Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2024/2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr T.0022.56.2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/2025

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10), art. 70 ust. 1-3, ust. 5 i art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) oraz §14 ust. 1 pkt 10) Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I

Studia stacjonarne

§1

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się w drodze postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników egzaminów, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach limitów przyjęć ustalonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia, może zgłosić, obok wybranego (podstawowego) kierunku, maksymalnie dwa inne kierunki, przy czym zobowiązany jest uporządkować te kierunki według indywidualnych priorytetów. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów). Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

§2

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia obejmuje następujące dwa przedmioty:

 

 

 

Lp.

 

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy Poziom

podstawowy lub

rozszerzony

Przedmiot drugi: jeden przedmiot do wyboru

spośród:

Poziom podstawowy lub rozszerzony

1

2

3

4

 

1

 

Administracja

 

język obcy

 

geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

2

 

Analityka gospodarcza

 

matematyka

 

chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

3

 

Applied informatics

(studia realizowane w języku angielskim)

 

matematyka

 

fizyka, geografia, informatyka, język obcy

 

4

 

Doradztwo inwestycyjno – gospodarcze

 

matematyka

 

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

5

 

Ekonomia

 

matematyka

 

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

 

6

 

Europeistyka

 

język obcy

 

geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

7

 

Finanse i rachunkowość

 

matematyka

 

fizyka, geografia, historia, informatyka,

język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

 

8

 

Global business services

 

język angielski

 

geografia, historia, informatyka, matematyka

 

9

 

Global finance and accounting

(studia realizowane w języku angielskim)

 

matematyka

 

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

 

10

 

Gospodarka i administracja publiczna

 

język obcy

 

geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

11

 

Gospodarka przestrzenna

 

język obcy

 

geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

12

 

Informatyka stosowana

 

matematyka

 

fizyka, geografia, informatyka, język obcy

 

13

 

Innowacyjność produktu

 

język obcy

 

biologia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

14

 

Innowacje w biznesie

 

język obcy

 

geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

15

 

International business

(studia realizowane w języku angielskim)

 

język angielski

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

16

 

Inżynieria jakości produktu

 

matematyka

 

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

 

17

 

Logistyka międzynarodowa

 

język obcy

 

geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

18

 

Marketing i komunikacja rynkowa

 

język obcy

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

19

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

język obcy

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

20

 

Modern business management

(studia realizowane w języku angielskim)

 

język angielski poziom rozszerzony

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

21

 

Nauki społeczne stosowane

 

język obcy

 

filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka,

wiedza o społeczeństwie

 

22

 

Prawo

 

język polski

 

historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

23

 

Przedsiębiorczość

i innowacje w gospodarce

 

język obcy

 

geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

24

 

Rachunkowość i controlling

 

matematyka

 

geografia, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

25

 

Stosunki międzynarodowe

 

język obcy

 

filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka,

wiedza o społeczeństwie

 

26

 

Strategiczne doradztwo organizacyjne

 

język obcy

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

 

27

 

Strategie rozwoju biznesu

 

matematyka

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, wiedza

o społeczeństwie

 

28

 

Studia miejskie

 

język obcy

 

geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

29

 

Transport i spedycja

 

matematyka

 

chemia, fizyka, geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

30

 

Turystyka i rekreacja

 

język obcy

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

31

 

Zarządzanie

 

język obcy

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

32

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

matematyka

 

chemia, fizyka, geografia, język obcy, wiedza o społeczeństwie

 

33

 

Zarządzanie projektami

 

język obcy

 

geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

34

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

język obcy

 

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

 

 1. W przypadku absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty - w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru lub braku wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru - można uwzględnić wynik z tego dyplomu. Wynik ten traktowany jest jako poziom rozszerzony.

 2. Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

§3

 1. Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

 2. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:

  1. przedmiot zdawany na poziomie podstawowym - uzyskaną przez kandydata liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6;

  2. przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym - w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

§4

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na studia:

  1. z dniem 3 czerwca 2024 r.

  2. z dniem 17 września 2024 r. - rekrutacja uzupełniająca dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia na dany kierunek studiów na rok akademicki na który przeprowadzana jest rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, zgodnie z przepisami art. 44zzz, ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 2. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w miesiącu wrześniu 2024 r., a terminy i kierunki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uniwersytetu po zamknięciu kwalifikacji na studia w pierwszym terminie.

 3. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.

Rozdział II

Studia niestacjonarne

§5

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się w drodze postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników egzaminów, o których mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w ramach limitów przyjęć ustalonych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia, może kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym zobowiązany jest uporządkować te kierunki według indywidualnych priorytetów. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów). Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 3. Przyjęcie na studia pierwszego stopnia, prowadzone w formie niestacjonarnej, odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

  1. nowożytnego języka obcego,

  2. do wyboru z: chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, matematyki albo wiedzy o społeczeństwie.

