Zasady rekrutacji na ASzWoj 2024/25

Akademia Sztuki Wojennej rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2024/2025

 

UCHWAŁA Nr 23/2023 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2024/2025

Senat Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), na wniosek Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej - Przewodniczącego Senatu,

uchwala, co następuje:

 1. W roku akademickim 2024/2025 ustala się następujące formy studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Sztuki Wojennej:

  1. kierunek „bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  2. kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  3. kierunek „bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  4. kierunek „bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  5. kierunek „logistyka”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  6. kierunek „zarządzanie i dowodzenie”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  7. kierunek „lotnictwo”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  8. kierunek „obronność i przygotowania obronne społeczeństwa”:

 1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

 2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  1. kierunek „prawo” – stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie;

  2. kierunek „administracja”:

   1. stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie),

   2. stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia (magisterskie);

  3. kierunek „historia” - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie).

 1. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Akademii Sztuki Wojennej w roku akademickim 2024/2025 oraz sposób jej przeprowadzenia, określa załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Załącznik o który mowa w ust. 2 udostępnić w BIP Akademii Sztuki Wojennej w terminie 14 dni od podjęcia niniejszej uchwały.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY SENATU AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

gen. bryg. dr Robert KOSOWSKI

 

Załącznik do uchwały Nr 23/2023 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 24 maja 2023 r.

 

WARUNKI, TRYB, TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW I STOPNIA, II STOPNIA I JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

§ 1.

 1. Niniejsze warunki i tryb, rekrutacji na pierwszy rok studiów dotyczą studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych studiów magisterskich, prowadzonych w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 2. Na studia I stopnia (licencjackie) oraz jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  1. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo lub inny dokument wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;

  3. świadectwo i inny dokument wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

  4. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

  5. dyplom EB (European Baccalaureate) wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);

  6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 3. Na studia II stopnia (magisterskie) może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

  1. „kandydacie”, należy przez to rozumieć osobę która dokonała pełnej rejestracji w internetowym systemie rekrutacji kandydatów i wniosła opłatę związaną z postępowaniem rekrutacyjnym;

  2. „egzaminie maturalnym”, należy przez to rozumieć tzw. „nową maturę”;

  3. „egzaminie dojrzałości”, należy przez to rozumieć tzw. „starą maturę;

  4. „maturze międzynarodowej (International Baccalaureate)”, należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom IB;

  5. „maturze europejskiej” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB;

  6. „świadectwie dojrzałości”, należy przez to rozumieć dokument stwierdzający zdanie egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, o których mowa w punktach 2 i 3.

§ 3.

 1. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) albo jednolitych studiów magisterskich, odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości, na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu, uzyskanej w szkole średniej.

 2. Podstawą przyjęcia na studia są:

  1. wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego;

  2. wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przyporządkowanych w poniższej tabeli do określonego kierunku studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą osiągnąć kandydatowi najwyższą liczbę punktów:

Kierunek studiów

Przedmioty do wyboru

 

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

geografia historia

wiedza o społeczeństwie matematyka

informatyka

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

geografia historia

wiedza o społeczeństwie matematyka

informatyka

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

geografia historia

wiedza o społeczeństwie matematyka

informatyka

 

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

geografia historia

wiedza o społeczeństwie matematyka

informatyka

 

Zarządzanie i dowodzenie

informatyka geografia matematyka

wiedza o społeczeństwie

 

Logistyka

geografia matematyka informatyka

wiedza o społeczeństwie

 

Lotnictwo

informatyka geografia historia matematyka

wiedza o społeczeństwie

 

Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa

informatyka geografia matematyka historia

wiedza o społeczeństwie

 

Prawo

geografia historia

wiedza o społeczeństwie matematyka

informatyka

 

Administracja

geografia historia

wiedza o społeczeństwie matematyka

informatyka

 

 

Historia

historia historia sztuki

wiedza o społeczeństwie geografia

filozofia

język łaciński i kultura antyczna

§ 4.

 1. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących od roku 2008, stosuje się następujące zasady:

  1. podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu;

  2. punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

  3. wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,5, natomiast dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym waga wynosi 1.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny według zasad obowiązujących do roku 2007, stosuje się następujące zasady:

  1. podstawą przyjęcia na studia są wyniki tego egzaminu;

  2. punkty z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

  3. wynik procentowy, uzyskany w czasie egzaminu maturalnego przyjmowany jest jako wartość punktowa z odpowiednią wagą. Dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym waga wynosi 0,3, na poziomie rozszerzonym waga wynosi 0,7. Wartość końcowa jest sumą ważoną punktów uzyskanych z obu poziomów egzaminu maturalnego;

  4. jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie rozszerzonym, wówczas przy określaniu ilości punktów, wagę, o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się jako równą 1;

  5. jeżeli podczas egzaminu maturalnego kandydat zdawał przedmiot tylko na poziomie podstawowym, wówczas dla wagi poziomu rozszerzonego o której mowa w pkt. 3, przyjmuje się wartość równą zero;

  6. jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny z przedmiotu, który przeprowadzany był tylko na poziomie podstawowym, wówczas przy określaniu ilości punktów waga wynosi 0,5.

