwagę jako ostateczna wartość punktowa.

 1. Osobom, które spełniły warunki określone w § 1 ust. 2 uchwały nr 220/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w Politechnice Warszawskiej w latach 2023-2026 laureatów oraz finalistów wybranych olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów zostanie w procedurze kwalifikacyjnej przypisana maksymalna liczba 225 pkt.

 2. Laureatom i finalistom wybranych konkursów zostanie przyznana w procedurze kwalifikacyjnej liczba punktów P z odpowiednich przedmiotów równa 100, zgodnie z warunkami określonymi w § 1 ust. 3 uchwały nr 220/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 maja 2022 r.

 3. Liczby osób zakwalifikowanych na studia, na podstawie iteracyjnej symulacji wyników procedury kwalifikacyjnej, ustala komisja rekrutacyjna, uwzględniając ustalone liczby miejsc. Komisja rekrutacyjna może ustalić wymaganą minimalną liczbę punktów kwalifikacyjnych i nie wykorzystać wszystkich przewidzianych miejsc, jak również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie zbyt mała.

 4. Kandydaci, którzy, ze względu na zbyt niski wynik punktowy nie zostali zakwalifikowani na deklarowany kierunek podstawowy są brani pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym na kierunki wymienione w zgłoszeniu rekrutacyjnym w kolejności preferencji.

 5. Kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia na studia wg następujących zasad:

 1. procedura kwalifikacji kandydatów odbywa się do czasu wypełnienia oferowanych miejsc (z zastrzeżeniem ust. 9) maksymalnie w 2 etapach dla kierunków prowadzonych w Warszawie i w Płocku w przypadku studiów rozpoczynających się od października 2024 r. Wyniki kwalifikacji w kolejnych etapach wraz z informacją o terminie złożenia dokumentów, będą ogłaszane w terminach przedstawionych w załączniku nr 5; udział kandydata w kolejnym etapie kwalifikacji wymaga potwierdzenia tego na koncie kandydata w systemie informatycznym;

 2. dla każdego kierunku studiów komisja rekrutacyjna może ustalić najmniejszą dla danego etapu kwalifikacji wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych PKmin, poniżej której żadna kandydatura nie będzie rozpatrywana;

 3. kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia tylko na jeden kierunek: podstawowy lub opcjonalny, najwyższy według jego preferencji, i na który uzyskał wystarczającą liczbę punktów; po zakwalifikowaniu kandydat zostaje wezwany do złożenia dokumentów w określonym terminie;

 4. na opcjach wymienionych w zgłoszeniu na pozycjach wyższych niż opcja, na którą kandydat został zakwalifikowany, pozostaje on w grupie kandydatów rezerwowych, o ile jego wynik punktowy jest wyższy od minimum punktów ustalonego dla tego kierunku zgodnie z pkt 2; na listach rezerwowych są umieszczani także kandydaci niezakwalifikowani na żadną z wybranych opcji, a spełniający warunki minimum punktów określone dla odpowiednich kierunków; jeżeli kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia nie złoży dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych na dany kierunek; jego nazwisko pozostaje jednak nadal na listach rezerwowych wyższych opcji, o ile spełnia on wymagania punktowe dla kolejnego etapu kwalifikacji i potwierdził zamiar dalszego udziału w procesie kwalifikacji;

 5. powstałe, po wykreśleniach opisanych w pkt 4, wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych będą uzupełniane, zgodnie z liczbą punktów kwalifikacyjnych, kandydatami z aktualnych list rezerwowych; kandydaci, którzy złożyli już dokumenty na kierunek, na który zostali zakwalifikowani w poprzednim etapie, potwierdzili chęć dalszego uczestnictwa w konkursie i w kolejnym etapie zostaną zakwalifikowani na kierunek o wyższej preferencji, zostaną przyjęci na ten kierunek, a ich dokumenty przekazane na odpowiedni Wydział;

 6. jeżeli na liście przyjęć pozostaną wolne miejsca, komisja rekrutacyjna może, za zgodą Rektora, ogłosić dodatkowy nabór kandydatów; na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział lub kierunek studiów w Politechnice Warszawskiej, oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia w Politechnice Warszawskiej.

Tabela 2.1. Współczynniki wagowe W dotyczące ocen z przedmiotów maturalnych stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na studia na wszystkich kierunkach poza kierunkiem Architektura, prowadzonych przez wydziały Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Dotyczą także studiów prowadzonych, na odpowiednich kierunkach, w języku angielskim.

 

 

 

 

Lp.

