Ogólne zasady rekrutacji na rok 2024/2025

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała Nr 60/2022/2023 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2024/2025.

Na podstawie art. 70 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)

Senat uchwala, co następuje:

§ 1

Ogólne zasady

 1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Przyjęcie kandydata na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów z chwilą złożenia ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 3

 3. Przyjęcie na studia cudzoziemca następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący komisji.

 5. Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego określa załącznik nr 1.

 6. Odrębne zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa załącznik nr 2.

 7. Kandydat na studia ma prawo odwołania się od decyzji KR o nieprzyjęciu na studia do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 8. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie uwzględnia się:

  1. wynik z egzaminu maturalnego/dojrzałości („nowa matura”, „stara matura” , matura międzynarodowa IB)

  1. wynik z egzaminu wstępnego,

  2. wynik z egzaminu praktycznego,

  3. rozmowę kompetencyjną,

  4. średnią ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości („stara matura” ,”nowa matura”, matura międzynarodowa IB),

  1. średnią ocen z zagranicznego świadectwa spełniającego wymogi określone w ust. 11 pkt 1-5 (szczegółowe zasady w załączniku nr 2)

 9. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia uwzględnia się:

  1. ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,

  2. średnią ocen z toku studiów pierwszego stopnia,

  3. egzamin wstępny,

  4. rozmowę kompetencyjną.

 10. Rekrutacja na studia odbywa się na kierunki studiów w ramach planowanej liczby miejsc ustalonej przez Senat UKW. O uruchomieniu proponowanych modułów decyduje większość studentów na podstawie regulacji wewnętrznych.

 11. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie niezbędne jest:

  1. kserokopia świadectwa dojrzałości albo kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. kserokopia świadectwa dojrzałości i kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. kserokopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. kserokopia świadectwa lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  5. kserokopia świadectwa i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  6. kserokopia świadectwa lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  7. kserokopia świadectwa lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015r.

 12. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 13. Kandydat, który nie zdał egzaminu wstępnego nie może być przyjęty na studia.

 14. O kolejności przyjęcia kandydatów na I rok studiów decyduje pozycja na liście rankingowej.

 15. Ustala się wspólną listę rankingową dla:

  1. obywateli polskich i cudzoziemców

  2. kandydatów w stosunku do których uwzględnia się wynik lub średnią ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości („nowa matura”, „stara matura”, matura międzynarodowa IB) lub wynik z egzaminu wstępnego.

 16. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów decyzję o wprowadzeniu dodatkowego kryterium przy ustalaniu listy rankingowej podejmie Rektor.

 17. Decyzję o zwiększeniu do 10% liczby miejsc w przypadku przyjęcia kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach planowanej liczby miejsc podejmuje KR.

 18. W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów na dany kierunek, stopień i formę studiów decyzję o uruchomieniu studiów podejmie Rektor. Na wniosek KR, Rektor może podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowej lub przedłużonej rekrutacji.

 19. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów nie przekracza 110 % planowanej liczby miejsc odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując wszystkich zgłoszonych na I rok studiów. Istnieje możliwość przyjęcia innych osób na ten kierunek w terminie późniejszym, w ramach dopełnienia planowanej liczby miejsc. Przepisu tego nie stosuje się do kierunku filologia (obca) dla kandydatów, których obowiązywał egzamin wstępny oraz kierunków, na które obowiązują egzaminy praktyczne.

 20. Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą dla osób, które:

  1. ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 21. Do postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite magisterskie nie może przystąpić osoba, posiadająca status studenta na tym kierunku, poziomie i profilu.

 22. Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów. W przypadku nieuruchomienia formy studiów na którą kandydat się rejestrował, możliwe jest złożenie wniosku do Rektora o zmianę formy studiów w terminie 4 dni od zakończenia rejestracji na dany kierunek. Zmiana formy studiów możliwa jest pod warunkiem spełnienia wymogów rekrutacyjnych.

§ 2

KOMISJE REKRUTACYJNE

 1. Rektor powołuje Komisje Rekrutacyjne (KR) do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

 2. Do zadań KR należy w szczególności:

  1. przygotowanie egzaminów wstępnych,

  2. pomoc w przeprowadzaniu egzaminów wstępnych,

  3. sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego (dla całego kierunku studiów), list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów.

Listy sporządzane są bez skreśleń, poprawek i dopisków.

Zmiany i skreślenia w protokołach wymagają uzasadnienia i potwierdzane są podpisem przewodniczącego KR.

  1. zawiadamianie na bieżąco kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z art. 72 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

  2. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia w ramach planowanej liczby miejsc przy uwzględnieniu następujących zasad:

   1. w pierwszej kolejności laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego wg zgłoszeń (do 20% planowanej liczby miejsc określonej dla kierunku),

   2. pozostali kandydaci w kolejności określonej sumą punktów według zasad ustalonych w załącznikach nr 1,

1) Zawiadamianie kandydatów o przyjęciu w drodze wpisu na listę studentów albo o nieprzyjęciu w drodze decyzji na studia z potwierdzeniem odbioru (decyzję przechowuje się w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich w celu archiwizacji).

