Zasady rekrutacji na ASP w Krakowie 2024/2025

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 17/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r.w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69, art. 70, art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwanej dalej ASP) uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2024/2025. Załączniki 1-10 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

 2. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów określa odrębna uchwała Senatu ASP.

 3. Liczba studentów studiujących na studiach stacjonarnych nie może być mniejsza od liczby studentów studiujących na studiach niestacjonarnych.

§ 2

 1. Podstawę przyjęcia na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub inny dokument, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych.

 2. Podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia w ASP stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny tego samego kierunku studiów lub kierunku pokrewnego wskazanego przez wydział prowadzący studia, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 3. Podczas egzaminu wstępnego kandydat przedstawia lub wykonuje prace świadczące o uzdolnieniach artystycznych lub szczególnych predyspozycjach do podjęcia studiów na danym kierunku, niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego. Egzamin wstępny odbywa się w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej, w zależności od kierunku studiów. Forma egzaminu jest określona w załącznikach 1-9B do niniejszej uchwały. W przypadku zaistnienia konieczności zmiany formy egzaminu, Senat upoważnia Rektora do zarządzenia takiej zmiany i do modyfikacji przebiegu egzaminu oraz zobowiązuje do niezwłocznego podania tej informacji do wiadomości kandydatów.

 4. Szczegółowe informacje o systemach i narzędziach informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzenia egzaminu lub jego części w formie zdalnej, zostaną podane do wiadomości kandydatów przed rozpoczęciem rekrutacji za pośrednictwem strony internetowej ASP (zakładka rekrutacja).

 5. Określone niniejszą uchwałą postępowanie rekrutacyjne obowiązuje również:

  1. obywateli polskich i cudzoziemców posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą;

  2. kandydatów, których egzamin maturalny jest przeprowadzony w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate).

§ 3

Szczegółowe zasady przyjmowania na studia dotyczące laureatów oraz finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego (sekcja historii sztuki) oraz laureatów III etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Centrum Edukacji Artystycznej określa odrębna uchwała Senatu ASP.

§ 4

Senat ASP upoważnia Rektora do podejmowania wynikających z bieżących potrzeb postępowania rekrutacyjnego decyzji w zakresie:

 1. zawieszenia rekrutacji na kierunek, poziom lub formę studiów w przypadku gdy liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza niż 3 osoby i nie gwarantuje przeprowadzenia konkursowego egzaminu wstępnego;

 2. nieuruchamiania studiów niestacjonarnych, jeżeli liczba przyjętych jest niższa niż ustalony dolny limit przyjęć, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3;

 3. innych zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy:

 1. przystąpili do określonego dla kierunku, poziomu i formy studiów postępowania rekrutacyjnego;

 2. wzięli udział we wszystkich etapach/zadaniach egzaminu wstępnego i uzyskali wymaganą liczbę punktów;

 3. w ramach limitu przyjęć zajęli najwyższe kolejne miejsca na liście rankingowej ułożonej według wyników uzyskanych przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek, poziom i formę studiów, z zastrzeżeniem, że w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za egzamin wstępny o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za etap/zadanie wskazany w załącznikach nr 1-9B do uchwały;

 4. złożyli dokumenty określone w § 9 ust. 1 w terminie określonym w odrębnych przepisach.

§ 6

 1. Kandydaci będący osobami z niepełnosprawnościami podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom i formę studiów.

 2. W terminie rejestracji na studia w ASP kandydaci wymienieni w ust. 1 powinni złożyć oświadczenie w systemie rekrutacji online o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności z adnotacją o jego rodzaju, stopniu oraz okresie jego ważności.

