Ogólne zasady rekrutacji 2024/2025

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2024/2025

 1. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

  1. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742),

  2. Uchwała – rozumie się przez to Uchwałę Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2024/2025,

  3. Uczelnia lub SUM – rozumie się przez to Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

  4. kandydat – rozumie się przez to osobę ubiegająca się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,

  5. stara matura – rozumie się przez to egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących i do roku 2005 w technikach, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 Ustawy,

  6. nowa matura – rozumie się przez to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących i od roku 2006 w technikach, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 2 Ustawy,

  7. matura zagraniczna – rozumie się przez to egzamin przeprowadzany za granicą, na podstawie którego wystawiane jest świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, inny, iż matura IB i matura EB,

  8. egzamin dojrzałości – egzamin przeprowadzany do roku 2005 dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości,

  9. egzamin maturalny – egzamin przeprowadzany od roku 2005 dla absolwentów szkół posiadających wykształcenie średnie, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości,

  10. dyplom IB – rozumie się przez to świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), tj. dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  1. dyplom EB – rozumie się przez to świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), tj., dokument wydawany absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu z dnia 21 czerwca 1994 r., potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

  2. limit przyjęć – rozumie się przez to maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów na dany kierunek w ramach określonego stopnia i formy studiów,

  3. lista rankingowa – rozumie się przez to listę tworzoną odrębnie dla poszczególnych form, kierunków i poziomów studiów na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów biorących udział w postępowaniu prowadzonych dla konkretnego stopnia i formy studiów. Dla kierunku lekarskiego, prowadzonego w Filii w Bielsku-Białej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tworzy się odrębne listy rankingowe.

  4. UKR - rozumie się przez to Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  5. Filia w Bielsku-Białej – rozumie się przez to Filię w Bielsku-Białej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

 1. Uczelnia przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów, na rok akademicki 2024/2025, na następujące kierunki studiów prowadzone w języku polskim:

  1. STUDIA STACJONARNE:

   1. jednolite studia magisterskie na kierunkach:

    • analityka medyczna,

    • farmacja,

    • fizjoterapia,

    • lekarski,

    • lekarsko-dentystyczny,

    • lekarski – Filia w Bielsku-Białej

   1. studia pierwszego stopnia na kierunkach:

    • bezpieczeństwo i higiena pracy,

    • biotechnologia medyczna,

    • dietetyka,

    • elektroradiologia,

    • koordynator medyczny,

    • kosmetologia,

    • pielęgniarstwo,

    • położnictwo,

    • ratownictwo medyczne,

    • zdrowie publiczne,

    • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,

    • chemia kosmetyczna

   1. studia drugiego stopnia na kierunkach:

    • biotechnologia medyczna,

    • coaching medyczny,

    • dietetyka,

    • elektroradiologia,

    • kosmetologia,

    • neurobiologia,

    • pielęgniarstwo,

    • położnictwo,

    • zdrowie publiczne,

    • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym,

    • trener zdrowia

  1. STUDIA NIESTACJONARNE:

   1. jednolite studia magisterskie na kierunkach:

    • farmacja,

    • fizjoterapia,

    • lekarski,

    • lekarsko-dentystyczny,

    • lekarski – Filia w Bielsku-Białej

   1. studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,

 • dietetyka,

 • koordynator medyczny,

 • kosmetologia,

 • zdrowie publiczne,

   1. studia drugiego stopnia na kierunkach:

 • dietetyka,

 • kosmetologia,

 • pielęgniarstwo,

 • położnictwo,

 • zdrowie publiczne,

 • trener zdrowia.

§ 2

 1. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki lekarski, lekarski – Filia w Bielsku-Białej i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2024/2025 określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 2. Limity przyjęć z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe kierunki studiów określone są aktem wewnętrznym Uczelni.

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza UKR, której skład oraz zasady i tryb działania określa Rektor.

 2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz obejmującego rozstrzygnięcie w sprawie przyjęcia na studia.

 3. UKR podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 4. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, natomiast odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 6.

 5. Od decyzji UKR służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 6. W przypadkach określonych w Ustawie, decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia podejmowane są przez Rektora. Od decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia w Uczelni rozpoczyna się 29 kwietnia 2024 roku i trwa do 30 września 2024 roku.

 2. W uzasadnionych przypadkach postępowanie rekrutacyjne na studia w Uczelni może zostać przedłużone decyzją Rektora.

 3. Szczegółowy harmonogram i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2024/2025 ustala UKR, przy uwzględnieniu terminów matur oraz wytycznych wydawanych przez organy centralnej administracji rządowej i podaje do wiadomości na stronie internetowej Uczelni.

