Zasady rekrutacji na SSGW 2024/2025

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2025.

 

Uchwała Nr 84 – 2022/2023 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2023 r.w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia SGGW w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 70 ust. 1 w związku z art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574, z późn. zm) Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala, co następuje:

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uchwała dotyczy warunków, trybu oraz sposobu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. Rekrutacja na studia prowadzona jest z wykorzystaniem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) dostosowanego do potrzeb osób słabowidzących.

 3. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor.

 4. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek studiów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zaproponować tym kandydatom przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej lub innej formie, na którym pozostały wolne miejsca.

 5. Kandydat na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może zapisać się w systemie IRK na dwa kierunki studiów, z zastrzeżeniem, że po zakwalifikowaniu się na dwa kierunki – dokumenty rekrutacyjne może złożyć tylko na jeden z nich.

 6. Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów określa:

  1. Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025,

  2. Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia liczby miejsc na pierwszym roku studiów jednolitych magisterskich, na kierunku weterynaria w języku angielskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025.

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

§ 2

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem systemu IRK, o którym mowa w § 1 ust. 2, do rejestracji kandydatów na studia:

  1. nie później niż z dniem 1 czerwca 2024 r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2024/2025,

  2. nie później niż z dniem 1 grudnia 2024 r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2024/2025.

 1. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w semestrze, w którym rozpoczynają się studia, a których datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.

 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

 1. Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez Rektora lub upoważnionego prorektora.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, w porozumieniu z dziekanami, powołuje Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR), które uczestniczą w przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego dla kierunków studiów prowadzonych w ramach wydziału. Przewodniczącym wydziałowej komisji rekrutacyjnej jest dziekan.

 3. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia właściwa jednostka administracji, Centrum Informatyczne oraz jednostki organizacyjne obsługujące kierunki studiów.

 4. Decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 5. Posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej są protokołowane a protokoły są podpisywane przez jej przewodniczącego.

 6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1. koordynowanie procesu rekrutacji i sprawowanie nadzoru nad działaniami Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

  2. ogłoszenie wyników kwalifikacji oraz ogłaszanie komunikatów dotyczących postępowania rekrutacyjnego; komunikaty Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej publikowane są na stronie internetowej SGGW w zakładkach poświęconych rekrutacji lub wysyłane za pośrednictwem IRK,

  3. przygotowanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia kandydatów będących obywatelami polskimi; decyzje o odmowie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przygotowanie harmonogramu rekrutacji o, którym mowa w § 2 ust. 3,

  4. opiniowanie skarg oraz odwołań składanych do Rektora przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

  5. sporządzanie protokołów z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w każdej turze,

  6. sporządzanie protokołu zbiorczego po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego,

  7. protokoły, o których mowa w pkt. 6.6 i 6.7 podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

  1. sporządzenie listy osób przyjętych na studia w celu dokonania wpisu na listę studentów,

  2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu IRK przeznaczonego do obsługi kandydatów na studia.

 1. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

  1. przeprowadzenie procesu kwalifikacji,

  2. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną,

  3. organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych, dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, sprawdzających uzdolniania artystyczne,

  4. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów wstępnych sprawdzających szczególne predyspozycje do podejmowania studiów niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, egzaminu zagranicznego,

  5. organizowanie i przeprowadzanie testów kompetencyjnych, sprawdzianu kompetencyjnego w formie zadania projektowego, dla kandydatów na studia drugiego stopnia,

  6. weryfikacja dokumentów o wykształceniu wyższym (dyplomów, suplementów do dyplomów), na podstawie których kandydat ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, w celu sprawdzenia zbieżności osiągniętych przez kandydata efektów uczenia się na studiach pierwszego stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia drugiego stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych,

  7. obliczanie wyniku kwalifikacji dla kandydatów na studia pierwszego stopnia ubiegających się o przyjęcie na podstawie zagranicznego świadectwa,

  8. obliczanie wyniku kwalifikacji dla kandydatów na studia drugiego stopnia ubiegających się o przyjęcie na podstawie zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 2. Potwierdzanie poziomu znajomości:

 1. języka polskiego w przypadku cudzoziemców aplikujących na studia prowadzone w języku polskim,

 2. języka angielskiego w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim lub w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim – w przypadku gdy od kandydata wymagany jest certyfikat znajomości języka angielskiego prowadzi komisja powołana przez Rektora lub upoważnionego prorektora.

