Ogólne zasady rekrutacji na ASP na rok 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2024/2025
 

Niniejszy Regulamin uchwalony w oparciu o przepis Art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) ustala zasady rekrutacji na:

* I rok jednolitych studiów magisterskich

* I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

* I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich)

ROZDZIAŁ I

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W SYSTEMIE STACJONARNYM

 1. WYMAGANIA OGÓLNE

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 • posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,
 • wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,
 • uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście rankingowej (wg liczby punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),
 • dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.
 1. DOKUMENTACJA

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie zobowiązany jest:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 2. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

 3. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 3.,

 4. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 5. zamieścić skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2024 r.; kandydat zdający maturę w 2024 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym w terminarzu rekrutacyjnym,

 6. zamieścić, w przypadku aplikowania na kierunek projektowanie ubioru i jego konteksty, skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (kandydat zdający maturę w 2024 r. zamieszcza oświadczenie własne o znajomości języka angielskiego na poziomie B2),

 7. zaakceptować oświadczenie potwierdzające autorstwo prac ujętych w portfolio cyfrowym – dotyczy kierunków, na których ustalono wymóg zamieszczenia portfolio cyfrowego w IRK,

 8. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy zamieścić skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji w terminie poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia.

  1. Dostarczyć do Uczelni:

 1. wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi. Kandydaci dostarczają świadectwa w terminie składania dokumentów, z wyjątkiem kandydatów zdających maturę w 2024 r. Dla kandydatów zdających maturę w 2024 r. Rektor ustala odrębne terminy doręczania świadectw dojrzałości,

 3. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) – nie dotyczy kierunku Sztuka Mediów i kierunku Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu,

 4. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy dostarczyć oryginał oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczącego zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji, a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia,

 5. w przypadku kandydatów na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw.

 1. EGZAMINY WSTĘPNE

 1. Egzaminy wstępne na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz stacjonarne jednolite studia magisterskie przeprowadzane są w kilku etapach i mają charakter konkursowy.
  1. Szczegółowe zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów zamieszczone są w stosownych rozdziałach niniejszego Regulaminu.

 1. PUNKTACJA

 1. Zasady przyznawania punktacji za poszczególne etapy rekrutacji oraz ustalania lokat na listach rankingowych zostały szczegółowo określone w stosownych rozdziałach niniejszego Regulaminu poświęconych poszczególnym kierunkom studiów.

ROZDZIAŁ II

ZASADY PRZYJĘĆ NA NIESTACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie prowadzi niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika, Architektura Wnętrz i Sztuka Mediów.

  1. WYMAGANIA OGÓLNE

   1. Do odbywania niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 1. posiada świadectwo dojrzałości lub dokument równoważny,

 1. wykazuje odpowiednie zdolności artystyczne,

 2. uzyskała pozytywny wynik na egzaminie wstępnym, zajęła odpowiednią pozycję na liście rankingowej (wg ilości punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego),

 3. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów,

 4. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku.

  1. DOKUMENTACJA

Kandydat na niestacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest:

   1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 1. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

 2. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 3,

 3. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 4. zamieścić skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – w przypadku kandydata zdającego egzamin dojrzałości w 2024 r., który nie otrzymał świadectwa dojrzałości do daty zakończenia elektronicznej rejestracji na wybrany kierunek studiów wymóg ten nie obowiązuje; taki kandydat zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym w terminarzu rekrutacyjnym,

 5. zaakceptować oświadczenie potwierdzające autorstwo prac ujętych w portfolio cyfrowym – dotyczy kierunków, na których ustalono wymóg zamieszczenia portfolio cyfrowego w IRK,

 6. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy zamieścić skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia.

   1. Dostarczyć do Uczelni:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi,

 3. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) -– nie dotyczy kierunku Sztuka Mediów,

 4. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy dostarczyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia.

  1. EGZAMINY WSTĘPNE

 1. Egzamin ma charakter konkursowy.

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Rozdziale XVI niniejszego Regulaminu.

 3. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminu określane są przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Dziekana właściwego Wydziału, z zastrzeżeniem ust. 2.

 4. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, prowadzone przez ASP w Warszawie, określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. WPROWADZENIE

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza rekrutację na studia drugiego stopnia na następujących kierunkach:

 1. W systemie studiów stacjonarnych:

 1. Architektura Wnętrz,

 1. Projektowanie i badania,

 2. Sztuka Mediów,

 3. Badania Artystyczne.

 1. W systemie studiów niestacjonarnych:

 1. Architektura Wnętrz,

 2. Grafika,

 3. Sztuka Mediów.

 1. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która jednocześnie:

 1. uzyskała zawodowy tytuł licencjata, inżyniera lub magistra,

 2. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 3. w przypadku studiów niestacjonarnych - podpisała z uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych,

 4. dostarczyła, w wyznaczonym terminie, orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek Medycyny Pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów przez kandydata na wybranym kierunku,

 1. DOKUMENTACJA

   1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

  2. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt II ust. 3.,

  3. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

  4. zamieścić skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2024 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów - skan zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym słownie wyniku ukończenia studiów,

  5. skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje,

  6. zaakceptować oświadczenie potwierdzające autorstwo prac ujętych w portfolio cyfrowym – dotyczy kierunków, na których ustalono wymóg zamieszczenia portfolio cyfrowego w IRK

 1. Dostarczyć do Uczelni:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. W przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2024 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym słownie wyniku ukończenia studiów. Kandydat, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu musi dostarczyć oryginał dyplomu lub odpis dyplomu wraz z kserokopią, niezwłocznie po jego otrzymaniu,

  3. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) -– nie dotyczy kierunku Sztuka Mediów.

   1. Kandydat na studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

  1. wypełnić formularz zgłoszeniowy,

  2. zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi,; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV pkt III ust. 3.,

  3. zamieścić potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

  4. zamieścić skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2024 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów - skan zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym słownie wyniku ukończenia studiów,

  5. zamieścić skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami,

  6. zaakceptować oświadczenie potwierdzające autorstwo prac ujętych w portfolio cyfrowym – dotyczy kierunków, na których ustalono wymóg zamieszczenia portfolio cyfrowego w IRK

 1. Dostarczyć do Uczelni:

 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią z wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK,

 2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. W przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2024 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym słownie wyniku ukończenia studiów. Kandydat, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego punktu musi dostarczyć oryginał dyplomu lub odpis dyplomu wraz z kserokopią, niezwłocznie po jego otrzymaniu,

 1. w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę poza Polską, do wglądu - oryginał świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny; dokument należy dostarczyć w terminie ustalonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 2. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) – nie dotyczy kierunku Sztuka Mediów.

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

    1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia na poszczególne kierunki określają stosowne rozdziały niniejszego Regulaminu.

    2. Terminy rekrutacji na studia II stopnia:

    1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów podane są w Rozdziale XVI niniejszego Regulaminu.

    2. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów egzaminów określane są przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na wniosek Dziekana właściwego Wydziału, z zastrzeżeniem pkt. 1).

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

 1. KANDYDACI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
 1. Osoby z niepełnosprawnościami podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu odpowiedniemu dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Ze względu na specyfikę przeprowadzanych egzaminów, a szczególnie egzaminów praktycznych, mających na celu ocenę predyspozycji plastycznych kandydata, ASP w Warszawie, nie wprowadza w procesie rekrutacyjnym odmiennych kryteriów ocen dla osób z niepełnosprawnościami.

 2. Na wniosek kandydata z niepełnosprawnością Uczelnia umożliwia dostosowanie sposobu postępowania kwalifikacyjnego do jego indywidualnej sytuacji. W szczególności możliwe są następujące formy dostosowania:

  1. włączenie osób trzecich (np. asystent osobisty kandydata z niepełnosprawnością),

  2. udział tłumacza języka migowego,

  3. przekazanie pytań/zagadnień egzaminacyjnych w powiększonej czcionce,

  4. możliwość otrzymywania pytań w formie pisemnej podczas egzaminów ustnych,

  5. zmiana formy egzaminu z ustnej na pisemną,

  6. zamiana miejsca, w którym odbywa się postępowanie kwalifikacyjne na dostępne architektonicznie.

 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kandydat składa wraz z dokumentacją potwierdzającą konieczność dostosowania postępowania kwalifikacyjnego w Biurze Wsparcia i Dostępności (BWD) najpóźniej na 20 dni roboczych przed etapem rekrutacji wymagającym dostosowań.

 4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2. można pobrać w Biurze Wsparcia i Dostępności (BWD) lub ze strony internetowej Uczelni z witryny poświęconej rekrutacji na studia. Wzór udostępniony będzie najpóźniej miesiąc przed terminem uruchomienia internetowej rejestracji kandydatów na studia.

 5. Po rozpatrzeniu wniosku, Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami niezwłocznie wystawia zaświadczenie potwierdzające konieczność dostosowania procesu rekrutacyjnego i przekazuje je Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 6. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej we współpracy z Biurem Wsparcia i Dostępności (BWD) decyduje o możliwości i formie dostosowania procesu rekrutacyjnego do potrzeb osoby wnioskującej.

 7. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej informuje kandydata o podjęciu decyzji w sprawie możliwości i formie dostosowania procesu rekrutacyjnego do jego potrzeb.

 8. Za dostosowanie procesu rekrutacyjnego do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia i Dostępności.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Ilekroć użyty jest w treści niniejszego regulaminu skrót IRK, oznacza to system Internetowej Rejestracji Kandydata.

 1. Teczki z dokumentami oraz pracami kandydatów przyjmowane są przez dziekanaty.

 1. Fotografia cyfrowa z wizerunkiem kandydata, przeznaczona do wstawienia
  w systemie IRK, musi być przygotowana wg następujących wymogów:

 1. musi być kolorowa i mieć jednolite jasne tło

 1. musi mieć wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi

 2. musi być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia dokumentów

 3. musi mieć dobrą jakość, ostrość oraz odwzorowywać naturalny kolor skóry

 4. musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii

 5. musi pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice

 6. musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w ust. 4 i 5.

 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Wydziały zobowiązane są do przygotowania sal i zgromadzenia niezbędnych materiałów do przeprowadzenia egzaminów wstępnych.

 1. Wydziały we własnym zakresie nawiązują współpracę z osobami pozującymi podczas egzaminów praktycznych.

 1. Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji wnoszone są przez kandydatów na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opłaty wnoszone są za każde postępowania rekrutacyjne, w tym za postępowanie uzupełniające.

 1. Szczegółowy terminarz rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie ustalany jest przez Rektora i podawany do publicznej wiadomości nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem elektronicznej aplikacji kandydatów w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydata).

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na poszczególnych kierunkach studiów ustala się w Rozdziale XVI niniejszego Regulaminu.

 1. Każdy kandydat ma obowiązek zarejestrować się on-line poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), włącznie z laureatami i finalistami, o których mowa w Rozdziale XIV niniejszego Regulaminu. Brak rejestracji w IRK, w wyznaczonym terminarzem rekrutacyjnym terminie, skutkuje wykluczeniem kandydata z dalszego procesu rekrutacyjnego.