§ 5

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 2. Za zgodą kandydata, wyrażoną podczas rejestracji elektronicznej, decyzje o których mowa w § 3 mogą zostać doręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – „ePUAP”.

 3. Celem odebrania korespondencji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać:

  1. konto w ePUAP oraz

  2. profil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

§ 6

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na kierunki prowadzone w języku polskim w Uczelni, może być dopuszczona osoba, która posiada:

  1. w przypadku ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

   1. świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty – dotyczy kandydatów na kierunki studiów, na które zaświadczenie jest wymagane);

   2. świadectwo lub inny dokument lub dyplom, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj.:

    • świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;

    • dyplomy IB,

    • dyplomy EB,

   1. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, o której mowa w ppkt b)

   2. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznaniu wykształcenia,

   3. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

  1. w przypadku ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – dyplom ukończenia studiów, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

  2. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 w systemie internetowej rejestracji kandydatów;

  3. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2), w wysokości ustalonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podanej do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uczelni https://kandydat.sum.edu.pl.

§ 7

 1. Oceny na świadectwie maturalnym, dot. „starej matury” , winny zostać przeliczone przez kandydata aplikującego na kierunki: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Chemia kosmetyczna, Dietetyka, Koordynator medyczny, Zdrowie publiczne, Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, przy zastosowaniu następującego przelicznika z danego przedmiotu:

 

Ocena z przedmiotu

Punkty

celujący

150

bardzo dobry

100

dobry

80

dostateczny

60

dopuszczający

30

 

  1. przyjęcia na kierunki Bezpieczeństwo i higiena pracy, Koordynator medyczny, Zdrowie publiczne, Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym, odbywać się będą z dwóch przedmiotów:

   • z języka polskiego (egzamin pisemny lub ustny) lub z języka obcego nowożytnego (egzamin ustny lub pisemny) – jeden wybrany przez kandydata przedmiot

oraz

   • dowolnego wybranego przez kandydata innego przedmiotu (egzamin pisemny lub ustny) przeliczonych zgodnie z ust. 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 300 pkt.

  1. przyjęcie na kierunek Chemia kosmetyczna, Dietetyka, odbywać się będzie z jednego przedmiotu:

   • z biologii lub z chemii lub z matematyki lub fizyki przeliczonych zgodnie z ust. 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 150 pkt.

 1. O kolejności umieszczenia kandydatów, o których mowa z ust. 1, na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów przeliczonych zgodnie zasadą w ust. 1.

 2. Przyjęcia kandydatów legitymujących się „starą maturą” na kierunki wymienione w zał. nr 2 do Uchwały, odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego, zgodnie z podstawą przyjęcia na te kierunki, zdawanego w OKE lub z egzaminu wstępnego zdawanego w innych uczelniach medycznych w Polsce.

§ 8

 1. Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszych Warunków.

 2. Wynik z egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym zdawanego jako przedmiot dodatkowy (art. 44zzd ust. 4a o systemie oświaty) przelicza się, zgodnie z ust. 6.

 3. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się nową maturą.

 4. Oceny uzyskane na maturze międzynarodowej (IB) winny zostać przeliczone przez kandydata przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:

 

Ocena z przedmiotu

IB DP

Punkty dla poziomu

IB SL

IB HL

7

100

100

6

95

95

5

90

90

4

80

80

3

70

70

2

60

60

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) winien zostać przeliczony przez kandydata na punkty według zasady: wynik (1 – 10) x 10.

 2. Kandydaci, którzy zdawali maturę, o której mowa w ust. 2, 3 w przypadku konieczności przeliczenia wyników z poziomu rozszerzonego, dwujęzycznego na podstawowy przy uwzględnieniu kryteriów przyjęcia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, wynik na poziomie:

  1. rozszerzonym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego wg. zasady:

   • wynik z matury od 0-29 pkt - przeliczenie 1% x 1,

   • wynik z matury od 30-100 pkt - przeliczenie 1% x 1,5.

  2. dwujęzycznym przeliczają liczbę punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego wg. zasady:

   • wynik z matury od 0-29 pkt - przeliczenie 1% x 1,2,

   • wynik z matury od 30-100 pkt - przeliczenie 1% x 1,7.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania nie może przekroczyć 150.

