Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 70 ust. 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742)

uchwala się, co następuje:

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej „Uniwersytetem”.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

 1. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie albo drugiego stopnia;

 2. liczbie miejsc – należy przez to rozumieć liczbę osób, która może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów danego kierunku w ramach określonego poziomu i formy studiów;

 3. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” – należy przez to rozumieć dokument wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin maturalny;

 4. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” – należy przez to rozumieć dokument wydany przez szkołę ponadpodstawową osobie, która zdała egzamin dojrzałości;

 5. zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć dokument wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, osobom, które posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości, i które przystąpiły do egzaminu maturalnego;

 6. dyplomie IB (International Baccalaureat)  należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej, wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 7. dyplomie EB (European Baccalaureat) – należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Europejskiej, wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich;

 8. świadectwie uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania i uznany za dokument potwierdzający wykształcenie średnie, który daje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce;

 9. Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej systemem IRK) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

 10. indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera Internetowej Rejestracji Kandydatów, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego);

 11. postępowaniu rekrutacyjnym należy przez to rozumieć postępowanie związane z ubieganiem się o przyjęcie na studia.

§ 3

 1. Szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów, w szczególności przedmioty będące podstawą kwalifikacji, sposób przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia końcowego wyniku tego postępowania określają dla:

  1. Wydziału Chemii – załącznik nr 1;

  2. Wydziału Farmaceutycznego – załącznik nr 2;

  3. Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych – załącznik nr 3;

  4. Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej – załącznik nr 4;

  5. Wydziału Humanistycznego – załącznik nr 5;

  6. Wydziału Lekarskiego – załącznik nr 6;

  7. Wydziału Matematyki i Informatyki – załącznik nr 7;

  8. Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych  załącznik nr 8;

  9. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – załącznik nr 9;

  10. Wydziału Nauk Historycznych – załącznik nr 10;

  11. Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie  załącznik nr 11;

  12. Wydziału Nauk o Zdrowiu – załącznik nr 12;

  13. Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – załącznik nr 13;

  14. Wydziału Prawa i Administracji – załącznik nr 14;

  15. Wydziału Sztuk Pięknych – załącznik nr 15;

  16. Wydziału Teologicznego – załącznik nr 16.

§ 4

 1. Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru letniego ustala się na dzień 3 czerwca 2024 r., a termin jej zakończenia na dzień 30 września 2024 r.

 2. Termin rozpoczęcia rekrutacji w ramach naboru śródrocznego ustala się na dzień 13 stycznia 2025 r., a termin jej zakończenia na dzień 14 lutego 2025 r.

§ 5

 1. Rektor, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2024 r., określi w drodze zarządzenia:

  1. liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem poziomu i formy studiów, z wyjątkiem kierunku lekarskiego (art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742);

  2. szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem poziomu i formy studiów w ramach naboru letniego

  3. wykaz dokumentów wymaganych do przyjęcia.

 1. Rektor, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., określi w drodze zarządzenia szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki studiów w ramach naboru śródrocznego.

Rozdział 2

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, powołana przez rektora.

 2. Egzaminy wstępne przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez właściwego dziekana i zatwierdzone przez rektora.

§ 7

Nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytecie sprawuje rektor.

Rozdział 3 Postępowanie rekrutacyjne

§ 8

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z poniższych dokumentów:

  1. polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”;

  2. dyplom IB (International Baccalaureat);

  3. dyplom EB (European Baccalaureat);

  4. świadectwo uzyskane za granicą.

 2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny).

§ 9

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących etapów:

  1. rejestracji kandydatów na studia;

  2. postępowania kwalifikacyjnego;

  3. ustalenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;

  4. składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia;

  5. wpisania na listę studentów bądź wydania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

Rozdział 4

Rejestracja kandydatów na studia

§ 10

 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.umk.pl, obsługiwanej przez system IRK.

 2. Kandydat powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające zarejestrowanie się na studia z dowolnego komputera podłączonego do internetu w terminach określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 3. Uniwersytet zapewnia kandydatom także dostęp do stanowisk komputerowych w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminach, o których mowa w ust. 2.

§ 11

Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości rejestracji lub dokonania zmian spowodowany awariami sieci internetowej niezależnymi od Uniwersytetu lub przeciążeniem serwerów Uniwersytetu. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 12

W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:

  1. założyć indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK,

  2. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,

  3. wprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w § 16-18 i § 20-21 dane niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym,

  4. dokonać wyboru kierunku studiów,

  5. wnieść, w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK, w wysokości naliczonej przez system IRK.