 1. Warunki ogólne ubiegania się o przyjęcie na studia

§ 4

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia dopuszczona jest osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. dla studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich:

   1. posiada świadectwo dojrzałości albo dyplom IB, dyplom EB albo inne świadectwo zagraniczne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty;

  1. dla studiów drugiego stopnia:

   1. posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich albo dyplom zagraniczny uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji,

  2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 lub przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2 – dotyczy kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim,

  3. posiada certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub przystąpi do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim,

  4. posiada certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kierunek biotechnologia prowadzone w języku polskim.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne – tryb rekrutacji

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w turach, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

 2. W kolejnych turach postępowanie rekrutacyjne dotyczy kierunków, na których pozostały wolne miejsca.

 3. Przystąpienie kandydata do postępowania rekrutacyjnego obejmuje:

  1. rejestrację w systemie IRK i zapisanie się na kierunek studiów,

  2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej,

  3. w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:

   1. wprowadzenie do systemu IRK wyników z egzaminów maturalnych,

   2. wgranie do systemu IRK skanu zagranicznego świadectwa wraz z ocenami w celu przeliczenia wyników z egzaminów zagranicznych i obliczenia wyniku kwalifikacji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali świadectwo w innym niż polski systemie edukacji, z wyłączeniem kandydatów z maturą międzynarodową (Dyplomy IB), maturą europejską (Dyplomy EB), posiadaczy świadectw wydanych na Białorusi oraz Ukrainie, dla których zastosowanie ma zapis ppkt. 3.3.1.,

   3. wgranie do systemu IRK skanu tłumaczenia przysięgłego świadectwa o którym mowa w pkt 3.3 ppkt. 3.3.2.,

   1. przystąpienie do egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura*, architektura krajobrazu,

   2. przystąpienie do egzaminu sprawdzającego szczególne predyspozycje do podjęcia studiów oraz znajomość języka angielskiego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek weterynaria w języku angielskim, posiadających świadectwo uzyskanie w innym niż polski systemie edukacji, z wyłączeniem kandydatów z maturą międzynarodową (Dyplomy IB) oraz maturą europejską (Dyplomy EB).

  1. w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia:

   1. wprowadzenie do systemu IRK średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów kierunku, na podstawie którego kandydat ubiega się o przyjęcie na studia,

   2. wgranie do systemu IRK skanu zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu (oficjalnego dokumentu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów, uzyskanych punktów ECTS lub ich odpowiedników oraz średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów) w celu weryfikacji zbieżności efektów uczenia się, obliczenia średniej arytmetycznej oraz obliczenia wyniku kwalifikacji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną – dotyczy kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych w innym niż polski systemie edukacji,

   3. wgranie do systemu IRK skanu tłumaczenia przysięgłego dyplomu zagranicznego, o którym mowa w pkt 3.4 ppkt. 3.4.2.,

   4. wgranie do systemu IRK skanu suplementu do dyplomu (oficjalnego dokumentu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów oraz uzyskanych punktów ECTS oraz średnią ocen ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów) w celu weryfikacji zbieżności efektów uczenia się – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie dyplomu ukończenia studiów innego kierunku niż kierunku określonego jako zbieżny,

   1. wgranie do systemu IRK skanu suplementu do dyplomu (oficjalnego dokumentu zawierającego wykaz ocen oraz przedmiotów realizowanych podczas całego toku studiów oraz uzyskanych punktów ECTS oraz średnią ocen ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów) w celu weryfikacji posiadania przygotowania pedagogicznego, a w przypadku braku takiego zapisu na suplemencie do dyplomu wgranie dodatkowo zaświadczenia w zakresie posiadania przygotowania pedagogicznego – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek pedagogika,

   2. przystąpienie do weryfikacji zbieżności efektów uczenia się w formie określonej w załączniku nr 2 – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie dyplomu ukończenia studiów innego kierunku niż kierunek określony jako zbieżny,

   1. wgranie do systemu IRK skanu certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 lub przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego na poziomie B2 – dotyczy kandydatów cudzoziemców, ubiegających się o przyjęciena studia prowadzone w języku polskim,

   2. wgranie do systemu IRK skanu certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku angielskim,

   3. wgranie do systemu IRK skanu certyfikatu znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 lub przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, kierunek biotechnologia.