§ 9

 1. Kandydaci, legitymujący się maturą zagraniczną, zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

  1. kserokopię świadectwa, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

  3. poświadczenie w formie „apostille” - w przypadku, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

lub

zaświadczenie o uznaniu świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w pkt 1 lub 2

- w przypadku dokumentu nieuznawanego w Polsce z mocy prawa lub wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

  1. wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  2. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia,

  3. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 1. Kandydaci – cudzoziemcy zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, tj.:

  1. dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

lub

  1. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez placówkę uznaną przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

  2. oświadczenie potwierdzające, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

§ 10

 1. Na studia nie mogą zostać przyjęte osoby, które zdawały maturę zagraniczną i nie zdawały egzaminu maturalnego (egzaminu wstępnego) ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Uchwały.

 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które zdawały maturę w systemie starej matury i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub zdawały w latach wcześniejszych egzaminy wstępne, o których mowa w ust. 3.

 3. SUM uznawać będzie wyniki uczelnianych egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w uczelniach medycznych w Polsce. Uczelnia nie organizuje egzaminu wstępnego dla osób legitymujących się starą maturą. Osoby te mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 4. Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) maturą europejską (EB) oraz inną maturą zagraniczną (przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich), będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 5. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 6. Wynik egzaminu maturalnego oraz wynik egzaminu dojrzałości kandydaci winni przeliczyć na punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 Uchwały.

 7. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

 8. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kandydatów podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości /egzaminie wstępnym z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny/.

 9. Z zastrzeżeniem ust. 8, uzyskanie przez więcej niż jednego kandydata takiej samej liczby punktów kwalifikującej do przyjęcia na dany kierunek, co powodowałoby, że przyjęcie wszystkich takich kandydatów skutkowałoby przekroczeniem limitu miejsc dla danego kierunku, stanowi podstawę do odmowy przez UKR przyjęcia na studia wszystkich tych kandydatów oraz niewypełnienie limitu miejsc.

 10. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku niewyczerpania limitu miejsc, określa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 11. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku zwolnienia miejsca na liście rankingowej, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej.

 12. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, mogą złożyć podanie UKR zawierające prośbę o uwzględnienie w rekrutacji zmienionego wyniku. UKR rozpatrzy podania zgodnie z kolejnością ich wpływu i z uwzględnieniem limitów miejsc, o których mowa w § 2.

§ 11

 1. Kandydaci na studia mogą brać udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

 2. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów może zostać przyjęty tylko na jeden wybrany kierunek studiów rozpoczynający się w roku akademickim 2024/2025.

 3. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą zostać przyjęte na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

 4. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek, nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

§ 12

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach ustalonych przez UKR do:

  1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni wskazaną na stronie: kandydat@sum.edu.pl,

  2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany w przypadku wpływu w terminie środków na rachunek bankowy Uczelni.

 3. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 4. Opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy:

  1. kierunek studiów nie został uruchomiony,

  2. została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

  3. kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,

  4. kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

 6. Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 5 następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do UKR.

 7. Uczelnia nie zwalnia z opłaty rekrutacyjnej.

 8. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do założenia konta w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów oraz skanu zdjęcia w terminie podanym przez UKR.

 9. Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, o których mowa w ust. 8 zostaną sporządzone listy rankingowe.

 10. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz na stronie internetowej https://kandydat.sum.edu.pl.

 12. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów na danym kierunku w terminie wskazanym przez UKR, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

  1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

  2. kserokopią świadectwa maturalnego/dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa,

  3. kserokopią aneksu do świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez UKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),

  4. kserokopią zaświadczenia o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, którzy zdawali egzamin wstępny w uczelniach medycznych w Polsce),

  5. kserokopią zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymujących się „starą maturą”, którzy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

  6. dowodem osobistym lub paszportem okazanym do wglądu,

  7. dwoma kolorowymi zdjęciami, spełniającymi wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 13. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kserokopię dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz kserokopię zaświadczenia o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, potwierdzone przez UKR na podstawie okazanych do wglądu oryginałów dyplomu/odpisu i zaświadczenia.

 14. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą składają dokumenty wskazane w ust. 12 pkt 1,4, 6 i 7 oraz w § 9.

 15. Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez UKR, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy (nie dotyczy kandydatów na studia na kierunku coaching medyczny).

 16. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów przez osobę posiadającą pełnomocnictwo udzielone przez kandydata.

 17. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane, za wyjątkiem sytuacji, w której UKR wyrazi zgodę na dostarczenie drogą pocztową zaświadczenia, o którym mowa w ust. 15.

