Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Politechnika Opolska rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Politechnice Opolskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Ustala się tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe prowadzone w Politechnice Opolskiej z siedzibą w Opolu, zwanej dalej również „Uczelnią”, na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku akademickim 2024/2025.

 2. Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów w drodze potwierdzenia efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Planowaną liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2024/2025 określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 4. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego regulują odrębne przepisy.

 5. Kandydaci ze szczególnymi potrzebami, w tym kandydaci z niepełnosprawnościami, mają prawo do zapewnienia dostępności procesu rekrutacji. Podczas procesu rekrutacji, na wniosek kandydata, uwzględniane będą jego szczególne potrzeby. Wniosek należy przesłać na adres: rekrutacja.pomoc@po.edu.pl

 6. Rekrutacja prowadzona jest na wybrany kierunek studiów i nie gwarantuje studiowania na określonej specjalności.

 7. Kandydat, który ukończył studia lub jest studentem na określonym kierunku, nie może ponownie zostać przyjęty na ten sam kierunek i poziom studiów, nie może również zostać przyjęty na ten sam kierunek w ramach innej formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne).

 8. Tabele 1-14 określone zostały w załączniku do niniejszych warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.

§ 2.

Organizacja postępowania rekrutacyjnego

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzą komisje rekrutacyjne oraz pełnomocnik rektora ds. rekrutacji, zwany dalej „Pełnomocnikiem”, powoływany i odwoływany przez rektora Uczelni.

 2. Rektor powołuje komisje rekrutacyjne, komisje egzaminacyjne oraz uczelnianą komisję rekrutacyjną, których tryb powoływania i pracy określa zarządzenie rektora Uczelni.

§ 3.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Politechnice Opolskiej

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich odbywa się według tych samych zasad i z zachowaniem tych samych warunków.

 1. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, na które rekrutacja będzie prowadzona w roku akademickim 2024/2025, zostaną określone w zarządzeniu rektora Uczelni ustalającym liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2024/2025.

 2. Podstawą przyjęcia na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny R, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1).

R=wP1 + wP2 + w JO + ED + KS + DT + LPO (1)

gdzie:

w – to współczynnik wagowy z tabeli 1,

P1 – to liczba punktów uzyskanych za pierwszy przedmiot z tabeli 1, P2 – to liczba punktów uzyskanych za drugi przedmiot z tabeli 1,

JO – to liczba punktów uzyskanych za język obcy nowożytny z tabeli 1,

ED – to liczba punktów z tabeli 2 lub 3 uzyskanych za egzamin dodatkowy,

KS – to dodatkowe punkty preferencyjne z tabeli 4 dla kandydatów na kierunek wychowanie fizyczne pierwszego stopnia,

DT – to dodatkowe 100 punktów preferencyjnych dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub dyplom zawodowy w zawodzie technikalnym, określonym w tabeli 5,

LPO – to liczba punktów z tabeli 6 uzyskanych przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Politechnikę Opolską.

 1. Przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone dla nich współczynniki wagowe w wskaźnika rekrutacyjnego R dla kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich zawiera tabela 1.

 2. Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.

 3. Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydatów, o których mowa w ust. 5, jest dokonanie przez nich rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” i przedstawienie zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu, nie później niż do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia podanego w terminarzu rekrutacji.

 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów architektura, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego z rysunku odręcznego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną, za który mogą uzyskać maksymalnie 300 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 100 pkt.

 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek studiów sport i bezpieczeństwo, są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu dodatkowego z pływania i sprawności fizycznej przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną, za który mogą uzyskać maksymalnie 400 pkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 pkt. z pływania oraz 120 pkt. ze sprawności fizycznej.

