Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Uniwerystet Medyczny w Lublinie rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2024/2025

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa zasady, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 2. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742),

 2. „Uczelni lub Uniwersytecie” - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

 3. „osobie kandydującej” - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na określony kierunek,

 4. „nowej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdawany od 2005 roku,

 5. „starej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdawany przed rokiem 2005,

 1. „maturze IB” (ang. International Baccalaureate) - należy przez to rozumieć dyplom wydany przez organizację ang. International Baccalaureate Organization w Genewie,

 2. „maturze EB” (ang. European Baccalaureate) - należy przez to rozumieć dyplom wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz.10),

 3. „maturze zagranicznej” - należy przez to rozumieć dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, inny niż matura EB lub matura IB, potwierdzający ukończenie szkoły średniej i uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, wydany w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA - ang. European Free Trade Association), Konfederacji Szwajcarskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD - ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) oraz dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

 4. „zaświadczeniu o wynikach egzaminu wstępnego” - należy przez to rozumieć dokument, począwszy od 2021 roku, wydany przez Uniwersytet lub inną uczelnię medyczną, która przeprowadziła egzamin na arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), który został oceniony według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych,

 5. „zaświadczeniu OKE” - należy przez to rozumieć zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) absolwentowi, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości (stara matura), i który uzyskał zaliczenie z egzaminu maturalnego, w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystąpił do egzaminu maturalnego,

 6. „przeliczniku wyników egzaminu maturalnego” - należy przez to rozumieć sposób przeliczenia wyników egzaminu maturalnego lub ocen na punkty kwalifikacyjne,

 7. „dyplomie ukończenia studiów wyższych” - należy przez to rozumieć dokument nadający tytuł licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia lub magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie –w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,

 8. „decyzji” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną wydawaną przez Komisje Rekrutacyjne i Rektora w ramach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego,

 9. „wpisie na listę studentów” - należy przez to rozumieć przyjęcie na pierwszy rok studiów osób, które zostały zakwalifikowane w wyniku spełnienia warunków rekrutacji.

§ 3

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do osób kandydujących ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

§ 4

 1. Uniwersytet prowadzi rekrutację na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

 2. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi w zakresie przewidzianym w ustawie. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora.

 3. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 4. Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne na dany kierunek studiów prowadzone jest, o ile Uchwała Senatu określi limit przyjęć na dany rok akademicki.

 5. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest według zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne, z zastrzeżeniem ust. 6 - 8.

 1. Osoby kandydujące na studia niestacjonarne dokonują elektronicznej rejestracji i wnoszą opłatę rekrutacyjną niezależnie od tego, czy ubiegały się o przyjęcie na studia stacjonarne na rok akademicki 2024/2025.

 2. Elektroniczna rejestracja na studia niestacjonarne prowadzona jest w terminie późniejszym, niż na studia stacjonarne określonym w Zarządzeniu Rektora dotyczących szczegółowego harmonogramurekrutacji na studia.

 3. Osoby kandydujące na studia zakwalifikowane na pierwszy rok studiów niestacjonarnych wnoszą opłatę podstawową jednorazowo lub pierwszą ratę opłaty podstawowej, nie później niż w dniu dokonania przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną wpisu na listę studentów.

§ 5

 1. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim bez odpłatności, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami - obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkami ich rodzin, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

  1. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 519),

  2. cudzoziemcami, którzy posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  3. cudzoziemcami - posiadaczami certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

  4. posiadaczami Karty Polaka lub osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,

  1. cudzoziemcami będącymi małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151 b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156 b ust. 1 tej ustawy lub posiadającymi wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim, na zasadach odpłatności.

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się rejestracją elektroniczną w dniu 3 czerwca 2024 roku, a kończy się nie później niż 7 października 2024 roku.

 2. Rektor może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu prowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki i formy studiów. Warunkiem uzyskania zgody jest wskazanie, że prowadzenie dalszej rekrutacji nie spowoduje naruszenia właściwej realizacji procesu dydaktycznego oraz, że osoby przyjęte na studia będą miały możliwość skorzystania z pełnego wymiaru przewidzianych zajęć.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia oraz listę dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz regulamin przeprowadzania egzaminów dodatkowych określa Rektor w drodze zarządzenia.