 1. Przewodniczącymi KR mogą być nauczyciele akademiccy. W skład KR mogą wchodzić pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

 2. Przewodniczącym KR udziela się kompetencji do powoływania komisji egzaminacyjnych,

 3. Przewodniczącym KR udziela się kompetencji do dostosowywania, w porozumieniu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UKW, postępowania kwalifikacyjnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, którym niepełnosprawność utrudnia uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym przewidzianym w szczegółowej uchwale rekrutacyjnej UKW.

 4. Komisje Rekrutacyjne nie mogą zmieniać zasad postępowania kwalifikacyjnego uchwalonych przez Senat UKW.

§ 3

Postępowanie kwalifikacyjne

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie uwzględnia się średnią ocen z części pisemnej egzaminu dojrzałości/maturalnego przy czym wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Stosuje się następujące szczegółowe zasady:

  1. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości tzw. „starej matury”

   1. liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z części pisemnej egzaminu dojrzałości. Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

 

„STARA MATURA”

skala ocen 1-6

skala ocen stosowana od 1 września 1990 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 1990 r. (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz. 35)

skala ocen 2-5

ocena

Liczba przyznanych punktów

ocena

Liczba przyznanych

punktów

6

100

5

100

5

83

4

75

4

65

3

50

3

48

-

-

2

30

-

-

 

   1. wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

  1. Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”

   1. liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów z części pisemnej na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy zdawany na poziomie obowiązkowym i od 1 do 3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2010 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka.

   2. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).

   3. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej arytmetycznej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

   4. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

3. Kandydaci posiadający Dyplom Międzynarodowej Matury (IB) liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

 

MIĘDZYNARODOWA

POZIOM NIŻSZY (SL)

MATURA MIĘDZYNARODOWA

POZIOM WYŻSZY (HL)

 

 

WYNIK NA DYPLOMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

 

LICZBA

PRZYZNANYCH PUNKTÓW

 

WYNIK NA DYPLOMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

 

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

7

80

7

100

6

71

6

86

5

61

5

72

4

52

4

58

3

43

3

44

2

33

2

30

1

24

-

-

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek logopedia studia pierwszego stopnia - stosuje się konkurs ocen z egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego wg zasad podanych w pkt. 2 oraz przeprowadza egzamin praktyczny, który jest sprawdzeniem umiejętności niesprawdzonych w trybie egzaminu maturalnego i egzaminu dojrzałości.

 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przeprowadza się egzamin praktyczny, który jest sprawdzeniem umiejętności niesprawdzonych w trybie egzaminu maturalnego i egzaminu dojrzałości.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady: jeżeli: o przyjęciu decyduje w pierwszej kolejności ocena na dyplomie, a drugiej średnia ocen z toku studiów:

(ocena+ ś𝑟𝑒𝑑𝑛i𝑎 )x 100

Wynik=

10

11

§ 4

Egzaminy wstępne

 1. Do przeprowadzania egzaminów wstępnych uprawnieni są wyłącznie nauczyciele akademiccy UKW.

 2. Egzamin pisemny jest anonimowy poprzez zakodowanie imienia i nazwiska kandydata.

 3. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z przedmiotów egzaminacyjnych.

 4. Na wniosek kandydata złożony do Przewodniczącego KR egzaminacyjna praca pisemna jest udostępniana do wglądu w obecności przewodniczącego, członka komisji w terminie trzech dni od daty ogłoszenia listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia.

§ 5

Laureaci finaliści olimpiad

1.Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów przedmiotowych przyjmowani są na studia bez egzaminów wstępnych lub zwolnieni są z egzaminu wstępnego z danego przedmiotu, zgodnie z Uchwałą Senatu w sprawie przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów.

Każdy dyplom laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej może zostać uwzględniony w wyniku kwalifikacyjnym w rekrutacji tylko na jeden kierunek studiów (wybrany przez kandydata).

§ 6

Rejestracja i uzupełnienie dokumentacji

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien:

  1. dokonać rejestracji na stronie: www.irka.ukw.edu.pl,

  1. dokonać opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na I rok studiów na indywidualne konto kandydata.

  2. zamknąć etap rejestracji poprzez wpisanie wyników z egzaminu maturalnego, tzw. „nowej matury”, wyników uzyskanych na dyplomie Międzynarodowej Matury (IB), wyników z egzaminu dojrzałości lub innych wskazanych w ankiecie. Kandydat wpisuje również dane dotyczące ukończonej szkoły średniej, świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią lub świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz dyplomu IB (International Baccalaureat).