 6. Wskaźnik rekrutacyjny R obliczany jest według zasad:

  1. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0 – 100%, przelicza się wynik egzaminu maturalnego podawanego w procentach na liczbę punktów według reguły – procent wyniku = liczba punktów; wskaźnik rekrutacyjny R oblicza się według wzoru (1):

   1. kandydat zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego na studia, jeśli uzyskał na egzaminie maturalnym z każdego z przedmiotów obowiązkowych minimum 30%;

   2. liczba punktów uzyskana podczas egzaminu maturalnego jest równa sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym;

   3. liczbę punktów uzyskaną podczas egzaminu maturalnego złożonego wyłącznie na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 2,0;

   4. w przypadku egzaminu maturalnego wartość wskaźnika rekrutacyjnego R oblicza się w oparciu o wynik części pisemnej;

   5. w przypadku, kiedy kandydat nie zdawał podczas egzaminu maturalnego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na pierwszy rok studiów na danym kierunku, do obliczania wskaźnika rekrutacyjnego przyjmuje się wartość 0;

  1. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty albo dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, do ustalenia wskaźnika R wlicza się punkty zgodnie ze wzorem (1);

  2. dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, w skali ocen 1-6 lub 2-5, wskaźnik rekrutacji obliczany jest zgodnie ze wzorem (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabeli 7, z uwzględnieniem następujących zasad:

   1. w przypadku, gdy kandydat uzyskał dwie oceny z wybranego przedmiotu podczas egzaminu dojrzałości (tzw. „stara matura”), punkty odpowiadające uzyskanym ocenom sumuje się, natomiast, gdy uzyskał tylko jedną ocenę, liczbę punktów mnoży się przez 2,0;

   2. kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów na poziomie rozszerzonym,

   3. kandydaci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed 2004 r. i ubiegają się o uznanie wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na podstawie certyfikatu uprawniającego do zwolnienia z egzaminu dojrzałości lub maturalnego, według wykazu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, po złożeniu kserokopii certyfikatu poświadczonego przez Uczelnię (oryginał do wglądu), otrzymują z tego przedmiotu 200 punktów. Liczbę 200 punktów otrzymują też kandydaci, którzy byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości lub maturalnego z języka obcego i w świadectwie dojrzałości posiadają wpis, o treści: „zwolniony”;

   4. absolwenci klas dwujęzycznych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2008 r., w przypadku braku oceny za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym, otrzymują 100 punktów jako ekwiwalent brakującej oceny;

  1. dla kandydatów posiadających świadectwa dojrzałości według zasad matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego brane będą pod uwagę określone przedmioty podane w tabeli 1, przeliczane zgodnie z tabelą 8;

  2. dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacyjny obliczany jest według wzoru (1), w którym liczba punktów za wynik egzaminu dojrzałości jest przyjmowana na podstawie tabel 9-13;

  3. w przypadku, w którym na świadectwie obowiązuje inna skala ocen, niż podana w tabelach 9-13 należy przeliczyć uzyskane wyniki egzaminów proporcjonalnie;

  4. obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego R dla kandydatów dokonuje przewodniczący właściwej komisji rekrutacyjnej. Pełnomocnik, każdorazowo zatwierdza obliczone wysokości wskaźników rekrutacyjnych R.

§ 4.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia w Politechnice Opolskiej

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia odbywa się według tych samych zasad i z zachowaniem tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej drugiego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2024/2025, zostaną określone w zarządzeniu rektora Uczelni ustalającym liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2024/2025.

 3. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny D, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (2):

D=OD + WP (2)

gdzie:

OD – ocena z dyplomu ukończenia studiów,

WP – wynik portfolio (dotyczy kandydatów na kierunek architektura).

 1. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz wyniku ukończenia studiów. Oryginał lub odpis dyplomu musi być dostarczony w terminie określonym przez komisję rekrutacyjną.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunek architektura są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez komisję egzaminacyjną, podczas której okazują portfolio obejmujące dorobek projektowy ze studiów pierwszego stopnia i uzyskują punkty WP – maksymalnie 5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia jest uzyskanie wyniku portfolio WP – minimalnie 2 pkt.

 3. Kandydat na studia drugiego stopnia może zostać przyjęty, jeżeli uzyskał kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku, na który jest rekrutowany.

