Ogólne zasady rekrutacji na rok 2024/2025

Akademia Pomorska w Słupsku rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Pomorskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

UCHWAŁA NR R.000.31.23 Senatu Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i  jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025

Na podstawie art. 69-72 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) Senat Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku uchwala, co następuje:
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.       W roku akademickim 2024/2025 Uniwersytet Pomorski w Słupsku (zwany dalej UP) będzie prowadzić rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne.

2.       Przewiduje się następujące poziomy studiów:

1)      studia pierwszego stopnia (licencjackie – 3 letnie),

2)      studia pierwszego stopnia (inżynierskie – 3,5 letnie),

3)      studia drugiego stopnia (magisterskie – 2 letnie),

4)      jednolite studia magisterskie (magisterskie – 5 letnie).

3.       Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1)      UPSWN rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),

2)      USO rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.),

3)      UODO rozumie się przez to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.),

4)      UJP rozumie się przez to ustawę z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.),

5)      RwsS rozumie się przez to rozporządzenie Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 z późn. zm.),

6)      KH rozumie się przez to Konwencję haską z dnia 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112 poz. 938 i 939 z późn. zm.).

7)      kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia drugiego stopnia,

8)      systemie e-rekrutacji – należy przez to rozumieć system Internetowej Rejestracji Kandydata, w którym dokonuje się elektronicznej rejestracji na studia, dostępny na stronie https://ehms.upsl.edu.pl/e-rekrutacja/

9)      egzaminie maturalnym – „nowa matura”, należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2022, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty,

10)   egzaminie dojrzałości - „stara matura”, należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 
§ 2

1.       Przyjęcia na studia następują przez:

1)      rekrutację,

2)      potwierdzenie efektów uczenia się,

3)      przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. 

2.       Warunki przyjęć na studia poprzez rekrutację określa niniejsza uchwała.

3.       Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjęć na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się określone są w odrębnych przepisach. 

4.       Warunki przyjęć na studia poprzez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa Regulaminu studiów UP. 

 § 3

Rekrutacja na studia odbywa się w następujących etapach:

1.       Elektroniczna rejestracja na studia,

2.       Dostarczenie kompletu dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego UP,

3.       Ocena kwalifikacji kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej UKR),

4.       Dokonanie wpisu na studia lub

5.       Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 TERMINY REKRUTACJI

§ 4

1.         Rozpoczęcie rekrutacji na studia na roku akademickim 2024/2025 ustala się na dzień: 
24 czerwca 2024 r.

2.         Zakończenie rekrutacji  na studia na roku akademickim 2024/2025 ustala się na dzień: 
30 września 2024 r.

3.         Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji w ramach terminów określonych w ust. 1 i 2 określa Rektor UP w postaci zarządzenia, nie później niż do końca kwietnia 2024 r.

4.         Harmonogram obejmuje wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego,
a w szczególności: terminy elektronicznej rejestracji, terminy składania dokumentów, terminy sprawdzianów i egzaminów wstępnych, terminy przebiegu oraz ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego, w tym termin wpisu na studia. 

5.         W przypadku uzyskania przez uczelnię uprawnień do prowadzenia nowego kierunku studiów, który znajdował się w wykazie kierunków w Załączniku nr 1, Rektor może podjąć decyzję o naborze zimowym (na semestr letni). Wówczas Rektor wyznacza nowe terminy, o których mowa w ust. 1-3, oraz wznawia pracę UKR do przeprowadzenia naboru zimowego.
 
ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 5

1.       Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną
oraz zespoły oceniające  przeprowadzające sprawdziany lub egzaminy.

2.       Skład UKR oraz zespołów oceniających powołuje Rektor w drodze zarządzenia.

3.       Do zadań zespołów oceniających należy:

1)      przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów,

2)      sporządzenie i przekazanie do UKR protokołu zawierającego wyniki postępowania. 

4.       Do zadań UKR należy:

1)      przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na studia i przygotowanie list rankingowych kandydatów (tylko w przypadku kierunków objętych limitem przyjęć),

2)      sporządzenie protokołu z przebiegu rekrutacji wraz z listami przyjęć na studia,

3)      wydanie decyzji administracyjnych o nieprzyjęciach na studia,

4)      opiniowanie odwołań kandydatów od decyzji UKR.

5.       Od decyzji UKR służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

6.       Podstawą odwołania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia określonych niniejszą uchwałą. 

7.       Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Punkt rekrutacyjny UP. 

8.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale rozstrzyga UKR.

