Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 25/2023 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10,  art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742) oraz § 12 ust. 1 pkt 9, § 89 ust. 1 pkt 1 statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do uchwały nr 56/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z późn. zm. uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała dotyczy warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym oraz na jednolite studia magisterskie na kierunek weterynaria na rok 2024/2025.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1. komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez rektora, która prowadzi i organizuje rekrutację na studia;

2. studiach stacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

3. studiach niestacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

4. Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

5. DreamApply – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia dla kandydatów niebędących obywatelami polskimi;

6. limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów;

7. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

8. egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

9. egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

10. kwalifikacjach zawodowych - należy przez to rozumieć liczbę punktów odpowiadającą końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2230) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego;

11. maturze IB (International Baccalaureate) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu matury międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB wydany przez International Baccalaureate Organization, o którym mowa w art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2230);

12. maturze EB (European Baccalaureate) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu matury europejskiej, którego zdanie potwierdza dyplom EB, wydana przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.2230);

13. maturze zagranicznej – rozumie się przez to egzamin zagraniczny potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do ubiegania się w Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęcie na studia, inny niż matura IB i matura EB;

14. apostille – należy rozumieć jako legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938);

15. małej liczbie kandydatów – należy przez to rozumieć:

1) w przypadku studiów I stopnia – mniej niż 32 osoby,

2) w przypadku studiów II stopnia – mniej niż 16 osób;

16. listach rankingowych kandydatów – należy przez to rozumieć listy osób, utworzone przez komisję rekrutacyjną, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu określonym w niniejszej uchwale; listy rankingowe tworzą kandydaci na studia, którzy zarejestrowali się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz Dream Apply i spełnili warunki rekrutacji;

17. liście osób oczekujących w danym naborze – należy rozumieć przez to listę osób, które spełniły warunki rekrutacji, ale ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc znalazły się poniżej progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia i oczekują na zwolnienie się miejsc w wyniku rezygnacji osób zakwalifikowanych do wpisu, jednak nie później niż do zakończenia tego naboru; lista osób oczekujących stanowi nieodłączną część listy rankingowej kandydatów;

18. przyjęci w drodze wpisu na listę studentów – należy przez to rozumieć listę osób, które spełniły wszystkie warunki rekrutacji i zostały wpisane na listę studentów UPWr.

§ 3

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna.

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

3. Działanie komisji rekrutacyjnej, jej zadania oraz kompetencje określa oddzielne zarządzenie rektora.

4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia komisja rekrutacyjna, Biuro Rekrutacji i Uczelniane Centrum Informatyzacji.

6. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.

§ 4

1. Przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się następuje na podstawie postanowień uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.

2. Przyjęcie poprzez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej następuje na podstawie postanowień określonych w Regulaminie studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 5

1. Kandydaci na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów miejsc, które określa rektor po zasięgnięciu opinii dziekanów poszczególnych wydziałów i wskazanych  w odrębnym zarządzeniu rektora w sprawie ustalenia liczby miejsc na I rok poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  na dany rok akademicki.

2. Oferta kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wraz z wykazem przedmiotów kwalifikacyjnych stanowi załącznik nr 1 “Oferta kierunków studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia w roku akademickim 2024/2025”.

3. Oferta studiów drugiego stopnia wraz z wykazem wymaganych kierunkowych zasobów wiedzy i umiejętności stanowi załącznik nr 3 “Tabela 1. Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku polskim; Tabela 2. Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim”.

4. Nie wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje rektor.

5. W przypadku małej liczby kandydatów i niewypełnienia limitów przyjęć rektor, na wniosek dziekana danego wydziału, może:

1) ogłosić kolejne nabory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie;

2) podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na wskazanym przez dziekana kierunku.

6. Uczelnia może pobierać opłaty, o których mowa w art. 79 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

§ 6

1. O zachowaniu terminu dostarczenia dokumentów do Komisji Rekrutacyjnej, a w przypadku cudzoziemców do siedziby Biura Rekrutacji, decyduje data dostarczenia kompletu dokumentów we wskazanym w harmonogramie terminie w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej.

2. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentów ponosi kandydat.

3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za przesłane pocztą/kurierem dokumenty.

4. Miejsca przyjmowania dokumentów zostaną określone na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl .

5. Na wniosek kandydata Komisja Rekrutacyjna potwierdza odbiór dokumentów. Wzór potwierdzenia wpływu dokumentów dla kandydata stanowi załącznik nr 8 “Potwierdzenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu”.