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (dalej: WKR) składające się z Przewodniczącego, Sekretarza i członków komisji.

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołuje Rektor.

 3. Uwzględniając potrzeby wynikające ze szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, Rektor może powołać komisję lub komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów dodatkowych.

 4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna:

  1. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia na studia i ogłasza jego wyniki,

  2. wydaje decyzje administracyjne w sprawie odmowy przyjęcia na studia i doręcza je osobom kandydującym,

  3. przedstawia stanowisko w sprawach odwołań i skarg składanych przez osoby kandydujące w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,

  4. organizuje i przeprowadza egzaminy dodatkowe,

  5. ogłasza listy osób niesklasyfikowanych, listy osób wstępnie zakwalifikowanych, listy osób przyjętych oraz listy rezerwowe,

  6. wprowadza do systemu wyniki przeliczania matur zagranicznych,

  7. dokonuje wpisu na listę studentów,

  8. przekazuje do właściwego dziekanatu dokumenty złożone przez osoby kandydujące przyjęte na studia,

  1. sporządza protokoły z przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia na studia, osobom kandydującym z listy wstępnie zakwalifikowanych i listy rezerwowej. Decyzje podpisuje Przewodniczący Komisji.

 6. Decyzję administracyjną w sprawie odmowy przyjęcia na studia doręcza się osobie kandydującej na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

 7. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia osobie kandydującej przysługuje prawo odwołania do Rektora.

 8. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej Komisji Rekrutacyjnej.

 9. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 10. Rektor może upoważnić Prorektora do spraw Kształcenia i Dydaktyki do prowadzenia postępowań odwoławczych i wydawania decyzji w tym zakresie.

Ogólne zasady rekrutacji

§ 8

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów będących podstawą rekrutacji na danym kierunku studiów;

  1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);

  1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

  1. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

  3. świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty.

 2. Osoby kandydujące legitymujące się świadectwem wydanym za granicą (poza maturą IB i maturą EB), zobowiązane są przedstawić:

  1. świadectwo lub inny dokument zagraniczny uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej opatrzony apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj, z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów lub

  1. decyzję administracyjną, wydaną przez właściwego kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub

  1. zaświadczenie o nostryfikacji.

 3. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny.

 4. Osoby kandydujące posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, zobowiązane są złożyć zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych, jeżeli posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej inny niż wydany na terenie: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów.

 5. Osoby kandydujące, niebędące obywatelami polskimi posiadające świadectwo maturalne wydane za granicą (maturę IB, maturę EB lub inną), ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, z zastrzeżeniem ust 6, zobowiązane są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego (minimum poziom B2).

 6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do cudzoziemców posiadających:

  1. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego, jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,

  2. świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty,

  3. dyplom ukończenia studiów wyższych w języku polskim na polskiej uczelni.

§ 9

 1. Osoba kandydująca składa w oryginale dokumenty będące podstawą wpisu na studia.

 2. Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego poświadczone tłumaczenie na język polski.

 3. Przez tłumaczenie poświadczone rozumie się tłumaczenie uwierzytelnione przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub

  2. osobę zarejestrowaną, jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument lub

  1. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument

 4. Nie ma możliwości składania dokumentów poprzez przesłanie ich pocztą lub kurierem.

 5. Dopuszcza się następujące formy składania dokumentów:

  1. osobiście,

  2. przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo,

  3. przez przedstawiciela ustawowego (rodzic/opiekun prawny).

 6. W czynnościach związanych z procedurą rekrutacji na studia, osobę kandydującą może reprezentować:

  1. pełnomocnik, który podczas dokonywania tych czynności składa pełnomocnictwo podpisane przez osobę kandydującą oraz legitymuje się swoim dowodem osobistym lub paszportem.

  2. przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

 7. Osoba kandydująca nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jak osoba małoletnia (przed ukończeniem 18 lat), zobowiązana jest złożyć dodatkowy dokument – oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów podpisane przez jednego z rodziców lub innego opiekuna prawnego. Do oświadczenia dołącza się skrócony odpis aktu urodzenia. Jeżeli dokument jest wydany w języku innym niż polski, musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski.