 1. Kwalifikacja kandydatów odbywa się po zamknięciu zapisów w danej turze rekrutacji.

 2. Kwalifikowani są tylko kandydaci, którzy wnieśli opłatę rekrutacyjną.

 3. Wyniki poszczególnych tur postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane w systemie IRK na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata.

 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w danej turze rekrutacji składają, w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie, komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 3 lub w załączniku nr 4. Sposób składania dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, określony zostanie w Komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 5. W przypadku kandydata, który został zakwalifikowany do przyjęcia, w danej turze rekrutacji, niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w załączniku 3 lub załączniku 4, w wyznaczonym terminie podanym w harmonogramie rekrutacji, jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tej turze rekrutacji.

 6. Kandydaci, o których mowa w ust. 8 traktowani są jako osoby rezygnujące z udziału w rekrutacji a ich miejsca zwalniane są dla osób z listy rezerwowej.

 7. Wpis na listę studentów następuje wraz z nadaniem osobom ze statusem „przyjęty” numeru albumu.

 8. Rezygnacja z rozpoczęcia studiów złożona w systemie IRK lub w formie pisemnej przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, jest jednoznaczna z usunięciem rezygnującego z listy studentów na jego wniosek.

 9. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w kolejnych turach, o ile są organizowane – dotyczy kierunków, na których pozostały wolne miejsca.

 10. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów w turze, w której przystępowali do kwalifikacji, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów będących podstawą kwalifikacji został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), mają prawo złożyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o ponowne obliczenie wyniku kwalifikacji w terminie 7 dni od otrzymania wyniku. Kandydaci, o których mowa w zdaniu pierwszym będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w dniu kwalifikacji dla danej tury, w której brali udział.

 11. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia na dany kierunek studiów w turze, w której przystępowali do kwalifikacji, których wynik egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, będącym podstawą kwalifikacji, został podwyższony w wyniku odwołania złożonego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (zgodnie z art. 44zzzt ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), mają prawo złożyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o ponowne obliczenie wyniku kwalifikacji w terminie 7 dni od otrzymania wyniku. Kandydaci, o których mowa w zadaniu pierwszym będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w dniu kwalifikacji dla danej tury, w której brali udział.

 12. Kandydaci niezakwalifikowani do przyjęcia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia. Decyzję podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 13. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia kandydatowi, o którym mowa w pkt. 15, doręcza się na piśmie, w przypadku gdy decyzja jest wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej z podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub systemu IRK.

 14. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 15. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

 1. Zasady kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 6

Podstawa kwalifikacji

 1. Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych w załączniku nr 1 , z zastrzeżeniem ust 3.

 2. Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie są wyniki, o których mowa w ust. 1 oraz mogą być wyniki egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie potwierdzone dyplomem zawodowym lub dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika (na poziomie IV Polskiej Ramy Kwalifikacji).

 3. Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia, kierunek architektura* i architektura krajobrazu są wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych w załączniku nr 1 oraz wynik z egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne, z zastrzeżeniem ust. 2.

 4. Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie, kierunek weterynaria w języku angielskim, kandydatów posiadających świadectwo uzyskanie w innym niż polski systemie edukacji, z wyłączeniem kandydatów z maturą międzynarodową (Dyplomy IB) oraz maturą europejską (Dyplomy EB), są wyniki uzyskane z egzaminu sprawdzającego szczególne predyspozycje do podjęcia studiów oraz znajomość języka angielskiego. Podstawą kwalifikacji dla kandydatów posiadających polskie świadectwo dojrzałości lub Dyplom IB lub EB są wyniki maturalne o których mowa w ust. 1.

 5. Wyniki z egzaminów, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 będą przeliczane na Punkty SGGW według zasad określonych w § 7.