 18. Niezłożenie deklaracji oraz dokumentów wymienionych w ust. 12 do 15 w terminie wyznaczonym przez UKR jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji na studia i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 19. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią złożonych przez kandydata dokumentów a danymi wprowadzonymi przez kandydata w ramach rejestracji elektronicznej, uwzględnia się dane wynikające z treści dokumentów, przy czym skutki tej rozbieżności obciążają kandydata w ten sposób, że nie może to powodować ujęcia kandydata na liście rankingowej już opublikowanej, a w konsekwencji stanowi podstawę do odmowy przyjęcia kandydata na studia pomimo uzyskania liczby punktów kwalifikującej do przyjęcia

 20. Informacje uzyskane w toku procesu rekrutacji od kandydata, mogą być przetwarzane w celach statystycznych w formie zanonimizowanej, na co kandydat wyraża zgodę poprzez przystąpienie do rekrutacji.

§ 13

Osoby, przystępujące w roku 2024 do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez UKR terminie, zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy. W przypadku nieprzedstawienia oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 20 września 2024 r. kandydaci nie zostaną przyjęci na studia.

§ 14

 1. Osoby z niepełnosprawnością ubiegające się o przyjęcie na studia w Uczelni podlegają temu samemu procesowi rekrutacyjnemu, co wszyscy kandydaci na studia.

 2. Kandydat z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą lub utrudniającą mu udział w którymkolwiek etapie postępowania rekrutacyjnego, może skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, która w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Studiów i Studentów oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych SUM ustali tryb, formę postępowania i zakres pomocy.

 3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 2 udzielane jest w sposób indywidualny na podstawie, kierowanego do UKR, wniosku złożonego przez kandydata w formie pisemnej lub ustnej, wraz z dostarczoną przez niego aktualną dokumentacją potwierdzającą stopień i rodzaj niepełnosprawności.

 1. Przepisy końcowe

§ 15

Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl, https://kandydat.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

§ 16

 1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na podstawie decyzji Rektora.

 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku, gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób lub w przypadku odmowy udzielenia zgody właściwego ministra na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu.

 3. W Uczelni prowadzone są dwa kierunki lekarskie:

  1. w ramach Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach i Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu,

  2. w ramach Filii w Bielsku-Białej.

 4. W przypadku aplikowania na kierunek lekarski, o którym mowa w ust. 3 pkt.1) wskazanie przez kandydata preferowanego Wydziału ma charakter wyłącznie informacyjny, a ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje UKR.

 5. Decyzje, o których mowa w ust. 4. UKR podejmuje przy uwzględnieniu preferencji kandydata oraz zajmowanej lokaty na liście rankingowej.

§ 17

Szczegółowe kryteria przyjęć na poszczególnych kierunkach zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały.

Załącznik Nr 1

do Warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w roku akademickim 2024/2025

Przelicznik wyników z egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą dla poszczególnych krajów*:

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Czechach

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły (poziom podstawowy)

Liczba punktów (poziom

podstawowy)

Ocena na Vysvedceniu o maturitnej skusze (Maturita)

(poziom rozszerzony)

Liczba punktów (poziom

rozszerzony)

celujący

100

celujący

100

chwalebny

80

chwalebny

80

dobry

60

dobry

60

dostateczny

40

dostateczny

40

niedostateczny

0

niedostateczny

0

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Austrii

 

Ocena na Zeugnis

(poziom podstawowy)

Liczba punktów (poziom

podstawowy)

Ocena na

Reifeprüfungszeugnis

(poziom rozszerzony)

Liczba punktów (poziom

rozszerzony)

1

100

1

100

2

80

2

80

3

60

3

60

4

40

4

40

5

0

5

0

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Słowacji

 

Ocena na świadectwie ukończenia szkoły (poziom podstawowy)

 

Liczba punktów (poziom podstawowy)

Liczba punktów (R) z Vysvedčenie o maturitnej skúške (Maturita)

(poziom rozszerzony, średnia z dwóch części egzaminu – wewnętrznego

i zewnętrznego, skala 1-100)

5

100

 

R= wynik z przedmiotu Vysvedčenie o maturitnej skúške (Maturita)

4

80

3

60

2

40

1

20

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Kazachstanie, Szwecji

Ocena na świadectwie

Liczba

Skala 5-2

Skala 5-1

Skala literowa

punktów

za oceny

5

5

MVG

100

4

4

VG

70

3

3

G

40

2

2-1

IG

0

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Niemczech

Ocena na Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (poziom podstawowy,

skala 1-6)

 

Liczba punktów (poziom podstawowy)

 

Liczba punktów (R) z egzaminu maturalnego

(poziom rozszerzony, skala 1-15)

1

100

 

 

R= (wynik z egzaminu maturalnego: 15)