 4. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), stosuje się następujące zasady:

  1. podstawą przyjęcia na studia są oceny uzyskane w trakcie tego egzaminu z przedmiotów stanowiących podstawę rekrutacji na określony kierunek studiów, lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał odpowiednich przedmiotów na egzaminie dojrzałości, oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole średniej;

  2. oceny uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości lub, w przypadku niezdawania odpowiednich przedmiotów na tym egzaminie, oceny końcowe uzyskane w szkole średniej zamieniane są na punkty wg następującej skali:

 

Ocena uzyskana na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej

Punkty za ocenę z przedmiotu

zdawanego na egzaminie dojrzałości

końcową na świadectwie ukończenia szkoły średniej

6

100

55

5

85

45

4

70

35

3

50

25

2

30

15

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów którzy zdawali maturę międzynarodową (IB), albo maturę europejską (EB), stosuje się następujące zasady:

  1. podstawą przyjęcia na studia są wyniki egzaminu maturalnego;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym przeliczany jest ze skali ocen matury międzynarodowej na skalę ocen nowej matury według tabeli:

 

MATURA

IB poziom SL

MATURA EB

poziom podstawowy

NOWA MATURA

MATURA

IB poziom HL

MATURA EB

poziom rozszerzony

NOWA MATURA

7

9,00-10,00

100%

7

8,00-10,00

100%

6

8,00-9,95

86%

6

7,00-7,95

85%

5

7,00-7,95

72%

5

6,00-6,95

70%

4

6,00-6,95

58%

4

5,00-5,95

55%

3

5,00-5,95

44%

3

4,00-4,95

40%

2

4,00-4,95

30%

2

3,00-3,95

25%

1

1,00-3,95

0

1

1,00-2,95

10%

 

  1. do ustalenia liczby uzyskanych punktów stosuje się zasady określone w § 4 ust. 2 pkt 2 i 3.

§ 5.

W przypadku większej liczby przedmiotów niż określona w § 3 ust. 2, które mogą stanowić podstawę przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, pod uwagę będą brane te przedmioty, które pozwolą na uzyskanie największej możliwej liczby punktów.

§ 6.

Uzyskanie takiej samej sumy punktów przez dwóch lub więcej kandydatów na ostatnim miejscu listy zakwalifikowanych na dany kierunek, oznacza przyjęcie każdego z nich.

§ 7.

 1. Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:

  1. kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów;

  2. podstawę kwalifikacji stanowią:

   1. ocena uzyskana na dyplomie (OD),

   2. średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os);

 2. Wynik kwalifikacji (WK) oblicza się według wzoru:

 

WK = OD+OS

gdzie:

OD – wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wynosząca:

 • dla oceny "celująca" - 5.50

 • dla oceny "bardzo dobra" - 5.00

 • dla oceny "dobra plus" - 4,50

 • dla oceny "dobra" - 4,00

 • dla oceny "dostateczna plus" – 3,50

 • dla oceny" dostateczna - 3.00.

Os - ocena średnia uzyskana wtoku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

§ 8.

 1. Rekrutację na studia przeprowadza się w okresie od 6 maja do 30 września 2024 r.

 2. Rekrutację na studia prowadzi się wyłącznie w systemie elektronicznym, który obejmuje:

  1. rejestrację on-line kandydatów na studia;

  2. ustalenie, zgodnie z warunkami określonymi w § 4–6, wyników postępowania rekrutacyjnego.

§ 9.

 1. Po zakończeniu rejestracji, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji ogłasza się listy osób zakwalifikowanych na poszczególne kierunki, formy i poziomy studiów, w liczbie odpowiadającej limitowi przyjęć. Na te listy wpisywani są kandydaci według kolejności uzyskanych punktów kwalifikacyjnych, obliczonych zgodnie z warunkami rekrutacji. Osoby z tej listy, które w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji dostarczyły dokumenty uprawniające do podjęcia studiów, są wpisywane na listę studentów.

 2. Nie złożenie dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji oznacza rezygnację kandydata z podjęcia studiów.

 3. Kandydaci, którzy nie zostali wpisani na listę osób zakwalifikowanych na studia, zostają umieszczeni na liście rezerwowej. Osoby z tej listy mogą być przyjmowane na studia w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.

 4. Kandydaci z listy rezerwowej mogą również ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów prowadzony w Akademii, na którym pozostają wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

 5. Kandydaci którzy nie zostali wpisani na listę studentów otrzymują odmowę przyjęcia na studia wydaną w drodze decyzji administracyjnej.

 6. Od decyzji o której mowa w ust. 5 kandydatowi przysługuje prawo złożenia wniosku do Rektora-Komendanta o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 10.

 1. Dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, których wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą.

 2. Rekrutację uzupełniającą przeprowadza się na wniosek absolwenta.

 3. Jeżeli w wyniku rekrutacji uzupełniającej suma punktów kwalifikacyjnych będzie wyższa od najniższej sumy punktów kwalifikacyjnych uzyskanych przez kandydata na studia przyjętego podczas rekrutacji zasadniczej na dany kierunek studiów, wówczas absolwent zostaje wpisany na listę studentów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)