 1. Kandydat, którego prace zamieszczone w teczce, lub którego portfolio nie spełniają wymogów formalnych (w szczególności niewłaściwe rozmiary, zbyt mała liczba prac) lub nie spełniają wymaganych kryteriów dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, określonych stosownymi rozdziałami niniejszego Regulaminu, zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego i otrzymuje „0” punktów (zero) za ten etap postępowania rekrutacyjnego.

 1. Kandydat, który nie przystąpił do autoprezentacji/rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest mu przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Każdy kandydat zobowiązany jest do odbioru prac złożonych w teczce, w terminie określonym przez właściwy dziekanat, podpisując stosowne zobowiązanie. Po wyznaczonym terminie nieodebrane przez kandydata prace zostaną komisyjnie zniszczone.

 1. Prace wykonane przez kandydata podczas egzaminu praktycznego są dokumentami procesu rekrutacyjnego i nie podlegają zwrotowi. Przechowywane są jedynie do czasu upłynięcia terminu składania odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Po tym terminie prace zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydat zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druk należy pobrać w dziekanacie.

 1. Podczas trwania egzaminów wstępnych niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych urządzeń komunikacyjnych, w szczególności telefonów komórkowych, iPadów oraz komputerów. W przypadku, gdy specyfika zadania egzaminacyjnego wymaga ich wykorzystania, zdanie pierwsze nie ma zastosowania.

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, w przypadku kierunków studiów, dla których nie określono, w stosownych rozdziałach Regulaminu, wymogu złożenia portfolio cyfrowego w IRK, może ustalić taki wymóg i podać do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie informacji na internetowej stronie rekrutacyjnej Uczelni, w terminie nie później niż jeden miesiąc przed terminem rozpoczęcia rejestracji kandydatów w systemie IRK.

 1. W przypadku obowiązku złożenia teczki z pracami oraz portfolio cyfrowego, portfolio musi być cyfrowym odzwierciedleniem prac kandydata złożonych w teczce, składanej w dziekanacie do I etapu rekrutacji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy teczką a portfolio, kandydat zostaje wykluczony z procesu rekrutacyjnego.

 1. Portfolio cyfrowe składa się w trakcie aplikowania kandydata na studia podczas dokonywania rejestracji w IRK.

 1. Portfolio cyfrowe, musi spełniać następujące warunki:

  1. musi być wielostronicowym plikiem PDF;

  2. format A4 (210/297 mm), układ wertykalny lub horyzontalny – według wskazówek Wydziałów;

  3. fotografie prac umieszczone w portfolio należy przygotować w rozdzielczości 150 dpi i „wkleić” w dokument PDF;

  4. na każdej stronie należy umieścić 1 pracę pionową lub 1 pracę poziomą;

  5. należy grupować prace rysunkowe, malarskie i fotograficzne w tematyczne zestawy, należy zrobić przekładki na białym tle z tematem Prace malarskie, itp.;

  6. należy zamieścić opis prac przy każdym zdjęciu lub ewentualnie w osobnym pliku tekstowym. Opis tekstowy ma zawierać rozmiar pracy, technikę, dodatkowo należy krótko opisać prace projektowe;

  7. wielkość pliku PDF nie może przekraczać 25 MB;

  8. Nazwa plików – kandydat nazywa każdy załączony plik wg wzoru:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa (portfolio, prace rysunkowe, itp.)

Jeśli portfolio jest dzielone na części:

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio1

Nazwisko kandydata_Imię kandydata_skrót nazwy kierunku_nazwa _portfolio2

  1. Kandydat może dodatkowo załączyć w systemie inne prace, których nie da się zaprezentować w postaci wielostronicowego pliku PDF, format i maksymalny rozmiar dla jednego pliku załączanego przez kandydata wynosi odpowiednio:

-avi:150.0 MB,
-mp4: 150.0 MB,
-jpg: 25.0 MB,
-jpeg: 25.0 MB,
-png: 25.0 MB,
-doc: 25.0 MB,
-docx: 25.0 MB,
-odt: 25.0 MB,
-pdf: 25.0 MB.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, z powodów organizacyjnych i finansowych, zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru na poszczególne kierunki studiów i nieprzeprowadzenia rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ma prawo ustalić i opublikowa na stronie internetowej Uczelni poświęconej rekrutacji, listę lektur wymaganych podczas autoprezentacji. Publikacja przedmiotowej listy następuje nie później niż w ostatnim dniu lutego 2024 r.,

 1. Zarówno niezamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata skanu świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego), a w przypadku kandydatów zdających maturę w 2024 roku – nieprzysłanie skanu/zdjęcia wskazanego dokumentu na elektroniczną pocztę danego Wydziału, jak i niedostarczenie świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) w wyznaczonym terminie, skutkuje wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

 1. Na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie nie może zostać przyjęty kandydat, który nie dostarczy do Uczelni świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego w wyznaczonym terminie, mimo uzyskania minimum punktowego kwalifikującego na studia, lub/i zajęcia lokaty na liście rankingowej, mieszczącej się w limicie przyjęć na studia, określonym decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia.

 1. Zarówno niezamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata skanu dyplomu ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, jak i niedostarczenie dyplomu albo odpisu dyplomu w wyznaczonym terminie, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem takiej kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w następnym zdaniu. W przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2024 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów, dopuszcza się zamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata skanu zaświadczenia o ukończeniu studiów, które musi zawierać informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i określonym słownie wyniku ukończenia studiów. Zarówno niezamieszczenie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata jak i niedostarczenie ww. zaświadczenia, w wyznaczonym terminie, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 1. Niezamieszczenie w Internetowej Rejestracji Kandydata potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej albo niedostarczenie go w terminie składania dokumentów, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji i nierozpatrywaniem takiej kandydatury przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 1. Niedostarczenie teczki z pracami w wyznaczonym terminie skutkuje wykluczaniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

 1. Niezamieszczenie portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w wyznaczonym terminie, skutkuje wykluczaniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

 1. W przypadku, gdy dla danego kierunku studiów niniejszy Regulamin określa wymóg złożenia przez kandydatów zarówno teczki z pracami, jak i portfolio cyfrowego, to niedopełnienie tego obowiązku w całości lub w części, skutkuje wykluczaniem kandydata z procesu rekrutacyjnego.

ROZDZIAŁ V

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK MALARSTWO

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Malarstwo, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Malarstwo składa się z następujących etapów:

 1. I etap - komisyjny przegląd przygotowanych przez kandydata prac plastycznych.

  Kandydat składa w wyznaczonym terminie teczkę z samodzielnie wykonanymi pracami plastycznymi w liczbie nieprzekraczającej 25 sztuk.
  Maksymalny rozmiar pracy: 100 x 70 cm.
  Teczka powinna zawierać minimum 5 prac studium postaci z natury oraz minimum 5 prac studium martwej natury w dowolnych technikach malarskich i rysunkowych.
  Umieszczenie w teczce zbiorów dzieł o niewielkich formatach (szkiców, obrazów i rysunków, fotografii artystycznej itp.) oraz dokumentacji prac trójwymiarowych lub wielkoformatowych (rzeźba, tkanina, mural itp.) jest dopuszczalne. Rozmieszczone w ramach jednej kompozycji na płaszczyźnie arkusza
  o maksymalnym wymiarze 100x70 cm i przytwierdzone do niego w sposób trwały, traktowane są przez komisję jako jedna praca.

   

 2. II etap - egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem umiejętności artystycznych kandydata.
  Część praktyczna egzaminu wstępnego zawiera trzy zadania, mające na celu sprawdzenie umiejętności warsztatowych oraz interpretacji zagadnień związanych z kompozycją malarską.

     1. Dzień 1 - Studium postaci z natury w technice rysunkowej. Czas przeznaczony na realizację zadania: dwa bloki po 4 godziny,

     2. Dzień 2 - Studium martwej natury w technice malarskiej. Czas przeznaczony na realizację zadania: dwa bloki po 4 godziny,

     3. Dzień 3 - Kompozycja malarska na zadany temat. Czas przeznaczony na realizację zadania: maksymalnie 6 godzin.

 1. III etap – autoprezentacja.

  Celem autoprezentacji, mającej formę wypowiedzi własnej oraz rozmowy z komisją, jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. W trakcie autoprezentacji kandydat może spodziewać się maksymalnie trzech pytań ze strony członków komisji odnoszących się do ww. zagadnień lub treści własnej wypowiedzi. Czas trwania III etapu: do 20 minut.

 1. Punktacja za poszczególne części egzaminu:

 1. Przy ocenie etapu I Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

 2. Przy ocenie etapu II Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 105. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego:

 1. rysunek (studium z natury, postać, szkice) – przedział punktowy: od 0 do 35,

 2. malarstwo (studium z natury, martwa natura) – przedział punktowy: od 0 do 35,

 3. kompozycja na zadany temat – przedział punktowy: od 0 do 35.

 1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. Do etapu autoprezentacji dopuszczone są osoby, które uzyskały co najmniej 55 pkt za II etap rekrutacji.

 3. Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

 4. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

 1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej dla kierunku Malarstwa stanowi suma punktów uzyskanych za II i III etap rekrutacji, tj. za egzamin praktyczny i autoprezentację.

 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej liczby punktów, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, lokaty przyznaje się wg punktacji osiągniętej przez kandydata w poszczególnych częściach egzaminu praktycznego, uwzględniając następujący ranking zadań, wchodzących w jego skład:

 1. malarstwo

 2. rysunek

 3. kompozycja na zadany temat

 1. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 65 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 8 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

ROZDZIAŁ VI

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK RZEŹBA

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Rzeźba, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

 1. I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, około 15 sztuk) oraz 1-2 rzeźby głowy lub fotografie tych rzeźb (pełna dokumentacja fotograficzna dwóch głów wykonana przy profesjonalnym oświetleniu; po 6 fotografii każdej pracy w formacie A4, wraz z precyzyjnym opisem dot. techniki wykonania, z podaniem wymiarów i roku realizacji). Prace i zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora;

 2. II etap – część praktyczna (5 dni):

 1. rysunek (studium z natury, postać) – 1 dzień,

 2. kompozycja na płaszczyźnie na zadany temat – 1 dzień,

 3. rzeźba (studium z natury, głowa) – 2 dni,

 4. kompozycja przestrzenna na zadany temat i omówienie praktycznych prac egzaminacyjnych z zakresu kompozycji w trakcie rozmowy z komisją rekrutacyjną – 1 dzień.

 1. III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. W celu przygotowania do autoprezentacji kandydaci powinni zapoznać się z lekturami, których lista zostanie opublikowana w terminie nie później niż ostatniego dnia lutego 2024 roku na głównej stronie internetowej uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji na kierunek Rzeźba.

 2. Autoprezentacja składa się z następujących części:

 1. część 1 – pytania ogólne dotyczące historii sztuki – wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej. Część 1. dotyczy osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze. Kandydaci, którzy zdawali maturę z historii sztuki, są zwolnieni z tej części autoprezentacji, jednocześnie otrzymując za nią punkty wg następującego przelicznika: wynik matury w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).