 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na wybrany kierunek studiów, musi posiadać co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub w inny sposób nie uzyskał wymaganych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na wybranym kierunku, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 15 punktów ECTS. Weryfikacja posiadanych kompetencji jest dokonywana przez prodziekana ds. dydaktyki właściwego wydziału na podstawie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu.

 1. Odmowa przyjęcia na studia drugiego stopnia następuje, jeżeli kandydat:

  1. nie uzyskał wymaganych kompetencji niezbędnych do kontynuowania kształcenia, będących podstawą dla realizacji programu studiów na kierunku, na który jest rekrutowany;

  2. nie posiada tytułu inżyniera, magistra inżyniera lub tytułu równoważnego w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

§ 5.

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej odbywa się w tym samym trybie.

 2. W przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na określonym kierunku, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego.

 3. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w turach rekrutacyjnych obejmujących rejestrację kandydatów w systemie IRK oraz:

  1. wprowadzenie przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, przy czym kandydat ponosi negatywne skutki błędnego dokonania rejestracji w systemie IRK, błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych danych;

  2. wybór kierunku studiów;

  3. zaksięgowanie na wskazanym w systemie IRK koncie Politechniki Opolskiej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Opłata musi być zaksięgowana w terminie określonym w terminarzu rekrutacji;

  4. kwalifikację kandydatów, której wyniki komisja rekrutacyjna podaje na indywidualnych kontach kandydatów, w systemie IRK;

  5. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

  6. wpis kandydata na listę studentów pierwszego roku na dany kierunek studiów dokonywany przez członków komisji rekrutacyjnych w momencie przedłożenia przez kandydata oryginałów dokumentów określonych zarządzeniem rektora Uczelni, o którym mowa odpowiednio w § 7 albo § 8.

 4. Niezłożenie przez kandydata, który został wstępnie zakwalifikowany w danej turze rekrutacyjnej, w terminie podanym w terminarzu rekrutacji, o którym mowa w § 6 ust. 4, wymaganych dokumentów, jest równoważne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tej turze rekrutacji.

 5. Niezłożenie przez kandydata na studia dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.

 6. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja rekrutacyjna ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisywane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 7. Listy rankingowe kandydatów sporządza się na podstawie wskaźnika rekrutacyjnego R lub D, w kolejności od najwyższej do najniższej wartości.

 8. Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie przyjęć.

 9. Jeżeli większa liczba kandydatów osiągnęła wartość wskaźnika rekrutacyjnego równą planowanej liczbie przyjęć, to wszyscy oni zostają przyjęci.

 10. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 11. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie lub w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora Uczelni. Odwołanie lub w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji rektora przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

 12. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów, studia na danym kierunku, poziomie i formie mogą zostać nieuruchomione. Decyzję w tym zakresie podejmuje rektor Uczelni.

 13. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa rektor Uczelni.

 14. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje rektor Uczelni.

§ 6.

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 będzie prowadzona w semestrze zimowym oraz letnim.

 2. Rekrutacja na semestr zimowy, w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie, rozpocznie się 1 maja 2024 r. i zakończy 30 września 2024 r.

 3. Rekrutacja na semestr letni w tym rekrutacja prowadzona elektronicznie rozpocznie się 1 listopada 2024 r. i zakończy 28 lutego 2025 r.

 4. Terminarz rekrutacji na semestr zimowy i letni określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

 5. W uzasadnionych przypadkach Uczelnia może przyjąć kolejnych kandydatów na studia w terminie do 31 października 2024 r., w przypadku rekrutacji na semestr zimowy oraz do 31 marca 2025 r. w przypadku rekrutacji na semestr letni.

§ 7.

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji na studia obywateli polskich

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji na studia obywateli polskich określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

§ 8.

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji na studia kandydatów niebędących obywatelami polskimi

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji na studia osób niebędących obywatelami polskimi określi rektor Uczelni w drodze zarządzenia.