§ 7

Punkty SGGW

 1. Punkty SGGW dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (wyniki wyrażone w procentach na świadectwie dojrzałości), potocznie zwany „nową maturą” będą przyznawane za wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z poziomu rozszerzonego jak i podstawowego. Punkty SGGW dla egzaminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym przyznaje się według następujących zasad:

Matura / Aneks z lat 2002, 2005 - 2024:

Punkty SGGW = wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym x 0,7 Punkty SGGW = wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym x 1,0

 1. Punkty SGGW dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą przyznawane za wyniki egzaminów maturalnych w następujący sposób:

  1. z przedmiotów nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania wg zasad podanych w ust.1,

  2. z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie dwujęzycznym następująco:

Punkty SGGW = wynik matury na poziomie dwujęzycznym x 4/3 z zaokrągleniem do liczby całkowitej. Wynik maksymalny nie może przekroczyć 100, jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100.

 1. Punkty SGGW dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości), potocznie zwany „starą maturą” będą przyznawane za wyniki egzaminów dojrzałości pisemnych i/lub ustnych przeliczane na Punkty SGGW według następujących zasad:

 

Skala ocen 1 – 6

Punkty SGGW

Skala ocen 2 – 5

Punkty SGGW

6,0 (celujący)

100

5,0 (bardzo dobry)

100

5,0 (bardzo dobry)

80

4,0 (dobry)

70

4,0 (dobry)

60

3,0 (dostateczny)

40

3,0 (dostateczny)

40

2,0 (niedostateczny)

0

2,0 (dopuszczający)

21

 

 

1,0 (niedostateczny)

0

 

 

 

 1. Punkty SGGW dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości), potocznie zwany „starą maturą” oraz

posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną będą przyznawane w następujący sposób:

  1. według zasad określonych w ust. 3 – w odniesieniu do świadectw dojrzałości,

  2. według zasad określonych w ust. 1 – w odniesieniu do zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego.

 1. Punkty SGGW dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie będą przyznawane za wyniki tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej. Punkty SGGW dla egzaminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym przyznaje się według następujących zasad:

Punkty SGGW = wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej x 1,0 Punkty SGGW = wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej x 1,0

 1. Minimalna liczba Punktów SGGW, zarówno z egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym, jaką może uzyskać kandydat wynosi 21.

 2. Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości uzyskanym w polskim systemie edukacji jest równoznaczny z otrzymaniem maksymalnej liczby Punktów SGGW z danego przedmiotu.

 3. Kandydaci posiadający dyplom IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European Baccalaureate) lub świadectwo zagraniczne, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.1, ppkt. 1.1.1, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa na Punkty SGGW zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 5.

 4. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 5, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa zagranicznego na punkty SGGW, stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem zapisów w danej turze rekrutacji.

§ 8

Punkty SGGW przyznawane za wynik z egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne lub sprawdzającego szczególne predyspozycje do podjęcia studiów

 1. Egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunek architektura* składa się z dwóch części:

Część 1: rysunek z natury – maksymalna liczba punktów do zdobycia to 25 pkt, minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia egzaminu to 7,5 pkt;

Część 2: rysunek z wyobraźni – maksymalna liczba punktów do zdobycia to 25 pkt, minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia egzaminu to 7,5 pkt.

 1. Egzamin, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zdany, jeżeli kandydat z każdej części egzaminu otrzyma minimalną liczbę punktów.

 2. Egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunek architektura krajobrazu składa się z jednej części. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 50 pkt, minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia egzaminu to 15 pkt.

 3. Egzamin sprawdzający szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunek weterynaria w języku angielskim składa się z dwóch części:

Część 1: teoria – maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 pkt, minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia egzaminu to 21 pkt;

Część 2: egzamin sprawdzający umiejętności językowe na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów – poziom minimum B2 – maksymalna liczba punktów do zdobycia to 40 pkt, minimalna liczba punktów niezbędna do zaliczenia egzaminu to 21 pkt.

 1. Egzamin, o którym mowa w ust. 4 uważa się za zdany, jeżeli kandydat z każdej części egzaminu otrzyma minimalną liczbę punktów.