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w celu ustalenia listy osób przyjętych na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

 2. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 3. Limity przyjęć na pozostałe kierunki prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych określa Senat Uniwersytetu.

 4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie wszystkich osób kandydujących, które uzyskały jednakową liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów.

 5. Limit przyjęć na dany kierunek studiów może zostać zwiększony w przypadku, gdy przyjęcie wszystkich osób kandydujących posiadających jednakową liczbę punktów przekroczy ustalony Uchwałą Senatu limit miejsc, nie więcej jednak niż o 3 miejsca.

 6. W przypadku, gdy liczba osób kandydujących, które w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.

 7. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek studiów, WKR może przeprowadzić dodatkową rekrutację.

 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 4-7 decyzję podejmuje Rektor na wniosek Przewodniczącego WKR.

§ 11

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. rejestrację elektroniczną osoby kandydującej,

  2. przeprowadzenie egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne,

  3. złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

  4. dokonanie wpisu na listę studentów lub wydanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 2. Warunkiem dopuszczenia osoby kandydującej do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie elektronicznej rejestracji.

 3. W ramach elektronicznej rejestracji na studia osoba kandydująca zobowiązana jest:

  1. założyć konto rekrutacyjne w systemie elektronicznej rejestracji,

  2. dokonać wyboru kierunku/kierunków i formy studiów,

  3. wprowadzić wyniki egzaminów z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym lub średnią ocen ze studiów oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

  4. wnieść opłatę rekrutacyjną,

  5. sprawdzić poprawność danych wprowadzonych w podaniu o przyjęcie na studia.

 4. Osoba kandydująca ponosi odpowiedzialność za dokonanie wyboru przedmiotów z przypisanymi im procentami/ocenami oraz poziomem, na jakim dany przedmiot był zdawany. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedmioty wpisane przez osobę kandydującą podczas elektronicznej rejestracji.

 5. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej nie będzie możliwa:

  1. zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdyby uzyskana przez osobę kandydującą liczba punktów była większa od minimalnej liczby punktów wymaganej na innym kierunku,

  2. zmiana przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami lub ocenami oraz poziomu na jakim dany przedmiot był zdawany.

 6. Nie podlegają dalszemu postępowaniu kwalifikacyjnemu osoby, które:

  1. nie wprowadziły wyników w wyznaczonym terminie,

  2. uzyskały 0 (zero) punktów z przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji,

  1. nie uzyskały minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów w przypadku kierunku lekarskiego lub lekarsko- dentystycznego,

  2. nie przesłały we wskazanym terminie dokumentów matury zagranicznej, o których mowa w § 12 ust. 3,

  3. nie przystąpiły do egzaminu dodatkowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 7. Osoby kandydujące, o których mowa w ust. 6 tworzą listę osób niedopuszczonych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zwaną dalej „listą niesklasyfikowanych”.

 8. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z awarii systemu rekrutacyjnego Uniwersytetu. W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji lub dokonania zmian, osoba kandydująca powinna niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji z zachowaniem terminu rejestracji elektronicznej.

§ 12

 1. Osoby kandydujące posiadające:

  1. nową maturę, są kwalifikowane na podstawie wyników egzaminu maturalnego uzyskanych w części pisemnej lub ustnej z przedmiotu lub przedmiotów i poziomów wymaganych na danym kierunku, przedstawionych w procentach.

  2. maturę IB lub maturę EB, są kwalifikowane na podstawie ocen umieszczonych odpowiednio na dyplomie IB lub świadectwie EB według zasad określonych w Załączniku.

  3. starą maturę, są kwalifikowane na podstawie:

   1. wyników egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów i poziomów wymaganych na danym kierunku, umieszczonego w zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, przedstawionych w procentach.

   2. ocen uzyskanych z egzaminu dojrzałości z części pisemnej według zasad określonych w Załączniku. Wyniki te są traktowane jako poziom podstawowy.