Załącznik do warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Opolskiej w roku akademickim 2024/2025

Wykaz tabel

Tabela 1. Kryteria przyjęć dla jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

 

kierunek studiów

profil kształcenia

przedmioty kwalifikacyjne P oraz ustalone

dla nich współczynniki wagowe w

JO

biologia

chemia

fizyka

geografia

historia

informatyka

język polski

matematyka

wiedza o społeczeństwie

język obcy

1

analityka danych w biznesie

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

2

architektura

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

3

automatyka i robotyka

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

4

budownictwo

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

5

dietetyka i jakość żywności

P

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

6

ekonomia

O

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

7

elektronika i systemy komputerowe

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

8

elektrotechnika

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

9

energetyka i inżynieria środowiska

O

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

10

fizjoterapia*

O

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

11

informatyka

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

12

inżynieria środowiska

O

2

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

13

logistyka

O

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

14

mechanika i budowa maszyn

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

15

mechatronika

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

16

sport i bezpieczeństwo

P

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

17

technologie energetyki odnawialnej

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

18

turystyka i rekreacja

O

1

 

 

1

1

 

1

 

 

1

19

wychowanie fizyczne

O

1

1

1

 

 

 

1

 

 

1

20

wzornictwo przemysłowe

O

 

2

2

 

 

2

0,5

2

 

0,5

21

zarządzanie

O

 

 

2

2

2

2

0,5

2

2

0,5

22

zarządzanie i inżynieria produkcji

O

 

 

2

2

 

2

0,5

2

2

0,5

 

*jednolite studia magisterskie,

O – profil ogólnoakademicki

P – profil praktyczny

Tabela 2. Punkty dla kandydatów na kierunek studiów architektura, studia pierwszego stopnia

 

Rysunek odręczny

Punkty ED

Rysunek z natury

0 – 150

Rysunek z wyobraźni z elementami geometrii

0 – 150

 

Tabela 3. Punkty dla kandydatów na kierunek studiów sport i bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia


 

Pływanie i sprawność fizyczna

Punkty ED

Suma punktów w dwóch próbach: pływanie na 50 metrów dowolnym stylem oraz pływanie pod wodą

0 – 100

Suma punktów w czterech próbach: bieg na 100 metrów, bieg na 800 metrów (kobiety) lub bieg na 1500 metrów (mężczyźni), skok w dal, pchnięcie kulą

 

0 – 300

 

Tabela 4. Punkty preferencyjne dla kandydatów na kierunek studiów wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia

 

Klasa sportowa

Punkty KS

Mistrzowska międzynarodowa (MM)

150

Mistrzowska (M)

100

I

50

II

25

 

Tabela 5. Wykaz zawodów technikalnych oraz kierunków studiów, na których kandydat może uzyskać dodatkowe punkty preferencyjne DT w rekrutacji na studia

 

Nazwa kierunku studiów:

Technicy:

analityka danych w biznesie

Technik analityk Technik prac biurowych

Technik usług pocztowych i finansowych Technik rachunkowości

Technik archiwista Technik teleinformatyk Technik informatyk Technik programista Technik tyfloinformatyk

Technik cyfrowych procesów graficznych

architektura

Technik aranżacji wnętrz Technik architektury krajobrazu

automatyka i robotyka

Technik elektryk

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik elektronik

Technik elektroniki medycznej Technik mechatronik

Technik elektroniki i informatyki medycznej

 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik robotyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik automatyk

Technik urządzeń ruchu lotniczego Technik teleinformatyk

Technik informatyk Technik programista Technik telekomunikacji Technik energetyk Technik akustyk

Technik konserwator urządzeń dźwigowych Technik urządzeń dźwigowych

Technik budowy jednostek pływających Technik mechanik okrętowy

Technik nawigator morski Technik żeglugi śródlądowej Technik awionik

Technik mechanik lotniczy Technik elektroradiolog Technik dźwięku

Technik realizacji dźwięku

Technik urządzeń audiowizualnych Technik realizacji nagrań i nagłośnień Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagłośnień

budownictwo

Technik budownictwa

Technik budownictwa kolejowego Technik budowy dróg

Technik dróg i mostów kolejowych

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych Technik inżynierii sanitarnej

Technik renowacji elementów architektury Technik robót wykończeniowych w budownictwie Technik urządzeń sanitarnych

dietetyka i jakość żywności

Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik przetwórstwa mleczarskiego Technik technologii żywności