 3. W przypadku niepełnosprawności kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi danego kierunku studiów, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, na wniosek Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami (PON), podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

 4. Kandydat wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu poprzez złożenie wniosku u PON najpóźniej w terminie czternastu dni przed terminem egzaminu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 5. W ramach zmiany formy egzaminu możliwe jest:

  1. przedłużenie czasu trwania egzaminu o maksymalnie o 20% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów;

  1. zastosowanie alternatywnej formy zapisu (zmiana wielkości czcionki, formatu pliku…);

  2. udział w egzaminie osób trzecich (m.in. tłumacze języka migowego, lipspeakerzy…);

  3. zmiana miejsca odbywania się egzaminu – uwzględniająca możliwości dostępnościowe i lokalowe ASP.

 6. Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 7

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców zostały określone w załączniku nr 10 do uchwały. Kandydatów cudzoziemców obowiązuje tryb egzaminu określony w załącznikach 1-9B do uchwały.

§ 8

 1. Wszystkich kandydatów na pierwszy rok studiów, o których mowa w § 1, obowiązuje rejestracja w systemie rekrutacji online na stronie internetowej: https://rekrutacja.asp.krakow.pl, za pośrednictwem którego są realizowane procedury określone dla postępowania rekrutacyjnego.

 2. Rejestracja w systemie rekrutacji online oraz termin złożenia dokumentów dotyczy również wszystkich cudzoziemców oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie szczegółowych zasad ustalonych odrębnymi uchwałami Senatu, o których mowa w § 3.

 3. Kandydat powinien postępować zgodnie z informacjami otrzymywanymi na konto indywidualne w systemie rekrutacji online oraz bezwzględnie przestrzegać podanych terminów.

 4. Kandydat może zarejestrować się w systemie rekrutacji online i zdawać egzamin tylko na jeden kierunek wybrany z oferty ASP prowadzony w formie studiów stacjonarnych.

 5. Rekrutacja na studia w ASP w roku akademickim 2024/2025 rozpoczyna się nie wcześniej niż 27 maja 2024 r. i kończy nie później niż 25 września 2024 r. Szczegółowy terminarz rekrutacji określa Rektor w drodze zarządzenia.

 6. Senat upoważnia Rektora do zmiany terminów, o których mowa w ust. 5.

§ 9

 1. Kandydaci na studia, do dnia zakończenia rejestracji online na dany kierunek, poziom i formę studiów, mają obowiązek przesłać za pośrednictwem systemu rekrutacji online, skany, zdjęcia lub wersje elektroniczne następujących dokumentów:

  1. w przypadku kandydata na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia skan lub zdjęcie:

   1. świadectwa dojrzałości (maturzyści 2024 przesyłają skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub

   2. świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub

   3. świadectwa dojrzałości i dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub

   1. świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub

   2. świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub

   3. świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) lub

   4. świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1 lit. f lub

   5. świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub

   6. świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

  1. w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia: skan, zdjęcie lub wersję elektroniczną dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub innego równorzędnego (w przypadku braku dyplomu na dzień składania dokumentów absolwenci przesyłają skan lub zdjęcie zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego);

  2. skan lub zdjęcie podpisanej ankiety osobowej z zaznaczoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (plik dostępny do wygenerowania po zalogowaniu się i wypełnieniu formularza w systemie rekrutacji online);

  3. laureaci i finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego (sekcja historii sztuki) – skan lub zdjęcie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej.

 2. Osoby przyjęte na studia mają obowiązek dostarczyć:

  1. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości lub odpisu wydanego przez OKE lub wydruk dokumentu w postaci elektronicznej (Dziekanat przyjmujący dokumenty może poświadczyć zgodność kserokopii/wydruku pod warunkiem okazania oryginału) – w przypadku osób przyjętych na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia;

  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię lub wydruk dokumentu w postaci elektronicznej dyplomu ukończenia studiów potwierdzającą uzyskanie tytułu zawodowego magistra, licencjata, inżyniera lub tytułu równorzędnego (Dziekanat przyjmujący dokumenty może poświadczyć zgodność kserokopii/wydruku pod warunkiem okazania oryginału) – w przypadku osób przyjętych na studia drugiego stopnia. W przypadku braku dyplomu dopuszcza się przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba składająca zaświadczenie jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów przedłożyć dyplom pod rygorem skreślenia z listy studentów;

  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów (skierowania na badania wydają Dziekanaty);

  4. oświadczenie gotowości podjęcia studiów w ASP od 1 października 2024 roku.