9.       W szczególnych przypadkach, Rektor może podjąć decyzję o przyjęciu na studia kandydata po terminach określonych w par. 4. Kandydat, przed podjęciem kształcenia, zobowiązany jest dopełnić wszystkich wymienionych w niniejszej uchwale formalności dotyczących przyjęcia na studia wyższe.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Rozdział 1. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

§ 6

1.       Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1)      Posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów, o którym mowa w ust. 2 i 4

2)      Zarejestrowała się na studia w systemie e-rekrutacyjnym i wprowadziła wszystkie niezbędne dane, o których mowa w par. 7 ust. 2 niniejszej uchwały;

3)      Wniosła opłatę rekrutacyjną lub posiada dokument uprawniający do zwolnienia z tej opłaty zgodnie z par. 9 ust 1 niniejszej uchwały.

4)      Dostarczyła do Punktu Rekrutacyjnego dokumenty wyszczególnione w par. 9.

2.       Do odbywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
w UP może być dopuszczona osoba, która posiada:

1)      świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach USO;

2)      świadectwo dojrzałości i dyplom  potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach USO;

2a) świadectwo  dojrzałości  i dyplom  zawodowy  w zawodzie  nauczanym  na poziomie technika, o których mowa w przepisach USO; 

3)      świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów  oraz  dyplom  potwierdzający  kwalifikacje zawodowe  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach
USO;

3a) świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym
na poziomie technika, o których mowa w przepisach USO;

4)      świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 USO;

5)      świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 USO;

6)      świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną
o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

7)      świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

3.       Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
są wyniki:

1)  egzaminu dojrzałości;

2)   egzaminu maturalnego;

3) egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;

4) egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego i egzaminu lub egzaminów zawodowych.

4.       Do odbywania studiów drugiego w UP może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 

§ 7

1.       System e-rekrutacyjny będzie aktywowany zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

2.       Podczas elektronicznej rejestracji kandydat uzupełnia dane, a w szczególności:

1)      dane osobowe i kontaktowe,

2)      dane o ukończonej szkole lub uczelni,

3)      wyniki z egzaminu maturalnego/dojrzałości  lub wyniki ukończenia studiów,

4)      załącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli (fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

3.       Kandydat ponosi konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych lub nieprawdziwych danych podczas e-rekrutacji.

 

§ 8

1.      Opłata rekrutacyjna na studia wynosi, zgodnie z par. 38 RwsS:

1)      150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

2)      85 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów;

3)      100 zł dla kierunków na których przeprowadzane są egzaminy wstępne,
w tym egzaminy sprawnościowe (nie dotyczy kierunku Filologia drugiego stopnia).

2.      Kwoty, o których mowa w ust. 1, należy wpłacać na indywidualne konto bankowe kandydata, którego numer zostanie wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji
na studia, w terminie nie później niż w dniu zakończenia rekrutacji (według harmonogramu o którym mowa w par. 4 niniejszej uchwały). 

3.      Po wpływie opłaty na konto bankowe UP, na osobistym koncie kandydata w e-rekrutacji pojawia się potwierdzenie zaksięgowania.

4.      W przypadku gdy kandydat dokona opłaty, a na jego koncie brakuje potwierdzenia wpłynięcia opłaty, należy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie opłaty
(np. potwierdzenie transakcji/przelewu internetowego, potwierdzenie wpłaty z poczty, banku lub innej placówki).

5.      Kandydaci wnoszący opłatę rekrutacyjną poza granicami Polski dokonują wpłaty
na główny rachunek bankowy UP: PL 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269 (SWIFT: ALBPPLPW) i dołączają potwierdzenie opłaty wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

6.      W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat wnosi opłaty za każdy z kierunków.

7.      Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby posiadające ważną imienną „Kartę Dużej Rodziny”, którą należy okazać w Punkcie Rekrutacyjnym.

8.      Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

1)      nieuruchomienia  kierunku,

2)      wniesienia opłaty w kwocie przekraczającej należność wynikającą z liczby dokonanych rejestracji; wówczas zwrotowi podlega kwota nadpłaty,

3)      rezygnacji z dalszej rekrutacji (przed wynikami klasyfikacji),

4)      uzasadnionej nieobecności na egzaminie wstępnym.`  

9.      W pozostałych przypadkach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

10.  Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Rektora,
za pośrednictwem Punktu Rekrutacyjnego, w terminie nie później niż do końca semestru zimowego (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 3 niniejszej uchwały).

11.  Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wpłaty, o ile nie złożył już wcześniej takiego potwierdzenia wraz
z dokumentami w Punkcie Rekrutacyjnym. 

 

§ 9

1.       Zarejestrowani kandydaci zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego UP w tradycyjnej formie papierowej.