DZIAŁ II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

§ 7

1. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji, wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub maturalnego w systemie IRK oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść za każdy zadeklarowany kierunek, najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji. Opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na koncie kandydata w systemie IRK/DreamApply przed zamknięciem systemu dla danego naboru, w którym kandydat bierze udział. Jeśli opłata nie jest zaksięgowana, a została wniesiona przez kandydata we wskazanym terminie, obowiązkiem kandydata jest przesłanie potwierdzenia stosownej opłaty na adres rekrutacja@upwr.edu.pl. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej kandydat załącza do dokumentów rekrutacyjnych. W przypadku dokonania płatności szybkim przelewem przez system IRK nie jest wymagane dostarczanie  dowódu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

4. Za dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej uważa się potwierdzenie wykonania przelewu pobrane w formie pliku PDF z konta bankowego lub ostemplowany druk potwierdzenia wykonania przelewu za pośrednictwem placówki pocztowej.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki pisemnych egzaminów maturalnych (nie uwzględnia się certyfikatów językowych), wyniki matury zagranicznej oraz  końcowe wyniki egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonych zgodnie z art. 44zzzo ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) – wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III.

6. Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Nazwy zawodów, których wyodrębnione kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie, zdawane na egzaminie zawodowym lub egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, uwzględniane są podczas obliczania liczby punktów rekrutacyjnych dla kierunków studiów pierwszego stopnia, zawiera załącznik nr 2 “Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia na UPWr”.

7. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunek weterynaria następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III. 

8. Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym lub na podstawie matury zagranicznej z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym mogą zostać wpisani na listę rankingową kandydatów, jeżeli uzyskają z egzaminu maturalnego lub matury zagranicznej z biologii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów rekrutacyjnych podanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, według zasad ustalonych w § 9.
Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym lub zagranicznej maturze na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na kierunek weterynaria, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III.

9. Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości w części pisemnej egzaminu jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w roku 2024/2025 określa uchwała nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025 z późn. zm.

11. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK, a w przypadku cudzoziemców w systemie DreamApply. Warunkiem rekrutacji na podstawie wyników olimpiad lub konkursów jest załączenie do systemu IRK skanu dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych, a następnie w terminie składania dokumentów dostarczenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał tego dokumentu do wglądu w celu poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną odpowiednio z ust. 18 pkt. 4 lit. g.

12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji z któregoś z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria).

13. O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.

14. Niezłożenie przez kandydata dokumentów w wyznaczonym terminie nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

15. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

1) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK lub DreamApply;

2) nie uruchomiono kierunku studiów.
Wówczas zwrot środków nadpłaconych w stosunku do deklaracji w systemie IRK/DreamApply w przypadku ust. 15 pkt 1 lub całość opłaty rekrutacyjnej w przypadku ust. 15 pkt 2 następuje na wniosek kandydata skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – załącznik nr 7 “Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej”.

16. W przypadku niewystarczającej do uruchomienia kierunku studiów liczby zarejestrowanych i spełniających warunki rekrutacji kandydatów, komisja rekrutacyjna może im zaproponować przyjęcie na inny kierunek studiów, pod warunkiem, że na wskazanym kierunku pozostały jeszcze wolne miejsca i jest on prowadzony w tej samej formie. W takim przypadku kandydat nie wnosi ponownie opłaty rekrutacyjnej.

17. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej uzyskali miejsce na liście rankingowej kwalifikujące do wpisu, w celu jego uzyskania zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 18-20. Kandydaci na studia mogą dostarczać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: osobiście, za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową, lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika.

18. W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat powinien złożyć następujący komplet dokumentów:

1) podpisane podanie na ustalonym formularzu (wzór w systemie IRK, dostępny do pobrania po dokonaniu rejestracji i akceptacji zdjęcia);

2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu; w przypadku dokonania płatności szybkim przelewem przez system IRK nie jest wymagane dostarczanie potwierdzenia;

3) certyfikat lub inny dokument zgodnie z wykazem zawartym w § 14 ust.1 pkt. 1-8  poświadczający znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 (w przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim); 

4) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu do poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną jednego z poniższych dokumentów:

a. świadectwa dojrzałości – kandydaci z nową maturą;

b. świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty – kandydaci ze starą maturą;

c. świadectwa z wynikami matury zagranicznej lub matury IB lub matury EB

- w przypadku, w którym ostateczne wyniki matury zagranicznej, matury EB lub matury IB są już znane, ale kandydat oczekuje na wydanie oryginału świadectwa, dopuszczalne jest złożenie zamiast niego dokumentu potwierdzającego uzyskane wyniki, wydanego przez instytucję wydającą świadectwo lub szkołę średnią, którą ukończył kandydat. Kandydat ma obowiązek dostarczyć oryginał świadectwa maturalnego przed rozpoczęciem roku akademickiego;

d. świadectwa dojrzałości i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

e. świadectwa dojrzałości i dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

f. świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

g. świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

h. w przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich określonych w uchwale nr 35/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata akademickie 2023/2024, 2024/2025.  z późn. zm. kopię poświadczoną za zgodność przez organ wydający lub notariusza lub oryginał do wglądu do poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach finałowych i centralnych;

i. W przypadku kandydatów małoletnich oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 10 “Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego małoletniego kandydata na studia”, Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rekrutacji pod warunkiem, że ww. wskazane oświadczenie zostanie podpisane przez przedstawiciela ustawowego kandydata. 

a także okazać do wglądu komisji rekrutacyjnej w celu potwierdzenia tożsamości: oryginał dowodu osobistego lub paszportu, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego, lub aplikację mObywatel.

19. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, powinni przedłożyć zalegalizowane lub opatrzoną apostille maturę zagraniczną. Obowiązek legalizacji lub apostille nie dotyczy matury IB i EB. W przypadku świadectw nieobjętych umowami międzynarodowymi lub wydanych w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymagane jest przedstawienie decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego w terminie do końca pierwszego semestru kształcenia. 

20. Dodatkowo od kandydatów wskazanych w ust. 19 może być wymagane:

1) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;

2) w przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez tłumacza przysięgłego na język polski; 

3) w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.

21. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać oprócz dokumentów wymienionych w ust. 18 pkt 1-4:

1) podpisany dokument pełnomocnictwa do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną; wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 “Wzór pełnomocnictwa”;

2) podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym, stanowiące załącznik nr 6 “Wzór oświadczenia o zgodności danych kandydata ze stanem faktycznym”.

22. W przypadku wysyłania dokumentów drogą pocztową lub przesyłką kurierską do kompletu dokumentów wymienionych w ust. 18 pkt 1-4 należy dołączyć podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK/DreamApply ze stanem faktycznym stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

23. Osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019 poz. 1651). Dotyczy to kierunków: agroinżynieria, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, ekonomia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria (Veterinary Medicine), weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka zgodnie z § 26 ust.2. Skierowanie na badania kandydat wpisany w poczet studentów otrzymuje wraz z wpisem na listę studentów  na swoje konto w systemie IRK.

24. Kandydaci na kierunek bioeconomy, prowadzony w języku angielskim, powinni potwierdzić znajomość języka angielskiego, zgodnie z zapisami § 14.

§ 8

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Liczba punktów (LP) dla wszystkich kierunków z wyjątkiem kierunków budownictwo, geodezja i kartografia oraz weterynaria, przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw x 10 lub 4 x KZ)

w którym dla kandydatów z nową maturą:

 • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego, liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
  • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
  • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji) liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
  • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

 • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego, liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:

  • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

 • lub KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego. Liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (KZ) obliczana jest wg następującego wzoru:

w którym:

 • - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
   

dla kandydatów ze starą maturą:

 • Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego, przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji), przeliczoną według zasad określonych w §9;
 • Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego, przeliczoną według zasad określonych w § 9.

3. Dla kandydatów na kierunki budownictwo oraz geodezja i kartografia liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jp + Jo + 4 x Mpp + (10 x Pw lub 4 x KZ)

w którym dla kandydatów z nową maturą:

 • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji) liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
  • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
  • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego, liczoną według zasady 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
  • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
  • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • Mpp – oznacza liczbę punktów procentowych z matematyki zdawanej na poziomie podstawowym;
 • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego, liczoną według zasady (z wyłączeniem matematyki zdawanej na poziomie podstawowym) 0,4 x P albo 1,0 x R
  gdzie:
  • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,
  • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;
 • lub KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego. Liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (KZ) obliczana jest wg następującego wzoru:

w którym:

 • - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 •  - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

dla kandydatów ze starą maturą:

 • Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego, przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (w przypadku kandydatów z zagranicznym świadectwem bez oceny z języka polskiego - liczbę punktów procentowych z języka systemu edukacji), przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Mpp oznacza liczbę punktów uzyskanych z matematyki, przeliczoną według zasad określonych w § 9;
 • Pw – oznacza liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego, przeliczoną według zasad określonych w § 9.

4. Dla kandydatów na kierunek weterynaria liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = B+ C + 0,1 KZ

w którym dla kandydatów z nową maturą:

 • B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii (co najmniej 30%),
 • C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii (co najmniej 30%),
 • KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego. Liczba punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (KZ) obliczana jest wg następującego wzoru:

w którym:

 • - wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • - wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego dla kolejnej kwalifikacji,
 • - liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

§ 9

1. Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane w pisemnej części egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załączniku nr 1. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe według następujących zasad:

 
Skala ocen 1-6
 
Skala ocen 2-5
Ocena  Liczba punktów procentowych Ocena  Liczba punktów procentowych
1 0 1  
2 12 2 0
3 34 3 30
4 56 4 65
5 78 5 90
6 90    

2. W sytuacji braku oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi ostatnia ocena z przedmiotu kwalifikującego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej obliczona zgodnie z zasadą określoną w ust. 1 pomnożoną przez współczynnik 0,4 (nie dotyczy kierunku weterynaria).

3. W przypadku kierunku weterynaria podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi wynik uzyskany w pisemnej części egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii lub chemii z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Dziale III. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed rokiem 2005, podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi wynik uzyskany w pisemnej części egzaminu maturalnego z biologii lub chemii. W sytuacji oceny z drugiego przedmiotu (biologii lub chemii) podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi ostatnia ocena z przedmiotu kwalifikującego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Kandydat, który nie zdawał egzaminu dojrzałości (stara matura) z przynajmniej jednego z przedmiotów rekrutacyjnych, nie może wziąć udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskane oceny przelicza się według zasad określonych w ust. 1.

