Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała Nr 38 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów prowadzone w języku polskim dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 742) oraz art. 35 ust. 3 lit. a i art. 63 ust. 1-3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. (tekst jednolity stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWFiS nr 76 z dnia 21 grudnia 2022 r.)

Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się warunki i tryb rekrutacji na poszczególne kierunki oraz formy studiów prowadzone w języku polskim dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2024/2025 stanowiące załączniki nr 1-6 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym (wynik głosowania: na 28 osób uprawnionych do głosowania, 20 osób uprawnionych obecnych, 20 osób „za”).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 38 Senatu AWFiS z dnia 29 czerwca 2023 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 zwane dalej jako „Warunki”

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Rekrutacja na studia w języku polskim na rok akademicki 2024/2025, zwana dalej

„rekrutacją”, prowadzona jest na kierunki określone w załączniku nr 2 do uchwały.

 

Terminy rekrutacji podstawowej

§ 2

 1. Rekrutacja podstawowa rozpoczyna się nie później niż w dniu 30 czerwca i kończy się nie później niż w dniu 30 września 2024 r.

 2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji podstawowej określa Rektor w drodze zarządzenia.

 3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji podstawowej określa w szczególności:

  1. terminy rejestracji w IRK na poszczególne kierunki studiów,

  2. terminy postępowań kwalifikacyjnych na poszczególne kierunki studiów.

 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji podstawowej podaje się do wiadomości publicznej w szczególności poprzez publikację na uczelnianej stronie internetowej, nie później niż do dnia 31 stycznia 2024 r.

 

Warunki przyjęcia na studia

§ 3

Warunkiem przyjęcia na studia, o których mowa w § 1, jest:

 1. dokonanie skutecznej rejestracji w systemie IRK;

 2. spełnienie warunków formalnych określonych w § 13;

 3. uzyskania odpowiedniej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 4. w przypadku cudzoziemców:

  1. potwierdzenie znajomości języka na poziomie wymaganym dla właściwego stopnia studiów;

  2. przedłożenie potwierdzenia uiszczenia opłaty za I rok studiów, chyba że cudzoziemiec podlega zwolnieniu z obowiązku uiszczenia opłaty na podstawie art. 324. ust. 2 Ustawy lub cudzoziemiec został zwolniony z obowiązku jej uiszczenia.

 

§ 4

Odstąpienie przez kandydata od któregokolwiek etapu objętego postępowaniem rekrutacyjnym jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

§ 5

 1. Nie może zostać przyjęty na kierunek studiów kandydat, który jest studentem tego kierunku w AWFiS.

 2. Kandydat w rekrutacji jest obowiązany poinformować o okoliczności, o której mowa w ust. 1.

 3. Wpis na listę studentów kandydata, o którym mowa w ust. 1, jest bezskuteczny.

 

Laureaci i Finaliści olimpiad stopnia centralnego

§ 6

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 określa odrębna uchwała Senatu.

 

Sportowcy

§ 7

 1. Maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek: wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa, trener personalny i fitness, sprawność fizyczna w siłach specjalnych, turystyka i hotelarstwo, dietetyka w sporcie i rekreacji, posiadający:

  1. jedną z następujących klas sportowych:

   1. aktualną klasę mistrzowską międzynarodową,

   2. aktualną klasę mistrzowską,

   3. aktualną klasę pierwszą, albo

  2. w zespołowych grach sportowych:

   1. aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej, który równa się klasie mistrzowskiej albo

   2. aktualny udział w rozgrywkach co najmniej pierwszej ligi w sportach olimpijskich lub najwyższej klasy rozgrywkowej w sportach nieolimpijskich, albo

   3. medal młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior / młodzieżowiec z lat 2022-2024.

 2. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek: wychowanie fizyczne, sport, diagnostyka sportowa, trener personalny i fitness, sprawność fizyczna w siłach specjalnych, turystyka i hotelarstwo, dietetyka w sporcie i rekreacji, posiadający:

  1. aktualną drugą klasę sportową albo

  2. w zespołowych grach sportowych aktualny udział w rozgrywkach centralnych prowadzonych bezpośrednio przez polski związek sportowy na poziomie co najmniej drugiej ligi, przy czym kandydat wystąpił w minimum 30% meczów w ostatnim sezonie rozgrywkowym.

 3. Uznanie osiągnięć sportowych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia lub innego oficjalnego dokumentu wystawianego przez właściwy polski związek sportowy, podpisanego przez prezesa lub dyrektora sportowego związku sportowego lub inną osobę uprawnioną przez zarząd związku sportowego.

 4. Uznanie osiągnięć sportowych, o których mowa w ust. 2, może nastąpić wyłącznie na podstawie zaświadczenia lub innego oficjalnego dokumentu wystawianego przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy, podpisanego przez prezesa polskiego lub okręgowego związku sportowego albo inną osobę upoważnioną przez zarząd polskiego lub okręgowego związku sportowego.

 5. Zaświadczenie lub inny oficjalny dokument, o których mowa w ust. 4, powinno potwierdzać, że kandydat posiada status czynnego sportowca lub zawodnika.

