Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Muzyczny w Warszawie 2024/2025

Uniwersytet Muzyczny w Warszawie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA NR 14/126/2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Rekrutacja w roku akademickim 2024/2025 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Rekrutacja kandydatów na studia stacjonarne odbywać się będzie wyłącznie w ramach limitu przyjęć.

 2. Rekrutacja na studia będzie odbywać się w dwóch trybach:

  1. tryb podstawowy – przeznaczony dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów.

  2. tryb ponownej rekrutacji – przeznaczony dla kandydatów, którzy przerwali studia w UMFC na określonym kierunku i ubiegają się o przyjęcie na studia w tej samej formie na tym samym kierunku i specjalności na rok wyższy niż pierwszy.

§ 2.

 1. W roku akademickim 2024/2025 rekrutacja na studia w UMFC w Warszawie odbywać się będzie na następujących kierunkach:

  1. kompozycja i teoria muzyki,

  2. dyrygentura,

  3. instrumentalistyka,

  4. jazz i muzyka estradowa,

  5. wokalistyka,

  6. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

  7. muzyka kościelna,

  8. taniec,

  9. reżyseria dźwięku.

 1. W roku akademickim 2024/2025 rekrutacja na studia w UMFC Filia w Białymstoku odbywać się będzie na następujących kierunkach:

  1. instrumentalistyka,

  2. wokalistyka,

  3. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

§3.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich), absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra.

§4.

Postępowanie rekrutacyjne – tryb podstawowy

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów.

 2. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 3. Wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji, z zastrzeżeniem ust 4.

 4. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Reżyseria Dźwięku wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 85,3 % łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji, zaś wyniki:

  1. z egzaminu maturalnego zdanego po 2005 roku lub

  2. z egzaminu dojrzałości z przedmiotów matematyka lub fizyka lub informatyka lub

  3. z egzaminu pisemnego i ustnego zdanego w ramach rekrutacji z zakresu matematyki i fizyki (przez kandydatów, którzy nie posiadają egzaminów, o których mowa w p. 4 a lub 4 b, w tym kandydatów bez matury polskiej) stanowią 14,7 % łącznego wyniku możliwego do uzyskania w toku rekrutacji. UMFC uwzględnia możliwość́ przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, których wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub informatyki został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 5. Na poszczególne kierunki i specjalności przyjmowani są kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla kierunków, przy czym limity dla kierunków prowadzonych w UMFC w Filii w Białymstoku ustalane są odrębnie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o ustaleniu limitu dla specjalności w ramach danego kierunku, na którą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, przy czym wpis cudzoziemca na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej Rektora.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, zaś od decyzji Rektora w sprawie odmowy przyjęcia na studia cudzoziemca przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy

§5.

Postępowanie rekrutacyjne – tryb ponownej rekrutacji

 1. Warunkiem przystąpienia do ponownej rekrutacji jest ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w UMFC na danym stopniu studiów na kierunku, na który kandydat chciałby ponownie aplikować, potwierdzone zaświadczeniem z uczelni oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów (karta przebiegu studiów, wykaz ocen).

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez dziekanów.

 3. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 4. Wyniki sprawdzianu wiedzy i umiejętności potwierdzającego uzdolnienia artystyczne stanowią 100% łącznego wyniku możliwego do uzyskania przez kandydata w toku rekrutacji.

 5. Na poszczególne kierunki i specjalności przyjmowani są kolejno kandydaci z najwyższą liczbą punktów, w ramach określonego limitu dla kierunków, przy czym limity dla kierunków prowadzonych w UMFC w Filii w Białymstoku ustalane są odrębnie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może postanowić o ustaleniu limitu dla specjalności w ramach danego kierunku, na którą Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację.

 6. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, przy czym wpis cudzoziemca na listę następuje na podstawie decyzji administracyjnej Rektora.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora, zaś od decyzji Rektora w sprawie odmowy przyjęcia na studia cudzoziemca przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§6.

Zgłoszenia kandydatów – rejestracja

 1. Kandydaci rejestrują się w systemie internetowej rejestracji kandydatów (IRK) w terminach, o których mowa w §8 ust. 1 i w § 9 ust. 2.

 2. Wygenerowane z systemu IRK podania wraz z pozostałymi wymaganymi dokumenta-mi, o których mowa w §11, będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów, którzy w wyniku procesu rekrutacji znajdą się na liście osób zakwalifikowanych na studia, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. b poniżej.