 2. część 2 – pytania dotyczące współczesnej kondycji Rzeźby - wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu rzeźby współczesnej,

 3. część 3 – pytania dotyczące orientacji w świecie kultury - wypowiedź na temat dwóch zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury,

 4. część 4 – pytania od członków komisji rekrutacyjnej; przykładowe zagadnienia do autoprezentacji:

- Jaką wystawę, wydarzenie artystyczne, widział/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy? Prosimy o tym opowiedzieć, krótko zrecenzować lub też wskazać najistotniejsze Pana/Pani zdaniem elementy tego wydarzenia.

- Jakie zjawiska sztuki współczesnej w Polsce, Europie, na świecie uważa Pan/Pani za ciekawe i inspirujące dla młodego artysty?

 1. Punktacja za poszczególne części egzaminu:

 1. Przy ocenie etapu I Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

 2. Przy ocenie etapu II Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 105. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego:

 1. rysunek (studium z natury, postać) – przedział punktowy: od 0 do 30,

 2. rzeźba (studium z natury, głowa) – przedział punktowy: od 0 do 35,

 3. kompozycja na płaszczyźnie na zadany temat – przedział punktowy: od 0 do 15,

 4. kompozycja przestrzenna na zadany temat – przedział punktowy: od 0 do 25.

 1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. Do etapu autoprezentacji dopuszczone są osoby, które uzyskały co najmniej 60 pkt za II etap rekrutacji.

 3. Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Ocenia podlega każda część autoprezentacji:

 1. część 1 – przedział punktowy: od 0 do 10,

 2. część 2 – przedział punktowy: od 0 do 8,

 3. część 3 – przedział punktowy: od 0 do 6,

 4. część 4 – przedział punktowy: od 0 do 6.

 1. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

 1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej dla kierunku Rzeźba stanowi suma punktów uzyskanych za II i III etap rekrutacji, tj. za egzamin praktyczny i autoprezentację.

 1. W przypadku osiągnięcia tej samej sumy punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za zadanie kierunkowe: Rzeźbę.

 1. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 81 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, który uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 8 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK GRAFIKA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutacje na kierunek Grafika prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

I. Jednolite studia stacjonarne

 1. Zasady rekrutacji na kierunek Grafika.

Postępowanie rekrutacyjne na studia magisterskie jednolite stacjonarne na kierunku Grafika przeprowadzane jest w dwóch etapach:

    1. Etap I – komisyjny przegląd prac plastycznych kandydatów – ocena tzw. teczek (portfolio) wraz z autoprezentacją:

  1. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny sztuk wizualnych, ale również innych rodzajów twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną;

  2. Kandydat przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną prezentuje obowiązkowo jedno wybrane z wymienionych w pkt. b) zagadnień, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

  3. Zagadnienia do autoprezentacji:

- Jaką wystawę, wydarzenie artystyczne, widział/a Pan/Pani w ciągu ostatnich 5-6 miesięcy? Prosimy o tym opowiedzieć, krótko zrecenzować lub też wskazać najistotniejsze Pana/Pani zdaniem elementy tego wydarzenia.

- Co wie Pan/Pani o dziejach i współczesnej kondycji druku, projektowania graficznego w różnych mediach, formach multimedialnych i ich relacji w stosunku do grafiki artystycznej?

- Jakie zjawiska sztuki współczesnej w Polsce, Europie, na świecie uważa Pan/Pani za ciekawe i inspirujące dla młodego artysty?

  1. Teczka z pracami zawierać powinna:

 1. 10 rysunków w formacie 100x70 cm (co najmniej 5 z nich musi być pracami studyjnymi aktu lub postaci w przestrzeni) wykonanych dowolną techniką rysunkową;

 2. 5 prac malarskich w formacie zawierającym się w pomiędzy 50x70 cm a 100x70 cm wykonanych w dowolnej technice malarskiej na podłożu płaskim (wykluczamy np. płótno na krosnach malarskich);

 3. 10 drobnych (maksimum A4) form rysunkowych i malarskich wykonanych z natury lub też będących różnorodnymi kompozycjami plastycznymi lub szkicownik;

 4. 5 fotografii (mogą to być wydruki zdjęć wykonanych dowolnym aparatem fotograficznym w formacie maksimum A4, będące zapisem dowolnych inspiracji lub też „notatką fotograficzną" dowolnego motywu);

 5. pracę plastyczną będącą odpowiedzią na jedno wybrane zadanie, spośród trzech umieszczonych na stronie ASP w Warszawie, w witrynie „REKRUTACJA”;

Zadania zostaną umieszczone nie później niż 3 tygodnie przed terminem uruchomienia rejestracji w systemie IRK.

  1. Wszystkie prace muszą być podpisane i datowane (na froncie lub na odwrocie),

  2. Kandydat powinien złożyć wszystkie prace w jednej, podpisanej własnym imieniem i nazwiskiem teczce. Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymogom nie będą oceniane.

    1. Etap II – egzamin praktyczny o charakterze konkursowym, będący sprawdzianem umiejętności artystycznych kandydata.

  1. Częścią praktyczną egzaminu wstępnego jest realizacja 4 zadań plastycznych mających na celu sprawdzenie umiejętności rysunkowych, malarskich oraz poprawności interpretowania zagadnień związanych z kompozycją plastyczną.

  2. Część praktyczna zawiera zadanie rysunkowe - studium modela w przestrzeni, zadanie rysunkowe - interpretacja na zadany temat, zadanie malarskie - studium malarskie z natury, kompozycję na zadany temat.

  3. Czas trwania etapu II egzaminu wstępnego: 5 dni (5 razy po 4 godziny).

 1. PUNKTACJA

 1. Etap I:

  1. Ocena teczki (portfolio): 0-12 pkt. oraz autoprezentacji: 0-18 pkt.

  2. Do etapu II egzaminów przystępują tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym etapie rekrutacji otrzymali minimum 20 pkt.

 1. Etap II:

  1. Ocena zadania 1 (rysunek): 0-35 pkt.

  2. Ocena zadania 2 (malarstwo): 0-30 pkt.

  3. Ocena zadania 3 (interpretacja zadanego tematu): 0-20 pkt.

  4. Ocena zadania 4 (kompozycja): 0-35 pkt.

  5. Kandydat może otrzymać za część praktyczną egzaminów maksymalnie 120 punktów.

  6. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną, tj. większą od zera.

    1. Podsumowanie:

  1. Maksymalna liczba punktów ze wszystkich etapów egzaminu wstępnego wynosi 150 pkt.

  2. Do II etapu egzaminów przechodzi osoba, która za I etap otrzyma min. 20 pkt.

  3. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która łącznie za I i II etap otrzyma min. 95 punktów i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

  4. Otrzymanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

    1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej stanowi suma punktów uzyskanych za ocenę portfolio wraz z autoprezentacją (etap I) oraz część praktyczną (etap II). W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rekrutacyjnej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy liczba punktów nadal będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rekrutacyjnej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za zadanie kierunkowe rysunek. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

    2. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

    3. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

II. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 1. Egzaminy na studia niestacjonarne odbywają się w oddzielnym terminie niż egzaminy na studia stacjonarne (zazwyczaj po zakończeniu egzaminu praktycznego na studia stacjonarne i po ogłoszeniu wyników tego etapu egzaminów).

 1. Egzamin ma charakter konkursowy. Przyjęcie kandydatów na studia pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym odbywa się na podstawie oceny teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata, przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Wymagane są prace rysunkowe i malarskie, maksymalnie 25 plansz w teczce (studium postaci, martwa natura, itp.) w formacie nie mniejszym niż 50 cm x 70 cm i nie większym niż 70 cm x 100 cm. Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane. Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata. Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane.

 1. Oceny dokonuje się w skali od 0 do 30 punktów. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia wynosi 20 punktów.

 2. Otrzymanie zera („0”) punktów za teczkę lub nie złożenie teczki z pracami rysunkowo malarskimi skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 3. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej stanowi liczba punktów uzyskanych za teczkę z pracami. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez kilku kandydatów uzyskują oni tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 4. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli I etap rekrutacji na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Grafika w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, tj. uzyskali minimum 20 pkt., a nie zostali zakwalifikowani na te studia ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Grafika bez ponownego udziału w egzaminach wstępnych, pod warunkiem złożenia w systemie IRK kandydatury na niestacjonarne studia I stopnia.

 5. W przypadku kandydata, o którym mowa w ust. 6, w procesie rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia uwzględnia się punkty uzyskane przez niego za I etap podczas rekrutacji na studia stacjonarne.

 6. Kandydatów, o których mowa w ust. 6 uwzględnia się na liście rankingowej wraz z pozostałymi kandydatami biorącymi udział w procesie rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia.

 7. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 3 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Na studia może zostać przyjęta osoba, która:

   1. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym;

   2. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia – ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia– Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

III. Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dwie oddzielne rekrutacje na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek grafika:

   1. w systemie wieczorowym;

   2. w systemie zjazdowym (zaocznym).

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Grafika może ubiegać się osoba, która uzyskała co najmniej tytuł zawodowy licencjata na kierunkach artystycznych lub projektowych.

 1. Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia w systemie wieczorowym i zaocznym odbywa się na podstawie oceny dorobku artystycznego oraz teczki z pracami prezentującymi dokonania artystyczne i projektowe kandydata przeprowadzonej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Teczka powinna zawierać od 15 do 25 prac plastycznych w zakresie rysunku i malarstwa w formacie nieprzekraczającym 100 x 70 cm. Teczka może zawierać także inne prace plastyczne kandydata (szkice, fotografie, projekty graficzne). Teczka oraz prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem kandydata. Teczki z pracami nieodpowiadającymi tym wymaganiom nie będą oceniane.

 1. Oceny dokonuje się w skali od 0 do 45 punktów. Minimalna ilość punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia niestacjonarne II stopnia wynosi 30 punktów.

 1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym przygotowuje się listę rankingową.

 2. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 4 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 3. Na studia może być przyjęta osoba, która:

   1. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym;

   2. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

 1. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

 3. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia – ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nieprzeprowadzenia rekrutacji na dany rok akademicki.

ROZDZIAŁ VIII

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutacje na kierunek Architektura Wnętrz prowadzony w formach: jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, stacjonarnych studiów na poziomie drugiego stopnia, oraz studiów niestacjonarnych na poziomach pierwszego i drugiego stopnia.

 1. Jednolite studia magisterskie

 1. Postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie składa się z następujących etapów:

 1. I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk).

 1. II etap – część praktyczna: rysunek (studium z natury, postać, przedmiot) – 4 godz., malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne) – 4 godz., kompozycja 1. – 3 godz., kompozycja 2. – 4 godziny (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni) – 4 godz., testy wyobraźni przestrzennej – 1 godz.; egzamin trwa 3 dni.

 2. III etap – autoprezentacja; Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 1. Punktacja za poszczególne części egzaminu:

 1. Przy ocenie etapu I Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

 2. Przy ocenie etapu II Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 105. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego:

 1. rysunek (studium z natury, postać, szkice) – przedział punktowy: od 0 do 15,

 2. malarstwo (studium z natury, martwa natura) – przedział punktowy: od 0 do 20,

 3. kompozycja 1 – przedział punktowy: od 0 do 21, kompozycja 2 – przedział punktowy: od 0 do 21.

 4. rzeźba – przedział punktowy: od 0 do 18,

 5. test wyobraźni przestrzennej – przedział punktowy: od 0 do 10.