 

Kwalifikacje zawodowe i dodatkowe uprawnienia

§ 8

 1. Kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, posiadający dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika otrzymują dodatkowe punkty zgodnie z tabelą nr 8 załącznika nr 5 do uchwały – na wybrane kierunki:

  1. Turystyka i hotelarstwo:

   1. technik hotelarstwa,

   2. technik organizacji turystyki,

   3. technik obsługi turystycznej,

   4. technik turystyki na obszarach wiejskich,

   5. technik turystyki wiejskiej,

   6. technik agrobiznesu;

  2. Kosmetologia:

   1. technik usług kosmetycznych;

  3. Terapia zajęciowa:

   1. terapeuta zajęciowy,

   2. asystent osoby niepełnosprawnej,

   3. opiekun osoby starszej,

   4. opiekun w domu pomocy społecznej,

   5. opiekunka dziecięca,

   6. opiekun medyczny;

  4. Fizjoterapia:

   1. technik masażysta,

   2. opiekun medyczny,

   3. asystent osoby niepełnosprawnej,

   4. opiekun osoby starszej;

  5. Dietetyka w sporcie i rekreacji:

   1. technik żywienia i usług gastronomicznych;

   2. technik farmaceutyczny;

   3. technik technologii żywności.

 2. Dodatkowe punkty, o których mowa w ust. 1, przydzielane są wyłącznie na podstawie jednego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. W przypadku złożenia przez kandydata więcej niż jednego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy zawierający najkorzystniejszy wynik dla kandydata.

 3. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata uzyskują kandydaci ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia posiadający:

  1. dyplom technika fizjoterapeuty

  2. dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia.

 4. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek terapia zajęciowa posiadający:

  1. Certyfikat arteterapeuty wydany przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros",

  2. Certyfikat muzykoterapeuty wydany przez Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów,

  3. Certyfikat psychoterapeuty w zakresie interwencji kryzysowej wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,

  4. Certyfikaty Sekcji Arteterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, Certyfikat Psychoterapii wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,

  5. Certyfikaty Konsultanta, Terapeuty, Trenera, Superwizora, w tym również certyfikat lub świadectwo ukończenia szkolenia Trenera Umiejętności Społecznych wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,

  6. Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii.

 5. Maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata, uzyskują kandydaci, ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek terapia zajęciowa, którzy ukończyli kursy lub szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatów wymienionych w ust. 4.

 6. Kandydaci, o których mowa w ust. 5, zobowiązani są do przedłożenia odpowiednich zaświadczeń o ukończeniu kursu lub szkolenia, wydanych przez jedną z instytucji wymienionych w ust. 4.

 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunek sprawność fizyczna w siłach specjalnych, będący absolwentami szkół ponadpodstawowych mundurowych lub klasy mundurowej w szkole ponadpodstawowej, uzyskują maksymalną liczbę punktów za przedmiot wybrany przez kandydata.

 8. Kandydaci, o których mowa w ust. 7, zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o ukończeniu:

  1. klasy o profilu mundurowym,

  2. certyfikowanej wojskowej klasy mundurowej,

  3. oddziału przygotowania wojskowego.

 9. Kandydaci na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie, posiadający świadectwo dojrzałości z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym albo rozszerzonym matury IB lub EB otrzymują dodatkowe punkty zgodnie z tabelą nr 7 załącznika nr 5 do uchwały.

Komisje rekrutacyjne i komisja kwalifikacyjna

§ 9

 1. Postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów przeprowadzają komisje rekrutacyjne i komisja kwalifikacyjna.

 2. Komisje, o których mowa w ust. 1, powołuje Rektor w drodze zarządzenia.

 3. W skład komisji, o których mowa w ust. 1, wchodzą nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji.

 4. Skład komisji, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

  1. przewodniczącego,

  2. co najmniej 2 członków.

 5. Szczegółowy zakres prac i obowiązków komisji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do uchwały.

 

Postępowanie rekrutacyjne

§ 10

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 1. rejestrację kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z § 12;

 2. weryfikację przedłożonych dokumentów oraz danych podanych przez kandydata w systemie IRK;

 3. postępowanie kwalifikacyjne;

 4. określenie statusu kandydatów;

 5. sporządzenie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego i przekazanie jej do właściwych komórek organizacyjnych AWFiS.

 

Opłata rekrutacyjna

§ 11

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia obowiązana jest do uiszczenia, odrębnie za każdy kierunek studiów, opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85,00 zł. Brak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wyklucza osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadkach:

  1. rezygnacji z udziału w rekrutacji, ale nie później niż do momentu zakończenia rejestracji w systemie IRK;

  2. nieuruchomienia kierunku studiów;

  3. wniesienia opłaty po terminie, powodującej nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 3. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Biura Rekrutacji.

 

Internetowa rekrutacja kandydatów

§ 12

 1. Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 2. Wszystkich kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK.

 3. Kandydaci dokonują rejestracji w IRK samodzielnie, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej AWFiS, poprzez założenie osobistego konta rekrutacyjnego w IRK.

 4. Osobiste konto rekrutacyjne kandydata w IRK służy do:

  1. wprowadzenia danych osobowych oraz składania oświadczeń niezbędnych w procesie rekrutacji;

  2. przedłożenia wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów;

  3. przekazywania kandydatowi informacji w ramach postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności dotyczących:

   1. terminu, formy, miejsca i wyników postępowania kwalifikacyjnego;

   2. przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia;

   3. komunikacji z kandydatem w innych przypadkach związanych z procesem rekrutacji.

 5. Kandydat jest odpowiedzialny za prawidłowość danych i dokumentów wprowadzanych do IRK poprzez osobiste konto rekrutacyjne.

