Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ×

ul. Gagarina 11,

87-100 Toruń,

tel.: +48 56 611 40 10

http://www.umk.pl/

Kierunki studiów - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filmy ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma granicy wieku, która ograniczałaby możliwość podjęcia studiów na UMK. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

  wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
  jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wydane przez lekarza medycyny pracy - dotyczy kandydatów na kierunek weterynaria.

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty należy dostarczyć do komisji rekrutacyjnej osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich (z upoważnieniem bez konieczności potwierdzenia notarialnego):
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
AULA UMK


Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Jeżeli nie ma możliwości osobistego dostarczenia dokumentów, można je dostarczyć:
1. za pośrednictwem osób trzecich, które powinny mieć upoważnienie (nie ma konieczności dostarczania upoważnienia notarialnego),
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera - liczy się data dostarczenia dokumentów na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Żadne dokumenty nie muszą być poświadczane notarialnie, ponieważ należy złożyć dokumenty oryginalne.
Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów:
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia stacjonarne oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone w Toruniu, składają następujące dokumenty:

  wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury”, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
  jedną aktualną, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografię w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK,
  orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania wydane przez lekarza medycyny pracy - dotyczy kandydatów na kierunek weterynaria.

UWAGA

W przypadku, gdy świadectwo dojrzałości zostało wydane za granicą, kandydat składa poświadczoną przez UMK kserokopię uwierzytelnionego lub opatrzonego apostille oryginału dokumentu, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo oraz jego przysięgłe tłumaczenie na język polski – oryginał dokumentu do wglądu.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, wystarczy upoważnienie odręczne. Nie musi być notarialne.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie ma list rezerwowych. W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji osoby, którym zostanie zapronowane przyjęcie na studia, znajda taka informację na swoim koncie w IRK. Mają kilka dni na dostarczenie dokumentów. Jeżeli po zakończeniu przyjmowania dokumentów zostaną wolne miejsca na danym kierunku, komisja proponuje przyjęcie kolejnym osobom z listy. Taka procedura odbywa się trzykrotnie.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki maturalne z Krajowego Rejestru Ewidencji Matur są pobierane jedynie w przypadku tych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na ich pobranie (zgodę taką wyraża się w trakcie matury). W przeciwnym wypadku KREM nie zezwala na pobranie tych wyników i nalezy je wpisać samodzielnie.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie, w procesie rekrutacji na studia brana jest tylko pod uwagę część pisemna matury.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Szczegółowe zasady rekrutacji dla laureatów i finalistów olimpiad znajdują się na stronie https://www.umk.pl/kandydaci/olimpijczycy/

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Ustalenie progu punktowego, a tym samym liczby osób, które zostaną zakwalifikowane do przyjęcia, odbywa się w taki sposób, że na daną liczbę miejsc (np. 100) przyjęcie proponuje się nieco większej liczbie osób (np. 115) i liczba punktów uzyskanych przez ostatnią osobę spośród tych 115 stanowi próg punktowy, który trzeba uzyskać, aby zostać zakwalifikowanym do przyjęcia na studia.

Limity przyjęć dla kierunków prowadzonych w Collegium Medicum ustala Minister Zdrowia. Na studia może zostać przyjęta tylko liczba osób zgodna z tym limitem. Jeżeli listę zamyka więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, wszystkie osoby z tą samą liczbą punktów zostają przyjęte (lub nieprzyjęte) tak, aby wypełnienie było jak najbliższe ustalonego przez Ministra Zdrowia limitu.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja o tym, że kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia znajdzie się na jego indywidualnym koncie w IRK: część Moje kierunki studiów - zakładka: wyniki rekrutacji.

Jeżeli kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na studia na dany kierunek, pod nazwą tego kierunku i punktacją, jaką kandydat uzyskał, pojawi się napis (w kolorze zielonym): Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany

Jeżeli taki napis się nie pojawił, to kandydat nie został zakwalifikowany i bierze udział w kolejnych turach kwalifikacji (udział ten jest automatyczny, nie trzeba podejmować żadnych kroków w celu jego uaktywnienia / potwierdzenia / "podtrzymania chęci brania dalszego udziału w rekrutacji").