 3. Kandydaci zobowiązani są złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 w następujących terminach:

  1. do dnia 10 lipca 2024 roku – kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym z wyłączeniem kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku,

  2. do dnia 10 lipca 2024 roku – kandydaci zdający na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym na kierunku reżyseria dźwięku zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości,

  3. do dnia 12 lipca 2024 roku – kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia w trybie podstawowym na kierunku reżyseria dźwięku zobowiązani są złożyć pozostałe dokumenty,

  4. do dnia 12 lipca 2024 roku – kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia w trybie podstawowym.

  5. do dnia 6 września 2024 roku – kandydaci zdający na studia w trybie ponownej rekrutacji.

 4. Niedostarczenie podania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 we wskazanych w ust. 3 terminach, stanowi podstawę odmowy przyjęcia na studia.

 5. W związku z art. 70 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przypadku kandydatów, którzy zwrócili się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w trybie art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, termin, o którym mowa w ust. 3 pkt a, b i c zostaje przedłużony do dnia 25 września 2024 r.

§7.

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej, oddzielnej dla każdego kierunku i specjalności, na który zdaje.

 2. Kandydaci rekrutujący się na studia drugiego stopnia na kierunku reżyseria dźwięku wnoszą jedną opłatę, zobowiązani są natomiast podać preferowaną przez siebie kolejność specjalności, a dodatkowo informację, czy zamierzają realizować studia z poszerzeniem multimedialnym. Mają też prawo zrezygnować ze wskazania określonej specjalności, wówczas nie będą kwalifikowani na daną specjalność. O przyjęciu kandydata na określoną specjalność decyduje liczba punktów uzyskanych z poszczególnych sprawdzianów i limit miejsc przewidziany dla danej specjalności.

 3. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku:

  1. wycofania przez kandydata zapisu na studia w systemie IRK przed terminem zakończenia

rejestracji lub

  1. nieuruchomienia przez UMFC studiów w danej formie na danej specjalności lub

  2. wniesienia opłaty po terminie lub niezasadnie (np. w przypadku zarejestrowania się przez kandydata na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UMFC).

§8.

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2024 roku do 31 maja 2024 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia 2024 do 31 sierpnia 2024 roku dla trybu ponownej rekrutacji.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 będzie przeprowadzona – w zależności od kierunku i specjalności – w oparciu o przesłane nagrania audio-video lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane w siedzibie UMFC w Warszawie / Białymstoku, lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane online. Ze względu na zmieniającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Rektor UMFC może zdecydować o zmianie trybu przeprowadzenia sprawdzianów umiejętności zaplanowanych w siedzibie UMFC w Warszawie lub Białymstoku na tryb online. Kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, których dotyczyć będzie ta zmiana, zostaną o niej powiadomieni na wskazane przy rejestracji adresy email.

 3. Do dnia 4 czerwca 2024 roku kandydaci na studia w trybie rekrutacji podstawowej, na kierunkach i w specjalnościach, gdzie jest to wymagane, zobowiązani są dostarczyć nuty lub pliki PDF, program egzaminu wstępnego, nagrane wykonania utworów w formie plików audio-wideo sposób wskazany w sposób wskazany w Informatorze.

 4. Niedostarczenie nagrań, nut oraz plików PDF, programu egzaminu wstępnego, o których mowa w ust. 3 we wskazanym terminie lub we wskazany sposób, stanowi podstawę odmowy dopuszczenia kandydata do dalszej części rekrutacji oraz podstawę odmowy przyjęcia na studia.

 5. Ogłoszenie wyników kwalifikacji kandydatów na podstawie przesłanych nagrań audio-video, jeżeli są one wymagane, do kolejnych etapów rekrutacji w postaci sprawdzianów umiejętności nastąpi nie później niż dnia 8 czerwca 2024 roku.

 6. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie podstawowym:

  1. w UMFC w Warszawie 10-18 czerwca 2024 roku,

  2. w UMFC Filia w Białymstoku 17-21 czerwca 2024 roku.

 7. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie ponownej rekrutacji:

  1. W UMFC w Warszawie 9-13 września 2024,

  2. W UMFC Filia w Białymstoku 9-13 września 2024.

 8. Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w Informatorze

 9. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.

 10. Postępowanie rekrutacyjne dla poszczególnych kierunków i specjalności na studia pierwszego stopnia obejmuje sprawdziany wiedzy i umiejętności potwierdzające uzdolnienia artystyczne, o których mowa w Załączniku nr 1 dla rekrutacji w trybie podstawowym oraz w Załączniku nr 2 dla trybu ponownej rekrutacji.

§9.

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać co najmniej tytuł zawodowy licencjata, przy czym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia muszą dostarczyć do dnia 12 lipca 2024 r. zgodnie z § 6 ust. 3 lit. d.