  4. maturę zagraniczną, są kwalifikowane na podstawie wyników z egzaminu maturalnego/ocen na świadectwie lub dokumencie uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2-5. Zasady przeliczania wyników z przedmiotu lub przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym w zależności od kierunku studiów, określa Załącznik.

 2. W przypadku wystąpienia na dokumencie zagranicznym, uprawniającym do podjęcia studiów wyższych, oceny obejmującej więcej niż jeden przedmiot - moduł przedmiotów - punkty zostaną przyznane dla każdego przedmiotu w wartości przypisanej do modułu.

 3. Osoby kandydujące, posiadające świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą (inne niż matura IB oraz matura EB), zobowiązane są w terminie rejestracji na studia, przesłać na adres e-mailowy Biura Rekrutacji rekrutacja@umlub.pl , przetłumaczone na język polski zgodnie z § 9 ust 3, skany następujących dokumentów:

  1. świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne,

  2. uwierzytelnione świadectwo maturalne (apostille lub legalizacja konsularna) wraz z transkryptem (wykazem) ocen i, na wezwanie, obowiązującą na nim skalą ocen,

  3. jeżeli na świadectwie matury zagranicznej (z wyjątkiem matury IB i matury EB) brak jest adnotacji stwierdzającej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, do świadectwa należy dołączyć potwierdzenie tego uprawnienia.

§ 13

 1. Osoby kandydujące, które w roku 2024 przystąpią do matury międzynarodowej (IB) lub europejskiej (EB), a w terminie składania dokumentów nie będą posiadały stosownego dyplomu, zobowiązane są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości, iż w przypadku nieprzedstawienia uczelni oryginału dyplomu do dnia 31 sierpnia 2024 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a osoba kandydująca zostanie skreślona z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie uznaje zaświadczenia o wynikach z egzaminów wstępnych przeprowadzanych od roku 2022 przez Uniwersytet i inne medyczne uczelnie, o ile zostały przeprowadzone na arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz ocenione według standardów oceniania arkuszy egzaminów maturalnych.

 3. Wyniki egzaminów wstępnych, wyrażone w procentach zostaną przeliczone na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt. Wyniki egzaminów wstępnych z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostaną przeliczone według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty, z wyłączeniem studiów jednolitych magisterskich.

§ 14

Zasady przyjmowania na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia, laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, olimpiad międzynarodowych oraz laureatów konkursów międzynarodowych i krajowych określa odrębna Uchwała.

§ 15

 1. Na poszczególnych etapach postępowania, zostanie utworzona lista osób wstępnie zakwalifikowanych, lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa.

 2. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród osób kandydujących, które uzyskały najwyższą liczbę punktów/średnią ocen z całego toku studiów, mieszczącą się w ramach przyznanych limitów.

 3. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 1, będzie:

  1. dla jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia - łączna liczba punktów uzyskanych z przedmiotów rekrutacyjnych oraz egzaminów dodatkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5,

  2. dla studiów drugiego stopnia - średnia ocen z całego toku studiów.

 4. Osoby kandydujące na kierunki studiów: lekarski i lekarsko-dentystyczny nie będą kwalifikowane, jeżeli nie uzyskały minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej liczby punktów.

 5. Osoby kandydujące, które uzyskały z przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji 0 (zero) punktów nie będą kwalifikowane.

 6. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, osoby kandydujące z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 7. Osoby kandydujące umieszczone na liście rezerwowej zobowiązane są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej Uniwersytetu, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 8. W przypadku osób kandydujących ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego stopnia w razie uzyskania równej liczby punktów przez grupę osób kandydujących większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia będzie wyższa punktacja uzyskana:

  1. z preferowanego przedmiotu:

   1. biologia na kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, lekarski, lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, terapia zajęciowa,

   2. chemia na kierunek farmacja,

   3. matematyka na kierunek elektroradiologia,

   4. język polski na kierunek psychologia.

  2. z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

 9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę osób kandydujących większą niż limit miejsc, na kierunek studiów lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja i analityka medyczna z uwzględnieniem ust. 8, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie liczba punktów uzyskanych z przedmiotu matematyka.