2.       Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie zobowiązani
są do dostarczenia w terminie, o którym mowa w par. 4 niniejszej uchwały, następujących dokumentów:

1)      Podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis
na studia i ankietę osobową wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji
na studia,

2)      Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny – oryginał/odpis oraz kopię
w celu poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika UP,

3)      Aktualną kolorową fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – w przypadku gdy kandydat nie załączył fotografii elektronicznej podczas rejestracji na studia, 

4)      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata –
do wglądu, 

5)      Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 4
do niniejszej uchwały),

6)      W przypadku gdy kandydat na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zdawał Maturę  Międzynarodową (International Baccalaureat) lub Maturę Europejską (European Baccalaureate) lub inny egzamin zagraniczny, o którym mowa w par. 13, podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu potwierdzającego zdanie matury/egzaminu, może przedłożyć zaświadczenie wydane przez szkołę lub inny organ za to odpowiedzialny,

7)      W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego – zaświadczenie
o uzyskanym tytule,

8)      Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek  - według Załącznika nr 1.

3.       Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są do dostarczenia w terminie,
o którym mowa w par. 4 niniejszej uchwały, następujących dokumentów:

1)      Podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis
na studia i ankietę osobową wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji
na studia,

2)      Dyplom ukończenia studiów – oryginał/odpis oraz kopię w celu poświadczenia
jej zgodności z oryginałem przez pracownika UP,

3)      Aktualną kolorową fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – w przypadku gdy kandydat nie załączył fotografii elektronicznej podczas rejestracji na studia, 

4)      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata –
do wglądu, 

5)      Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4
do niniejszej uchwały),

6)      W przypadku gdy kandydat podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów, może przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu tychże studiów wydane przez właściwą jednostkę. Zaświadczenie ważne jest przez okres
30 dni, po upływie których kandydat jest zobowiązany do dostarczenia właściwego dyplomu,

7)      Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek  - według Załącznika nr 1.

4.       Dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę lub studia poza granicami RP, obowiązują przepisy, o których mowa w par. 16 ust. 2, 3,  i 4 pkt od 2-5 oraz 8 niniejszej  uchwały. 

5.       Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub 3,  uważane będzie za rezygnację kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia
na kierunek, na który się zarejestrował.

 

Rozdział 2. Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

§ 10

1.       Jeżeli kandydat zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu  pisemnego zostaną przeliczone na procenty według poniższej tabeli. W przypadku braku oceny
z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny. Liczba przeliczonych procentów jest równa wynikom procentowym „nowej matury”. 

 

skala 6-stopniowa

matura po 1991 r.
skala 4-stopniowa

matura do 1991 r.
6
90 %
5
90 %
5
75 %
4
60 %
4
60 %
3
30 % 
3
45 %
2
0 %
2
30 %
-
-
1
0 %
-
-
 

2.       Jeżeli podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu,
to zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w formie rankingu. 

3.       Ranking, o którym mowa w ust. 2, tworzy się na podstawie wyników procentowych uzyskanych z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu przeliczonych
w następujący sposób:

1)      1% pkt na poziomie podstawowym = 1 pkt

2)      1% pkt na poziomie rozszerzonym = 2 pkt

3)      1% pkt starej matury = 2 pkt

4)      1% pkt z przedmiotu język nowożytni dwujęzyczny = 2,5 pkt.

5)      Suma pkt z przedmiotu preferowanego x 2.

4.       Kandydaci posiadający świadectwo lub dyplom wydany za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w Załączniku nr 6 niniejszej uchwały.

5.       W przypadku większej liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie niż planowana liczba miejsc na kierunki, na który wstęp na studia jest wolny,  zostanie przeprowadzone dodatkowo postępowanie kwalifikacyjne analogicznie do postępowania, o którym mowa w ust. 2 i 3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę przy tworzeniu rankingu na dany kierunek stanowi Załącznik nr 2.

6.       Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowani na studia w pierwszej kolejności (w ramach planowanej liczby miejsc) na zasadach określonych odrębną Uchwałą nr R.000.80.21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w spr. zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2024/2025
(z późn. zm.)

7.       Jeżeli podstawę przyjęcia na studia drugiego stopnia stanowi wynik ukończenia studiów (ocena na dyplomie) zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w formie rankingu ocen ukończenia studiów. Oceny przeliczone zostaną w następujący sposób:

1)      dostateczna = 3 pkt;

2)      dostateczna plus = 3,5 pkt;

3)      dobra = 4 pkt;

4)      dobra plus = 4,5 pkt;

5)      bardzo dobra = 5 pkt.