·100

2

83

3

67

4

50

5

33

6

0

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Rosji

Ocena z matury Atestat

(poziom podstawowy)

Liczba punktów

(poziom podstawowy)

Liczba punktów (R) z matury EGE

(poziom rozszerzony, skala 1-100)

5

100

 

R= wynik z przedmiotu EGE

4

80

3

60

2

40

1

20

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Ukrainie

Ocena z matury Atestat

(poziom podstawowy)

Liczba punktów (poziom

podstawowy)

Liczba punktów (R) z matury ZNO (poziom rozszerzony, skala 100-200)

12

100

 

 

 

 

R= wynik z przedmiotu ZNO - 100

11

90

10

80

9

70

8

60

7

50

6

40

5

30

4

20

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Białorusi

Ocena z matury Atestat

(poziom podstawowy)

Liczba punktów (poziom

podstawowy)

Liczba punktów (R) z matury CT

(poziom rozszerzony, skala 1-100)

10

100

 

 

 

R =wynik z przedmiotu CT

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane na Litwie

Ocena z matury Atestat

(poziom podstawowy)

Liczba punktów

(poziom podstawowy)

Liczba punktów (R) z matury

Brandos Atestat

(poziom rozszerzony, skala 1-100)

10

100

 

 

 

R = wynik z przedmiotu Brandos Atestat

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane we Francji

Oceny z matury - Baccalauréat

Liczba punktów

20

100

19

94

18

87

17

80

16

74

15

67

14

60

13

54

12

46

11

40

10

33

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Wielkiej Brytanii

Ocena na AS-Levels

(poziom podstawowy)

Liczba punktów (poziom

podstawowy)

Ocena na A-Levels

(poziom rozszerzony)

Liczba punktów (poziom

rozszerzony)

A

100

A*

100

B

80

A

83

C

60

B

67

D

40

C

50

E

20

D

33

-

-

E

20

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w USA

Ocena z matury High School Diploma

(poziom podstawowy)

Liczba punktów (poziom podstawowy)

Liczba punktów (R)

z egzaminu SAT/ACT/AP

(poziom rozszerzony)

A plus

100

 

 

 

 

 

R = wynik zależy od zdawanego egzaminu oraz zastosowanej skali ocen

A

94

A minus

88

B plus

83

B

77

B minus

71

C plus

65

C

60

C minus

54

D plus

48

D

42

D minus

38

F

0

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Grecji (wydawane przez szkoły)

Grecja

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa

Skala liczbowa

Skala słowna

Skala

procentowa

18.00 – 20.00

6

Ἀριστα

(celujący)

100%

16.00 – 17.99

5

Πολύ καλός

(bardzo dobry)

80%

13.00 – 15.99

4

καλός

(dobry)

75%

10.00 – 12.99

3

Πέρασε

(zaliczony)

50%

0.00 – 9.99

1

ανεπαρκής

(niewystarczający)

0%

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Irlandii

do roku 2018

od roku 2018

do roku 2018

od roku 2018

Ocena na Ardteist Ordinary (poziom

podstawowy)

Liczba punktów (poziom podstawowy)

Ocena na Ardteist Ordinary (poziom

podstawowy)

Ocena na Ardteist Ordinary (poziom

podstawowy)

Ocena na Ardteist Higher (poziom

rozszerzony)

Liczba punktów (poziom rozszerzony)

Ocena na Ardteist Higher (poziom

rozszerzony)

Liczba punktów (poziom rozszerzony)

A1

100

O1

100

A1

100

H1

100

A2

89

O2

89

A2

89

H2

89

B1

84

O3

79

B1

84

H3

79

B2

79

O4

69

B2

79

H4

69

B3

74

O5

59

B3

74

H5

59

C1

69

O6

49

C1

69

H6

49

C2

64

O7

39

C2

64

H7

39

C3

59

O8

0

C3

59

H8

0

D1

54

-

-

D1

54

-

-

D2

49

-

-

D2

49

-

-

D3

44

-

-

D3

44

-

-

E

39

-

-

E

39

-

-

F

24

-

-

F

24

-

-

NG

0

-

-

NG

0

-

-

Świadectwo dojrzałości/maturalne uzyskane w Norwegii

Norwegia

Przelicznik na skalę polską

Skala liczbowa (1-6)

Skala liczbowa

Skala procentowa

1

6

100%

2

5

80%

3

4

75%

4

3

50%

5

2

30%

6

1

0%

*W przypadku innej skali ocen lub kraju nie objętego Załącznikiem, UKR będzie indywidualnie przeliczać uzyskane przez kandydata wyniki na świadectwie maturalnym na punkty kwalifikacyjne.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)