 1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. Do etapu autoprezentacji dopuszczone są osoby, które uzyskały co najmniej 61 pkt za II etap rekrutacji.

 3. Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

 4. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

 1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej dla kierunku Architektura Wnętrz stanowi suma punktów uzyskanych za II i III etap rekrutacji, tj. za egzamin praktyczny i autoprezentację. Punktacja za etap I nie jest sumowana z punktacją za pozostałe etapy rekrutacji.

 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, lokaty przyznaje się wg punktacji osiągniętej przez kandydata w poszczególnych częściach egzaminu praktycznego, uwzględniając następujący ranking zadań, wchodzących w jego skład:

 1. Kompozycja 1

 2. Kompozycja 2

 3. Malarstwo

 4. Rzeźba

 5. Rysunek

 6. Test wyobraźni przestrzennej

 1. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 75 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 7 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia

 1. O studiowanie na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunek Architektura Wnętrz mogą ubiegać się absolwenci ASP w Warszawie oraz innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym.

 1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia zostaje podjęta na podstawie:

 1. dyplomu studiów pierwszego stopnia;

 2. dokumentacji dorobku artystycznego kandydata;

 3. dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego:

 1. I etap – część praktyczna /kierunkowa/ - czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych lub zadanie projektowe, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźni przestrzennej, zmysłu obserwacji, prawidłowości myślenia i wnioskowania,

 1. II etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac.

 1. Na prezentację kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o jego aktywności twórczej. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie
  w formie portfolio prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia.

 1. Do egzaminu praktycznego przystępują wszyscy kandydaci, którzy złożyli, w wyznaczonym terminie, wymagane dokumenty oraz prace i portfolio, o których mowa w ust. 3.

 1. Ustalane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną tematy egzaminu praktycznego /kierunkowego/ mają na celu wyłonienie kandydatów o ponadprzeciętnej wrażliwości plastycznej, dużej wyobraźni ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz sprawdzenie nabytych do tej pory umiejętności projektowych.

 1. Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania mogą dotyczyć także prac przygotowanych do prezentacji oraz projektu wykonanego podczas pierwszego etapu egzaminu.

 1. Ocena egzaminu przebiega według następujących zasad:

 1. za etap I egzaminu /część praktyczną/ można otrzymać maksymalnie 60 punktów,

 1. za etap II egzaminu /autoprezentację/ można otrzymać maksymalnie 30 punktów,

 2. punkty za I i II etap egzaminu są sumowane,

 3. minimalna liczba punktów kwalifikująca na I rok studiów II stopnia – 45

 4. jeśli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma ex aequo taką samą sumę punktów za oba etapy, to o kolejności na liście decyduje liczba punktów uzyskana w etapie pierwszym

 1. Po postępowaniu rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 7 pkt d) i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które w określonym terminie złożą we właściwym dziekanacie wymagane dokumenty oraz teczkę zawierającą nie więcej niż 15 plansz w formacie nie większym niż 100/70 cm: w tym prace rysunkowe i malarskie oraz dokumentujące inną aktywność twórczą kandydata.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

 1. Część pierwsza - prezentacja złożonych uprzednio prac – teczki. Za część pierwszą kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 1. Część druga - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, dotycząca jego aspiracji, motywacji do studiowania danego kierunku i znajomości jego istoty. W trakcie rozmowy kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do teczki. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 1. Po rozmowie kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch częściach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za rozmowę kwalifikacyjną (autoprezentację). Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Osoba, która nie przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 80 punktów. O zakwalifikowaniu na studia licencjackie decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 5 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na stacjonarne jednolite studia magisterskie prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc lub ze względu na uzyskanie w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne jednolite studia magisterskie zbyt małej liczby punktów. W tym przypadku podstawą oceny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów na pierwszy rok w liczbie mniejszej niż dwie trzecie miejsc, przewidzianych limitem przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nieprzeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 1. O studiowanie na stacjonarnych studiach drugiego stopnia na kierunek Architektura Wnętrz mogą ubiegać się absolwenci ASP w Warszawie oraz innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym.

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia we właściwym dziekanacie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. II oraz teczki i dokumentacji dorobku artystycznego i projektowego kandydata w formie portfolio. Teczka powinna zawierać nie więcej niż 15 prac (rysunkowych, malarskich oraz innych świadczących o aktywności twórczej kandydata) w formacie nie większym niż 100/70 cm. Portfolio powinno zawierać dokumentację prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia. Do portfolio powinien być załączony dyplom licencjacki lub inżynierski w formie oryginalnych plansz lub wydruków w formacie nie mniejszym niż A3.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna dla studiów niestacjonarnych podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części:

 1. Część pierwsza - ocena przebiegu studiów I lub II stopnia, ukończonych poprzednio przez kandydata, na podstawie dyplomu, indeksu lub suplementu. Za część pierwszą kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

 1. Część druga - rozmowa kwalifikacyjna (autoprezentacja), w trakcie której kandydat dokonuje prezentacji i omówienia prac ze swojej teczki oraz dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio i załączonego dyplomu. Rozmowa kwalifikacyjna może też dotyczyć zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie. Pytania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do kandydata mogą dotyczyć także prac przygotowanych do autoprezentacji. Za część drugą kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów.

 1. Po rozmowie kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch częściach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za rozmowę kwalifikacyjną (autoprezentację). Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Osoba, która nie przystąpiła do rozmowy kwalifikacyjnej zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać 85 punktów. O zakwalifikowaniu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 6 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz mogą ubiegać się również osoby, które brały udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w ASP w Warszawie na kierunku Architektura Wnętrz i nie zakwalifikowały się ze względu na brak miejsc lub ze względu na uzyskanie w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne I stopnia zbyt małej liczby punktów. W tym przypadku podstawą decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest suma punktów uzyskanych przez kandydata podczas egzaminów na studia stacjonarne.

 1. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Dokumentacja postępowania rekrutacyjnego jest jawna w stosunku do osoby, której dotyczy.

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów na pierwszy rok w liczbie mniejszej niż dwie trzecie miejsc, przewidzianych limitem przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nie przeprowadzania rekrutacji na dany rok akademicki.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, prowadzony w formie sześcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich (jednolitych).

 1. W momencie rejestracji w Internetowym Systemie Kandydata kandydat dokonuje wyboru specjalności spośród:

 1. konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej;

 2. konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej;

 3. konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury;

 4. konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej.

 1. Kandydat może brać udział w rekrutacji na więcej niż jedną specjalność.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki składa się z następujących części:

 1. I etap – złożenie teczki:

 1. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury kandydat składa prace rysunkowe w ilość 10-15 sztuk, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100cm oraz 2-3 rzeźby, w tym studium głowy;

 1. dla pozostałych specjalności kandydat składa prace rysunkowe i malarskie. Zaleca się, aby teczka zawierała 10 prac rysunkowych, w tym minimum 5 studiów postaci w formacie 70cm x 100 cm oraz 10 prac malarskich, zalecany format 50cm x 70 cm;

 2. przy rekrutacji na więcej niż jedną specjalność kandydat składa wspólną teczkę, przy czym wybierając specjalność konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury powinna ona również zawierać prace rzeźbiarskie.

 1. II etap – część praktyczna:

     1. rysunek - studium z natury - postać - 2 dni po 4 godz. dla wszystkich specjalności

     2. malarstwo - studium z natury – martwa natura, 2 dni po 4 godz. dla specjalności: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej, konserwacja i restauracja  książki, grafiki i skóry zabytkowej oraz konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

     3. rzeźba z natury - głowa, 2 dni po 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury

     4. kompozycja rzeźbiarska na zadany temat - 1 dzień - 4 godz. dla specjalności konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury.

 1. III etap – autoprezentacja. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną. W celu przygotowania do autoprezentacji kandydaci powinni zapoznać się z lekturami, których lista zostanie opublikowana na głównej stronie internetowej uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Publikacja listy nie później niż w ostatnim dniu lutego 2024 r.

 1. Punktacja za poszczególne części egzaminu:

 1. Przy ocenie etapu I Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

 2. Przy ocenie etapu II Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 90. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego:

 1. rysunek – przedział punktowy: od 0 do 45

 2. malarstwo – przedział punktowy: od 0 do 45,

 3. rzeźba z natury - głowa – przedział punktowy: od 0 do 30,

 4. kompozycja rzeźbiarska na zadany temat – przedział punktowy: od 0 do 15.

 1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. Do etapu autoprezentacji dopuszczone są osoby, które uzyskały co najmniej 60 pkt za II etap rekrutacji.

 3. Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

 4. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest odrębna lista rankingowa dla każdej specjalności , uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

 1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej stanowi suma punktów uzyskanych za II i III etap rekrutacji, tj. za egzamin praktyczny i autoprezentację.

 1. W przypadku osiągnięcia tej samej liczby punktów przez kandydatów, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy liczba punktów nadal będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za rysunek.

 1. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może ustalić minimum punktowe kwalifikujące na pierwszy rok studiów na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki. Przedmiotowe minimum punktowe musi być ustalone i podane do publicznej wiadomości w terminie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia rekrutacji.

 1. W przypadku braku ustalenia minimum punktowego, o którym mowa w ust. 10, na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. W przypadku ustalenia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną minimum punktowego, o którym mowa w ust. 10, na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej rzeczone minimum punktowe i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

ROZDZIAŁ X

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNKI PROWADZONE PRZEZ WYDZIAŁ WZORNICTWA

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Wzornictwa przeprowadza rekrutację na następujące kierunki studiów:

- Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu – stacjonarne studia pierwszego stopnia;

- Projektowanie ubioru i jego konteksty – stacjonarne studia pierwszego stopnia;

- Projektowanie i badania – stacjonarne studia drugiego stopnia.

 1. Kierunek Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu – stacjonarne studia pierwszego stopnia.

  1. Rekrutacja na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Projektowanie, produktu, przestrzeni, przekazu jest dwuetapowa i ma na celu sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydata w zakresie projektowania, sztuki i teorii.

  1. Kandydat przystępując do rekrutacji zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

 1. Stworzenie portfolio cyfrowego i zamieszczenie go w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata. Portfolio cyfrowe stanowi jeden plik PDF, o wielkości nieprzekraczającej 25 MB, zawierającym dokumentację nie mniej niż 14 i nie więcej niż 20 fizycznie wykonanych prac:
   

  1. Część projektowa:
    

   1. 1 do 2 planszy przedstawiających odpowiedź na temat projektowy określony w osobnym dokumencie publikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną najpóźniej na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata.

   2. rysunek produktu – technika: długopis, flamaster lub ołówek:

    1. 1 plansza z zakomponowanymi rysunkami 5 przedmiotów codziennego użytku

    2. 1 plansza ilustrująca przedmiot codziennego użytku wraz z przedstawieniem budowy i zasady działania (konstrukcja, elementy obudowy, otwieranie, rozstrzelenie itp.).

Lista przedmiotów określana jest w osobnym dokumencie publikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną najpóźniej do końca stycznia 2024 r.