 10. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę osób kandydujących większą niż limit miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 8 i 9, Uniwersytet zastrzega sobie prawo żądania deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez odpowiednią WKR skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 11. Uniwersytet może skierować żądanie złożenia deklaracji podjęcia studiów do grup osób kandydujących legitymujących się różną punktacją, kolejno obniżając punktację.

 

§ 16

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 2. Osoby kandydujące, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, zostaje wpisany na listę studentów.

 3. Warunkiem uzyskania wpisu na listę studentów, w terminie wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, jest pozytywna weryfikacja:

  1. tożsamości osoby kandydującej,

  2. kompletności dokumentów składanych przez osobę kandydującą.

 4. Niezłożenie dokumentów będących podstawą wpisu w wyznaczonym terminie lub niewniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów, o ile jest wymagana, skutkuje wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 5. W przypadku ujawnienia, podczas wpisu na studia, rozbieżności w danych wprowadzonych w formie elektronicznej, a w szczególności liczby punktów z przedmiotów będących podstawą rekrutacji na danym kierunku studiów, a treścią złożonych dokumentów, powoduje umieszczenie osoby kandydującej na liście, zgodnie z rzeczywistą liczbą punktów wynikającą z tych dokumentów, z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc nie skutkuje to przyjęciem na studia.

§ 17

 1. Za przeprowadzenie rekrutacji Uniwersytet pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora, w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Osoba kandydująca zobowiązana jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów. Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje skreśleniem z listy osób kandydujących i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, osoba kandydująca otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

 3. Osobie kandydującej przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

  1. rezygnacji z kształcenia na danym kierunku studiów przez Uczelnię,

  2. wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,

  3. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 4. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek osoby kandydującej. W przypadku zwrotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto, z którego wpłynęła opłata.

 

§ 18

 1. Osoba kandydująca może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek pod warunkiem wpłacenia wielokrotności opłaty rekrutacyjnej i dokonanie rejestracji elektronicznej na wybrane kierunki, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Osoba kandydująca, będąca osobą studiującą w Uniwersytecie nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 3. Osoba kandydująca może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów tylko na jeden kierunek rozpoczynający się w danym roku akademickim bez względu na poziom studiów (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia) i formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

 4. W przypadku osoby kandydującej, która została zakwalifikowana do przyjęcia na kilka kierunków, złożenie dokumentów na jeden wybrany kierunek uniemożliwia równoczesne złożenie dokumentów na inny kierunek.

§ 19

 1. Osoba kandydująca, na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego może zrezygnować z ubiegania się o przyjęcie na studia.

 2. Osoba kandydująca składa podpisaną rezygnację osobiście lub przez pełnomocnika lub przesyła jej skan z adresu mailowego podanego podczas rejestracji elektronicznej.

 3. Złożenie rezygnacji ze studiów kończy postępowanie rekrutacyjne a wpis na listę studentów uznaje się za niebyły.

 4. W przypadku rezygnacji, odbiór świadectwa lub dyplomu następuje w trybie określonym we wniosku osoby kandydującej składającej rezygnację.

§ 20

 1. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest prowadzona rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub w wyniku uwzględnienia odwołania przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE).

 2. Rekrutacja uzupełniająca w Uniwersytecie prowadzona jest jednocześnie z rekrutacją podstawową i polega na złożeniu wniosku przez osobę kandydującą, do właściwej WKR, wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, to jest: zmienione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 3. Osoba kandydująca, której decyzją OKE lub KAE została zmieniona punktacja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie został wyczerpany limit miejsc.

Osoby kandydujące ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osoby kandydujące z niepełnosprawnościami

§ 21

 1. Osoby kandydujące z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co pozostałe osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie.

 2. Uczelnia zapewnia osobom kandydującym ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osobom kandydującym z niepełnosprawnościami, warunki do pełnego udziału w życiu Uczelni i społeczności akademickiej, w tym warunki do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia.

 3. Wsparcie oraz koordynacja działań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osób z niepełnosprawnościami, odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 39/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 marca 2023 w sprawie "Regulaminu i form wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie".

 4. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne odpowiedzialne są za realizację wsparcia w zakresie rekrutacji. Pełnomocnik Rektora do spraw Studentów Niepełnosprawnych koordynuje działania dotyczące wsparcia.