§ 10

1. Kandydaci posiadający maturę IB (wydaną przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w załączniku nr 1, którego wynik określony w maturze IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach określonych w § 8. Oceny z egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty procentowe według następujących zasad:

Poziom podstawowy – standard level Poziom rozszerzony – high level
Matura IB Odpowiednik nowej matury Matura IB Odpowiednik nowej matury
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2  

2. Kandydaci posiadający maturę EB (European Baccalaureate) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych w załączniku nr 1, których wynik kwalifikuje kandydata na studia na zasadach określonych w § 8. Oceny z egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty procentowe według następujących zasad:

Ocena z egzaminu pisemnego lub ustnego z matury EB Punkty na poziomie

podstawowym
(liczba godzin od 2-3)

rozszerzonym
(liczba godzin od 4-5)

9,51-10,00 100 100
9,01-9,50 90 90
8,51-9,00 85 85
8,01-8,50 80 80
7,51-8,00 75 75
7,01-7,50 70 70
6,51-7,00 60 60
6,01-6,50 50 50
5,51-6,00 45 45
5,01-5,50 40 40
4,00-5,00 30 30

3. Kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = Pd x 4/3

gdzie:
Pd — oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
R – oznacza wynik poziomu rozszerzonego
Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%. W przypadku przedmiotów dodatkowych (wybieranych) na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim.

4. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący komisji rekrutacyjnej uwzględnia, jako przedmiot rekrutacyjny – w miejsce języka polskiego – język, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

§ 11

1. Komisja rekrutacyjna w każdym naborze ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia na I rok studiów.

2. Komisja rekrutacyjna może ustalić próg punktowy na niższym poziomie niż wynika z limitu miejsc i zakwalifikować do przyjęcia więcej kandydatów niż przewiduje limit miejsc na danym kierunku studiów.

3. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

4. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów, znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.

5. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów I stopnia jest sporządzona na podstawie:

1) wyniku egzaminu maturalnego zgodnie z przelicznikiem w § 8 lub

2) wyniku egzaminu maturalnego i wyniku egzaminu lub egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) - wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego lub

3) w przypadku kandydatów legitymujących się „starą maturą” – zgodnie z postanowieniami   § 9 lub

4) wyników matury IB zgodnie z § 10 ust. 1.

5) wyników matury IB zgodnie z § 10 ust. 2.

6) w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem wydanym za granicą – zgodnie z § 23 ust 4.

6. Listy rankingowe kandydatów są dostępne w systemie IRK dla kandydatów biorących udział w danej rekrutacji, wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy od nich odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu na studia.

7. Na wniosek kandydata, który spełnił warunki rekrutacji, ale ze względu na brak miejsc nie został wpisany na studia na wybranym kierunku we wskazanym naborze, można przyjąć go bez wnoszenia dodatkowej opłaty, na inny prowadzony przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie wypełniono limitów miejsc, z wyłączeniem kierunku weterynaria. Wniosek należy składać do komisji rekrutacyjnej.

8. Kandydat, który został wskazany na liście rankingowej na I rok studiów i otrzymał wymaganą do wpisu liczbę punktów, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 7, w terminie zgodnym z zarządzeniem rektora w sprawie terminarza rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

9. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale UPWr i w ramach tego samego stopnia studiów. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek i formę studiów, na którym kandydat posiada status studenta lub absolwenta.

10. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2024/2025, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2022 poz. 2230), mogą wnieść do komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2023 r. wniosek o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

11. Po zakończeniu procedury kwalifikacji kandydatów komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych na studia w drodze wpisu i zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania poprzez system IRK.

12. Komisja rekrutacyjna wydaje decyzje o odmowie przyjęcia na studia oraz zawiadamia o tym kandydatów. Decyzje o odmowie przyjęcia zostaną doręczone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

13. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.

14. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 12

1. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach komisji. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

3. Komisja rekrutacyjna przekazuje protokół z postępowania rekrutacyjnego zawierające listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia do Biura Rekrutacji.

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STUDIA STACJONARNE NA KIERUNEK WETERYNARIA PROWADZONY W JĘZYKU ANGIELSKIM


§ 13

1. Na studia na kierunek weterynaria prowadzony w języku angielskim mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

1) otrzymali minimum 60 punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów rekrutacyjnych: biologii i chemii, w tym otrzymali minimum 30% możliwych punktów z każdego przedmiotu, oraz 

2) otrzymali minimum 60 punktów z egzaminu kompetencyjnego (nie dotyczy kandydatów zwolnionych z egzaminu) oraz

3) spełnili wymaganie znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

2. Kandydaci spełniający powyższe warunki będą przyjmowani na studia na podstawie pozycji na liście rankingowej. Lista zostanie stworzona na podstawie łącznej sumy punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów rekrutacyjnych (0-200 punktów) oraz z egzaminu kompetencyjnego (0-100 punktów). 