Przedmioty

 

 

 

 

Kierunki

Matematyka

Przedmiot do wyboru

Język obcy

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Wiedza o społeczeństwie

język polski

Historia

 

 

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Automatyka

i robotyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

2.

Automatyka

i robotyka stosowana

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

3.

Automatyzacja

i robotyzacja procesów produkcyjnych

 

1

 

1

 

0,5

 

0,75

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,25

4.

Automatyka, robotyka i informatyka

przemysłowa

 

1

 

1

 

0,5

 

0,75

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,25

5.

Biotechnologia

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

6.

Budownictwo

Civil Engineering (ang.)

1

1

0,75

0,75

0.5

0,5

-

-

-

0,25

7.

Cyberbezpieczeństwo

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

8.

Elektronika

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

9.

Elektronika

i telekomunikacja

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

10.

Elektromobilność

1

1

0,75

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

11.

Elektrotechnika

Electrical Engineering (ang.)

 

1

 

1

 

0,5

 

0,75

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,25

12.

Energetyka

Power Engineering (ang.)

 

1

 

1

 

0,75

 

0,75

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,25

13.

Fizyka techniczna

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

14.

Fotonika

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

15.

Geodezja i kartografia

1

1

0,5

0,75

0,5

0,75

-

-

-

0,25

16.

Geoinformatyka

1

1

0,5

1

0,5

0,75

-

-

-

0,25

17.

Gospodarka

przestrzenna

1

1

0,75

0,75

0,75

1

1

-

-

0,25

18.

Informatyka

Computer Science (ang.)

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

19.

Informatyka

i systemy informacyjne Computer Science and Information Systems (ang.)

 

 

1

 

 

1

 

 

0,75

 

 

1

 

 

0,5

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

0,25

20.

Informatyka stosowana

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

21.

Inżynieria biomedyczna

1

1

0,75

0,75

0,75

-

-

-

-

0,25

22.

Inżynieria chemiczna

i procesowa

1

1

1

0,75

1

-

-

-

-

0,25

23.

Inżynieria i analiza

danych

1,25

0,75

0,5

0,75

0,5

0,5

-

-

-

0,25

24.

Inżynieria Internetu

rzeczy

1

1

0,75

1

0,5

-

-

-

-

0,25

25.

Inżynieria materiałowa

1

1

1

0,5

0,5

-

-

-

-

0,25

26.

Inżynieria mechaniczna

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

27.

Inżynieria pojazdów elektrycznych

i hybrydowych Electric and Hybrid Vehicles Engineering

(ang.)

 

 

1

 

 

1

 

 

0,5

 

 

0,75

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

0,25

28.

Inżynieria środowiska

Environmental Engineering (ang.)

 

1

 

1

 

1

 

0,75

 

0,75

 

0,75

 

-

 

-

 

-

 

0,25

29.

Inżynieria zarządzania

1

1

0,5

1

0.5

0,5

-

-

-

0,25

30.

Lotnictwo

i kosmonautyka Aerospace Engineering (ang.)

 

1

 

1

 

0,75

 

0,75

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,25

31.

Mechanika i budowa

maszyn

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

32.

Mechanika

i projektowanie maszyn

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

33.

Mechatronika

Mechatronics (ang.)

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

34.

Mechatronika pojazdów

i maszyn roboczych

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

35.

Ochrona środowiska

1

1

1

1

1

1

-

-

-

0,25

36.

Papiernictwo

i poligrafia

1

1

1

1

0,5

0,5

-

0,75

-

0,25

37.

Robotyka

i automatyka

1

1

0,5

0,75

0,5

-

-

-

-

0,25

38.

Technologia chemiczna

1

1

1

0,5

1

-

-

-

-

0,25

39.

Telekomunikacja

Telecommunications (ang.)

 

1

 

1

 

0,75

 

0,75

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,25

40.

Transport

1

1

0,5

0,75

0,5

0,5

-

-

-

0,25

41.

Zarządzanie

i inżynieria produkcji

1

1

0,75

0,75

0.5

-

-

-

-

0,25

42.

Zarządzanie

bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

 

1

 

1

 

1

 

1

 

0,75

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

0,25

 

Kierunki licencjackie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Administracja zarządcza

0,75

0,5

0,5

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

44.

Matematyka

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,25

45.

Matematyka i analiza

danych

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

0,25

46.

Zarządzanie

1

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

-

-

-

0,5

 

Tabela nr 2.2. Współczynniki wagowe W dotyczące ocen z przedmiotów maturalnych stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych w rekrutacji na studia na kierunkach prowadzonych w PW Filia w Płocku.