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, decydują wyniki z matury.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia stacjonarne w Toruniu jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń). Dopiero po spełnieniu tego warunku zostanie przyjęty na studia - wówczas na jego indywidualnym koncie w IRK pojawi się informacja w kolorze zielonym (część Moje kierunki studiów - zakładka: wyniki rekrutacji; pod napisem: Decyzja kwalifikacyjna: kandydat zakwalifikowany) Decyzja dotycząca przyjęcia na studia: kandydat został przyjęty na studia.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Collegium Medicum w Bydgoszczy będzie przyjmowała dokumenty przy ul. Jagiellońskiej 13-15.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Jeżeli kandydat uzupełnił wszystkie dane w systemie IRK oraz uiścić opłatę rekrutacyjną, to jest to podstawa do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna może być wpłacona w dowolny sposób (przelewem internetowym, wpłatą w banku lub wpłatą na poczcie). Najważniejsze jest, aby wpłynęła na właściwy numer konta - indywidualny dla każdego kandydata.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Wystarczy wpisać "Opłata rekrutacyjna, imię i nazwisko". System IRK generuje numer konta bankowego dla każdego kandydata w taki sposób, iż ostatnie 11 cyfr tego numeru odpowiada numerowi PESEL kandydata. Stąd każdy kandydat ma osobne konto, na które winien dokonać wpłaty.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna powinna być dokonana w tym samym terminie co rejestracja na studia (do dnia zakończenia rejestracji).

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Opłaty są księgowane w IRK raz na dobę i odbywa się to automatycznie (członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie mają na to żadnego wpływu). A zatem od momentu, gdy pieniądze wpływają na stosowne konto bankowe, do momentu, kiedy stają się one widoczne w systemie IRK, mogą upłynąć najwyżej 24 h z wyłączeniem sobót i niedziel, gdy to księgowanie nie jest dokonywane. Najczęściej czas zaksięgowania opłaty wynosi 3-4 dni (w wypadku, gdy przelew był dokonywany w banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej) i stosownie 5-10 (gdy przelew był dokonywany na poczcie). Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UMK, lecz instytucje przesyłające pieniądze na konto bankowe kandydata.
W procesie rekrutacji brana jest pod uwagę data dokonania wpłaty, nie zaś data zaksięgowania środków na koncie w IRK. Osoby, które znajdą się w sytuacji, jak ta opisana powyżej, nie muszą nic robić - wystarczy poczekać kilka dni na zaksięgowanie opłaty.
Jeżeli po upływie tego czasu na koncie kandydata w IRK nie pojawi się informacja o dokonaniu wpłaty, kandydat może w tej sprawie kontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Jeżeli został podany prawidłowy numer konta, na który pieniądze mają wpłynąć, to opłata zostanie zaksięgowana. Wpisy w polu: "zleceniodawca" oraz "tytuł przelewu" są w tym momencie mniej ważne. Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna, najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany z systemu IRK podczas rejestracji.


Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Szczegółowe zasady rekrutacji na wszystkie kierunki, które są w ofercie UMK można znaleźć na stronie https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Brak zdanej matury z przedmiotów wymaganych w rekrutacji na dany kierunek studiów z automatu zmniejsza szanse w procesie rekrutacji.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma limitu, można zarejestrować się w procesie rekrutacji na dowolną liczbę kierunków, ale przyjętym jest się tylko na jeden kierunek.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Gdy kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia na kierunek X, a jednak po namyśle chciałby studiować na kierunku Y, który na liście priorytetów znajduje się niżej:

Kandydat w takiej sytuacji powinien złożyć komplet dokumentów, aby być brany pod uwagę w rekrutacji, oraz może złożyć podanie (w wypadku części toruńskiej) do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zmianę priorytetów (ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń - podanie można złożyć osobiście siedzibie Komisji, przesłać pocztą na powyższy adres lub przesłać mailem na adres: rekrutacja@umk.pl). Naturalnie na kierunku Y kandydat winien przekroczyć próg punktowy.