3. Kandydaci, którzy są zwolnieni z egzaminu kompetencyjnego zgodnie z § 15 ust. 2, muszą spełnić wymagania zawarte w § 13 ust. 1 pkt 1 i 3, a za egzamin kompetencyjny otrzymają maksymalną liczbę punktów, po czym także będą przyjmowani wraz z innymi kandydatami według pozycji na liście rankingowej. 

4. W obliczeniu punktów kwalifikacyjnych z przedmiotów biologia i chemia uwzględnione mogą zostać wyniki:

1) uzyskane na polskim egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym;

2) uzyskane na maturze międzynarodowej IB (wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) – wymagane biologia i chemia na poziomie „higher level”;

3) uwzględnione na dyplomie EB (European Baccalaureate) – wymagane biologia i chemia na poziomie rozszerzonym (liczba godzin 4-5);

4) wyniki uzyskane na maturze zagranicznej uprawniającej do podjęcia studiów na uczelni wyższej w kraju wydania lub uwzględnione na zagranicznym świadectwie ukończenia szkoły średniej; przeliczenie punktów z matur, świadectw zagranicznych przeprowadza komisja rekrutacyjna.

5. Jeżeli na maturze lub świadectwie ukończenia szkoły średniej wymienionym w ustępie 4 nie znajduje się ocena z biologii i/lub chemii, kandydat na kierunek Veterinary Medicine (studia prowadzone w języku angielskim) może przedstawić:

1) wyniki egzaminu BioMedical Admissions Test (BMAT) pod nadzorem University of Cambridge Local Examinations Syndicate and Cambridge Assessment English. W przypadku testu BMAT brany jest pod uwagę wynik drugiej części egzaminu, który przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; jeśli kandydat ma wynik z jednego przedmiotu rekrutacyjnego, za wynik drugiego przedmiotu uznaje się procentowy wynik drugiej części BMATu; jeśli posiada wyniki z obydwu przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik drugiej części BMATu może zastąpić wynik jednego z przedmiotów w sposób korzystniejszy dla kandydata; jeśli kandydat nie ma wyników z żadnego z przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik drugiej części BMATu jest mnożony razy dwa, aby zastąpić obydwa przedmioty; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu BMAT, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;

2) wyniki egzaminu SAT Subject Test nadzorowany przez College Board – Chemistry i/lub Biology M; wynik przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu SAT Subject Test, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;

3) wyniki testu GAMSAT – wynik przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym. W przypadku testu GAMSAT brany jest pod uwagę wynik trzeciej części egzaminu, który przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; jeśli kandydat ma wynik z jednego przedmiotu rekrutacyjnego, za wynik drugiego przedmiotu uznaje się procentowy wynik trzeciej części GAMSATu. Jeśli posiada wyniki z obydwu przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik trzeciej części GAMSATu może zastąpić wynik jednego z przedmiotów w sposób korzystniejszy dla kandydata; jeśli kandydat nie ma wyników z żadnego z przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik trzeciej części GAMSATu jest mnożony razy dwa, aby zastąpić obydwa przedmioty; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu GAMSAT, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;

4) wyniki testu MCAT – łączne wyniki z części Biological and Biochemical Foundations of Living Systems oraz Chemical and Physical Foundations of Biological Systems są przeliczane na punkty procentowe i traktowane jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym; jeśli kandydat ma wynik z jednego przedmiotu rekrutacyjnego, za wynik drugiego przedmiotu uznaje się procentowy wynik wskazanych części MCATu; jeśli posiada wyniki z obydwu przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik wskazanych części MCATu może zastąpić wynik jednego z przedmiotów w sposób korzystniejszy dla kandydata; jeśli kandydat nie ma wyników z żadnego z przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik wskazanych części MCATu jest mnożony razy dwa, aby zastąpić obydwa przedmioty; w przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu MCAT, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik najkorzystniejszy dla kandydata;

5) Jeżeli na zagranicznej maturze lub świadectwie ukończenia szkoły średniej nie znajduje się ocena z jednego z przedmiotów, tj. biologii lub chemii, lub ocena ta jest niższa niż 30%, wiedza kandydata z brakującego przedmiotu może zostać zweryfikowana podczas egzaminu kompetencyjnego. Wynik uzyskany z części egzaminu wiedza z zakresu biologii lub wiedza z zakresu chemii zostanie przeliczony na punkty procentowe i wzięty pod uwagę przy wyliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych.

6. Kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów kwalifikacyjnych z wymaganych przedmiotów – biologia i chemia (maksymalnie 100 punktów za każdy z przedmiotów). Minimalny próg punktowy konieczny do ujęcia kandydata na liście rankingowej wynosi 60 punktów kwalifikacyjnych (suma punktów z biologii i chemii), w tym co najmniej 30 punktów za każdy z przedmiotów.

7. Kandydaci, których wiedza z biologii lub chemii jest weryfikowana na egzaminie kompetencyjnym, również są zobowiązani uzyskać minimum 60 punktów kwalifikacyjnych z wymaganych przedmiotów – suma punktów z biologii i chemii wyliczana jest po zdaniu egzaminu kompetencyjnego. 