 

 

 

Lp.

Przedmioty

 

 

 

 

Kierunki

Matematyka

Przedmiot do wyboru

Język obcy

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Wiedza o społeczeństwie

język polski

Historia

 

 

Kierunki inżynierskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Budownictwo

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

 

0,25

2.

Inżynieria środowiska

1

1

1

0,75

1

0,75

-

0,25

 

0,25

3.

Mechanika

i budowa maszyn

1

1

1

0,75

0,5

0,5

-

0,25

 

0,25

4.

Przemysłowe zastosowania

informatyki

 

1

 

1

 

0,75

 

1

 

0,5

 

0,5

 

-

 

0,25

 

-

 

0,25

5.

Technologia chemiczna

1

1

1

0,75

1

0,5

-

0,25

 

0,25

 

Kierunek licencjacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Ekonomia

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

 

0,75

 

Tabela nr 2.3. Kierunki studiowania oraz zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych, mogą być uwzględniane punkty z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

 

Lp.

 

Nazwa kierunku

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

W – współczynnik wagowy dla oceny z kwalifikacji

zawodowych

 

 

1.

 

 

Automatyka i robotyka

Technik automatyk

311909

0,75

Technik elektronik

311408

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

2.

 

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Technik automatyk

311909

1

Technik elektronik

311408

1

Technik informatyk

351203

1

Technik mechatronik

311410

1

 

3.

Automatyka i robotyka stosowana

Technik automatyk

311909

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

 

4.

Budownictwo

Civil Engineering (ang.)

Technik budownictwa

311204

0,75

Technik budowy dróg

311216

0,75

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Budownictwo (PW Filia w Płocku)

Technik budownictwa

311204

0,75

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

 

311219

 

0,75

Technik renowacji elementów architektury

311210

0,75

Technik drogownictwa

311206

0,75

Technik budowy dróg

311216

0,75

Technik urządzeń sanitarnych

311209

0,75

Technik inżynierii sanitarnej

311218

0,75

 

6.

 

Ekonomia (PW Filia w Płocku)

Technik ekonomista

331403

0,75

Technik handlowiec

522305

0,75

Technik rachunkowości

431103

0,75

 

 

7.

 

 

Elektromobilność

Technik automatyk

311909

0,75

Technik elektronik

311408

0,75

Technik elektryk

311303

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Elektronika

Technik automatyk

311909

0,75

Technik elektronik

311408

1

Technik elektroniki

i informatyki medycznej

311411

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311412

0,75

 

9.

Elektronika

i telekomunikacja

Technik automatyk

311909

0,75

Technik elektronik

311408

1

 

 

Lp.

 

Nazwa kierunku

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

W – współczynnik wagowy dla oceny

z kwalifikacji zawodowych

 

 

Technik elektroniki

i informatyki medycznej

311411

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

Technik programista

351406

0,75

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311412

0,75

Technik teleinformatyk

351103

0,75

Technik telekomunikacji

352203

0,75

 

 

 

 

10.

 

 

Elektrotechnika Electrical Engineering (ang.)

Technik automatyk

311909

0,75

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

311302

0,75

Technik elektronik

311408

0,75

Technik elektryk

311303

0,75

Technik energetyk

311307

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

11.

Energetyka

Power Engineering (ang.)

Technik energetyk

311307

0,75

12.

Geodezja i kartografia

Technik geodeta

311104

0,75

 

13.

 

Informatyka stosowana

Technik informatyk

351203

0,75

Technik teleinformatyk

351103

0,75

 

14.

 

Inżynieria biomedyczna

Technik elektroniki

i informatyki medycznej

311411

1

Technik elektroradiolog

321103

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria materiałowa

Technik analityk

311103

0,75

Technik ceramik

311944

1

Technik dentystyczny

321402

0,75

Technik elektronik

311408

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik mechanik

311504

0,75

Technik mechanik lotniczy

315317

0,75

Technik odlewnik

311705

1

Technik przemysłu metalurgicznego

311708

1

Technik technologii chemicznej

311603

1

Technik technologii drewna

311922

0,75

Technik technologii szkła

311925

1

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

311930

 

0,75

 

16.

 

Inżynieria mechaniczna

Technik mechanik

311504

1

Technik pojazdów samochodowych

311513

1

 

Lp.

 

Nazwa kierunku

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

W – współczynnik wagowy dla oceny

z kwalifikacji zawodowych

 

 

Technik transportu drogowego

311927

0,75

Technik transportu kolejowego

311928

0,75

 

 

 

 

17.