 6. Informacje zamieszczone na osobistym koncie oraz wiadomości przesłane poprzez skrzynkę kontaktową w systemie IRK uznaje się za skutecznie doręczone.

 7. Kandydat jest obowiązany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego zapoznawać się na bieżąco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste konto rekrutacyjne.

 8. AWFiS nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

 

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia

§ 13

 1. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do przyjęcia na studia określa załącznik nr 4 do uchwały.

 2. Na etapie rejestracji w systemie IRK kandydaci wprowadzają skany wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 3. Rektor przed rozpoczęciem rekrutacji w drodze zarządzenia określa kierunki studiów wymagające przedłożenia przez kandydatów zaświadczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do podjęcia studiów oraz określa czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, na działanie których narażeni mogą być kandydaci na wybranym kierunku studiów.

 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komisja Rekrutacyjna może przyjąć na studia kandydata cudzoziemca wstępnie zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, który z przyczyn niezależnych od siebie nie mógł dostarczyć zgodnie z § 17 ust. 4 oryginałów wydanych za granicą dokumentów lub ich kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK.

 5. Kandydat, o którym mowa w ust. 4, może podjąć studia pod warunkiem złożenia w Biurze rekrutacji właściwych oryginałów dokumentów lub ich kopii równoważnych z oryginałem w terminie do dnia 1 października – w przypadku rekrutacji podstawowej albo w terminie 60 dni od wpisu na listę studentów – w przypadku rekrutacji dodatkowej lub uzupełniającej, pod rygorem skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

 6. Od kandydatów cudzoziemców przebywających poza granicami Polski podczas rejestracji w systemie IRK nie wymaga się przedłożenia skanu zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w załączniku nr 4 do uchwały, z zastrzeżeniem, że student nieposiadający właściwego zaświadczenia nie może zostać dopuszczony do udziału w zajęciach.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

§ 14

 1. W przypadku gdy kandydat będący cudzoziemcem nie przedłoży dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie, obowiązany jest przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego przeprowadzanej przez komisję kwalifikacyjną.

 2. O terminie, miejscu i sposobie (stacjonarnie, zdalnie) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani poprzez osobiste konto rekrutacyjne przez komisję kwalifikacyjną.

 3. Rozmowa kwalifikacyjna prowadzana jest w języku polskim.

 4. W trakcie rozmowy kandydat obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania z zakresu danego kierunku studiów, zadawane przez członków Komisji kwalifikacyjnej. Odpowiedzi kandydata podlegają ocenie pod względem znajomości języka polskiego.

 5. W wyniku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Komisja kwalifikacyjna stwierdza, czy kandydat posługuje się językiem polskim w stopniu wymaganym na danym kierunku i poziomie studiów.

 

Weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych

§ 15

 1. Weryfikacja, o której mowa w § 10 pkt 2, polega na analizie i ocenie dokumentów przedłożonych przez kandydata w systemie IRK pod względem kompletności oraz zgodności z § 13, oraz potwierdzeniu danych wpisanych przez kandydata do systemu IRK z przedłożonymi dokumentami.

 2. Pozytywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 10 pkt 2, oznacza, że kandydat dokonał skutecznej rejestracji w systemie IRK oraz zostaje dopuszczony do etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 3. Negatywny wynik weryfikacji, o której mowa w § 10 pkt 2, oznacza, że kandydat nie dokonał skutecznej rejestracji w systemie IRK oraz nie zostaje dopuszczony do etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 4. Niedokonanie skutecznej rejestracji w systemie IRK oznacza, że wniosek kandydata o przyjęcie na studia zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

 5. O wynikach weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 3, komisje rekrutacyjne informują kandydatów poprzez osobiste konta rekrutacyjne.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 16

 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

 2. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określa załącznik nr 3 do uchwały.

 3. Zasady przeliczania wyników z dokumentów stanowiących podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz średniej ocen uzyskanych na studiach na punkty kwalifikacyjne określa załącznik nr 5 do uchwały.

 4. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego:

  1. zaświadczenia lekarskiego wystawionego wyłącznie przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na danym kierunku,

  2. orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią, wydanego przez psychologa wskazanego we właściwym rejestrze komendanta wojewódzkiego Policji, upoważnionego do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń – w przypadku kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku sprawność fizyczna w siłach specjalnych.

 5. Za ocenę stanu zdrowia kandydata nie przyznaje się punktów.

 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na poszczególnych etapach są jawne.

 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podane są w skali punktowej.

 8. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

 

Status kandydatów

§ 17

 1. Komisje rekrutacyjne, na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, tworzą:

  1. alfabetyczne listy wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym;

  2. alfabetyczne listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  3. listy rankingowe kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  4. alfabetyczne listy kandydatów przyjętych na studia w ramach określonego w odrębnej uchwale Senatu AWFiS limitu przyjęć;

  5. rankingowe listy kandydatów przyjętych na studia w ramach określonego w odrębnej uchwale Senatu AWFiS limitu przyjęć.

 2. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, na liście rankingowej osoby te zajmują to samo miejsce.

 4. Kandydaci wstępnie zakwalifikowani do przyjęcia na studia są obowiązani w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do dostarczenia oryginałów dokumentów lub kopii równoważnych z oryginałem, przedłożonych w formie skanów na etapie rejestracji w systemie IRK. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej.