§ 9

Obliczanie wyniku kwalifikacji

 1. Szczegółowe zasady obliczania wyniku kwalifikacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określa załącznik nr 1.

 2. Wynik końcowy dla poszczególnych kierunków studiów obliczany jest ze składowych o których mowa w ust 3, wcześniej przeliczonych na Punkty SGGW.

 3. W celu obliczenia wyniku kwalifikacji określa się następujące składowe:

Przedmiot kwalifikacyjny główny (PKG) – Punkty SGGW przyznane za wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym x 0,7 lub rozszerzonym x 1;

Przedmiot kwalifikacyjny dodatkowy (PKD) – Punkty SGGW przyznane za wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym x 0,7 lub rozszerzonym x 1;

Egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nauczanym na poziomie technika (EZ) – Punkty SGGW przyznane za wynik egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika;

Egzamin wewnętrzny (EW) – Punkty SGGW przyznane za egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne lub egzamin sprawdzający szczególne predyspozycje do podjęcia studiów.

 1. W przypadku kwalifikacji na kierunki studiów, gdzie pod uwagę brany jest więcej niż jeden przedmiot kwalifikacyjny kandydat uzyskuje zerowy wynik kwalifikacji w przypadkach:

  1. braku wyniku z egzaminu maturalnego z minimum jednego wymaganego przedmiotu,

  2. uzyskania wyniku egzaminu maturalnego poniżej 30% na poziomie podstawowym lub uzyskania wyniku maturalnego poniżej 21% na poziomie rozszerzonym z minimum jednego wymaganego przedmiotu.

 2. Brak wyniku z egzaminu maturalnego/dojrzałości z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji uniemożliwia wykorzystanie tego przedmiotu w kwalifikacji na kierunek, na którym jest on wymagany.

 3. Uzyskanie negatywnego wyniku z egzaminu, o którym mowa w § 8 skutkuje uzyskaniem zerowego wyniku kwalifikacji.

§ 10

Tworzenie list rankingowych na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

 1. Listy rankingowe kandydatów, na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, będą tworzone na podstawie wyników kwalifikacji, o których mowa w § 9, w kolejności od najwyższego do najniższego wyniku z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w § 11, w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku studiów.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może, w każdej turze postępowania rekrutacyjnego, ustalić minimalny wynik kwalifikacji, który będzie uprawniał kandydata do zakwalifikowania na studia.

 3. W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione, w postępowaniu rekrutacyjnym, wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego. W przypadku świadectw zagranicznych, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którego systemie edukacji zostało wydane świadectwo.

 4. W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją, bez względu na uzyskany wynik kwalifikacji – dotyczy to studiów niestacjonarnych.

§ 11

Laureaci olimpiad stopnia centralnego i konkursów

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów, zgodnie z Uchwałą Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/28.

 2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 3. Osoby, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu rejestracji internetowej składają w miejscu i w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 3 lub 4 wraz z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Sposób składania dokumentów określony zostanie w Komunikacie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Zasady kwalifikacji na studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

§ 12

Podstawa kwalifikacji

 1. Kwalifikacja polega na sprawdzeniu, czy ukończony kierunek studiów, na podstawie którego kandydat aplikuje na studia drugiego stopnia, jest kierunkiem zbieżnym.

 2. Kierunek zbieżny - określenie to stosujemy w przypadku stwierdzenia, że ukończony kierunek studiów, na podstawie którego kandydat aplikuje na studia, jest taki sam, jak kierunek studiów drugiego stopnia (kontynuacja kształcenia na tym samym kierunku). Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może uznać również inne kierunki jako zbieżne, co zdefiniowane jest w załączniku nr 2.

 3. Weryfikacja zbieżności efektów uczenia się prowadzona jest w następujących formach:

  1. analizy dokumentów o wykształceniu – dyplomu i suplementu do dyplomu;

  2. testu kompetencyjnego;

  3. sprawdzianu kompetencyjnego w formie zadania projektowego.