 

Inżynieria pojazdów elektrycznych

i hybrydowych Electric and Hybrid Vehicles Engineering (ang.)

Technik automatyk

311909

0,75

Technik elektronik

311408

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik mechanik

311504

1

Technik mechatronik

311410

1

Technik pojazdów samochodowych

311513

1

 

 

 

 

 

18.

 

 

Inżynieria środowiska Environmental Engineering (ang.) (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)

Technik urządzeń sanitarnych

311209

0,75

Technik inżynierii sanitarnej

311218

0,75

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

 

311930

 

0,75

Technik chłodnictwa

i klimatyzacji

311929

0,75

Technik gazownictwa

311913

0,75

Technik budownictwa wodnego

311205

0,75

 

 

 

19.

 

 

Inżynieria środowiska (PW Filia w Płocku)

Technik gazownictwa

311913

0,75

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

 

311930

 

0,75

Technik urządzeń

sanitarnych

311209

0,75

Technik inżynierii sanitarnej

311218

0,75

 

 

 

20.

 

 

 

Inżynieria Zarządzania

Technik mechanik

311504

0,75

Technik ekonomista

331403

0,75

Technik rachunkowości

431103

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

Technik teleinformatyk

351103

0,75

 

21.

Lotnictwo

i kosmonautyka

Aerospace Engineering (ang.)

Technik awionik

315316

0,75

Technik mechanik lotniczy

315317

0,75

 

 

 

 

22.

 

 

Mechanika i budowa maszyn (PW Filia

w Płocku)

Technik automatyk

311909

0,5

Technik budownictwa okrętowego

311910

0,75

Technik elektronik

311408

0,5

Technik elektryk

311303

0,5

Technik energetyk

311307

0,5

Technik informatyk

351203

0,5

 

Lp.

 

Nazwa kierunku

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

W – współczynnik wagowy dla oceny

z kwalifikacji zawodowych

 

 

Technik urządzeń dźwigowych

311940

0,5

Technik mechanik

311504

0,75

Technik mechanik okrętowy

315105

0,75

Technik budowy jednostek pływających

311942

0,5

Technik mechanizacji

rolnictwa i agrotroniki

311515

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

Technik pojazdów samochodowych

311513

0,75

Technik pojazdów

kolejowych

311518

0,75

Technik transportu drogowego

311927

0,5

Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej

 

311930

 

0,5

 

 

23.

Mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny Technologiczny)

Technik hutnik

311704

0,75

Technik mechanik

311504

0,75

Technik mechatronik

311410

0,75

Technik odlewnik

311705

0,75

 

 

 

 

24.

 

 

 

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych

Technik automatyk

311909

0,75

Technik elektronik

311408

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik mechanik

311504

1

Technik mechatronik

311410

1

Technik pojazdów samochodowych

311513

1

 

 

 

25.

 

 

Mechatronika

Mechatronics (ang.)

Technik automatyk

311909

1

Technik elektronik

311408

1

Technik informatyk

351203

1

Technik mechanik

311504

1

Technik mechatronik

311410

1

26.

Ochrona środowiska

Technik ochrony

środowiska

325511

0,75

 

27.

 

Papiernictwo i poligrafia

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

311943

1

Technik papiernictwa

311601

0,75

 

 

 

 

28.

 

 

 

Przemysłowe zastosowania informatyki

Technik mechatronik

311410

1

Technik elektroniki

i informatyki medycznej

311411

1

Technik automatyk

311909

1

Technik teleinformatyk

351103

1

Technik informatyk

351203

1

Technik programista

351406

1

 

Lp.

 

Nazwa kierunku

 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

W – współczynnik wagowy dla oceny

z kwalifikacji zawodowych

 

 

Technik telekomunikacji

352203

1

29.

Robotyka i automatyka

Technik mechatronik

311410

0,75

 

30.

Technologia chemiczna (PW Filia w Płocku)

Technik analityk

311103

0,75

Technik technologii chemicznej

311603

0,75

 

 

 

 

31.

 

 

Telekomunikacja Telecommunications (ang.)