§ 13

Indywidualne konto rekrutacyjne kandydata służy do:

 1. wprowadzania danych osobowych niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym, w szczególności danych, które są podstawą kwalifikacji na studia;

 2. dokonania wyboru kierunków studiów;

 3. przekazywania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego:

  1. wyników postępowania na tych etapach,

  2. terminu i miejsca składania dokumentów,

  3. wpisania na listę studentów lub nieprzyjęcia na studia,

  4. innych wiadomości.

§ 14

 1. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 2. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do indywidualnego konta rekrutacyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za nieupoważnione zmiany danych w systemie IRK autoryzowane hasłem dostępu kandydata.

§ 15

 1. Indywidualne konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

 2. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego indywidualnym koncie rekrutacyjnym.

§ 16

 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” w latach 2006-2024, który w deklaracji zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i postępowaniem rekrutacyjnym na studia, zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym oraz ich poziomy.

 2. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”, który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2002 albo 2005 zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, ich poziomy i wpisuje wyniki egzaminów z tych przedmiotów zgodnie z zapisami na świadectwie.

§ 17

 1. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” wprowadza wyniki egzaminu dojrzałości, zgodnie z zapisami na świadectwie.

 2. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego w szkole średniej, który w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i postępowaniem rekrutacyjnym na studia, zaznacza wszystkie przedmioty i poziomy zdawane na egzaminie maturalnym.

 3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury”, przystępujący do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w szkole średniej, który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, ich poziomy i wprowadza wyniki tego egzaminu zgodnie z otrzymanym zaświadczeniem.

§ 18

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

 

MATURA IB

NOWA

MATURA

MATURA

IB

NOWA MATURA

Poziom SL

(Standard level)

Poziom podstawowy

Poziom HL

(Higher level)

Poziom rozszerzony

7

100%

7

100%

6

89%

6

90%

5

75%

5

80%

4

65%

4

70%

3

55%

3

60%

2

45%

2

50%

1

35%

1

40%

 1. Kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminu maturalnego stosuje przeliczenie  wynik egzaminu (zgodnie ze skalą 1-10) x 10 (do 100 punktów).

 2. Kandydat legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat legitymujący się dyplomem EB (European Baccalaureat), który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB

MATURA EB

NOWA MATURA

Poziom HL

Poziom rozszerzony

Poziom podstawowy

7

8,00-10,00

100%

6

7,00-7,95

90%

5

6,00-6,95

80%

4

5,00-5,95

70%

3

4,00-4,95

60%

2

3,00-3,95

50%

1

1,00-2,95

40%

 

 1. W przypadku języków obcych na dyplomie IB (International Baccalaureat) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.

 2. W przypadku języków obcych na dyplomie EB (European Baccalaureat) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 lub L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 lub L3, a za poziom dwujęzyczny  L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 3. W przypadku innych przedmiotów na dyplomie EB (European Baccalaureat): za poziom podstawowy uznaje się 2 lub 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 lub 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).

§ 19

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązany jest dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo nie później niż do ostatniego dnia rejestracji. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przelicza wyniki matury zagranicznej na punkty w skali 0-100 i wprowadza je do systemu IRK.

§ 20

 1. Kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym będzie korzystał z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad lub laureatów konkursów musi potwierdzić swoje uprawnienia tj. dołączyć w systemie IRK, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, skan zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu. Liczbę punktów do systemu IRK wprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym będzie korzystał z osiągnięć sportowych musi potwierdzić swoje osiągnięcia tj. dołączyć w systemie IRK, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, skan zaświadczenia wydanego przez polski związek sportowy określającego rodzaj klasy sportowej oraz osiągnięcia sportowe będące podstawą ich przyznania. Liczbę punktów do systemu IRK wprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

§ 21

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów oraz, jeśli jest to wymagane w szczegółowych zasadach postępowania kwalifikacyjnego określonych w załącznikach do niniejszej uchwały, dodatkowo: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, ocenę z egzaminu dyplomowego oraz ocenę pracy dyplomowej.

 2. Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

 

Ocena

Punkty za ocenę

bardzo dobry (5)

100

dobry + (4+)

85

dobry (4)

70

dostateczny + (3+)

55

dostateczny (3)

40

 

Przy rozszerzonej skali ocen stosowanej w innych uczelniach ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

§ 22

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunki artystyczne może zarejestrować się tylko na jeden z kierunków, dla których rejestracja kończy się w tym samym terminie. Terminy rejestracji określa harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

§ 23

Kandydat na studia stacjonarne, który zarejestrował się na więcej niż jeden kierunek studiów zobowiązany jest określić priorytety  uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności, odrębnie, w ramach rejestracji:

  1. na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, oraz

  2. na studia drugiego stopnia.