Część artystyczna (plastyczna):
 

   1. 4 lub więcej rysunków studium postaci (ujęcie pełnej sylwetki w różnych pozach), wykonanych dowolną techniką rysunkową (np. ołówkiem, węglem, tuszem-lawowanym, flamastrem, sprayem, w technikach mieszanych itp.) w formacie 100 x70

   2. 1 plansza w formacie 100 x 70 z zakomponowanymi szkicami rysunkowymi związanymi z obserwacją natury: postać, martwa natura itp.

   3. 4 lub więcej prac malarskich – temat dowolny, związany z obserwacją natury (postać, martwa natura, pejzaż itp.) wykonanych dowolną techniką malarską, w formacie nie mniejszym niż 50x70

   4. 1 plansza w formacie 100 x 70 z zakomponowanymi szkicami malarskimi związanymi z obserwacją natury (postać, martwa natura, pejzaż itp.).

  1. Dorobek własny

   1. dokumentacja innych prac projektowych i artystycznych pokazujących dotychczasowy dorobek kandydata.

  1. W przypadku wątpliwości co do autorstwa prac, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do konieczności dostarczenia przez Kandydata oryginałów prac zawartych w portfolio cyfrowym.
    

 1. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w pkt II.8. w Rozdziale IV.
   

 2. Rejestracja w systemie IRK, o której mowa w pkt II.11. w Rozdziale IV.

 1. Dostarczenia dokumentów, o której mowa w pkt II. w Rozdziale I.
   

  1. Etapy postępowania rekrutacyjnego

   1. I etap - ocena portfolio cyfrowego przez komisję

   2. II etap - Egzaminy:

  1. Egzamin 1 - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w trybie online za pośrednictwem aplikacji Google Meet połączona z przeglądem portfolio (15 minut ).

   Rozmowa dotycząca dotychczasowego dorobku kandydata, motywacji do zdawania na studia, obowiązkowego tematu projektowego do portfolio i ogólnej orientacji w zagadnieniach społecznych i kulturalnych.
   Przebieg rozmowy:

    

   1. Przedstawienie się kandydata

   2. Omówienie projektu wykonanego na zadany temat do portfolio cyfrowego

   3. Odpowiedź na pytanie dotyczące zaprezentowanego projektu, wykonanego na zadany temat do portfolio cyfrowego

   4. Odpowiedź na jedno z dwóch wylosowanych przez siebie pytań na temat społeczeństwa i kultury. Losowanie odbywa się poprzez wybranie przez Kandydata dwóch numerów odpowiadających numerom z listy pytań przygotowanych przez Komisję.

  2. Egzamin 2 - wielozadaniowy egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności dostrzegania analizowania i rozwiązywania problemów projektowych i artystycznych.

Zakres egzaminu może obejmować:

   1. odpowiedź na postawiony problem projektowy w postaci rysunków, opisów i makiety wykonanej z dostarczonych materiałów

   2. wykonanie zadań z zakresu wyobraźni przestrzennej i rysunku produktu

   3. studium rysunkowe lub malarskie modela, martwej natury lub praca z wyobraźni w podstawowych technikach: ołówek, grafit, kredki, flamastry, farby plakatowe akrylowe, tempery itp.

   4. interpretację przestrzenną zadanego tematu w dostarczonym materiale.

  1. Egzamin 2 odbywa się jednego dnia, a łączny czas na wykonanie wszystkich zadań to 8 godzin. Lista narzędzi (takich jak nożyki, kleje, itp.) niezbędnych podczas egzaminu praktycznego, zostanie opublikowana w systemie Akademus niezwłocznie po kwalifikacji do II etapu rekrutacji.
    

  1. Punktacja za poszczególne części egzaminu.

 

       1. Przy ocenie etapu I Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 3. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 2 punkty.

 

       1. Ocena etapu II:
         

 1. Egzamin 1 – przy ocenie rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z omówieniem portfolio cyfrowego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 50.

  Ocenie podlegają:

 1. Myślenie projektowe (20 punktów)

 2. Orientacja w zagadnieniach społecznych i kulturalnych (20 punktów)

 3. Umiejętności komunikacyjne (10 punktów)

 1. Egzamin 2 - przy ocenie egzaminu praktycznego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 50.

  Ocenie podlegają:

 • Predyspozycje projektowe (30 punktów)

  • rozumienie treści zadań

  • umiejętność odpowiedzi na postawiony problem projektowy

  • umiejętność uczenia się

  • rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech

  • umiejętności przekazu treści w formie graficznej

  • sprawność manualna

  • umiejętność gospodarowania czasem

  • wyobraźnia

  • umiejętności rysunkowe

  • zainteresowanie wzornictwem i techniką

  • rozumienie rzutów i aksonometrii

  • wrażliwości na światło, kolor i fakturę

 • Predyspozycje artystyczne (20 punktów)

  • rozumienie treści zadań

  • rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech

  • warsztat rysunkowy lub malarski

  • umiejętność gospodarowania czasem

  • wyobraźnia

  • wrażliwości na światło, kolor i fakturę

  • umiejętność komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni

  • zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu, wielkości i kształtu, ekspresji formy i warstwy znaczeniowej;

       1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

  1. Kwalifikacja na I rok studiów:
    

       1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do II etapu rekrutacji.

       1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej stanowi suma punktów uzyskanych za II etap rekrutacji.

       1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągniętych na Egzaminie 2- praktycznym. W przypadku gdy liczba punktów nadal będzie taka sama, kandydaci uzyskują tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

       1. Minimum kwalifikujące na I rok studiów wynosi 50 punktów.

       1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w pkt. 4) i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Kierunek Projektowanie ubioru i jego konteksty – stacjonarne studia pierwszego stopnia.

    1. Rekrutacja na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Projektowanie ubioru i jego konteksty składa się z trzech etapów i ma na celu sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydata w zakresie projektowania ubioru, sztuki i teorii.

    1. Kandydat przystępując do rekrutacji zobowiązany jest do rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), stworzenia portfolio cyfrowego i zamieszczenia go w systemie IRK, złożenia dokumentów oraz teczki z pracami bezpośrednio na Wydziale Wzornictwa. Portfolio cyfrowe stanowi jeden plik PDF, o wielkości nieprzekraczającej 25 MB, zawierającym dokumentację prac zawartych w teczce z pracami.

    1. Dokumenty osobowe kandydata, o których mowa w pkt II. w Rozdziale I. powinny być złożone w białej, kartonowej i wyraźnie podpisanej imieniem i nazwiskiem teczce (biurowej) mieszczącej format A4.

    1. Etapy postępowania rekrutacyjnego:

   1. I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi oraz zamieszczenie portfolio cyfrowego w IRK, stanowiącego jej cyfrowe odzwierciedlenie. Teczka powinna zawierać:

  1. Prace plastyczne - nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15prac:

- Prace malarskie – temat dowolny (związany z obserwacją natury: postać, martwa natura, pejzaż etc.) Wykonane dowolną techniką malarską (farba akrylowa, olejna, tempera, akwarela, ect.) Format prac nie mniejszy niż 29,7 cm x 21 cm i nie większy niż 100 cm x 70 cm),

- Prace rysunkowe – temat dowolny w tym nie mniej niż 5 rysunków studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, (ujęcie pełnej postaci w różnych pozach). Wykonane ołówkiem, tuszem-lawowany, lub w technikach mieszanych. Format prac nie mniejszy niż 29,7 cm x 21 cm i nie większy niż 100 cm x 70 cm)

- 1 plansza z dziesięcioma (10) szybkimi szkicami modela (ujęcie pełnej postaci);

Oceniane będą:

- świadomość proporcji ciała rysowanej postaci, uchwycenie konstrukcji 25%

- oddanie charakteru i gestu ciała modela 25%

- użycie w rysunku zróżnicowanej skali walorowej (modelunek brył) 25%

- umiejętność zróżnicowania materii 25%

W teczce nie należy umieszczać prac wykonywanych węglem.

  1. obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w drugim tygodniu kwietnia 2024 r.

  1. opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm
   z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

  1. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu w wyznaczonym terminie.

   1. II etap – egzamin praktyczny:

  1. Część artystyczna:

- rysunek i kolor – czas 4 godziny – studium modela, szybkie szkice w kolorze. Tradycyjne narzędzia: ołówek, grafit, kredki, markery, akwarele, farby plakatowe, tempery. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na przestrzeń, światło i fakturę. Egzamin sprawdza umiejętności obserwacji, kompozycji rysunku, rejestracji modela w szybkim szkicu w kolorze, sprawność manualną, umiejętności gospodarowania czasem;

- rzeźba – czas 4 godziny – interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu, wielkości i kształtu, ekspresji formy i warstwy znaczeniowej;

  1. Część projektowa:

- projektowanie – czas 8 godzin. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę rysunków, kolaży, Egzamin sprawdza: umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiejętności przekazu treści w formie graficznej, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania czasem. Po wykonaniu zadania kandydaci przystępują do obrony ustnej przed komisją egzaminacyjną.

   1. III etap – autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji. W trakcie rozmowy kandydat może otrzymać pytania dotyczące zakresu lektur opublikowanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na stronie poświęconej rekrutacji. Publikacja przedmiotowej listy następuje nie później niż ostatniego dnia lutego 2024 r. Autoprezentacja na kierunku Projektowanie ubioru i jego konteksty może odbyć się w języku angielskim.

   1. Warunkiem realizacji studiów na kierunku Projektowanie ubioru i jego konteksty jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kandydaci, realizujący obowiązkowy temat w zakresie projektowania ubioru, składają również dokumenty potwierdzające znajomość języka na poziomie B2. Mogą to być, między innymi:
    - certyfikat FCE lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie,
    lub
    - matura z języka angielskiego zdana na poziomie rozszerzonym w części ustnej lub pisemnej.

    1. Punktacja za poszczególne części egzaminu:

 1. Przy ocenie etapu I Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

 2. Przy ocenie etapu II Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 105.Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego:

 1. rysunek i kolor – przedział punktowy: od 0 do 25

 2. rzeźba – przedział punktowy: od 0 do 25

 3. projektowanie – przedział punktowy: od 0 do55

 1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. Do etapu autoprezentacji dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum 50 za II etap egzaminów (część praktyczną)

 3. Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

 4. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

    1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

    1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej stanowi suma punktów uzyskanych za II i III etap rekrutacji, tj. za egzamin praktyczny i autoprezentację.

    1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągniętych na egzaminie praktycznym, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, lokaty przyznaje się wg punktacji osiągniętej przez kandydata w poszczególnych częściach egzaminu praktycznego, uwzględniając następujący ranking zadań, wchodzących w jego skład:

 1. Projektowanie

 2. Rysunek

 3. Rzeźba

 

    1. Minimum kwalifikujące na I rok studiów wynosi 80 pkt.

 

    1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 9 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Kierunek Projektowanie i badania - stacjonarne studia drugiego stopnia.

    1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego

stopnia na kierunku Projektowanie i badania mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia:

- kierunku wzornictwa (specjalizacje m.in. projektowanie produktu, komunikacja wizualna);

- kierunków zawierających kształcenie plastyczne i projektowe (m.in. architektura);

- innych kierunków, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów magisterskich, oceniające dorobek artystyczny i predyspozycje kandydatów.