 5. Osoba kandydująca może ubiegać się o zaadaptowanie sposobu przeprowadzenia egzaminu dodatkowego do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności i szczególnych potrzeb, przy czym zaadaptowana forma nie może prowadzić do zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans.

 6. Sposób zaadoptowania egzaminu ustalany jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z osobą kandydującą oraz dostarczonej przez nią aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności i szczególnych potrzeb.

 7. Osoba kandydująca ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osoba kandydująca z niepełnosprawnością, jeśli uzasadniają to jej szczególne potrzeby, ma prawo do uprawnień i usług, w tym do:

  1. zapewnienia dostępności formy egzaminu dodatkowego, w tym zapewnienia równoważności formy i obiektywności oceny,

  1. zapewnienia dostępności materiałów egzaminacyjnych,

  2. zapewnienia dostępności miejsca egzaminu takiej jak:

   1. dostępności architektonicznej budynku, w którym odbywa się egzamin,

   1. dostępności otoczenia miejsca w którym odbywa się egzamin (dotyczy co najmniej: sal egzaminacyjnych, toalet, sekretariatu, szatni, dojścia do budynku, parkingu),

   2. zapewnienia dostępności warunków egzaminu i odpowiedniej jego organizacji, takich jak:

    • odpowiednie nagłośnienie, wyciszona sala egzaminacyjna, wyposażona w pętlę indukcyjną lub inne rozwiązania wspierające słyszenie,

    • odpowiednie oświetlenie,

    • ograniczenie czynników negatywnie oddziaływujących na osobę kandydującą podczas egzaminu (na przykład: natężenie hałasu, liczba osób przebywających na sali),

    • odpowiednio długi czas trwania egzaminu,

    • zapewnienia asystenta dydaktycznego,

    • zapewnienia tłumacza języka migowego lub lipspeakera.

  1. Wnioskowania o ograniczenie lub wyeliminowanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia występujących w trakcie kształcenia. Lista czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, które występują w trakcie studiów znajduje się na stronie www.umlub.pl

 8. Wnioski osoby kandydującej ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby kandydującej z niepełnosprawnością, odwołujące się do stanu zdrowia – rozpatrywane są we współpracy z Pełnomocnikiem Rektora do spraw Studentów Niepełnosprawnych.

 9. Dokumentacja medyczna, orzeczenia itp. trafiają do dokumentacji Pełnomocnika Rektora do spraw Studentów Niepełnosprawnych i nie znajdują się w dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

 10. Prorektor do spraw Kształcenia i Dydaktyki wspiera realizację przyznanych uprawnień i usług.

 11. Informacja dla osób kandydujących ze szczególnymi potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia, w tym osób kandydujących z niepełnosprawnościami, dotycząca rekrutacji przedstawiona jest na stronie dla osób kandydujących, a także na stronie Pełnomocnika Rektora do spraw Studentów Niepełnosprawnych.

§ 22

Osoby, które zostały wpisane na listę studentów na pierwszy rok studiów na kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo oraz położnictwo prowadzone w języku polskim, mogą podjąć studia w języku angielskim,

o ile w danym roku akademickim jest prowadzone kształcenie w tym języku, na podstawie złożonego wniosku do Dziekana właściwego Wydziału oraz po wniesieniu opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

Jednolite studia magisterskie

§ 23

Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko-dentystyczny, psychologia.

§ 24

Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie na niżej wymienione kierunki studiów, jest spełnienie warunków rekrutacji obejmujących wyniki uzyskane z następujących przedmiotów:

 1. lekarski i lekarsko-dentystyczny - z trzech przedmiotów:

  1. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

  2. obowiązkowo: z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  1. do wyboru spośród chemii lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym,

 2. analityka medyczna – z dwóch przedmiotów:

  1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru spośród: chemii na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 3. farmacja – z dwóch przedmiotów:

  1. obowiązkowo z chemii na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru: spośród biologii na poziomie rozszerzonym, fizyki na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

 4. fizjoterapia – z dwóch przedmiotów:

  1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: matematyki lub języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna).