 5. Nie może zostać przyjęty na studia kandydat, który:

  1. nie uzyskał wymaganej liczby punktów w procesie kwalifikacji,

  2. nie złożył w terminie wymaganych dokumentów.

Przyjęcie na studia

§ 18

 1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

 2. Umieszczenie kandydata na liście osób przyjętych na studia jest równoznaczne z wpisem na listę studentów.

 3. Wpis na listę studentów staje się skuteczny z dniem 1 października, a w przypadku rekrutacji dodatkowej lub uzupełniającej trwającej po dniu 30 września – z dniem opublikowania listy kandydatów przyjętych na studia.

 4. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa i obowiązki studenta z chwilą podpisania ślubowania.

 

Odwołania

§ 19

 1. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnych odmawiającej przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji kandydatowi. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem biura rekrutacji.

 

Rezygnacja z udziału w rekrutacji

§ 20

 1. Kandydat może zrezygnować z udziału w rekrutacji poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji do momentu nastąpienia skutku wpisu na listę studentów w rozumieniu § 18 ust. 3.

 2. Złożenie rezygnacji z udziału w rekrutacji oznacza, że wniosek kandydata o przyjęcie na studia zostaje pozostawiony bez rozpoznania.

 

Uprawnienia Rektora w procesie rekrutacji

§ 21

W procesie rekrutacji Rektor AWFiS może zarządzić:

 1. zmianę trybu składania dokumentów w procesie rekrutacji w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii;

 2. zmianę terminów rekrutacji,

 3. zmianę limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów określonych odrębną uchwałą Senatu AWFiS w celu ich dopasowania do potrzeb postępowania rekrutacyjnego lub przepisów prawa powszechnie

obowiązującego, w ramach ogólnego limitu przyjęć na studia na rok akademicki 2024/2025;

 1. obniżenie progu punktów kwalifikujących do przyjęcia na poszczególne kierunki studiów, w przypadku niewypełnienia określonego uchwałą Senatu limitu przyjęć w postępowaniu rekrutacyjnym;

 2. przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej lub uzupełniającej na zasadach określonych w § 23-24;

 3. nieuruchamianie kierunków studiów, dla których nie zostały wypełnione dolne limity przyjęć.

 4. wstrzymanie, zamknięcie lub odwołanie postępowania rekrutacyjnego na kierunek studiów.

 

Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

§ 22

 1. Jeśli po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku pozostaną niewypełnione limity przyjęć, Rektor może zarządzić rekrutację dodatkową lub uzupełniającą.

 2. Rekrutacje, o których mowa w ust. 1, prowadzą komisje rekrutacyjne.

 

§ 23

 1. Rekrutacja dodatkowa prowadzona jest na zasadach rekrutacji podstawowej. Kandydatów obowiązuje rejestracja w IRK.

 2. Rektor określa i ogłasza terminy rekrutacji dodatkowej oraz limity miejsc pozostające do wypełnienia.

 

§ 24

 1. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona na kierunkach studiów, na których liczba miejsc została wypełniona w rekrutacji podstawowej lub dodatkowej, a wskutek rezygnacji osób przyjętych zwolniły się miejsca.

 2. Rektor określa liczbę wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

 3. Rektor określa i ogłasza terminy rekrutacji uzupełniającej.

 4. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia.

 5. W rekrutacji uzupełniającej brane są pod uwagę wyniki uzyskane przez kandydatów we wcześniejszej rekrutacji, z zastrzeżeniem ust. 6.

 6. W przypadku kandydatów, których wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w rekrutacji uzupełniającej brane są pod uwagę wyniki podwyższone wskutek weryfikacji.

 7. Komisje rekrutacyjne informują uprawnionych kandydatów poprzez system IRK oraz adresy e-mail kandydatów o rekrutacji uzupełniającej, liczbie wolnych miejsc oraz o terminie i miejscu składania dokumentów.

 8. Kandydaci składają wymagane dokumenty do właściwej komisji rekrutacyjnej.

 9. Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej komisja rekrutacyjna dokonuje wpisu kandydata na listę uzupełniającą w IRK i przyjmuje na podstawie rankingu punktów.

 

Kandydaci z niepełnosprawnością

§ 25

 1. Kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności obowiązują wymagania rekrutacyjne.

 2. Komisja rekrutacyjna może indywidualnie dostosować warunki rekrutacyjne na poszczególnych etapach rekrutacji w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 1.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 38 Senatu AWFiS z dnia 29 czerwca 2023 r.

 

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM, NA KTÓRE ODBYWA SIĘ REKRUTACJA

ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

 1. Kierunek studiów: Wychowanie Fizyczne

  • studia I i II stopnia – forma stacjonarna;

 2. Kierunek studiów: Sport

  • studia I i II stopnia – forma stacjonarna;

 3. Kierunek studiów: Fizjoterapia

  • jednolite studia magisterskie – forma stacjonarna;

 4. Kierunek studiów: Terapia Zajęciowa

  • studia I – forma stacjonarna;

 5. Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja

  • studia II stopnia – forma stacjonarna;

 6. Kierunek studiów: Turystyka i Hotelarstwo

  • studia I stopnia – forma stacjonarna;

 7. Kierunek studiów: Diagnostyka Sportowa

  • studia I stopnia – forma stacjonarna;

 8. Kierunek studiów: Kosmetologia

  • studia I stopnia – forma stacjonarna;

