Coaching medyczny

Coaching medyczny

22.03.2024

Coaching medyczny – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Coaching medyczny to propozycja kształcenia, która adresowana jest do osób zainteresowanych tematyką coachingu i wykorzystywaniem jego metod i narzędzi w obszarze medycznym. Studia kładą nacisk na zdobycie szerokiej wiedzy, której istotnym elementem są zagadnienia z zakresu psychologii. Co warto podkreślić kształcenie przygotowuje do pracy nie tylko z pacjentami, ale również personelem medycznym czy zespołem terapeutycznym, znajdującymi się w sytuacjach trudnych bądź konfliktowych.

Studia na kierunku coaching medyczny w ŚUM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Coaching medyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych. Celem studiów jest przygotowanie do realizowania działań w zakresie pomocy w odkrywaniu i osiąganiu celów życiowych, związanych przede wszystkim z profilaktyką zdrowia, powrotem do zdrowia lub satysfakcjonującym życiem pomimo przewlekłej choroby lub niepełnosprawności.

W toku kształcenia studenci kierunku Coaching medyczny zaznajamiają się między innymi z: biologicznymi oraz biofizycznymi i biochemicznymi podstawami funkcjonowania człowieka, budową i funkcjami organizmu, teoriami wyjaśniającymi funkcjonowanie człowieka w obszarze procesów psychicznych, mechanizmami funkcjonowania procesów poznawczych, zaburzeniami i chorobami związanymi ze stylem życia, zaburzeniami życia psychicznego. Ponadto poznają modele prowadzenia sesji coachingowych, metody analizy procesów psychospołecznych, obszary pracy coachingowej w aspekcie zdrowotnym, jak również przepisy prawne regulujące pracę coacha oraz działania poszczególnych profesji w systemie ochrony zdrowia.

 

Program studiów i przedmioty

Coaching medyczny główne przedmioty:

 • systemy ochrony zdrowia,
 • zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • coaching w ochronie zdrowia,
 • dietetyka kliniczna,
 • techniki wywierania wpływu,
 • aktywne metody dydaktyki,
 • tanatologia

 

Nabywane umiejętności

Wiemy już, że studenci zdobywają szeroką wiedzę. Warto podkreślić, że oprócz tego rozwijają także jasno określone umiejętności. Umiejętności te dotyczą między innymi: wykorzystywania reguł i metod wpływu społecznego, prowadzenia procesu coachingowego, dobierania odpowiednich narzędzi coachingowych, dostosowywania kontaktu z klientem do jego wieku rozwojowego, rozpoznawania stanów po zażyciu substancji psychoaktywnych i udzielania podstawowej pomocy, interpretowania zjawisk rozwojowych, udzielania podstawowej pomocy psychologicznej osobie doświadczającej kryzysu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Coaching medyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniają się konkretną wiedzą oraz jasno określonymi umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Przygotowani są do działania jako coachowie medyczni, zdolni do świadczenia wsparcia pacjentom, doskonalenia pracy personelu medycznego oraz efektywnego zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej poprzez zastosowanie coachingu jako narzędzia doskonalenia kompetencji i osiągania celów zdrowotnych. Mogą pracować między innymi w: gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu i pomocy psychologicznej, placówkach świadczących usługi lecznicze, placówkach świadczących działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia.

 

Opinie

Coaching medyczny to unikatowy kierunek, wprowadzający pewną świeżość w obszarze kształcenia medycznego. Osoby zainteresowane nauką powinny zwrócić się ku ofercie omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Śląski Uniwersytet Medyczny opinie? Daria, studentka Coachingu medycznego mówi:

„Śląski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesną uczelnią, a świadczy o tym kierunek, który studiuję. Tutaj każdy odnajdzie swoją przestrzeń, odnajdzie dyscyplinę dla siebie, niezależnie od tego jaki zawód w obszarze medycznym chciałby wykonywać.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Coaching medyczny w Śląskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent Coachingu medycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych, biofizycznych i biochemicznych podstaw funkcjonowania człowieka,
 • zaburzeń i chorób związanych ze stylem życia,
 • opieki nad osobami przewlekle chorymi,
 • zasad łagodzenia społecznych skutków niepełnosprawności,
 • założeń edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki niepełnosprawności,
 • objawów i zespołów psychopatologicznych,
 • zaburzeń w procesie komunikacji społecznej,
 • zasad zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia,
 • prowadzenia procesu coachingowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Coaching medyczny:

Absolwent Coachingu medycznego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • gabinetach i instytucjach oferujących usługi coachingu i pomocy psychologicznej,
 • placówkach świadczących usługi lecznicze,
 • placówkach świadczących działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)