Technik elektronik

311408

0,75

Technik informatyk

351203

0,75

Technik programista

351406

0,75

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

311412

0,75

Technik teleinformatyk

351103

0,75

Technik telekomunikacji

352203

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport

Technik transportu drogowego

311927

0,75

Technik pojazdów

samochodowych

311513

0,75

Technik spedytor

333108

0,75

Technik transportu kolejowego

311928

0,75

Technik automatyk

sterowania ruchem kolejowym

 

311407

 

0,75

Technik budownictwa kolejowego

311220

0,75

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

311302

0,75

Technik logistyk

333107

0,75

Technik eksploatacji portów i terminali

333106

0,75

Technik lotniskowych służb

operacyjnych

315406

0,75

Technik mechanik lotniczy

315317

0,50

Technik telekomunikacji

352203

0,50

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej

Technik budowy dróg

311216

0,75

Technik energetyk

311307

0,75

Technik gazownictwa

311913

0,75

Technik pożarnictwa

311919

0,75

Technik technologii chemicznej

311603

0,75

Technik teleinformatyk

351103

0,75

Technik telekomunikacji

352203

0,75

Technik transportu drogowego

311927

0,75

Technik transportu kolejowego

311928

0,75

 

Przyjęcia na studia niestacjonarne

 1. Kandydaci na studia niestacjonarne składają podania o przyjęcie na studia rejestrując się internetowo w uczelnianym systemie informatycznym w terminach określonych w zał. 5 Tabele 5.3 i 5.4.

 2. Po wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto, kandydaci mają obowiązek złożenia wymaganych dokumentów w miejscu i terminie określonym przez właściwą komisję rekrutacyjną.

 3. Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc – przyjęci zostaną wszyscy zgłoszeni kandydaci, natomiast jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, zostanie przeprowadzona kwalifikacja kandydatów, zgodnie z zasadami dla studiów stacjonarnych, podanymi powyżej. Wydziałowa komisja rekrutacyjna może ustalić minimalną wymaganą liczbę punktów kwalifikacyjnych. W przypadku niewykorzystania miejsc komisja rekrutacyjna może wyznaczyć dodatkowy termin zapisów i składania dokumentów. Komisja rekrutacyjna może również podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie zbyt mała.

§ 4

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia

 1. Kandydaci na studia stacjonarne, po zakwalifikowaniu na te studia, a kandydaci na studia niestacjonarne po zarejestrowaniu się lub po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej, są zobowiązani do przedstawienia w Uczelni, przy składaniu dokumentów, dowodu potwierdzającego tożsamość oraz do złożenia poświadczonej przez Politechnikę Warszawską kserokopii świadectwa dojrzałości.

 2. Kandydaci posiadający świadectwo International Baccalaureate lub European Baccalaureate zamiast świadectwa dojrzałości mogą przedstawić zaświadczenie o zdaniu egzaminu z podanymi ocenami, a świadectwo dostarczyć w terminie późniejszym, jednak nie później niż przed podjęciem studiów.

 3. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane poza polskim systemem edukacji, inne niż International Baccalaureate i European Baccalaureate, są zobowiązani do złożenia dodatkowo dokumentów:

  1. tłumaczenie świadectwa, wydanego w języku innym niż angielski, na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;

  2. apostille lub legalizacja świadectwa (w zależności od kraju wydania świadectwa);

  3. dokument poświadczający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa (jeśli nie ma tego jednoznacznie zaznaczonego na świadectwie);

  4. dokument nostryfikacyjny (jeśli wymagany).

 4. Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim przedstawiają dokument poświadczający znajomość języka angielskiego, zgodnie z § 1 ust 18 uchwały.

 5. Kandydaci posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika brany pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym, przedstawiają dodatkowo ten dyplom.

 6. Kandydaci, którzy uzyskali uprawnienia określone w § 2 ust. 7 i 8, przedstawiają dokument potwierdzający uzyskanie tych uprawnień.

Odwołania od decyzji rekrutacyjnych

 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnych przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia. Ewentualne odwołanie do Rektora należy złożyć za pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej podejmującej zaskarżaną decyzję. Od decyzji Rektora przysługuje prawo do wnioskowania o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowane do Rektora.

 2. Jeżeli, skutkiem odwołania się absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, nastąpiła zmiana wyników egzaminu maturalnego, to istnieje możliwość zmiany decyzji o przyjęciu na studia, jeżeli tylko poprawione wyniki egzaminu do takiej decyzji upoważnią. Kandydat chcący skorzystać z tej możliwości powinien złożyć odwołanie do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji na Studia, z dołączoną decyzją o zmianie wyników matury lub poprawionym świadectwem. Kandydat zostanie zakwalifikowany na miejsce, które by otrzymał w normalnej procedurze decyzyjnej przeprowadzanej w pierwszym terminie, gdyby uwzględniono nowe wyniki egzaminu maturalnego.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)