    1. Postępowanie rekrutacyjne polega na:

 1. złożeniu przez kandydata podania o przyjęcie na studia wraz z życiorysem zawodowym i dorobkiem (portfolio), dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich, indeksu lub suplementu do dyplomu oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających zdobycie innych kwalifikacji, oraz opracowaniu obowiązkowego tematu projektowego, o którym mowa w ust. 3 tiret 4; etap ten kończy się dopuszczeniem lub niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

 1. autoprezentacji dotyczącej portfolio, wykształcenia, ewentualnej pracy zawodowej, motywacji, zainteresowań.

    1. Kandydaci na studia drugiego stopnia, poza dokumentacją wskazaną w rozdziale III pkt. II, zobowiązani są złożyć we właściwym dziekanacie :
     – indeks/suplement,
     – życiorys zawodowo – akademicki (C.V.),

– portfolio w formie wydruku i na nośniku cyfrowym,

−opracowanie obowiązkowego tematu projektowego – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nie później niż dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania dokumentów,
– posiadane certyfikaty językowe.

 1. Komisja na podstawie dostarczonego portfolio i dokumentów dopuszcza kandydatów do autoprezentacji. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za portfolio wynosi 60. Do etapu autoprezentacji dopuszczone są osoby, które uzyskały za portfolio co najmniej 25 punktów.

 1. Autoprezentacja odbywa się w terminie, wyznaczonym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 1. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za autoprezentację wynosi 40.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 1. Minimum punktowe kwalifikujące na studia wynosi 60 punktów.

 1. Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ocenie portfolio i autoprezentacji.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 8 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

ROZDZIAŁ XI

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK

SZTUKA MEDIÓW

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Sztuka Mediów prowadzony w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego oraz drugiego stopnia.

 1. Stacjonarne studia pierwszego stopnia

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale I pkt. II niniejszego regulaminu oraz zamieszczenia portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

 1. Portfolio musi zawierać dokumentację samodzielnie wykonanych:

 1. prac malarskich – 5-7 sztuk w formacie 50x70 cm lub 100x70 cm,

 1. prac rysunkowych – 5-7 sztuk w formacie 50 x 70 cm lub 100x70 cm (w tym minimum 3 z modela),

 2. prac fotograficznych (dorobek własny) – 10-12 sztuk w formacie 20x30 cm lub 30x40 cm,

 3. prace fotograficzne na zadany temat, ustalony i podany do publicznej wiadomości 6 tygodni przed rozpoczęciem rekrutacji – 5 sztuk w formacie 20x30cm,

 4. realizacje artystyczne z użyciem technik cyfrowych wraz z opisem zastosowanej techniki, oprogramowania i funkcji – 3 sztuki; pliki należy zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w formatach i rozmiarach określonych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.

 1. Etapy egzaminu oraz ich punktacja:

 1. I etap – przegląd portfolio. Przy ocenie etapu I stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Kandydat dopuszczany jest do II etapu pod warunkiem uzyskania co najmniej 20 pkt za I etap oraz znalezienia się w grupie 64 osób z najwyższą punktacją.

 2. II etap – egzamin praktyczny:

 1. Dzień 1- kompozycja przestrzenna – przedział punktowy: od 0 do 10;

 1. Dzień 2 - rysunek i malarstwo – przedział punktowy: od 0 do 10;

 2. Dzień 3 – realizacja ćwiczenia praktycznego z zakresu fotografii – przedział punktowy: od 0 do 10.

 1. III etap – autoprezentacja połączona jest z prezentacją zrealizowanych w II etapie prac. Autoprezentacja zakłada:

 1. wprowadzające pytanie ogólne – przedział punktowy: od 0 do 5,

 1. omówienie prac przygotowanych podczas egzaminu praktycznego oraz zamieszczonych w portfolio – przedział punktowy: od 0 do 5,

 2. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury – przedział punktowy: od 0 do 5,

 3. pytanie dodatkowe od jednego z członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – przedział punktowy: od 0 do 5.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 80 punktów.

 1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Do etapu autoprezentacji dopuszczone są osoby, które uzyskały co najmniej 20 pkt za II etap rekrutacji.

 1. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Po I etapie rekrutacji tworzona jest lista rankingowa.

 1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

 1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej dla kierunku Sztuka Mediów stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie etapy rekrutacji, tj. portfolio, egzamin praktyczny i autoprezentację.

 1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama o lokacie będzie decydowała liczba punktów otrzymanych w II etapie egzaminów wstępnych – egzamin praktyczny. Jeśli nadal liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 55 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 11 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Stacjonarne studia drugiego stopnia

 1. O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Sztuka Mediów mogą ubiegać się:

 1. absolwenci studiów pierwszego stopnia ASP w Warszawie,

 1. absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w rozdziale III pkt. II niniejszego regulaminu oraz zamieszczenia portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata.

 1. Portfolio musi zawierać 20 - 30 aktualnych (z ostatnich 3 lat) samodzielnie wykonanych prac świadczących o aktywności twórczej kandydata, to mogą być:

1) prace z zakresu sztuk audiowizualnych,

2)  prace rysunkowe,

3)  prace malarskie,

4)  prace fotograficzne.

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata w formie portfolio można także zamieścić prace wykonane w okresie studiów pierwszego stopnia, licencjacką pracę dyplomową oraz inne realizacje artystyczne świadczące o kreatywności osoby kandydującej. Formaty plików i ich rozmiary określone są w rozdziale IV, pkt 21 niniejszego Regulaminu.

 1. Egzamin składa się z dwóch etapów:

 1. I etap – przegląd portfolio (max.30 pkt); do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których portfolio zostało ocenione na minimum 20 punktów,

 1. II etap – autoprezentacja połączona z zadaniami praktycznymi dotycząca m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 40 pkt):

Autoprezentacja zakłada ponadto:

 1. wprowadzające pytanie ogólne wraz z omówieniem prac zamieszczonych w portfolio (max.10 pkt),

 1. zaproponowanie przez osobę kandydującą działania lub projektu działania artystycznego w odpowiedzi na wylosowane hasło; praktyczna realizacja szkiców koncepcji projektu wraz z omówieniem (max. 10 pkt),

 2. pytanie dotyczące ogólnej orientacji w świecie kultury (max. 10 pkt),

 3. pytanie dodatkowe od jednego z członków komisji (max. 10 pkt).

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 45 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 5 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, mieszcząca się w określonym limicie przyjęć. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg zsumowanych punktów otrzymanych przez kandydatów. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia

 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 1. etap I – przegląd wykonanych samodzielnie prac praktycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych lub innych prac z zakresu sztuk wizualnych oraz dorobku artystycznego świadczących o aktywności twórczej kandydata, za który można uzyskać max. 30 punktów. Portfolio cyfrowe, zamieszczone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, powinno zawierać ok. 20 prac i świadczyć o uzdolnieniach plastycznych kandydata. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 20 punktów.

 1. etap II – autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 20 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

 1. Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli pierwszy etap (przegląd prac praktycznych kandydatów będących zawartością portfolio cyfrowego) egzaminów na studia stacjonarne I stopnia na kierunek Sztuka Mediów prowadzony przez ASP w Warszawie, są zwolnieni z tej części egzaminu na niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek Sztuka Mediów i rozpoczynają egzamin od następnego etapu. Liczba punktów uzyskana z przeglądu portfolio podczas egzaminu na studia stacjonarne zachowuje ważność w pierwszym etapie egzaminu na studia niestacjonarne.

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w rozdziale II pkt. II. Dokumenty należy składać we właściwym dziekanacie.

 1. W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 50 punktów. O przyjęciu na studia decyduje liczba zdobytych punktów. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 35 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 4 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Na przegląd prac praktycznych kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac w formie portfolio. Portfolio może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która:

 1. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczbę punktów równą bądź większą niż minimum punktowe kwalifikujące na studia,

 2. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

 1. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do któregokolwiek etapu egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia, ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia , Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nieprzeprowadzenia rekrutacji na dany rok akademicki.

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia

 1. O przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Sztuka Mediów może ubiegać się osoba, która uzyskała tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

 1. Egzamin ma charakter konkursowy i składa się z II etapów:

 1. I etap – przegląd wykonanych samodzielnie prac praktycznych kandydatów, w tym prac fotograficznych lub innych prac z zakresu sztuk wizualnych oraz dorobku artystycznego świadczących o aktywności twórczej kandydata, umieszczonych w formie portfolio cyfrowego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata. Maksymalna liczba punktów wynosi 30. Do drugiego etapu egzaminów przystępują tylko ci kandydaci, których portfolio zostało ocenione na minimum 20 punktów.

 1. II etap – autoprezentacja, za którą można uzyskać max. 20 punktów. Autoprezentacja dotyczy m.in. zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

 1. W postępowaniu można uzyskać maksymalnie 50 punktów. O przyjęciu na studia decyduje ilość zdobytych punktów. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 35 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 3 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Na przegląd prac praktycznych kandydat przygotowuje około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata w formie portfolio cyfrowego. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio. Portfolio może zawierać ewentualnie inne realizacje artystyczne świadczące o wrażliwości plastycznej kandydata.

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w rozdziale III pkt. II. Dokumenty należy składać we właściwym dziekanacie.

 1. Na studia może być przyjęta osoba, która:

 1. uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym oraz liczbę punktów równą bądź większą niż minimum punktowe kwalifikujące na studia,

 2. zawarła z uczelnią umowę określającą warunki odbywania studiów.

 1. Po rekrutacji tworzona jest lista rankingowa wg sumy punktów otrzymanych przez kandydatów w dwóch etapach rekrutacji. W razie tej samej liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w rekrutacji, o lokacie na liście rankingowej będzie decydowała liczba punktów otrzymanych za autoprezentację – II etap egzaminów. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z liczbą osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

Osoba, która nie przystąpiła do któregokolwiek etapu egzaminu zostaje wykluczona z postępowania egzaminacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 1. W przypadku zgłoszenia kandydatów w liczbie mniejszej niż połowa limitu przyjęć na studia, ustalonego decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość do zawieszenia naboru i nieprzeprowadzenia rekrutacji na dany rok akademicki.

ROZDZIAŁ XII

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK SCENOGRAFIA

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Scenografia, prowadzony w formie stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich.

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

 1. I etap – złożenie teczki. Na teczkę składają się prace rysunkowe i malarskimi (minimalnie 7 prac rysunkowych (w tym cała postać) i 7 malarskich), ewentualnie: prace projektowe, prace fotograficzne (zdjęcia rzeźb, obiektów przestrzennych itp. zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata). Maksymalny rozmiar prac 100 cm x 70 cm, maksymalna liczba prac – 25 sztuk.

 1. II etap – egzamin praktyczny:

   1. egzamin z rysunku (1 dzień – 4 godz.) - studium postaci, kompozycja rysunkowa,

   2. egzamin z malarstwa (1 dzień – 4 godz.) - studium martwej natury, studium postaci,

   3. pierwsza praca projektowa (1 dzień – 6 godz.) - projekt wydarzenia teatralnego,

   4. druga praca projektowa (1 dzień – 6 godz.) - projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu.

 1. III etap – autoprezentacja, jako kontynuacja etapu II, w ramach której kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej. Celem autoprezentacji jest poznanie zdolności intelektualnych kandydata, a także jego głębszych zainteresowań nie tylko w zakresie wybranej dziedziny plastyki, ale również innych rodzajach twórczości, takich jak literatura, muzyka, teatr czy film. Autoprezentacja powinna wykazać samodzielność kandydata w myśleniu o sprawach związanych z szeroko pojętą kulturą artystyczną.