§ 14

1. Znajomość języka angielskiego może zostać potwierdzona:

1) certyfikatem: University of Cambridge Exams: Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency (wcześniej FCE, CAE, CPE), potwierdzające znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;

2) certyfikatem: IELTS, TOEFL, The Oxford Test of English (OTE), PTE Academic, lub TOEIC Listening and Reading Test wraz z TOEIC Speaking and Writing Tests – potwierdzające znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2;

3) poprzez zdanie polskiego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym z minimalnym wynikiem 60%;

4) poprzez wynik na maturze międzynarodowej IB lub na dyplomie EB;

5) poprzez oceny z języka angielskiego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej w systemie edukacji:

a) Niemiec [minimalna ocena: 2 (skala 1-6), 8 (skala 1-15)],

b) Norwegii (minimalna ocena: 4),

c) Szwecji (minimalna ocena: C lub VG),

d) Danii (minimalne ocena: A level 7);

6) poprzez zaświadczenie, iż w szkole średniej kandydata lub podczas studiów na uczelni wyższej kształcenie odbywało się w języku angielskim;

7) spełnienie warunków rekrutacji poprzez uzyskanie odpowiednich wyników na egzaminach SAT Subject Test, BMAT, GAMSAT, MCAT równoznaczne jest z potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2;

8) kandydaci z krajów, w których językiem urzędowym jest język angielski, są zwolnieni z obowiązku przedstawienia certyfikatów lub ocen z języka angielskiego.

§ 15

1. Kandydat po pozytywnej ocenie przedmiotów kwalifikacyjnych opisanych w § 13 zostanie zaproszony na egzamin kompetencyjny. W szczególnych przypadkach komisja rekrutacyjna może zdecydować o dopuszczeniu kandydata do zdawania egzaminu kompetencyjnego przed otrzymaniem wyników z przedmiotów kwalifikacyjnych.

2. Z egzaminu kompetencyjnego zwolnieni są kandydaci, którzy uzyskali wyniki z przedmiotów kwalifikacyjnych – biologia i chemia na egzaminie maturalnym zdawanym w Polsce oraz przedstawili dowód znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Zwolnienie z egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem za niego maksymalnej liczby punktów.

3. Egzamin kompetencyjny zostanie przeprowadzony w języku angielskim w formie ustnej poprzez kanały komunikacji online. Zakres egzaminu oraz punktację przedstawia poniższa tabela:

Zakres kompetencji sprawdzanych na egzaminie Maksymalna ilość punktów do uzyskania
znajomość języka angielskiego – słownictwo specjalistyczne 10
wiedza z zakresu chemii 40
wiedza z zakresu biologii 40
motywacja kandydata i ocena predyspozycji do zawodu lekarza weterynarii 10
Razem suma punktów: 100

4. Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów podczas egzaminu kompetencyjnego. Minimalny próg punktowy pozwalający na zaliczenie egzaminu kompetencyjnego i umożliwiający wskazanie kandydata na liście rankingowej wynosi 60 punktów.

DZIAŁ IV

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

§ 16

Na studia drugiego stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów i posiadają tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny.

§ 17

1. Na studia drugiego stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia wymagane kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności, stanowiące podstawę rekrutacji określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Kierunkowe kwalifikacje są weryfikowane przez komisję rekrutacyjną w porozumieniu z prodziekanem odpowiedzialnym za dany kierunek studiów, na podstawie zgodności z programem ukończonych przez kandydata studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych.

§ 18

1. Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów, sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów pierwszego stopnia.

2. W celu wzięcia udziału w rekrutacji i znalezienia się na liście rankingowej kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych danych w systemie IRK, deklaracji kierunku, wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz załączenia w systemie karty przebiegu studiów lub karty osiągnięć studenta przed zamknięciem systemu, którego termin określony jest w zarządzeniu rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych.

3. Kandydat, który został wskazany na liście rankingowej, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w § 19, w terminie zgodnym z zarządzeniem rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych.

4. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą przyjętych, zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

5. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z procesu rekrutacji i skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

§ 19

1. Kandydaci na studia drugiego stopnia mogą dostarczać dokumenty wymagane w procesie rekrutacji: osobiście, za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową, lub poprzez wyznaczonego pełnomocnika.

2. W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat powinien złożyć następujący komplet dokumentów:

1) podpisane podanie na ustalonym formularzu (wzór w systemie IRK, dostępny do pobrania po dokonaniu rejestracji i akceptacji zdjęcia);

2) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający lub oryginał do wglądu w celu poświadczenia kopii przez komisję rekrutacyjną:

a) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

b) suplementu do dyplomu lub kartę osiągnięć studenta lub kartę przebiegu studiów lub inny dokument zawierający wykaz wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów z punktami ECTS i ocenami,

c) w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów w terminie składania dokumentów dopuszcza się możliwość dostarczenia oryginału zaświadczenia (lub wydruk skanu tego zaświadczenia) o ukończeniu studiów, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba, która złoży wyżej wymienione zaświadczenie, ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedłożenia dyplomu w dziekanacie odpowiednim dla swojego kierunku studiów, pod rygorem skreślenia z listy studentów;

3) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w przypadku dokonania płatności szybkim przelewem przez system IRK nie jest wymagane dostarczanie potwierdzenia. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

4) dokument poświadczający znajomość języka angielskiego w przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim;

a także okazać do wglądu Komisji Rekrutacyjnej w celu w celu potwierdzenia tożsamości: dowód osobisty lub paszport, lub zaświadczenia o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego, lub aplikację mObywatel.

3. Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z suplementem (obowiązek  apostille nie dotyczy kandydatów posiadających dyplom uczelni UMH na kierunek studiów wspólnych drugiego stopnia).

4. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom wraz z suplementem należy przedłożyć z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

5. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać (oprócz dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-4):

1) podpisany dokument pełnomocnictwa do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

2) podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie IRK ze stanem faktycznym, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

6. W przypadku wysyłania dokumentów drogą pocztową lub kurierem należy dołączyć do kompletu dokumentów oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych ze stanem faktycznym stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. 2019 poz. 1651). Dotyczy to kierunków: bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, Food Technology, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka. Skierowanie na badania kandydat wpisany w poczet studentów otrzymuje wraz z wpisem na listę studentów  na swoje konto w systemie IRK.

§ 20

1. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki rekrutacji określone w § 18, na pierwszy rok studiów drugiego stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający tych warunków, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.

2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty absolwent studiów licencjackich lub magisterskich pod warunkiem uzupełnienia kompetencji inżynierskich, za które uzyska do 30 punktów ECTS. Uzupełnione kompetencje muszą być równoważne z tymi, jakie posiada absolwent studiów inżynierskich danego kierunku.

§ 21

1. Kandydat na kierunki prowadzone w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów.

2. Znajomość języka powinna być potwierdzona jednym z certyfikatów: Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency (wcześniej FCE, CAE, CPE), TOEFL, IELTS lub innym dokumentem poświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

§ 22

W kwestiach nieuregulowanych w Dziale IV stosuje się odpowiednio postanowienia Działu II.


DZIAŁ V

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW


§ 23

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra;

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

2. Opłat za kształcenie cudzoziemców, na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm. 6), oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

4) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.);

6) cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystającego z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

7) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

8) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem zagranicznym mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia pod warunkiem posiadania:

1) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania z zastrzeżeniem postanowień Działu III (za wyjątkiem matury IB i EB);

2) dodatkowo może być wymagane zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane;

3) w przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo to należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, a w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub polski;

4) w przypadku świadectw nieobjętych umowami międzynarodowymi lub wydanych w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymagane jest przedstawienie decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego w terminie do końca pierwszego semestru kształcenia.

4. Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie określone zostały w załączniku nr 4 “Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria”.

5. Cudzoziemcy legitymujący się dyplomem zagranicznym świadczącym o ukończeniu studiów mogą ubiegać o przyjęcie na drugi stopień studiów pod warunkiem posiadania:

1) zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia szkoły wyższej akredytowanej w systemie szkolnictwa wyższego w kraju jego wydania, który uprawnia do kontynuacji kształcenia w kraju, na terenie którego działa uczelnia wydająca dyplom (wymóg apostille nie dotyczy kandydatów na studia wspólne drugiego stopnia posiadających dyplom UMH);

2)w przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom ten należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, a w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub polski;

6. Cudzoziemcy rekrutujący się na studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

1) ukończyli roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie B2, lub

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego, lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie UPWr, że ich stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub

6) posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski.

7. Cudzoziemcy, z zastrzeżeniem postanowień Działu III, mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli:

1) posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego: Cambridge B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency (wcześniej FCE, CAE, CPE), TOEFL, IELTS, The Oxford Test of English (OTE), PTE Academic lub TOEIC Listening and Reading Test wraz z TOEIC Speaking and Writing Test, na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; lub

2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim; lub

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

8. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na UPWr rejestrują się poprzez stronę www.apply.upwr.edu.pl i dołączają skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym.

9. Kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, którzy zostali zakwalifikowani, są zobowiązani w terminach określonych w odpowiednim zarządzeniu rektora dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. 

10. W przypadku osobistego stawiennictwa kandydat powinien złożyć następujący komplet dokumentów: 

1) paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia do wglądu; 

2) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu DreamApply podpisane przez kandydata; 

3) w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie: świadectwo ukończenia szkoły średniej, o którym mowa w  § 7 ust. 18 pkt. 4 lit. a-i, i w ust.19 lub, w przypadku świadectwa wydanego za granicą, świadectwa, o którym mowa w § 23 ust. 3; w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia: dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu, o którym mowa w § 23 ust. 5. Należy przedstawić kserokopie dokumentów i oryginały do wglądu lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający;

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wskazane w systemie DreamApply. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

5) kserokopię dokumentu, który potwierdza spełnienie przesłanek, o których mowa w § 23 ust. 2, oryginał do wglądu;

6) dowód wniesienia opłaty za legitymację studencką;