 9. Kierunek studiów: Dietetyka w Sporcie i Rekreacji

  • studia I stopnia – forma stacjonarna;

 10. Kierunek studiów: Trener Personalny i Fitness

  • studia I stopnia – forma stacjonarna ;

 11. Kierunek studiów: Zarządzanie w Sporcie

  • studia II stopnia – forma stacjonarna;

 12. Kierunek studiów: Sprawność Fizyczna w Siłach Specjalnych

  • studia I stopnia – forma stacjonarna.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 38 Senatu AWFiS z dnia 29 czerwca 2023 r.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONYCH W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

 

Kierunek studiów: WYCHOWANIE FIZYCZNE Studia stacjonarne I stopnia:

w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 • język obcy;

 • przedmiot wybrany przez kandydata.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 • do 10 pkt dodatkowych.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

Studia stacjonarne II stopnia:

w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą brać udział wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku wychowanie fizyczne, którzy uzyskali efekty uczenia się w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: SPORT Studia stacjonarne I stopnia

w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 • język obcy;

 • przedmiot wybrany przez kandydata.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 • do 10 pkt dodatkowych.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Studia stacjonarne II stopnia:

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

Kierunek studiów: FIZJOTERAPIA Jednolite studia magisterskie stacjonarne:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 • język obcy;

 • przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii, chemii lub fizyki, a w przypadku, gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 • do 10 pkt dodatkowych,

 • do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: TERAPIA ZAJĘCIOWA Studia stacjonarne I stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 • język obcy,

 

 • przedmiot wybrany przez kandydata.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt dodatkowych,

 

 • do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: TURYSTYKA I HOTELARSTWO Studia stacjonarne I stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 • język obcy;

 

 • przedmiot wybrany przez kandydata.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt dodatkowych,

 

 • do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

Kierunek studiów: TURYSTYKA I REKREACJA Studia stacjonarne II stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: DIAGNOSTYKA SPORTOWA Studia stacjonarne I stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 • język obcy;

 

 • przedmiot wybrany przez kandydata.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt dodatkowych.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: KOSMETOLOGIA Studia stacjonarne I stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej

matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 • język obcy;

 

 • przedmiot wybrany przez kandydata spośród: biologii lub chemii, a w przypadku, gdy kandydat nie zdawał któregokolwiek z tych przedmiotów na egzaminie maturalnym lub nie ma oceny z tego przedmiotu na dokumencie stanowiącym podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia, wówczas uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt dodatkowych,

 

 • do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI Studia stacjonarne I stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 • język obcy;

 

 • przedmiot wybrany przez kandydata;

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 • do 10 pkt dodatkowych,

 • do 10 pkt za kwalifikacje zawodowe.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: TRENER PERSONALNY I FITNESS Studia stacjonarne I stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 • język obcy;

 

 • przedmiot wybrany przez kandydata,

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt dodatkowych.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE W SPORCIE Studia stacjonarne II stopnia

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty na podstawie średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 20 pkt.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

 

Kierunek studiów: SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA W SIŁACH SPECJALNYCH

Studia stacjonarne I stopnia:

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatowi przyznawane są punkty wyliczone na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z przedmiotów maturalnych zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego (dotyczy „nowej matury”) lub części ustnej egzaminu dojrzałości (dotyczy „starej matury”), tj.:

 

 • język polski, a w przypadku cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku polskim, lub Polaków legitymujących się świadectwem zagranicznym, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język urzędowy kraju, w którym został wydany dokument pozwalający na podjęcie studiów;

 

 • język obcy;

 

 • przedmiot wybrany przez kandydata.

 

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać:

 

 • do 72 pkt za konkurs świadectw dojrzałości (ocen),

 

 • do 10 pkt dodatkowych.

 

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, wszyscy na liście rankingowej zajmują to samo miejsce.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 38 Senatu AWFiS z dnia 29 czerwca 2023 r.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM,

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

 

§ 1

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim i rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 obowiązani są do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. jednego z wymienionych dokumentów:

   1. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w tym:

    • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo

    • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

    • świadectwo dojrzałości i dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

    • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, albo

    • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

   1. świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ustawy o systemie oświaty, tj.:

    • świadectwo lub inny dokument wydany przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty albo

    • dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, albo

    • dyplom EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu z dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., poz. 10), zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty, albo

   2. zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia, albo

   3. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), dalej jako „ustawa o systemie oświaty”, tj. świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkoły lub inne instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, albo

   4. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.;

  1. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na wybranym kierunku, zgodnie z zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 13 ust. 3 Warunków, wystawionego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia, a w przypadku kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunku sprawność fizyczna w siłach specjalnych również na podstawie przedłożonego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią, wydanego przez psychologa wskazanego we właściwym rejestrze komendanta wojewódzkiego Policji, upoważnionego do badań psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń;

  2. wypełnionej przez kandydata ankiety osobowej, której wzór oraz niezbędne elementy określa Rektor w drodze zarządzenia;

  3. pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na podjęcie studiów w przypadku niepełnoletniego kandydata;

  4. biometrycznej fotografii w formie elektronicznej, zgodnej z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych.