 2. Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 będzie przeprowadzona – w zależności od kierunku i specjalności – w oparciu o przesłane nagrania audio-video lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane w siedzibie UMFC w Warszawie / Białymstoku, lub sprawdziany umiejętności przeprowadzane online. Ze względu na zmieniającą się sytuację związaną z epidemią COVID-19 Rektor UMFC może zdecydować o zmianie trybu przeprowadzenia sprawdzianów umiejętności zaplanowanych w siedzibie UMFC w Warszawie lub Białymstoku na tryb online. Kandydaci zarejestrowani w systemie IRK, których dotyczyć będzie ta zmiana, zostaną o niej powiadomieni na wskazane przy rejestracji adresy email.

 3. Rejestracja kandydatów na studia w systemie IRK będzie dostępna od 1 maja 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku dla trybu podstawowego oraz od 1 sierpnia 2024 do 31 sierpnia 2024 roku dla trybu ponownej rekrutacji.

 4. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie podstawowym:

  1. w UMFC w Warszawie 1-9 lipca 2024 roku,

  2. w UMFC Filia w Białymstoku 1-9 lipca 2024 roku.

 5. Terminy sprawdzianów umiejętności w rekrutacji w trybie ponownej rekrutacji:

  1. w UMFC w Warszawie 9-13 września 2024,

  2. w UMFC Filia w Białymstoku 9-13 września 2024.

 6. Materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów wstępnych będzie można składać za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w Informatorze.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia obejmuje sprawdziany wiedzy i umiejętności potwierdzające uzdolnienia artystyczne, o których mowa w Załączniku nr 1 w dla rekrutacji w trybie podstawowym oraz w Załączniku nr 2 dla trybu ponownej rekrutacji.

 2. Do dnia 24 czerwca 2024 roku kandydaci na studia w trybie rekrutacji podstawowej, na kierunkach i w specjalnościach, gdzie jest to wymagane, zobowiązani są dostarczyć nuty lub pliki PDF, program egzaminu wstępnego, nagrane wykonania utworów w formie plików audio-wideo sposób wskazany w Informatorze.

§10.

 1. Podczas egzaminów wstępnych uwzględniane są szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

 2. Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia będący osobami niepełnosprawnymi przystępują do egzaminów wstępnych w terminach i na zasadach jak wszyscy kandydaci oraz według obowiązujących wymagań na danym kierunku studiów oraz na danej formie studiów i poziomie kształcenia.

 3. Szczególne potrzeby kandydatów niepełnosprawnych uwzględniane są w miarę możliwości sprzętowych (w tym komputerowych i posiadanego specjalistycznego oprogramowania) i uwarunkowań architektonicznych Uniwersytetu, w tym zakresie i w formie dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 4. Warunkiem ubiegania się o uwzględnienie szczególnych warunków dostosowanych do rodzaju i stopnia niepełnoprawności jest złożenie w sekretariacie Prorektora ds. studenckich i dydaktyki wniosku zawierającego wykaz szczególnych potrzeb osoby niepełnosprawnej w następujących terminach: do dnia 31 maja 2024 roku kandydaci na studia pierwszego stopnia, do dnia 20 czerwca 2024 roku kandydaci na studia drugiego stopnia, do dnia 31 sierpnia 2024 roku kandydaci w trybie ponownej rekrutacji na oba stopnie studiów.

§11.

 1. Szczegółowe warunki obowiązujące kandydatów na studia, określone przez rady wydziałów oraz zakres merytoryczny materiału z poszczególnych sprawdzianów, a także wykaz niezbędnych dokumentów, jakie kandydat ubiegający się o przyjęcie winien dostarczyć, zostanie opublikowany w Informatorze rekrutacyjnym na rok akademicki 2024/2025.

 2. Informator będzie dostępny na stronie internetowej UMFC www.chopin.edu.pl, nie później niż do dnia 31 marca 2024 roku.

 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność poszczególnych sprawdzianów, ustala punktację oraz ma prawo podzielić rekrutację na etapy uzależniając udział kandydatów w kolejnych sprawdzianach od wyników osiągniętych przez nich w poprzednich sprawdzianach.

§12.

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji, w terminach określonych niniejszą uchwałą, pozostaną wolne miejsca na studia, Rektor może zarządzić przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w terminach późniejszych niż wykazane w niniejszej uchwale.

 2. Informacja o dodatkowej rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej UMFC.

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

prof. dr hab. Klaudiusz Baran1

Rektor

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Komentarze (0)