Nie ma żadnej gwarancji rozpatrzenia takiego podania pozytywnie. Podania takie są rozpatrywane pozytywnie tylko w dwóch przypadkach: wśród podań, które wpływają do UKR znajdą się dwa lub trzy takie, które pozwalają na zamianę w obrębie tych samych miejsc i kierunków lub podanie dotyczy przeniesienia na kierunek, na którym nie został wypełniony limit miejsc.

Wyjaśnijmy to na przykładach:

  dwoje kandydatów

  Kandydat Paweł Kowal został zakwalifikowany do przyjęcia na prawo (kierunek priorytetowy), jednak chciałby zostać przyjęty na administrację (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczył próg punktowy.
  Analogicznie kandydatka Katarzyna Jabłońska została zakwalifikowana do przyjęcia na administrację (kierunek priorytetowy), jednak chciałaby zostać przyjęta na prawo (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczyła próg punktowy.
  W efekcie pozytywnego rozpatrzenia ich podań Paweł Kowal został przeniesiony na administrację, na miejsce Katarzyny Jabłońskiej, która została przeniesiona na prawo na miejsce Pawła Kowala.
  troje kandydatów

  Kandydat Jan Kowalski został zakwalifikowany do przyjęcia na prawo (kierunek priorytetowy), jednak chciałby zostać przyjęty na administrację (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczył próg punktowy.
  Analogicznie kandydatka Anna Nowak została zakwalifikowana do przyjęcia na stosunki międzynarodowe (kierunek priorytetowy), jednak chciałaby zostać przyjęta na prawo (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczyła próg punktowy.
  Podobnie kandydat Tomasz Malinowski został zakwalifikowany do przyjęcia na administrację (kierunek priorytetowy), jednak chciałby zostać przyjęty na stosunki międzynarodowe (kierunek na liście priorytetów na pozycji drugiej). Na obu kierunkach przekroczył próg punktowy.

  W efekcie pozytywnego rozpatrzenia ich podań Jan Kowalski zostaje przyjęty na administrację na miejsce zwolnione przez Tomasza Malinowskiego i sam zwalnia miejsce na prawie. Tomasz Malinowski zostaje przyjęty na stosunki międzynarodowe po zwolnieniu miejsca na administracji. Anna Nowak zostaje przyjęta na prawo (miejsce zwolnione przez Jana Kowalskiego), a sama zwalnia miejsce dla Tomasza Malinowskiego.

W wypadku gdy nie uda się znaleźć tego typu połączeń na poziomie dwóch lub więcej kandydatów, podania o zmianę priorytetu zostają rozpatrzone negatywnie.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi dostarczyć:
1. zdjęcie w postaci pliku elektronicznego musi zostać wgrane do IRK (zdjęcie zeskanowane do pliku JPG lub png, maksymalną wielkość ok. 1 MB, powinno mieć wymiar 500 * 625 pikseli, akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach i zbliżonych proporcjach)
2. jedno zdjęcie papierowe o wymiarach 45 x 35 mm. 
Zdjęcie papierowe musi być dostarczone wraz z pozostałymi dokumentami, natomiast do systemu można je wgrać szybciej.

Wasze pytania:

Witam interesuje mnie kierunek Astronomia w trybie zaocznym.. Jakie są wymagania i cena ? +
Pytanie od: Bartłomiej

Dzień dobry, niestety astronomia jest prowadzona tylko w trybie studiów stacjonarnych. Lista kierunków dostępna jest na stronie https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

fti poznań

 • Zasady rekrutacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów

 • O Uczelni

 • Studia podyplomowe

 • Rekrutacja 2024/2025

 • Grupa kierunku

 • Grupa kierunku - podyplomowe

 • Poziom studiów

 • Forma studiów

 • Archiwum

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - kierunki studiów

O Uczelni

Grupa kierunku

Grupa kierunku - podyplomowe

Archiwum

Opinie (1)

Anonim Ocena odpowiedz

trudno się utrzymać