7) dowód wniesienia opłaty za I semestr studiów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia płatne;

8) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego zgodnie z § 23 ust. 6 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim; 

9) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodnie z § 23 ust. 7 w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim;

10) zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane poza granicami RP świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało wydane ( jeśli taki dokument był wymagany);

11) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 10 niniejszej uchwały (w przypadku kandydatów małoletnich);

12) w przypadku kandydatów posługujących się świadectwem podlegającym formalnemu uznaniu przez kuratora oświaty: decyzję kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa uzyskanego poza granicami RP za dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia (nie dotyczy świadectw uznawanych z mocy prawa lub świadectw, o których mowa w umowach międzynarodowych) lub oświadczenie, w którym kandydat zobowiązuje się do przedłożenia decyzji w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów;

13) w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów w terminie składania dokumentów dopuszcza się możliwość dostarczenia oryginału zaświadczenia (lub wydruk skanu tego zaświadczenia) o ukończeniu studiów, zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba, która złoży wyżej wymienione zaświadczenie, ma obowiązek, w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedłożenia dyplomu w dziekanacie odpowiednim dla swojego kierunku studiów, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

11. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać oprócz dokumentów wymienionych w ust. 10 także upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną oraz oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie DreamApply ze stanem faktycznym. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5, a wzór oświadczenia o zgodności danych stanowi załącznik nr 6.

12. W przypadku wysyłania dokumentów kurierem lub pocztą należy dołączyć do kompletu dokumentów wymienionych ust. 10, podpisane oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych zamieszczonych w systemie DreamApply ze stanem faktycznym, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Cudzoziemcy zakwalifikowani na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Dotyczy to kierunków:  agroinżynieria, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, ekonomia, Food Technology, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka, Veterinary Medicine. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje w przy składaniu dokumentów. 

14. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie, w tym podwójne obywatelstwo, z czego jedno jest obywatelstwem polskim, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w systemie IRK zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

15. Kandydaci na studia II stopnia, którzy zostali zakwalifikowani do wpisu, są zobowiązani w terminach określonych w harmonogramie dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji zgodnie z § 23 ust. 10.

§ 24

W kwestiach nieuregulowanych w Dziale V stosuje się odpowiednio postanowienia Działu II, III i IV.


DZIAŁ VI

KANDYDACI ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI, W TYM KANDYDACI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, ORAZ BADANIA LEKARSKIE


§ 25

1. Uczelnia zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w życiu uczelni i społeczności akademickiej, w tym w procesie rekrutacji. Jednostką odpowiedzialną za wsparcie oraz koordynację działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, jest Centrum Wsparcia i Dostępności (Centrum).

2. Kandydaci ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydaci z niepełnosprawnościami ubiegający się o przyjęcie na studia podlegają postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia na tych samych zasadach, co pozostali kandydaci.

3. Kandydat ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydat z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jego szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, w tym do:

1) zapewnienia dostępności procesu przyjmowania na studia, w tym rekrutacji, oraz procesu podejmowania studiów;

2) zapewnianie dostępności systemów elektronicznej rekrutacji IRK i DreamApply;

3) umożliwienie przekazywania przez kandydatów/ki informacji o szczególnych potrzebach, prośby o informację o oferowanym wsparciu, prośby o kontakt itp. przez system elektronicznej rekrutacji IRK i DreamApply.

§ 26

1. Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w trakcie kształcenia na poszczególnych kierunkach, jest przedstawiona na stronie dla kandydatów www.rekrutacja.upwr.edu.pl.

2. Na kierunkach, na których w trakcie kształcenia studenci narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie zaświadczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbywania kształcenia na danym kierunku.

3. Komisja Rekrutacyjna zapewnia lub wspiera realizację przyznanych uprawnień i usług.

DZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 27

1. Rekrutacja letnia na rok akademicki 2024/2025 trwa od 1 marca 2024 r. do 30 września 2024 r., natomiast rekrutacja zimowa na rok akademicki 2024/2025 trwa od 15 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji poprzez systemy IRK i DreamApply oraz terminarz rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria w roku akademickim 2024/2025 ustalane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

§ 28

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Oferta kierunków studiów pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz jednolite studia magisterskie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia w roku akademickim 2024/2025

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z  26 maja 2023 roku. Wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub egzaminów zawodowych uprawniających do przyjęcia na studia na UPWr

Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia; Wymagane kierunkowe zasoby wiedzy i umiejętności stanowiące podstawę kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim

Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria prowadzonych w języku polskim

Załącznik nr 5 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 6 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Wzór oświadczenia o zgodności danych kandydata ze stanem faktycznym

Załącznik nr 7 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Załącznik nr 8 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Potwierdzenie wpływu dokumentów rekrutacyjnych na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Załącznik nr 9 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z 26 maja 2023 roku. Wniosek o przyjęcie bez wnoszenia dodatkowej opłaty rekrutacyjnej

Załącznik nr 10 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 25/2023 z  26 maja 2023 roku. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego małoletniego kandydata na studia

 

                                                                                       Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)