 2. W przypadku kandydatów na studia, o których mowa w ust. 1, będących cudzoziemcami, są oni również zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. dokumentu tożsamości, przez który rozumie się ważny:

   1. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej – dowód osobisty, paszport, wiza, karta pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca,

   2. w przypadku osób posiadających obywatelstwa Unii Europejskiej – dokumenty określone w lit. a albo inny dokument tożsamości wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;

  2. jednego z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją kwalifikacyjną w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie:

   1. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia:

    • certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego, albo

    • certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, albo

    • świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo

    • dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 3 punkty – IB; 7 punktów - EB;

   2. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia:

    • certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego, albo

    • certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej odpowiednio B2, albo

    • świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo

    • dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub dyplom EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 5 punktów - IB, 8 punktów – EB.

§ 2

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone w języku polskim i rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025 obowiązani są do złożenia w postępowaniu rekrutacyjnym:

  1. jednego z wymienionych dokumentów:

   1. dyplom ukończenia studiów uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów (z podpisem dziekana lub innej osoby upoważnionej), a w przypadku kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne także suplement do dyplomu ukończenia studiów z potwierdzeniem uzyskania efektów uczenia się zgodnych ze standardem kształcenia nauczycieli, albo

   2. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata, albo

   3. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany i uznany na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

   4. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom potwierdzający ukończenie studiów za granicą, który daje prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała, z zastrzeżeniem, że prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia wynika wprost z treści dyplomu lub zostało urzędowo potwierdzone osobnym dokumentem, albo

   5. zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie;

  1. zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWFiS na wybranym kierunku, zgodnie z zarządzeniem Rektora, o którym mowa w § 13 ust. 3 Warunków, wystawione przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2019 r., poz. 1651) lub innym równoważnym aktem prawnym w przypadku uchylenia powołanego rozporządzenia;

  2. wypełnionej przez kandydata ankiety osobowej, której wzór oraz niezbędne elementy określa Rektor w drodze zarządzenia;

  3. biometrycznej fotografii w formie elektronicznej, zgodnej z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych;

 2. W przypadku kandydatów, będących absolwentami studiów I stopnia AWFiS, niedysponujących w trakcie rekrutacji na studia II stopnia dyplomem ukończenia studiów, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą oni złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów. W przypadku kandydata przyjętego na studia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Biuro Rekrutacji przekazuje do właściwego dziekanatu w terminie 30 dni od dnia wydania dyplomu.

 3. W przypadku kandydatów na studia II stopnia będących cudzoziemcami, są oni również zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. dokumentu tożsamości, przez który rozumie się ważny:

   1. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa Unii Europejskiej – dowód osobisty, paszport, wiza, karta pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca,

   2. w przypadku osób posiadających obywatelstwa Unii Europejskiej – dokumenty określone w lit. a albo inny dokument tożsamości wydany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;

   3. jednego z następujących dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na właściwym poziomie, chyba że kandydat zamierza przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją kwalifikacyjną w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na wymaganym poziomie:

   4. certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka polskiego jako Obcego, albo

   5. certyfikat ukończenia rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostce wyłonionej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, albo

   6. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo

   7. dyplom IB (Matura Międzynarodowa) lub EB (Matura Europejska) z wynikiem z języka polskiego na poziomie co najmniej 5 punktów – IB; 8 punktów – EB.

§ 3

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może uznać inny dokument niż określony w § 1 ust. 2 pkt 2 i § 2 ust. 3 pkt 2 za poświadczający znajomość języka polskiego na wymaganym poziomie. Kandydat obowiązany jest złożyć skan innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego w systemie IRK oraz poinformować o tym komisję rekrutacyjną.

 2. Na etapie rekrutacji wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski - skany tłumaczeń kandydat załącza w systemie IRK.

 3. Tłumaczenia, o których mowa w ust. 2, muszą być dokonane przez:

  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, albo

  2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), albo

  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego wydano dokument, albo

  4. akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument, albo

  5. inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń, jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski napotyka trudne do usunięcia przeszkody, na podstawie zgody Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 38 Senatu AWFiS z dnia 29 czerwca 2023 r.

 

ZASADY PRZELICZANIA WYNIKÓW MATUR ORAZ ŚREDNIEJ OCEN UZYSKANYCH NA STUDIACH

NA PUNKTY KWALIFIKACYJNE

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników tzw. nowej matury (egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach) uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 1 (poziom podstawowy) oraz tabelę nr 2 (poziom rozszerzony).

 2. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników tzw. starej matury (egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 technikach) uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 3 (skala ocen 3-5) albo tabelę nr 4 (skala ocen 2-6).

 3. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników matury międzynarodowej (International Baccalaureate) – IB uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 5.

 4. W celu przeliczenia na dodatkowe punkty kwalifikacyjne wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) matury międzynarodowej (International Baccalaureate)

– IB przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 7.

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne wyników matury międzynarodowej (European Baccalaureate) – EB, wydawanej przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 6.

 2. W celu przeliczenia na dodatkowe punkty kwalifikacyjne wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym matury międzynarodowej (European Baccalaureate) – EB przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 7.

 3. Do wyników dwujęzycznej tzw. nowej matury uzyskanych przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się odpowiednio tabelę nr 1 i tabelę nr 2.

 4. W celu przeliczenia na dodatkowe punkty kwalifikacyjne wyniku egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie

dwujęzycznym przez kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 7.

 1. W celu przeliczenia na dodatkowe punkty kwalifikacyjne dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie stosuje się tabelę nr 8.