 1. Opłata pobierana od osób ubiegających się o przyjęcie na studia obowiązuje na każdy kierunek studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) oddzielnie.

 2. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł, z tym że w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych – opłata wynosi 150 zł;

 3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki, nieprzyjęcia na studia lub błędnej rejestracji.

 4. Uniwersytet umożliwi kandydatom dostęp do komputerów, z których można będzie dokonać rejestracji na studia.

 5. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie rejestracji z powodu awarii sieci internetowej. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Uczelnią.

 6. Konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia formularzy internetowych oraz podania nieprawdziwych lub błędnych danych ponosi kandydat.

 7. Zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów są dostępne na stronie: www.irka.ukw.edu.pl .

 8. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (I i II stopień, jednolite studia magisterskie) powinien złożyć w Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

  1. deklarację o podjęciu studiów – wzór deklaracji dostępny na stronie www.irka.ukw.edu.pl (niezłożenie przez kandydata deklaracji w wyznaczonym przez Uczelnię terminie oznaczać będzie rezygnację ze studiów),

  2. ankietę osobową zawierającą zdjęcie kandydata, imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo

  3. kolorową fotografię cyfrową w postaci pliku o rozszerzeniu JPG i wymiarach 400x500 pikseli (fotografie kandydat wprowadza do systemu rekrutacyjnego z poziomu swojego konta kandydata),

  4. dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką,

  5. dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 11 pkt 1-7 - w przypadku aplikowania na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.

  6. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów, uprawniający do kontynuacji kształcenia w państwie jego wydania, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania – w przypadku aplikowania na studia II stopnia (odpis lub kopie poświadczoną przez pracownika uczelni

 9. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów składa w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich do dnia zakończenia rejestracji dokumenty uzasadniające szczególne uprawnienia:

 • oryginał zaświadczenia Komitetu Głównego olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, konkursu przedmiotowego,

 • zaświadczenie o posiadaniu aktualnej mistrzowskiej klasy sportowej, I klasy sportowej, II klasy sportowej i młodzieżowej klasy sportowej

 • zaświadczenie potwierdzające uprawnienia instruktora sportu i pracy w charakterze nauczyciela

 1. Po zakwalifikowaniu na I rok studiów kandydaci na kierunki, na które zostały określone czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w terminie do 15 września 2024 r. zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez upoważnionego lekarza na podstawie skierowania na badania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych. Skierowania przesyłane są kandydatom.

§ 7

Terminy rejestracji

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Stacjonarne jednolite studia magisterskie Stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Termin

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej

10 czerwca

 • Zakończenie rejestracji internetowej

 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 15 lipca, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

15 lipca

 • Egzaminy wstępne

16-17 lipca

 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

18 lipca

 

 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia

WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 23 lipca 2024,

do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.

 

 

 

22-23 lipca

 

 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

 

25 lipca

 

 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

31 lipca

 

 • Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia

 

sierpień

 

 • rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

 

4 września

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne drugiego stopnia Niestacjonarne jednolite studia magisterskie Dodatkowe nabory na studia

Etap rekrutacji

Termin

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej

10 czerwca

 • Zakończenie rejestracji internetowej

 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 17 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

17 września

 • Egzaminy wstępne

18 września

 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

19 września

 

 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia

WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 24 września 2024, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.

Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.

 

 

 

23-24 września

 

 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

 

26 września

 

 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

30 września

 

 • rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

 

14 październik

WAŻNE: UKW zastrzega sobie prawo do zmiany podanych terminów.

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

DODATKOWE NABORY NA STUDIA:

Niestacjonarne pierwszego stopnia Niestacjonarne drugiego stopnia Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

Etap rekrutacji

Termin

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej

17 września

 • Zakończenie rejestracji internetowej

 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 23 września do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

23 września

 • Egzaminy wstępne

24 września

 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

25 września

 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia

WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 28 września 2024, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.

Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.

 

 

27 września

 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

30 września

 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

14 październik

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Studia stacjonarne drugiego stopnia Studia niestacjonarne drugiego stopnia Inżynieria Techniczno- Informatyczna Inżynieria Materiałowa

Etap rekrutacji

Termin

 • Rozpoczęcie rejestracji internetowej

3 lutego

 • Zakończenie rejestracji internetowej

 • Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 12 lutego do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

12 lutego

 • Egzaminy wstępne

14 lutego

 • Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

14 lutego

 

 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia

WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 17 lutego 2025, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym.

Dokumenty przesłane po terminie trafią do Komisji Odwoławczej.

 

 

 

17 lutego

 

 • Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

 

17 lutego

 

 • Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

28 lutego

 

§ 8

  1. Studia niestacjonarne są odpłatne.

  2. Szczegółowe zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne określa odrębna uchwała.

Zgodność z protokołem stwierdzam Przewodniczący Senatu UKW Rektor

mgr Iwona Staszewska prof. dr hab. Jacek Woźny
 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)