§ 24

Kandydat, który zgodnie ze szczegółowymi warunkami postępowania kwalifikacyjnego określonymi w załącznikach do niniejszej uchwały będzie kwalifikowany na podstawie:

 1. konkursu świadectw dojrzałości  zaznacza w systemie IRK przedmioty egzaminu maturalnego (egzaminu dojrzałości);

 2. wyników egzaminów wstępnych  zaznacza wybrane egzaminy.

§ 25

 1. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne za każde studia, na które dokonał rejestracji w systemie IRK, z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. Zaleca się dokonywanie przelewów w systemach gwarantujących jak najszybszy przepływ środków.

 3. Kandydat wnosi opłatę nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na dane studia (liczy się data zaksięgowania opłaty na koncie bankowym Uniwersytetu).

 4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Uniwersytetu, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie dokonanej wpłaty. Kandydat, który przystępuje do egzaminu wstępnego powinien okazać komisji egzaminacyjnej dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 5. Z opłaty za postępowanie rekrutacyjne zwolniony jest kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.

§ 26

 1. Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydatowi przysługuje zwrot części lub całości wniesionej opłaty w przypadku:

  1. dokonania nieważnej rejestracji (braku wymaganych danych lub zbyt późnego wniesienia opłaty),

  2. zarejestrowania się na mniej kierunków niż wynika to z sumy opłat rekrutacyjnych wniesionych na konto Uniwersytetu,

  3. nieuruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów,

  4. nieuruchomienia studiów z powodu zbyt małej liczby przyjętych.

 3. Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata złożony nie później niż do dnia 30 listopada 2024 r. – nabór letni oraz do dnia 31 marca 2025 r. – nabór śródroczny.

Rozdział 5 Postępowanie kwalifikacyjne

§ 27

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która zarejestrowała się w systemie IRK tj. założyła indywidualne konto rekrutacyjne, wprowadziła wszystkie niezbędne dane, dokonała wyboru kierunku lub kierunków studiów i uiściła opłatę rekrutacyjną, z zastrzeżeniem § 25 ust. 5.

§ 28

 1. Elementami postępowania kwalifikacyjnego mogą być: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny (pisemny, praktyczny), kwalifikacja prac plastycznych, portfolio, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, konkurs ocen ze studiów, konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, złożenie wymaganych dokumentów.

 2. Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne kierunki studiów może składać się z jednego lub więcej elementów określonych w ust. 1.

§ 29

 1. Egzamin pisemny jest anonimowy.

 2. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego w systemie IRK. Z prawa tego kandydat może skorzystać wyłącznie osobiście i w obecności przedstawiciela komisji egzaminacyjnej w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

§ 30

 1. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może na wniosek osoby niepełnosprawnej, zastosować inny niż ustalony tryb postępowania, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

 2. Wniosek o dostosowanie trybu postępowania kwalifikacyjnego do rodzaju niepełnosprawności kandydat składa do przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie później jednak niż do ostatniego dnia rejestracji.

§ 31

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury” kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego chyba, że szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego określone w załącznikach do uchwały stanowią inaczej, przy czym:

  1. w przypadku kandydatów z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać na jednym poziomie – traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym;

  2. w przypadku kandydatów klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego przelicza się zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli:

 

Wynik uzyskany na maturze

dwujęzycznej z języka obcego

Sposób przeliczenia

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

30-90 %

100%

do uzyskanego wyniku dodaje się

10 %

powyżej 90 %

100 %

§ 32

Kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu dojrzałości chyba, że szczegółowe warunki postępowania kwalifikacyjnego określone w załącznikach do uchwały stanowią inaczej. Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

 

Ocena (skala 1-6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2-5)

Punkty za ocenę

celująca (6)

100

 

 

bardzo dobra (5)

90

bardzo dobra (5)

100

dobra (4)

70

dobra (4)

75

dostateczna (3)

50

dostateczna (3)

40

dopuszczająca (2)

30

 

 

§ 33

Kandydaci legitymujący się dyplomem IB (International Baccalaureat) lub dyplomem EB (European Baccalaureat) kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „nowej matury”.

§ 34

Kandydaci legitymujący się świadectwem uzyskanym za granicą kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. „starej matury” chyba, że szczegółowe warunki stanowią inaczej.

§ 35

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów oraz kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe kwalifikowani są zgodnie z przepisami uchwały Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie określenia zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich i kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe.

§ 36

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kwalifikowani są zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi dla poszczególnych kierunków studiów zawartymi w załącznikach do uchwały.

§ 37

Przepisy § 31-34 i § 36 nie mają zastosowania do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na których podstawą kwalifikacji jest złożenie wymaganych dokumentów.

§ 38

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczane są zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych kierunków, poziomów oraz form studiów.