Technik technologii żywności – cukrownictwo Technik technologii żywności – produkcja cukiernicza Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

Technik technologii żywności – produkcja piekarsko- ciastkarska

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

 

Technik technologii żywności – przetwórstwo mleczarskie

Technik technologii żywności – przetwórstwo owocowo-warzywne

Technik technologii żywności – przetwórstwo rybne Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe Technik technologii żywności – przetwórstwo ziemniaczane

Technik analityk

Technik nauk biologicznych Technik hodowca zwierząt Technik ogrodnik

Technik pszczelarz Technik rolnik

Technik rybactwa śródlądowego

Technik technologii środków farmaceutycznych Technik technologii środków kosmetycznych Technik technologii chemicznej

Technik fizjoterapii Technik masażysta

Technik organizacji produkcji

Technik farmaceutyczny

ekonomia

Technik agrobiznesu Technik ekonomista Technik organizacji reklamy Technik reklamy

Technik informacji naukowej Technik informatyk

Technik programista Technik prac biurowych

Technik usług pocztowych i finansowych Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji turystyki Technik hotelarstwa

Technik rachunkowości Technik archiwista Technik administracji Technik handlowiec

Technik księgarstwa

elektrotechnika

Technik elektryk

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik elektronik

Technik elektroniki medycznej Technik mechatronik

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik robotyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik automatyk

 

Technik urządzeń ruchu lotniczego Technik teleinformatyk

Technik telekomunikacji Technik energetyk

Technik akustyk

elektronika i systemy komputerowe

Technik elektryk

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik elektronik

Technik elektroniki medycznej Technik mechatronik

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik robotyk

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik automatyk

Technik urządzeń ruchu lotniczego Technik teleinformatyk

Technik informatyk Technik programista Technik telekomunikacji Technik tyfloinformatyk Technik energetyk Technik akustyk

Technik konserwator urządzeń dźwigowych Technik urządzeń dźwigowych

Technik budowy jednostek pływających Technik mechanik okrętowy

Technik nawigator morski Technik żeglugi śródlądowej Technik awionik

Technik mechanik lotniczy Technik elektroradiolog Technik dźwięku

Technik realizacji dźwięku

Technik urządzeń audiowizualnych Technik realizacji nagrań i nagłośnień Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagłośnień

energetyka i inżynieria środowiska

Technik gazownictwa

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik architektury krajobrazu

Technik analizy i monitoringu środowiska Technik dozymetrysta

Technik ochrony środowiska Technik gospodarki odpadami Technik budownictwa

Technik budownictwa wodnego

Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik urządzeń sanitarnych

Technik inżynierii sanitarnej

fizjoterapia

Technik elektroradiolog Technik farmaceutyczny Technik dentystyczny Technik ortopeda Technik fizjoterapii Technik masażysta Technik weterynarii

Technik sterylizacji medycznej

informatyka

Technik elektryk

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik elektronik

Technik elektroniki medycznej

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik robotyk

Technik automatyk Technik teleinformatyk Technik informatyk Technik programista Technik telekomunikacji Technik tyfloinformatyk

Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik energetyk

inżynieria środowiska

Technik gazownictwa

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik architektury krajobrazu

Technik analizy i monitoringu środowiska Technik dozymetrysta

Technik ochrony środowiska Technik gospodarki odpadami Technik budownictwa

Technik budownictwa wodnego

Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik urządzeń sanitarnych

Technik inżynierii sanitarnej

logistyka

Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk

Technik spedytor

Technik mechanik lotniczy

Technik lotniskowych służb operacyjnych Technik urządzeń ruchu lotniczego Technik mechanik okrętowy

Technik nawigator morski Technik rybołówstwa morskiego Technik żeglugi śródlądowej Technik budownictwa okrętowego Technik organizacji produkcji Technik pożarnictwa

Technik transportu drogowego

Technik transportu kolejowego

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik budowy jednostek pływających