 1. Punktacja za poszczególne części egzaminu:

 1. Przy ocenie etapu I Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

 2. Przy ocenie etapu II Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 100. Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego:

 1. malarstwo – przedział punktowy: od 0 do 20

 2. rysunek – przedział punktowy: od 0 do 20

 3. pierwsza praca projektowa: (projekt wydarzenia teatralnego)

przedział punktowy: od 0 do 30

 1. druga praca projektowa: (projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu)

przedział punktowy: od 0 do 30

 1. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części egzaminu praktycznego lub nieprzystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

 2. Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30.

 3. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

 4. Etap II, tj. egzamin praktyczny, oceniany jest jednocześnie z etapem III, tj. autoprezentacją.

 1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

 2. Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej dla kierunku Scenografia stanowi suma punktów uzyskanych za II i III etap rekrutacji, tj. za egzamin praktyczny i autoprezentację.

 3. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów, o ich miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji, a w przypadku gdy nadal liczba punktów będzie taka sama, o kolejności kandydata na liście rankingowej decyduje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyznając wyższą pozycję kandydatowi, który otrzymał więcej punktów za drugą pracę projektową, tj.: projekt scenografii z uwzględnieniem kostiumu.

 1. Jeśli w dalszym ciągu liczba punktów z poszczególnych części egzaminu praktycznego, dla więcej niż jednej osoby będzie taka sama, uzyskują one tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

 1. Minimum punktowe kwalifikujące na I rok studiów wynosi 95 pkt.

 1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 7 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

ROZDZIAŁ XIII

ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK BADANIA ARTYSTYCZNE

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunek Badania artystyczne, prowadzony w formie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia

 1. Studia pierwszego stopnia

 

    1. Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się w dwóch etapach:

  1. I etap –portfolio A, portfolio B i listu motywacyjnego. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w tym etapie wynosi 25. Do kolejnego etapu, tj. autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 13 punktów

  2. II etap – autoprezentacja na którą składa się:

  1. prezentacja portfolio

  2. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej

  3. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury.

    1. I etap – ocena portfolio.

  1. Temat portfolio A i B ustalany jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i publikowany co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem elektronicznej rejestracji na studia.

  2. Kandydatka/Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku Badania artystyczne załącza następujące materiały wizualne, podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Portfolio A zawierające autorskie przedstawienie tematu w formie zestawu fotografii (5-7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.). Sposób prezentacji fotoreportażu jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv. Portfolio złożone w innym niż wymienione formacie otrzymuje 0 punktów.

Istotą zadania jest ukazanie potencjału fotografii/filmu w procesie poznania rzeczywistości. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji i refleksji: tworzenia dokumentów i reportaży.

Ocenie portfolio będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy, wrażliwość na kontekst (społeczny, historyczny, polityczny itp.) oraz adekwatność zastosowanych ujęć do przedstawionej treści.

Za część A portfolio kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 10 punktów.

 1. Portfolio B zawierające artystyczne ujęcie tego samego tematu z zadania A w formie zestawu fotografii (po 5-7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.). Sposób prezentacji fotografii jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv. Portfolio złożone w innym niż wymienione formacie otrzymuje 0 punktów.

Istotą zadania jest ukazanie umiejętności pokazania wskazanego tematu w formie, którą kandydatka/kandydat uzna za autorską, artystyczną wizję wzbogacającą ujęcie zastosowane w portfolio A, a więc nie tylko ujęcie o charakterze krytyczno-dokumentacyjnym, lecz ujęcie kreatywne. Chodzi o artystyczny aspekt prac i ich wartość estetyczną. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia artystycznej kreacji i ekspresji.

Ocenie portfolio będzie podlegała umiejętność wydobycia estetycznych wartości tematu, umiejętność widzenia artystycznego, wyobraźnia oraz dobór środków plastycznych do przedstawionej treści.

Za część B portfolio kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 10 punktów.

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów w kontekście własnych dotychczasowych aktywności oraz zainteresowań artystycznych i badawczych (nie więcej niż 2000 znaków ze spacjami).

Za list motywacyjny kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów. 

Łącznie za obie części portfolio (A, B) oraz list motywacyjny (C) kandydatka/kandydat może uzyskać od 0 do 25 punktów. Otrzymanie za jedną z części (Portfolio A lub portfolio B lub list motywacyjny) 0 punktów dyskwalifikuje kandydatkę/kandydata.

Do II etapu (autoprezentacji) przystępują tylko kandydatki/kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 13 punktów.

    1. II etap – autoprezentacja:

  1. prezentacja portfolio – kandydatki/kandydaci prezentują swoje portfolia przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną: omawiają i uzasadniają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 minut) wraz z krótkim komentarzem do listu motywacyjnego,

  2. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej (zakres zagadnień przygotowany przez podkomisję do przeprowadzenia rekrutacji na studiach I stopnia na kierunku Badania artystyczne i udostępniony po ogłoszeniu wyników I etapu na podane przez kandydatów adresy mailowe) – dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze.
   Kandydatki/kandydaci, którzy zdawali maturę z historii sztuki, otzrymują punkty wg następującego przelicznika: wynik matury w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).

  3. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury (zakres zagadnień przygotowany przez podkomisję do przeprowadzenia rekrutacji na studiach I stopnia na kierunku Badania artystyczne i udostępniony po ogłoszeniu wyników I etapu na podane przez kandydatów adresy mailowe).

    1. Punktacja za autoprezentację:

  1. Za każdą część autoprezentacji kandydatka/kandydat może otrzymać od 0 do 10 punktów.

  2. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

  3. Łącznie za II etap (autoprezentację) kandydat może otrzymać od 0 do 30 punktów.

    1. Po pełnym procesie rekrutacyjnym tworzona jest lista rankingowa, uwzględniająca wszystkich kandydatów, którzy byli dopuszczeni do etapu autoprezentacji.

    1. Podstawę do ustalenia miejsca kandydatki/kandydata na liście rankingowej stanowi suma punktów uzyskanych za I i II etap rekrutacji.

    1. W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej sumy punktów decyduje liczba punktów osiągniętych podczas autoprezentacji. W przypadku uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów tej samej liczby punktów za I i II etap rekrutacji kandydatki/kandydaci uzyskują tę samą lokatę, a osoba następna otrzyma lokatę z pominięciem kolejnych numerów zgodnych z ilością osób, którym przyznano lokaty ex aequo.

    1. Zakwalifikowanie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

    1. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać za oba etapy maksymalnie 55 punktów.

    1. Minimalna liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia na studia wynosi 28 punktów.

    1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 10 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 1. Studia drugiego stopnia

    1. Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się jednoetapowo.

    1. Kandydatka/Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Badania artystyczne składa do oceny Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

(A) projekt pracy badawczej ze wstępną bibliografią, oraz

(B) propozycję realizacji tej pracy w języku plastyki (projekt wystawy, diagram, fotografia, pomysł na film, itp.).

    1. Komplet dokumentów (A i B) określonych w punkcie 2 powinien być złożony w dziekanacie na płycie CD/DVD lub pendrivie wraz z wymaganymi w procesie rekrutacji dokumentami.

    1. Wymagania techniczne dotyczące dokumentów A i B: materiały w wersji cyfrowej uporządkowane według kolejności prezentacji rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg. png, pdf lub dokument Powerpoint ppt. Dokumenty złożone w innym niż wymienione formacie otrzymują 0 punktów.

    1. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat omawia dokumenty A i B i uzasadnia podjęte w nich decyzje (max. 10 minut). Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata i problematyki badań artystycznych.

    1. Ocenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie podlegać:

  1. prezentacja (dokumenty A i B) w tym ich treść i konstrukcja

  2. posługiwanie się fachową terminologią i dobór metod badawczych

  3. trafność wyboru narzędzi plastycznych

    1. Za każdy komponent rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat może otrzymać od 0 do 15 punktów.

    1. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części rozmowy kwalifikacyjnej jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

    1. Łącznie w procesie rekrutacji kandydat/ka może otrzymać od 0 do 45 punktów.

    1. Minimum kwalifikujące na studia wynosi 23 punkty.

    2. Zakwalifikowanie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

    1. Na studia zostaje zakwalifikowana osoba, która uzyska co najmniej minimum punktowe, określone w ust. 10 i zajmie na liście rankingowej lokatę mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

ROZDZIAŁ XIV

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

LAUREATÓW KONKURSÓW PLASTYCZNYCH oraz LAUREATÓW I FINALISTÓW OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ

 1. Na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mogą ubiegać się kandydaci

 1. wyłonieni spośród laureatów ogólnopolskiego konkursu plastycznego organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej,

 2. laureaci i finaliści olimpiady artystycznej stopnia centralnego w zakresie historii sztuki.

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 pkt 1) zostaną przyjęci na studia bez konieczności uczestniczenia w egzaminach wstępnych, na kierunki określone w ust. 6.

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 pkt 2) zostaną zwolnieni z część autoprezentacji dotyczącej „wypowiedzi na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej” w postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia na kierunek Badania artystyczne. Za tę część autoprezentacji kandydat uzyskuje maksymalną liczbę punktów określoną w Rozdziale XIII w pkt I. 4.1).

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, są zobowiązani zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata oraz złożyć dokumentację, o której mowa w Rozdziale I pkt. II w terminach określonych harmonogramem rekrutacyjnym. Brak rejestracji pozbawia kandydata możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia.

 1. Przyjęcie laureatów odbywa się w ramach limitu przyjęć na studia, ustalanym decyzją Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia.

 1. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2024/2025 zapewni miejsca dla laureatów konkursu plastycznego, o których mowa w ust. 1 pkt 1), na następujących kierunkach studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym:

   1. Malarstwo – przyjęcie maksymalnie jednego kandydata,

   2. Rzeźba – przyjęcie maksymalnie dwóch kandydatów,

   3. Grafika – przyjęcie maksymalnie jednego kandydata.

 1. W przypadku zgłoszenia na ten sam kierunek, wymieniony w ust. 6 pkt 1) i 3), więcej niż jednego laureata, a w przypadku kierunku Rzeźba – więcej niż dwóch laureatów, o przyjęciu na studia, decyduje lokata otrzymana przez laureata w konkursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).

 1. W przypadku zgłoszenia na ten sam kierunek, wymieniony w ust. 6 pkt 1) i 3), więcej niż jednego laureata, a w przypadku kierunku Rzeźba – więcej niż dwóch laureatów, a każdy z nich uzyskał jednakową lokatę lub taką samą liczbę punktów w konkursie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia w systemie IRK.

 

ROZDZIAŁ XV

ZASADY I KRYTERIA PRZYJĘĆ

NA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na wszystkie kierunki i formy studiów prowadzone w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 1. Kandydaci będący cudzoziemcami, niezależnie od kierunku studiów i formy studiów, przystępują do egzaminów wstępnych na tych samych warunkach, co obywatele polscy, określonych w poszczególnych rozdziałach niniejszego Regulaminu.