Rozdział 6

Ustalenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia

§ 39

 1. Na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek, poziom i formę studiów Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.

 2. Na podstawie listy rankingowej, w ramach ustalonej dla danego kierunku liczby miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna tworzy listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. W Collegium Medicum i na kierunek weterynaria, w ramach listy rankingowej, oprócz listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia dodatkowo tworzy się listę rezerwową.

§ 40

 1. Kandydat na studia stacjonarne może być zakwalifikowany do przyjęcia tylko na jeden kierunek studiów w ramach:

  1. studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

  2. studiów drugiego stopnia.

 2. Przy podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu Uczelniana Komisja Rekrutacyjna uwzględnia priorytety określone przez kandydata.

 3. Kandydat, który zarejestrował się na kilka kierunków studiów i został zakwalifikowany na kierunek o wyższym priorytecie, nie jest kwalifikowany na kierunki o priorytecie niższym.

§ 41

Kandydat na studia niestacjonarne może być zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów, jeżeli dokonał rejestracji na więcej kierunków i spełnił wymagania kwalifikacyjne.

§ 42

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, w tym informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia lub o wpisaniu na listę rezerwową w Collegium Medicum lub na kierunek weterynaria, zamieszczane są na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata w terminach określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział 7 Składanie dokumentów

§ 43

 1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne na Uniwersytecie i niestacjonarne prowadzone w Collegium Medicum w ramach naboru letniego zobowiązany jest do złożenia, w określonym terminie, wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest podstawą nieprzyjęcia na studia.

 2. Osoba, która zapisała się na więcej niż jeden kierunek studiów stacjonarnych i została zakwalifikowana do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, składa wymagane dokumenty, aby uczestniczyć w kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem ust. 4. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z rekrutacji na wszystkie kierunki.

 3. Kandydat znajdujący się na liście rezerwowej na kierunki prowadzone w Collegium Medicum lub na kierunek weterynaria zobowiązany jest do złożenia w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest podstawą nieprzyjęcia na kierunek, na który kandydat został wpisany na listę rezerwową

 4. Od dnia 1 września osoba, która zapisała się na więcej niż jeden kierunek studiów stacjonarnych i została wpisana na listę studentów na kierunek o niższym priorytecie, lecz ostatecznie chce brać udział jedynie w rekrutacji na kierunki o wyższym priorytecie, może zrezygnować z przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie przesyłając oświadczenie o rezygnacji w systemie IRK, nie tracąc możliwości oczekiwania na kierunki o wyższym priorytecie.

§ 44

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w ramach naboru śródrocznego lub na studia niestacjonarne w części toruńskiej w ramach naboru letniego zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów nie później niż do ostatniego dnia rejestracji. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest podstawą nieprzyjęcia na studia.

Rozdział 8 Przyjęcia na studia

§ 45

 1. Przyjęcia kandydatów na studia następują w kolejności uzyskanych wyników, po złożeniu wymaganych dokumentów, w ramach liczby miejsc ustalonej dla danego kierunku.

 2. Przyjęcia na studia następują w drodze wpisu na listę studentów, którego dokonuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję podpisuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 3. Jeżeli kandydaci przyjęci w trybie określonym w ust. 1 nie wypełnią liczby miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje do przyjęcia kolejnych kandydatów z listy rankingowej zgodnie z harmonogramem rekrutacji, natomiast w Collegium Medicum i na kierunek weterynaria kandydaci przyjmowani są z listy rezerwowej aż do wypełnienia liczby miejsc.

§ 46

Kandydat na studia niestacjonarne może być przyjęty na wszystkie kierunki studiów, na które się zarejestrował i spełnił wymagania kwalifikacyjne.

§ 47

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zamieszczane są na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata w terminach określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział 9

Odwołania od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

§ 48

 1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora.

 2. Kandydat składa odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 3. Odwołania opiniuje Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK.

Rozdział 10 Przepisy końcowe

§ 49

 1. Na kierunkach, na których liczba miejsc nie zostanie wypełniona, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

 2. Rekrutacja uzupełniająca może być przeprowadzona także dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie na danym kierunku studiów, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 50

Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów z powodu:

 1. zbyt małej liczby kandydatów,

 2. zbyt małej liczby przyjętych.

§ 51

Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły zbiorcze oddzielnie dla każdego kierunku, poziomu i formy studiów oraz protokoły indywidualne. Protokoły zbiorcze podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji, a protokoły indywidualne przewodniczący Komisji.

§ 52

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwalą decyzje podejmuje rektor.

 2. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Uniwersytetu.

§ 53

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2023 r.

Przewodniczący Senatu

prof. dr hab. Andrzej Sokala R e k t o r

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komentarze (0)