Technik mechanik budowy środków transportu Technik mechanik eksploatacji środków transportu Technik mechanik urządzeń przemysłowych Technik pojazdów samochodowych

Technik utrzymania ruchu Technik pojazdów kolejowych

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

Technik elektryk samochodowy

Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Technik budownictwa wodnego Technik drogownictwa

Technik dróg i mostów kolejowych Technik budowy dróg

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych

Technik budownictwa kolejowego

mechanika i budowa maszyn

Technik mechanik

Technik mechanik budowy środków transportu Technik mechanik eksploatacji środków transportu Technik mechanik maszyn i urządzeń

Technik mechanik obróbki skrawaniem Technik mechanik precyzyjny

Technik mechanik urządzeń przemysłowych Technik mechanizacji rolnictwa

Technik pojazdów samochodowych Technik utrzymania ruchu

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Technik spawalnictwa

Technik pojazdów kolejowych

Technik konserwator urządzeń dźwigowych Technik urządzeń dźwigowych

Technik mechanik okrętowy Technik awionik

Technik mechanik lotniczy

mechatronika

Technik elektronik

Technik elektroniki medycznej Technik mechatronik

Technik elektroniki i informatyki medycznej

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik robotyk

Technik mechanik

Technik mechanik precyzyjny

Technik konserwator urządzeń dźwigowych Technik urządzeń dźwigowych

Technik awionik

Technik mechanik lotniczy

sport i bezpieczeństwo

brak

technologie energetyki odnawialnej

Technik elektryk

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Technik teleinformatyk

Technik telekomunikacji Technik automatyk Technik robotyk Technik elektronik Technik energetyk Technik akustyk

Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

Technik elektryk samochodowy

Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Technik elektroniki medycznej Technik mechatronik

Technik elektroniki i informatyki medycznej Technik informatyk

Technik tyfloinformatyk

Technik programista

turystyka i rekreacja

Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki na obszarach wiejskich Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji turystyki Technik hotelarstwa

Technik ekonomista

Technik logistyk

wzornictwo przemysłowe

Technik cyfrowych procesów graficznych Technik technologii ceramicznej

Technik technologii drewna Technik technologii szkła

Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Technik przemysłu mody

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technik ceramik

Technik stylista

Technik fotografii i multimediów

Technik organizacji reklamy Technik reklamy

wychowanie fizyczne

brak

zarządzanie

Technik agrobiznesu Technik ekonomista Technik organizacji reklamy Technik reklamy

Technik informatyk

 

Technik programista

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik fotografii i multimediów Technik informacji naukowej

Technik prac biurowych

Technik usług pocztowych i finansowych Technik obsługi turystycznej

Technik organizacji turystyki Technik hotelarstwa

Technik rachunkowości Technik archiwista Technik administracji Technik handlowiec Technik księgarstwa

Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk

Technik spedytor

zarządzanie i inżynieria produkcji

Technik analityk Technik geodeta Technik geofizyk Technik geolog Technik hydrolog Technik meteorolog Technik metrolog Technik architekt Technik budownictwa

Technik budownictwa wodnego Technik drogownictwa

Technik dróg i mostów kolejowych Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik urządzeń sanitarnych

Technik renowacji elementów architektury Technik budowy dróg

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych Technik inżynierii sanitarnej

Technik robót wykończeniowych w budownictwie Technik budownictwa kolejowego

Technik dekarstwa

Technik elektroenergetyk transportu szynowego Technik elektryk

Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

Technik elektryk samochodowy

Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym

Technik energetyk

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Technik elektronik

Technik elektroniki medycznej Technik mechatronik

Technik elektroniki i informatyki medycznej

 

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej Technik robotyk

Technik mechanik

Technik mechanik budowy środków transportu Technik mechanik eksploatacji środków transportu Technik mechanik maszyn i urządzeń

Technik mechanik obróbki skrawaniem Technik mechanik precyzyjny

Technik mechanik urządzeń przemysłowych Technik mechanizacji rolnictwa

Technik pojazdów samochodowych Technik utrzymania ruchu

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki Technik spawalnictwa

Technik pojazdów kolejowych Technik papiernictwa

Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych Technik technologii chemicznej

Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych Technik postępowania ze źródłami promieniotwórczymi

Technik górnictwa odkrywkowego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa podziemnego Technik hutnik

Technik odlewnik

Technik przeróbki kopalin stałych Technik wiertnik

Technik przemysłu metalurgicznego

Technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

Technik automatyk

Technik budownictwa okrętowego Technik cyfrowych procesów graficznych Technik gazownictwa

Technik normowania pracy Technik organizacji produkcji Technik poligraf

Technik pożarnictwa

Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia

Technik technologii ceramicznej Technik technologii drewna

Technik technologii materiałów budowlanych Technik technologii odzieży

Technik technologii szkła

Technik technologii wyrobów skórzanych Technik transportu drogowego

Technik transportu kolejowego Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich

Technik konserwator urządzeń dźwigowych Technik urządzeń dźwigowych

Technik budowy jednostek pływających Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technik ceramik

Technik rolnik Technik leśnik

Technik technologii żywności Technik mechanik okrętowy

Technik nawigator morski, żeglugi śródlądowej Technik awionik

Technik mechanik lotniczy

Technik lotniskowych służb operacyjnych Technik urządzeń ruchu lotniczego

Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik analizy i monitoringu środowiska Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Technik dozymetrysta

Technik ochrony środowiska Technik gospodarki odpadami Technik agrobiznesu

Technik ekonomista Technik organizacji reklamy Technik reklamy

Technik fotografii i multimediów Technik informacji naukowej Technik teleinformatyk

Technik informatyk Technik tyfloinformatyk Technik programista Technik dźwięku

Technik realizacji dźwięku

Technik urządzeń audiowizualnych Technik realizacji nagrań i nagłośnień Technik realizacji nagrań

Technik realizacji nagłośnień Technik telekomunikacji Technik prac biurowych

Technik usług pocztowych i finansowych Technik rachunkowości

Technik archiwista Technik administracji Technik handlowiec Technik księgarstwa

Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk

Technik spedytor

Technik ochrony fizycznej osób i mienia Technik kryminalistyki

Tabela 6. Punkty uzyskane przez laureatów olimpiad lub konkursów organizowanych lub objętych patronatem przez Uczelnię


 

Olimpiada lub konkurs

Punkty LPO

Laureat pierwszego miejsca

50

Laureat drugiego miejsca

40

Laureat trzeciego miejsca

30

Finalista

20

 

Tabela 7. Punkty przypisane poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5

 

 

Ocena

Odpowiadająca liczba punktów

Świadectwa przed 1992 r.

Świadectwa po 1992 r.

6 – celujący

-

100

5 – bardzo dobry

100

85

4 – dobry

80

70

3 – dostateczny

60

50

2 – dopuszczający

-

30

 

Tabela 8. Punkty odpowiadające ocenom na maturze IB i maturze EB

 

Matura IB

liczba punktów

Matura EB

7

100

8,00-10,00

6

79

7,00-7,95

5

69

6,00-6,95

4

59

5,00-5,95

3

49

4,00-4,95

2

39

3,00-3,95

1

29

1,00-2,95

SL – poziom podstawowy, HL – poziom rozszerzony

 

Tabela 9. Czterostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Ocena

Punkty

3

G = Pass

25

4

VG = Pass with distinction

70

5

MVG = Pass with special distinction

100

Tabela 10. Pięciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Ocena

Punkty

D

Below average

25

C

Average

50

B

Good

75

A

Excellent

100

 

Tabela 11. Sześciostopniowa skala ocen

 

Skala ocen

Punkty

2

20

3

40

4

60

5

80

6

100

 

Tabela 12. Sześciostopniowa skala ocen (dot. Niemiec)

 

Skala ocen

Punkty

5

20

4

40

3

60

2

80

1

100

 

Tabela nr 13. Dwunastostopniowa skala ocen (dot. m.in. Ukrainy)

Skala ocen

Punkty

12 - 100

11 - 92

10 - 83

9 - 75

8 - 67

7 - 58

6 - 50

5 - 42

4 - 33

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

Komentarze (0)