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjęci na studia w ASP w Warszawie prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 1. przeszli pomyślnie postępowanie rekrutacyjne,

 2. wykazują się znajomością języka polskiego na poziomie biegłości językowej minimum B2 (dokument poświadczający znajomość języka polskiego: certyfikaty, zaświadczenia o znajomości języka na określonym poziomie, pisemne poświadczenie Podkomisji powołanej do przeprowadzenia rekrutacji na danym kierunku studiów na podstawie odbytej autoprezentacji).

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może ubiegać się cudzoziemiec, który posiada dokument potwierdzający wykształcenie średnie oraz prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, tj.:

  1. świadectwo wydane w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  2. świadectwo i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach; w przypadku braku na dokumencie adnotacji potwierdzającej prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju jego wystawienia, należy dołączyć zaświadczenie wystawione przez polski konsulat, szkołę lub władze oświatowe właściwego kraju, potwierdzające to prawo, lub

  3. dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, lub

  4. dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r., lub

  5. świadectwo i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, które uznawane są za dokumenty potwierdzające wykształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zawartych umów międzynarodowych, lub

  6. świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się
   o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym - na podstawie przepisów
   o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu
   w Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie legitymującego się dokumentem potwierdzającym wykształcenie uzyskanym za granicą wymagane jest złożenie:

 1. tłumaczenia na język polski tego dokumentu przez tłumacza przysięgłego,

 2. poświadczenie legalności tego dokumentu w formie apostille lub legalizacji,

 3. decyzji administracyjnej o uznaniu świadectwa maturalnego uzyskanego
  w zagranicznym systemie oświaty jako uprawniającego do podjęcia nauki
  w systemie szkolnictwa wyższego RP, w przypadku o którym mowa
  w ust. 4 pkt. 6).

 1. Kandydaci - cudzoziemcy na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie zobowiązani są:

 1. zarejestrować się on-line poprzez wypełnienie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata formularza zgłoszeniowego,

 2. zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV.,

 3. zamieścić w Internetowej Rejestracji Kandydata potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 4. zamieścić skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2024 r.; kandydat zdający maturę w 2024 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym terminarzem rekrutacyjnym,

 5. zamieścić, w przypadku aplikowania na projektowanie ubioru, prowadzone w ramach kierunku Wzornictwo, skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (kandydat zdający maturę z języka angielskiego w 2024 r. zamieszcza oświadczenie własne o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.)

 6. zaakceptować oświadczenie potwierdzające autorstwo prac ujętych w portfolio cyfrowym – dotyczy kierunków, na których ustalono wymóg zamieszczenia portfolio cyfrowego w IRK

 7. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy zamieścić skan oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia;

 8. dostarczyć do Uczelni:

  1. wypełniony podpisany formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi. Kandydaci dostarczają świadectwa w terminie składania dokumentów, z wyjątkiem kandydatów zdających maturę w 2024 r. Dla kandydatów zdających maturę w 2024 r. Rektor ustala odrębne terminy doręczania świadectw dojrzałości,

  3. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) – nie dotyczy kierunku Sztuka Mediów i kierunku Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu,

  4. w przypadku kandydata niepełnoletniego – należy dostarczyć oryginał oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego dotyczącego zgody na uczestniczenie w procesie rekrutacji, a następnie podjęcie studiów przez osobę niepełnoletnią w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, formularz oświadczenia będzie udostępniony na stronie Uczelni w witrynie poświęconej rekrutacji najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie procesu rejestracji kandydatów na studia,

  5. w przypadku kandydatów na kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki – zaświadczenie lekarskie o prawidłowym rozpoznawaniu barw.

  6. do wglądu – dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (wiza, karta pobytu),

  7. do wglądu – paszport, w celu weryfikacji danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym,

 1. Kandydaci - cudzoziemcy na studia II stopnia zobowiązani są:

 1. zarejestrować się on-line, poprzez wypełnienie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata formularza zgłoszeniowego

 2. zamieścić w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata elektroniczną kolorową fotografię z własnym wizerunkiem o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; zdjęcie musi spełniać wymogi szczegółowo opisane w rozdziale IV.

 3. zamieścić w Internetowej Rejestracji Kandydata skan dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego w Polsce albo skan zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanego, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego,

 1. zamieścić w Internetowej Rejestracji Kandydata potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,

 2. zamieścić skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami,

 3. dostarczyć do Uczelni:

  1. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami
   w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba, że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej oraz kserokopię właściwego dokumentu, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostaje zwrócony właścicielowi. Dokumenty wystawione za granicą winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego,

  2. wypełniony formularz zgłoszeniowy z fotografią będącą wizerunkiem kandydata, wygenerowany i wydrukowany w systemie IRK,

  3. do wglądu – dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP (wiza, karta pobytu),

  4. do wglądu – paszport, w celu weryfikacji danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez właściwy dziekanat terminie (druk można pobrać we właściwym dziekanacie w dniu składania dokumentów),

  5. zobowiązanie pisemne do odebrania złożonych prac plastycznych w wyznaczonym przez Dziekanaty terminie (druk można pobrać w dziekanacie w dniu składania dokumentów) – nie dotyczy kierunku Sztuka Mediów i Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu.

 1. Cudzoziemcy mogą odbywać studia w ASP w Warszawie w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.

 1. W przypadku studiów odpłatnych cudzoziemiec zobowiązany jest do podpisania z ASP w Warszawie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 1. W pozostałym zakresie, nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, do cudzoziemców zastosowanie mają zasady przyjęć na studia ustalone w niniejszym Regulaminie.

ROZDZIAŁ XVI

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Rektora.

 1. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

    1. Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia jako Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej,

    2. Kierownik Międzywydziałowej Samodzielnej Katedry Kształcenia Teoretycznego Sztuki,

    3. dwóch nauczycieli akademickich.

 1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może powoływać podkomisje właściwe do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów. Spośród członków podkomisji może być wyznaczony przewodniczący. Powołania członków do podkomisji, w tym przewodniczących, podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego predyspozycje artystyczne, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub jej podkomisje mogą wyznaczać składy egzaminacyjne.

 3. Podkomisje właściwe do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów lub składy egzaminacyjne, przeprowadzając proces rekrutacji, odpowiedzialne są za przygotowanie dokumentacji będącej odzwierciedleniem procesu rekrutacyjnego.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, którego dokonuje prodziekan właściwy dla danego kierunku studiów.

 5. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 6. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja rektora podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

 7. Osoba powołana do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podkomisji lub składu egzaminacyjnego nie może brać udziału w rekrutacji, w której kandydatem jest członek jej rodziny (w tym małżonek), powinowaty, lub osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki, kurateli. W takim przypadku następuje wyłączenie członka z Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, podkomisji lub składu egzaminacyjnego.

 8. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz podkomisji właściwych do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów mogą być powołani wyłącznie nauczyciele akademiccy, będący pracownikami zatrudnionymi w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na umowę o pracę lub mianowanie.

 9. Członkiem składu egzaminacyjnego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na podstawie umowy o pracę lub mianowania lub świadczący na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie usługi dydaktyczne na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 10. W przypadku, gdy w ramach kierunku prowadzonych jest więcej niż jedna specjalność, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może powołać dla każdej specjalności odrębną podkomisję.

 11. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może powołać, na wniosek Dziekana, sekretarza podkomisji właściwej do przeprowadzenia rekrutacji na danym kierunku. Sekretarzem może być członek podkomisji lub inna osoba będąca pracownikiem (na podstawie umowy o pracę lub mianowania) ASP w Warszawie.

 12. Do zadań podkomisji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na studia, w szczególności:

    1. ustalenie tematów egzaminu praktycznego i/lub autoprezentacji,

    2. przeprowadzenie przeglądu teczek kandydatów,

    3. przeprowadzenie egzaminów praktycznych oraz autoprezentacji,

    4. ustalenie listy rankingowej kandydatów, wg punktacji oraz w ramach posiadanego limitu.

 1. W przypadku losowej nieobecności członka Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie egzaminów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, Rektor powołuje w miejsce nieobecnego nowego członka Komisji.

 2. W przypadku losowej nieobecności członka podkomisji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w trakcie egzaminów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej powołuje w miejsce nieobecnego nowego członka podkomisji.

 3. W procesie rekrutacji może wziąć udział, w charakterze obserwatora, przedstawiciel studentów.

 4. Kadencja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej trwa od momentu powołania do momentu zakończenia rekrutacji i upływu terminu odpowiedzi na wniesione, w terminie, odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do Rektora.

 5. Rektor wyznacza Sekretarza przy Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w osobie kierownika Działu Nauczania.

 6. Kierownik Działu Nauczania może zwrócić się do Rektora z pisemnym wnioskiem o wyznaczenie na Sekretarza wskazanego pracownika Działu Nauczania.

ROZDZIAŁ XVII

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,

w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,

na poszczególnych kierunkach studiów,

w roku akademickim 2024/2025

 

Kierunek

Rozpoczęcie rekrutacji

 


 

Zakończenie rekrutacji

 

Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

Malarstwo

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

02-09-2024 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. - nabór uzupełniający

Rzeźba

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

02-09-2024 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. - nabór uzupełniający

Grafika

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

Architektura Wnętrz

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

02-09-2024 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 20-09-2024 r. - nabór uzupełniający

Konserwacja

i Restauracja Dzieł Sztuki

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

02-09-2024 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. - nabór uzupełniający

Projektowanie produktu, przestrzeni, przekazu

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

Projektowanie ubioru i jego konteksty

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

Sztuka Mediów

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

Scenografia

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

Badania artystyczne

07-05-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

Studia stacjonarne

Studia drugiego stopnia

Architektura Wnętrz

05-06-2024 r.

najpóźniej do 08-07-2024 r.

02-09-2024 r. – nabór uzupełniający

najpóźniej do 20-09-2024 r. – nabór uzupełniający

Projektowanie i badania

02-09-2024 r.

najpóźniej do 27-09-2024 r.

Sztuka Mediów

02-09-2024 r.

najpóźniej do 27-09-2024 r.

Badania artystyczne

19-06-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

02-09-2024 r. – nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. nabór uzupełniający

Studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia

Grafika

01-07-2024 r.

najpóźniej do 22-07-2024 r.

02-09-2024 r. – nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. – nabór uzupełniający

Architektura Wnętrz

01-07-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

02-09-2024 r. – nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. – nabór uzupełniający

Sztuka Mediów

01-07-2024 r.

najpóźniej do 22-07-2024 r.

02-09-2024 r. – nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. – nabór uzupełniający


 

Studia niestacjonarne

Studia drugiego stopnia

Grafika

02-09-2024 r. (wieczorowe)

najpóźniej do 27-09-2024 r. (wieczorowe)

09-09-2024 r. (zaoczne)

najpóźniej do 27-09-2024 r. (zaoczne)

Architektura Wnętrz

01-07-2024 r.

najpóźniej do 15-07-2024 r.

02-09-2024 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. - nabór uzupełniający

03-02-2025 r. - nabór na semestr letni

najpóźniej do 28-02-2025 r. - nabór na semestr letni

Sztuka Mediów

01-07-2024 r.

najpóźniej do 22-07-2024 r.

02-09-2024 r. - nabór uzupełniający

najpóźniej do 27-09-2024 r. - nabór uzupełniający

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)