 1. Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dostarczenia dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.

§ 10

 1. W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia stacjonarne lub dolnego limitu przyjęć na studia niestacjonarne ASP może ogłosić dodatkowy termin naboru na studia.

 2. ASP nie jest zobowiązana przyjąć na I rok studiów stacjonarnych liczby studentów określonej limitem, jeśli kandydaci nie będą prezentować wymaganego poziomu wiedzy oraz umiejętności i nie zdobędą wymaganego minimum punktów określonego dla poszczególnych poziomów i kierunków studiów.

 3. W przypadku gdy nie zostanie osiągnięty dolny limit przyjęć na studia niestacjonarne Komisja Rekrutacyjna, przed ogłoszeniem wyników postępowania rekrutacyjnego, może wnioskować do Rektora o uruchomienie studiów.

 4. Kandydat, który zdał egzamin wstępny na studia stacjonarne w ASP w Krakowie, ale nie zmieścił się w limicie przyjęć, może ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku bez zdawania egzaminu wstępnego.

 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, jest zobligowany do dokonania rejestracji na wybrany kierunek studiów niestacjonarnych, ponownego złożenia wymaganych dokumentów (kandydat nie wnosi drugiej opłaty rekrutacyjnej) oraz kserokopii decyzji Komisji Rekrutacyjnej uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie. Kandydat spełniający wymienione warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne.

 6. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata w ASP w Krakowie, przystępują do postępowania rekrutacyjnego obowiązującego wszystkich kandydatów na studia drugiego stopnia.

 7. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne, a liczba uzyskanych przez nich punktów pozwoliłaby zmieścić się w limicie przyjęć, ale nie zostali przyjęci na studia z powodu niezłożenia w terminie świadectwa dojrzałości, w przypadku gdy wynik ich egzaminu maturalnego został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, mogą ponownie ubiegać się o przyjęcie na studia składając podanie do Komisji Rekrutacyjnej nie później niż do dnia zakończenia rekrutacji, o którym mowa w § 8 ust. 5. Decyzję o zmianie decyzji o nieprzyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§ 11

 1. Rekrutację na studia przeprowadza Komisja Rekrutacyjna (zwana także Komisją) powoływana przez Rektora.

 2. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia jednostka administracyjna ASP, właściwa dla prowadzenia spraw studenckich.

 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Komisji.

 4. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 12

 1. Skład Komisji Rekrutacyjnej, zakres jej obowiązków oraz zasady postępowania rekrutacyjnego określa Rektor w drodze zarządzenia.

 2. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują na konto indywidualne założone w systemie rekrutacji online informację o dopuszczeniu do kolejnego etapu egzaminu, bez podania liczby uzyskanych punktów za poprzedni etap.

 3. Po zakończeniu postępowania rekrutacji wyniki rekrutacji (w tym uzyskana punktacja) są podawane do wiadomości kandydatów za pośrednictwem konta indywidualnego w systemie rekrutacji online.

 4. Imienne listy przyjętych na studia są podawane do publicznej wiadomości.

§ 13

 1. Komisja prowadzi tradycyjną i elektroniczną dokumentację procesu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, poziomy i formy studiów.

 2. Komisja prowadzi elektroniczną dokumentację wykonanych przez kandydatów zadań specjalistycznych, prac i obiektów.

 3. Dokumentację postępowania rekrutacyjnego przechowuje właściwy Dziekanat.

 4. Kierownik Działu Informatycznego ASP obsługuje system elektronicznej rekrutacji i ustala zakres dostępu pracowników do wiadomości stanowiących informacje podlegające ochronie w przebiegu postępowania rekrutacyjnego na studia.

 5. Dokumenty procesu rekrutacji są archiwizowane zgodnie z obowiązującym w uczelni jednolitymrzeczowym wykazem akt.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Komentarze (0)