 5. psychologia – z trzech przedmiotów

  1. obowiązkowo z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru dwa przedmioty - na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologia, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Język obcy może stanowić maksymalnie jeden z dwóch wybieranych przedmiotów.

§ 25

 1. Osoby kandydujące na jednolite studia magisterskie posiadające nową maturę oraz starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowane na podstawie wyników z egzaminu maturalnego według następujących zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt, niezależnie od poziomu,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę),

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki: farmacja, fizjoterapia i analityka medyczna, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu),

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek psychologia wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

 2. Osoby kandydujące na jednolite studia magisterskie posiadające dyplom matury europejskiej (EB) lub matury międzynarodowej (IB) lub maturę zagraniczną, będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę),

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki; farmacja, fizjoterapia i analityka medyczna, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu),

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek psychologia wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

§ 26

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna, kosmetologia,pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne, terapia zajęciowa.

§ 27

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek biomedycyna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z trzech przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   1. obowiązkowo: biologia i język angielski na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru jeden przedmiot spośród następujących: matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym lub chemii na poziomie rozszerzonym,

  2. stara matura:

   1. obowiązkowo: biologia i język angielski,

   2. do wyboru jeden przedmiot spośród następujących: chemii lub matematyki.

 2. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  1. osoby kandydujące, które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  1. w przypadku osób kandydujących ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Osoby kandydujące posiadające maturę EB, maturę IB lub maturę zagraniczną będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

§ 28

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek dietetyka jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane

z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna

   • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna), chemia, fizyka lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura:

   • do wyboru: biologia, chemia, fizyka, język obcy nowożytny lub matematyka.

 1. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. osoby kandydujące, które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  1. w przypadku osób kandydujących ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 2. Osoby kandydujące posiadające maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

§ 29

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   • do wyboru dwa różne przedmioty wybrane przez osobę kandydującą, zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki lub matematyki,

  2. stara matura:

   • do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, fizyki lub matematyki,

 2. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  1. osoby kandydujące , które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  2. w przypadku osób kandydujących ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Osoby kandydujące posiadające maturę EB lub maturę IB lub

maturę zagraniczną, będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

§ 30

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek higiena stomatologiczna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   1. do wyboru: biologia poziom rozszerzony lub chemia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura:

   1. do wyboru: biologia lub chemia,

   2. do wyboru: język obcy nowożytny lub matematyka,

 2. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  1. osoby kandydujące, które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegające się o przyjęcie na kierunek higiena stomatologiczna, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  2. w przypadku osób kandydujących ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Osoby kandydujące posiadające maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

§ 31

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

   1. obowiązkowo: biologia poziom rozszerzony,

   2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym albo matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura:

   1. obowiązkowo: biologia,

   2. do wyboru: chemia lub matematyka.

 2. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  1. osoby kandydujące, które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  2. w przypadku osób kandydujących ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania osoby kandydującej na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Osoby kandydujące posiadające maturę EB lub maturę IB lub maturę zagraniczną, będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

§ 32

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek: pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna

   • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura:

   • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 2. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i

zaświadczenie OKE będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. osoby kandydujące, które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  5. w przypadku osób kandydujących ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 1. Osoby kandydujące posiadające maturę EB lub maturę IB lub

maturę zagraniczną będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

§ 33

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki egzaminu manualnego i wyniki uzyskane z jednego przedmiotu:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna:

- do wyboru: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym,

  1. stara matura:

- do wyboru: biologia, chemia lub fizyka.

 1. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i

zaświadczenie OKE będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy

przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego),

  3. osoby kandydujące, które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku.

 1. Osoby kandydujące posiadające maturę EB lub maturę IB lub

maturę zagraniczną, będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 1. Egzamin manualny jest obowiązkowy.

 2. Egzamin manualny obejmuje rysunek techniczny zęba zgodnie z przedstawionym rzutem oraz wymodelowanie z plasteliny bryły geometrycznej o zadanych wymiarach.

 3. Za egzamin manualny osoba kandydująca może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

 4. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy osób kandydujących.

 

§ 34

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek terapia zajęciowa jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

  1. nowa matura, matura EB, matura IB oraz matura zagraniczna do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

  2. stara matura do wyboru: biologia, język obcy nowożytny

lub matematyka.