8.       W przypadku większej liczby  kandydatów na studia drugiego stopnia niż planowana liczba miejsc na kierunki, na który wstęp na studia jest wolny,  zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, jak w ust. 7.

9.       Na podstawie złożonych dokumentów UKR tworzy listę osób zakwalifikowanych
do przyjęcia na studia. 

10.   Z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia zapoznaje się
po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne. 

11.   Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się
o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dany kierunek studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja,
oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa
w art. 44zzz USO. W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej, o której mowa powyżej, kandydat składa wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Wnioski te rozpatrywane są na bieżąco i uaktualniane na listach rankingowych przy kolejnych kwalifikacjach na studia. Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż w terminie do 30 września 2024 r.

 

§ 11

Szczegółowe kryteria przyjęć na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Rozdział 3. Przyjęcia  i wpis na studia

§ 12

1.         Przyjęć na studia dokonuje się na kierunek. 

2.         W przypadku studiów drugiego stopnia, których program kształcenia przewiduje przedmioty specjalnościowe od pierwszego semestru, kandydaci zobowiązani 
są do wskazania ścieżki kształcenia, którą są zainteresowani, podczas elektronicznej rejestracji na studia. 

3.         Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba przyjęta
na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. 

4.         Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez UKR statusu „Zostałeś przyjęty na studia i wpisany na listę studentów”. Kandydat ze statusem zapoznaje się na swoim koncie w e-rekrutacji. 

5.         Data złożenia podpisu pod ślubowaniem w Biurze ds. Obsługi Studenta i Doktoranta jest równoznaczna z datą wpisu na studia.

6.         Osoby, które nie zostały zakwalifikowane otrzymują odmowę przyjęcia na studia
w drodze decyzji administracyjnej.

7.         Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia z powodu wyczerpania limitu miejsc na dany kierunek studiów, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia
z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. 

8.         Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danej ścieżki kształcenia
w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Minimalną liczbę osób chętnych
do uruchomienia ścieżki kształcenia określa par. 18 niniejszej uchwały.

 

Rozdział 4. Warunki rekrutacji na studia kandydatów będących osobami
z niepełnosprawnościami lub przewlekle chorymi

§13

1.       Kandydaci z niepełnosprawnościami lub chorobą przewlekłą podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. 

2.       Procedura rekrutacyjna nie uwzględnia żadnego systemu dodatkowych punktów z tytułu niepełnosprawności.

3.       Organizacja egzaminów dla kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobą przewlekłą odbywa się we współpracy UKR oraz zespołów oceniających oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, zwanego dalej „BON”.

4.       W przypadku niepełnosprawności lub choroby przewlekłej kandydata uniemożliwiającej udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat dla danego kierunku studiów, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, na wniosek BON, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

5.       BON wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie złożonego przez kandydata: 

1)      kwestionariusza dla kandydatów z niesprawnością i przewlekle chorych stanowiącego Załącznik nr 7 do uchwały, zawierającego wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów. Kandydat składa kwestionariusz w BON najpóźniej do 7 dni przed terminem egzaminu; 

2)      rozmowa z kandydatem z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą przez pracownika BON; 

3)      analizy dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą - w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopii orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeśli kierownik BON uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą może wskazać na konieczność jej uzupełnienia. 

 

§14

Informacje o stanie zdrowia kandydata podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.   

 

§15

1.       W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest: 

1)      przedłużenie czasu trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu
dla pozostałych kandydatów;

2)      stosowanie dodatkowych urządzeń technicznych (np.: laptop, dyktafon, lupa);

3)      zamiana formy egzaminu z ustnej na pisemną lub odwrotnie;

4)      udział w egzaminie osób trzecich np.: tłumacz języka migowego;

5)      zmiana miejsca odbywania się egzaminu. 

2.       Jeżeli w przypadku danego kandydata istnieje więcej niż jedna alternatywna forma zdawania egzaminu kandydat wskazuje w kwestionariuszu preferowaną formę.  

3.       W przypadkach nieuwzględnionych w przepisach Uchwały decyzję o wprowadzeniu zmienionej formy egzaminu podejmuje przewodniczący UKR na wniosek kierownika BON. 

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA STUDIA 

KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW

§ 16

1.       Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 oraz 324 UPSWN.

2.       Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicami RP, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo zostało uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce:

1)      z mocy prawa, zgodnie z art. 93 ust. 1. USO lub 

2)      na podstawie umów międzynarodowych lub 

3)      na podstawie decyzji administracyjnej Kuratora Oświaty, zgodnie z art. 93 ust. 3  USO.

3.       Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom:

1)    uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany, pod warunkiem, że uczelnia, która go wydała, była akredytowana
w dniu jego wydania oraz program realizowany podczas studiów posiadał akredytację i był zgodny z przepisami państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie. 