 1. W celu przeliczenia na punkty kwalifikacyjne średniej ocen uzyskanych podczas studiów uzyskanych przez kandydatów na studia drugiego stopnia stosuje się tabelę nr 9.

 2. Oceny ze świadectw oraz dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą podlegają przeliczeniu, które następuje w systemie IRK lub za pośrednictwem biura rekrutacji, o sposobie przeliczenia ocen na skalę polską, z zastrzeżeniem, że kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, którzy zdawali

„nową maturę” na poziomie podstawowym w Polsce, stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada wartości 30%, a najwyższa 100%, zgodnie z zasadami rekrutacji na danym kierunku studiów.

 1. W celu przeliczenia ocen ze świadectwa lub dyplomu uzyskanego za granicą za pośrednictwem biura rekrutacji, kandydat przed wpisaniem punktów do systemu IRK, nie później niż na 3 dni robocze przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów, jest obowiązany skontaktować się z Biurem rekrutacji wraz ze skanami właściwych dokumentów. Pracownik Biura rekrutacji dokonuje przeliczenia ocen w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania prośby o przeliczenie.

Tabela przeliczeniowa nr 1

wyników egzaminu maturalnego z tzw. nowej matury z poziomu podstawowego

Punkty matury w procentach

Punkty kwalifikacyjne

100 – 96

18

95 – 91

16

90 – 86

14

85 – 81

12

80 – 76

11

75 – 71

10

70 – 66

9

65 – 61

8

60 – 56

7

55 – 51

6

50 – 46

5

45 – 41

4

40 – 36

3

35 – 31

2

30

1

 

Tabela przeliczeniowa nr 2

wyników egzaminu maturalnego z tzw. nowej matury z poziomu rozszerzonego

Punkty matury w procentach

Punkty kwalifikacyjne

100 – 96

24

95 – 91

22

90 – 86

20

85 – 81

18

80 – 76

16

75 – 71

15

70 – 66

14

65 – 61

13

60 – 56

12

55 – 51

11

50 – 46

10

45 – 41

9

40 – 36

8

35 – 31

7

30 - 26

6

25-21

5

20-16

4

15-11

3

10-6

2

5-4

1

 

Tabela przeliczeniowa nr 3

wyników egzaminu maturalnego z tzw. starej matury (skala ocen 3-5)

ocena

Punkty kwalifikacyjne

5

24

4

15

3

6

Tabela przeliczeniowa nr 4

wyników egzaminu maturalnego z tzw. starej matury (skala ocen 2-6)

ocena

Punkty kwalifikacyjne

6

24

5

19

4

14

3

9

2

4

 

Tabela przeliczeniowa nr 5

wyników matury międzynarodowej (International Baccalaureate) – IB

Poziom SL

Poziom HL

Przyznane punkty

-

7

24

7

6

20

6

5

16

5

4

12

4

3

9

3

2

6

2

-

2

 

Tabela przeliczeniowa nr 6

wyników matury międzynarodowej (European Baccalaureate) – EB

 

Egzamin EB

Przyznane punkty – poziom

podstawowy

Przyznane punkty – poziom

rozszerzony

9,00 ÷ 10,00

18

24

8,00 ÷ 8,99

13

18

7,00 ÷ 7,99

8

12

6,00 ÷ 6,99

4

7

5,00 ÷ 5,99

1

3

0,00 ÷ 4,99

0

0

Tabela przeliczeniowa nr 7

wyników egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

 

Punkty matury IB

 

Punkty matury EB

Punkty matury dwujęzycznej w procentach

Punkty kwalifikacyjne

7

9,00 - 10,00

91 - 100

10

6

8,00 - 8,99

76 - 90

8

5

7,00 - 7,99

61 - 75

6

4

6,00 - 6,99

46 - 60

4

3

5,00 - 5,99

30 - 45

2

 

Tabela przeliczeniowa nr 8 wyników egzaminu zawodowego

Punkty z cz. pisemnej

w procentach

Punkty kwalifikacyjne

Punkty z cz. praktycznej

w procentach

Punkty kwalifikacyjne

91 - 100

5

96 - 100

5

81 - 90

4

91 - 95

4

71 - 80

3

86 - 90

3

61 - 70

2

81 - 85

2

50 - 60

1

75 - 80

1

 

Tabela przeliczeniowa nr 9

punktów za średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Średnia ocen

Przyznane punkty

4,8 i więcej

20

4,6 – 4,7

17

4,4 – 4,5

14

4,2 - 4,3

11

4,0 – 4,1

9

3,8 – 3,9

7

3,6 – 3,7

5

3,4 – 3,5

3

3,2 – 3,3

2

3,0 – 3,1

1

poniżej 3,0

0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 38 Senatu AWFiS z dnia 29 czerwca 2023 r.