 1. Osoby kandydujące posiadające nową maturę lub starą maturę i zaświadczenie OKE, będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% odpowiada 1 punkt,

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego odpowiadają 2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu),

  4. osoby kandydujące, które zdawały egzamin dojrzałości według trybu stara matura, mogą być kwalifikowane na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w Załączniku,

  5. w przypadku osób kandydujących ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość

kwalifikowania na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego

przedmiotu rekrutacyjnego.

 1. Osoby kandydujące posiadające maturę EB, maturę IB lub

maturę zagraniczną będą kwalifikowane według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego zostanie przeliczony według zasad określonych w Załączniku,

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

Studia drugiego stopnia (magisterskie)

§ 35

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo oraz produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł.

§ 36

 1. Na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna mogą ubiegać się osoby kandydujące, które legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biomedycyna, biologia medyczna lub studiów drugiego stopnia na kierunku biotechnologia lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, farmacja, lekarski.

 2. Na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się osoby kandydujące, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

 3. Na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się osoby kandydujące, które legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, żywienie człowieka, pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, biotechnologia, biologia, chemia, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, żywienie człowieka i ocena żywności lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: lekarskim, farmacja, analityka medyczna, chemia medyczna, fizyka medyczna.

 4. Na studia drugiego stopnia na kierunku produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł mogą ubiegać się osoby kandydujące, które legitymują się dyplomem ukończenia, co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku: biologia, chemia, biotechnologia, kosmetologia, dietetyka, biomedycyna, technologia żywności i żywienia człowieka, fizyka, bioinżynieria, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa lub dyplomem ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: analityka medyczna, biotechnologia, farmacja, lekarski.

§ 37

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest:

  1. konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2,

  1. wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym z zastrzeżeniem ust. 3.

 1. Od osób kandydujących wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: z pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się ocenę z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez większą liczbę osób kandydujących, niż liczba pozostałych miejsc na kierunku biomedycyna drugiego stopnia, zostanie zastosowane kryterium, którym jest wyższa punktacja uzyskana na świadectwie dojrzałości z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

§ 38

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka, jest średnia ocen z całego toku studiów uzyskana na danym kierunku.Do średniej ocen z całego toku studiów wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę osób kandydujących większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

 3. Od osób kandydujących wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów.

§ 39

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia, jest średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na kierunku kosmetologia pierwszego stopnia. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się wyniku z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę osób kandydujących większą niż liczba miejsc na kierunek kosmetologia, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik z egzaminu dyplomowego.

 3. Od osób kandydujących wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik z egzaminu dyplomowego.

§ 40

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, pielęgniarstwo lub położnictwo jest średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 2. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę osób kandydujących większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

 3. Od osób kandydujących wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik ukończenia studiów.

§ 41

  1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek produkty farmaceutyczne i kosmetyczne – nauka i przemysł jest konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2,

  1. Od osób kandydujących wymagane jest zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów odpowiednio: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

  1. W przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen z całego toku studiów przez grupę osób kandydujących większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym jest wynik ukończenia studiów.

  1. Od osób kandydujących wymagane jest zaświadczenie zawierające średnią ocen z całego toku studiów oraz wynik z egzaminu dyplomowego.

Przepisy końcowe

§ 42

 1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.

 2. Wyniki prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są jawne.

 3. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne publikują informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w tym wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego poprzez umieszczenie na stronie: www.wynikirekrutacji.umlub.pl.

 4. Osoby kandydujące zobowiązane są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla osoby kandydującej.

 5. Dopuszcza się możliwość wysyłania przez WKR dodatkowych powiadomień do osób kandydujących wiadomością sms na numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez operatora na terytorium RP, podany w formularzu rejestracyjnym, na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego, w przypadkach wymagających od osób kandydujących niezwłocznego podjęcia stosownych czynności.

 6. Forma korespondencji, o której mowa w ust. 5 nie zwalnia osób kandydujących ze sprawdzania komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu.

 7. Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od osób kandydujących, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co osoba kandydująca wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)