 4. Szczegółowe zasady kwalifikacji określa załącznik nr 2.

 5. Dla kandydatów aplikujących na podstawie dyplomów ukończenia studiów wymagających weryfikacji zbieżności efektów uczenia się, o których mowa w załączniku nr 2, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji tych efektów w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 6. Jeżeli, w wyniku weryfikacji o której mowa w ust. 5, stwierdzone zostaną ewentualne rozbieżności efektów uczenia się, student zobowiązany zostanie do uzupełnienia, w trakcie studiów drugiego stopnia, braków kompetencyjnych, poprzez realizację i zaliczenie wskazanych przez komisję przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS.

 7. Kandydaci, którzy aplikują po kierunku zbieżnym oraz kandydaci, którzy w wyniku weryfikacji zbieżności efektów uczenia się uzyskali pozytywny wynik, w dalszej kolejności kwalifikowani są na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów kierunku, na podstawie którego ubiegają się o przyjęcie na studia, z zastrzeżeniem ust. 10.

 8. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów przelicza się następująco:

dla skali ocen 2 - 5,5 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów I stopnia x 0,909, dla skali ocen 2 - 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów I stopnia x 0,833.

 1. W przypadku skali ocen innych niż określone w ust. 8, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie przeliczała średnią ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów indywidualnie.

 2. Kandydaci na kierunek architektura*, którzy aplikują po kierunku zbieżnym oraz kandydaci z dyplomem zagranicznym, którzy w wyniku weryfikacji zbieżności efektów uczenia się uzyskali pozytywny wynik, w dalszej kolejności kwalifikowani są na podstawie oceny na dyplomie, a następnie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów kierunku, na podstawie którego ubiegają się o przyjęcie na studia.

 3. Kandydatom, o których mowa w ust. 10, przypisuje się uzyskanym przez nich ocenom na dyplomie następujące współczynniki ocen (WO):

Ocena słowna

Ocena liczbowa

Współczynnik ocen

bardzo dobry i powyżej

5,0

1

dobry plus

4,5

0,8

dobry

4,0

0,6

dostateczny plus

3,5

0,4

dostateczny

3,0

0,2

niedostateczny

2,0

0

§ 13

Tworzenie list rankingowych na studiach drugiego stopnia

 1. Listy rankingowe kandydatów, na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia, będą tworzone na podstawie wyników kwalifikacji, ustalonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 2, w kolejności od najwyższego do najniższego wyniku, w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku studiów.

 2. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 2.

 3. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc na kierunek architektura*, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie oraz średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z przedmiotów objętych programem studiów, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 2.

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców

§ 14

 1. Kandydaci cudzoziemcy podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu oraz kwalifikacyjnemu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 2. Cudzoziemcy podejmujący studia na podstawie umowy zawartej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z uczelnią zagraniczną rekrutowani są na zasadach określonych w tej umowie.

 3. Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie edukacji jak i świadectwo zagraniczne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania decydują, na podstawie którego świadectwa przystępują do kwalifikacji.

 4. Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno dyplom ukończenia studiów uzyskany w polskim systemie edukacji jak i zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie wydania decydują, na podstawie którego dyplomu przystępują do kwalifikacji.

 5. Decyzje o przyjęciu na studia oraz odmowie przyjęcia na studia kandydatów cudzoziemców podpisuje Rektor.

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące kandydatów z niepełnosprawnością

§ 15

 1. Kandydaci z niepełnosprawnością podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu oraz kwalifikacyjnemu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 2. W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych, o których mowa w załączniku nr 1, uwzględniających potrzeby kandydata, o którym mowa w ust. 1, kandydat zgłasza pisemnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym, w harmonogramie rekrutacji, terminem egzaminu.

 3. W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego / zadania projektowego, o którym mowa w załączniku nr 2, uwzględniających potrzeby kandydata, o którym mowa w ust. 1, kandydat zgłasza pisemnie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym, w harmonogramie rekrutacji, terminem testu/zadania projektowego.

 4. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 zawiera dokumentację medyczną potwierdzającą niepełnosprawność, wystawioną nie wcześniej niż 90 dni przed jej złożeniem w SGGW oraz w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności. Dokumenty należy przedłożyć w formie kserokopii i przedstawić oryginały do wglądu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775).

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Dziekanom i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 18

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)