 

ZAKRES PRAC I OBOWIĄZKÓW KOMISJI REKRUTACYJNYCH ORAZ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ, ODPOWIEDZIALNYCH ZA REKRUTACJĘ NA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ

W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

§ 1

Do zakresu obowiązków komisji rekrutacyjnych należy:

 1. dokładne zaznajomienie się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025;

 2. weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatów w systemie IRK oraz potwierdzenie danych zawartych w tych dokumentach z danymi wpisanymi przez kandydata do systemu IRK;

 3. przyjmowanie kompletu dokumentów wymaganego od kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,

 4. weryfikowanie złożenia kompletu wymaganych dokumentów przez kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia poprzez wykreślanie kandydatów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów;

 5. prowadzenie dokumentacji postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności:

  1. indywidualnych protokołów dla naboru kandydatów na I rok studiów;

  2. list, o których mowa w § 17 ust. 1 Warunków;

  3. statystyki według wzoru EN-1;

 6. określenie w systemie IRK miejsca uzyskanego przez kandydata w wyniku weryfikacji, o którym mowa w § 17 ust. 2 i 3 Warunków;

 7. weryfikacja i odnotowywanie w systemie IRK spełnienia przez kandydata warunków określonych w § 17 ust. 4 Warunków;

 8. ogłoszenie na stronie internetowej AWFiS w Gdańsku (w formie elektronicznej) list, o których mowa w § 17 ust. 1 Warunków;

 9. listy, o których mowa w pkt 5 lit. b, podpisuje przewodniczący właściwej dla kierunku komisji rekrutacyjnej oraz pozostali członkowie komisji. Listy podaje się do publicznej wiadomości bez ujawniania danych osobowych, innych niż imiona i nazwiska kandydatów;

 10. wysłanie poprzez system IRK, na osobiste konta rekrutacyjne kandydatów przyjętych na studia, informacji o wpisie na listę studentów właściwego kierunku studiów;

 11. wysłanie kandydatom cudzoziemcom, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na podane przez kandydatów w systemie IRK adresy, zaświadczeń

o przyjęciu cudzoziemca na studia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej

o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub

o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej.

Zaświadczenia podpisuje Rektor AWFiS lub upoważniona przez niego osoba;

 1. wysłanie poprzez system IRK, na osobiste konta rekrutacyjne kandydatów nieprzyjętych na studia, informacji o nieprzyjęciu;

 2. wystawianie i wysłanie kandydatom nieprzyjętym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na polskie adresy podane podczas rejestracji w systemie IRK, decyzji o nieprzyjęciu na studia, w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych na studia. W aktach sprawy kandydata należy pozostawić egzemplarz decyzji o nieprzyjęciu na studia wraz ze:

  1. zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na którym należy wpisać kierunek, poziom, tryb studiów lub

  2. dowodem osobistego odebrania decyzji przez kandydata lub

  3. informacją o braku możliwości wysłania decyzji na polski adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz pozostawienia decyzji w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia;

 3. sporządzenie listy kandydatów cudzoziemców uprawnionych do zwrotu opłat za pierwszy rok studiów. Listę podpisuje przewodniczący właściwej komisji i przekazuje Kwestorowi oraz do Działu Kształcenia;

 4. przekazanie do Biura Rekrutacji dokumentacji dotyczącej przebiegu rekrutacji, wszystkich dokumentów kandydatów nieprzyjętych, podpisany egzemplarz decyzji o nieprzyjęciu, dowód doręczenia / braku możliwości doręczenia decyzji kandydatowi oraz protokół komisji rekrutacyjnej dla naboru kandydatów na pierwszy rok studiów;

 5. w przypadku złożenia przez kandydata odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia, komisja rekrutacyjna przekazuje do Biura Rekrutacji odwołanie wraz z aktami sprawy;

 6. przekazanie teczek z dokumentacją osób przyjętych na studia do odpowiedniego dziekanatu, opisanych wg wzoru:

  1. imię/imiona i nazwisko kandydata (pisane drukowanymi literami)

  2. nazwa kierunku studiów - poziom studiów – forma studiów;

 7. do teczek, o których mowa w pkt 17, komisja składa pisemną informacje

o przyjęciu na studia oraz wpisie na listę studentów właściwego kierunku, podpisaną przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

 1. przekazanie do Biura rekrutacji list, o których mowa w § 17 ust. 1 Warunków, w formie elektronicznej do zamieszczenia na stronie internetowej Uczelni z nazwą pliku według wzoru:

Nazwa listy_nazwa kierunku studiów_ poziom studiów_forma studiów_data utworzenia listy;

 1. przekazanie kierownikowi Działu Kształcenia wypełnionej i podpisanej ankiety EN-1.

§ 2

Do zakresu obowiązków komisji kwalifikacyjnej należy:

 • dokładne zaznajomienie się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2024/2025;
 • wyznaczenie terminu i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej online lub na miejscu (w przypadku stawienia się kandydata w siedzibie AWFiS w Gdańsku);
 • sporządzenie pisemnego protokołu z rozmowy kwalifikacyjnej, zawierającego informację o potwierdzeniu znajomości na wymaganym poziomie języka polskiego. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie przekazuje podpisany protokół do właściwej dla kierunku studiów komisji rekrutacyjnej;
 • wprowadzenie do systemu IRK informacji o wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 3

 1. Za przebieg prac komisji odpowiadają przewodniczący tych komisji.

 2. Przewodniczący komisji mogą wnioskować do Rektora o odwołanie członka komisji uchylającego się od pracy.

 3. Odwołany na wniosek przewodniczącego komisji pracownik traci prawo do wynagrodzenia za udział w pracach komisji.

§ 4

Dział Kształcenia zapewnia i przekazuje komisjom:

 • wzory obowiązujących druków list, protokołów i zawiadomień,
 • materiały biurowe,
 • tanowiska komputerowe za pośrednictwem Sekcji Cyfryzacji i Analiz.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Komentarze (0)