2)    został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej lub

3)    został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.       Kandydaci na studia, którzy ukończyli szkołę lub studia poza granicami RP, zobowiązani są dostarczyć dokumenty określone w par. 9 oraz dodatkowo:

1)      Kopię paszportu zagranicznego;

2)      Poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
w systemie edukacji państwa będącego stroną KH);

2a) Dokumenty: Matura Międzynarodowa (International Baccaureate) oraz Matura Europejska (European Baccalaureate) są zwolnione z obowiązku opatrzenia apostille lub poddania legalizacji.

3)      Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być wykonane bezpośrednio z języka, w którym dokument został oryginalnie wydany przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat);

4)      W przypadku gdy świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa
lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych - zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane
przez właściwego Kuratora Oświaty;

5)      Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji;

6)      Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia opłat za studia (zgodnie
z art. 324 UPSWN);

7)      Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

7a) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów należy dostarczyć również
w tłumaczeniu na język polski.

8)      Jeżeli w terminie złożenia dokumentów (oryginałów lub uwierzytelnionych kopii) kandydat legitymujący się maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym,
nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji tego dokumentu, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie nie później niż do końca października 2024 r.

5.       Każdy kandydat cudzoziemiec, przed podjęciem kształcenia, zobowiązany jest
do napisania testu sprawdzającego poziom znajomości języka polskiego na poziomie B1. Testy sprawdzające prowadzone są przez Zespół Oceniający powołany przez Rektora. Terminy testów wyznacza Zespół Oceniający za pośrednictwem Punktu Rekrutacyjnego.  Osoby, które uzyskają wynik poniżej lub równy 50%, zobowiązane są do uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach z języka polskiego podczas trwania 1 semestru studiów.

6.       Dokumentami zwalniającymi z przystąpienia do testu, o którym mowa w ust. 5, są: polskie świadectwo dojrzałości, polski dyplom ukończenia studiów wyższych, certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa a art. 11a ust 2. ustawy o języku polskim, co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, pozytywny wynik testu zdawanego w poprzednich latach podczas rekrutacji na studia w UP. Dokument zwalniający z przystąpienia do testu Kandydat załącza do pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.

7.       Decyzje w sprawie przyjęć cudzoziemców na studia podejmuje Rektor.

8.       Od decyzji Rektora nie można się odwołać, jednakże kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

W przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc, UKR może podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji.

§ 18

1.       Wymagana minimalna liczba kandydatów do utworzenia kierunku na studiach pierwszego stopnia wynosi 20 osób. W przypadku kierunków przyporządkowanych do dyscypliny (jako dyscypliny wiodącej), w której Uczelnia posiada uprawnienie do doktoryzowania, wymagana liczba kandydatów na studiach pierwszego stopnia wynosi 15 osób.

2.       Wymagana minimalna liczba studentów do utworzenia kierunku na studiach drugiego stopnia wynosi 15 osób. W przypadku kierunków przyporządkowanych do dyscypliny (jako dyscypliny wiodącej), w której Uczelnia posiada uprawnienie do doktoryzowania, wymagana liczba kandydatów na studiach drugiego stopnia wynosi 10 osób. Utworzenie kolejnej grupy ćwiczeniowej na ścieżce kształcenia możliwe jest dopiero po uzyskaniu maksymalnej liczebności w poprzedniej grupie ćwiczeniowej - zgodnie z Zarządzeniem nr R.021.10.16 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich.

3.       Rektor może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku, jeżeli liczba kandydatów lub studentów będzie wynosiła +/- 20 % wymaganej liczby. 

4.       Kierunek uruchomiony w wyniku pierwszego naboru może zostać zamknięty decyzją Rektora, jeżeli do końca trwania rekrutacji pozostanie na danym kierunku mniej niż jedna grupa ćwiczeniowa. 

5.       Kandydaci, w przypadku o którym mowa w ust. 4, mogą zostać przyjęci bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej na inny kierunek zgodnie z zasadami przyjęć obowiązującymi
na wybranym kierunku. 

§ 19

1.       W ramach kierunków prowadzonych na UP, uwzględnionych w Załączniku nr 1, mogą być realizowane studia w ramach porozumień o wzajemnym wsparciu w procesie kształcenia studentów zawartych z uczelniami zagranicznymi, na zasadach określonych w tychże porozumieniach i odrębnych przepisów.

2.       Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego w ramach studiów, a których mowa w pkt. 1 zapewnia Biuro ds. Rozwoju i Współpracy UP.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu, Rektor

 dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Komentarze (0)