 4. Przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, prowadzone w formie niestacjonarnej, odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

  1. języka polskiego,

  2. do wyboru z: historii, języka obcego, matematyki albo wiedzy o społeczeństwie.

 5. W przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych w ust. 3 pkt. 2 oraz w ust. 4 pkt. 2 przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.

 6. W przypadku absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty - w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru lub braku wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru - można uwzględnić wynik z tego dyplomu. Wynik ten traktowany jest jako poziom rozszerzony.

 7. Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

§6

 1. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:

  1. przedmiot zdawany na poziomie podstawowym - uzyskaną przez kandydata liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6;

  2. przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym - w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

 2. W przypadku gdy język polski, język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

§7

 1. Jednolite studia magisterskie w formie niestacjonarnej prowadzone są wyłącznie na kierunku Prawo.

 2. Studia pierwszego stopnia w formie niestacjonarnej prowadzone są na kierunkach:

  1. Administracja,

  2. Analityka gospodarcza,

  3. Ekonomia,

  4. Europeistyka,

  5. Finanse i rachunkowość,

  6. Global finance and accounting (studia realizowane w języku angielskim),

  7. Gospodarka przestrzenna,

  8. Informatyka stosowana,

  9. Innowacje w biznesie,

  10. Innowacyjność produktu,

  11. International business (studia realizowane w języku angielskim),

  12. Inżynieria jakości produktu,

  13. Logistyka międzynarodowa,

  14. Marketing i komunikacja rynkowa,

  15. Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  16. Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce,

  17. Rachunkowość i controlling,

  18. Stosunki międzynarodowe,

  19. Strategie rozwoju biznesu,

  20. Strategiczne doradztwo organizacyjne,

  21. Studia miejskie,

  22. Transport i spedycja,

  23. Turystyka i rekreacja,

  24. Zarządzanie,

  25. Zarządzanie i inżynieria produkcji,

  26. Zarządzanie projektami,

  27. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

§8

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem rejestracji kandydatów na studia - z dniem 3 czerwca 2024 r.

 2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru, na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego.

 3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po upływie terminu rekrutacji.

Rozdział III

Szczególne zasady rekrutacji (studia stacjonarne i niestacjonarne)

§9

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 2. Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

 

Matura „IB” skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

 

Poziom SL

 

Poziom HL

7

60

100

6

55

90

5

50

80

4

45

70

3

40

60

2

30

50

 

 1. Kandydaci, legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB), otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego na poziomie klas dwujęzycznych otrzymują maksymalną liczbą punktów (tj. 100) z tego języka. Nie bierze się pod uwagę wyników z przedmiotów zdawanych w języku obcym innych, niż język obcy.

 3. Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 4. Kandydaci, obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, w przypadku braku języka polskiego na świadectwie dojrzałości mogą wskazać inny przedmiot z grupy przedmiotów do wyboru, zgodnie z tabelą zamieszczoną w §2 – dotyczy wyłącznie rekrutacji na kierunek Prawo.

 5. W przypadku, gdy kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia jest osoba, która ukończyła szkołę średnią za granicą, może ona zostać przyjęta na I rok studiów, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, pod warunkiem, że posiadane przez nią świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratora Oświaty w Polsce.

 6. Punkty ze świadectwa dojrzałości (matury) przeliczane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i decydują o dopuszczeniu kandydata do dalszej kwalifikacji.

 7. Wymagane jest, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.

 8. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu), wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w terminie do dnia 27 września 2024 r.

Rozdział IV

Cudzoziemcy (studia stacjonarne i niestacjonarne)

§10

 1. Cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego.

 2. Rekrutacja cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe odbywa się na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w oparciu o wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości, obejmujące przedmioty określone w przypadku studiów stacjonarnych w §2, a w przypadku studiów niestacjonarnych w §5.

 3. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pod warunkiem, że posiadają poddane legalizacji lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości uprawniające do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w państwie, w którym dokument został wydany.

 4. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia również na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,

  3. decyzji ministra,

  4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów,

  5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,

  6. decyzji administracyjnej Rektora.

 5. Cudzoziemiec może podjąć studia pod warunkiem, że posiada:

  1. paszport lub inny dokument podróży,

  2. dokumenty dotyczące uzyskanego wykształcenia, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia,

  3. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,

  4. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne na terytorium RP.

Rozdział V

Postanowienia wspólne

§11

 1. Zasady, warunki i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie informatora na stronie internetowej Uniwersytetu.

 2. O umieszczeniu na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie przyjęć.

 3. Limity przyjęć na rok akademicki 2024/2025 na poszczególne kierunki studiów określone zostaną w Zarządzeniu Rektora i opublikowane na stronie internetowej Uniwersytetu.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów.

 5. Uniwersytet zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na ten kierunek.

§12

Kandydat będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

§13

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora.

§14

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów podawany jest przed rozpoczęciem rekrutacji na stronie internetowej Uniwersytetu.

§15

O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się można ubiegać się na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.

§16

 1. Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

REKTOR

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)