Zasady rekrutacji na UW 2018/2019

Zasady rekrutacji na UW 2018/2019

 

Uniwersytet Warszawski rekrutacja 2018 - Zasady rekrutacji na UW 2018/19

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Warszawskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

UCHWAŁA NR 139 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia  24 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019.

Na  podstawie  art.  169  ust.  2  ustawy  z dnia  27 lipca  2005  r.   –  Prawo    o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego uchwala, co następuje:

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Uchwała dotyczy warunków, trybu i terminów rekrutacji otwartej, postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesień z innych uczelni na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

§ 2

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 1. jednostce rekrutującej – należy przez to rozumieć zarówno wydział, jak i inne jednostki organizacyjne, które samodzielnie prowadzą lub organizują studia na kierunku (kierunkach) studiów lub specjalności (specjalnościach) w ramach kierunku bądź indywidualne studia międzyobszarowe oraz przeprowadzają postępowanie rekrutacyjne na te studia;

 2. kierowniku jednostki rekrutującej – należy przez to rozumieć zarówno dziekana wydziału, jak i dyrektora (kierownika) innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1;

 3. kandydacie – należy przez  to  rozumieć  osobę  ubiegającą  się  o  przyjęcie  na studia pierwszego stopnia,  jednolite  magisterskie  oraz  drugiego  stopnia  w jednostkach rekrutujących;

 4. limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na  pierwszy  rok  studiów  danego  kierunku  lub  specjalności w ramach określonego profilu i poziomu kształcenia oraz formy studiów;

 5. egzaminie maturalnym, zwanym dalej „nową maturą” – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2018, o którym mowa w art. 169 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

 1. egzaminie dojrzałości, zwanym dalej „starą maturą” – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 169 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

 2. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie nowej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany  osobie,  która  zdała  egzamin,  o  którym  mowa  w pkt 5;

 3. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie starej matury – należy przez to rozumieć dokument wydany  osobie,  która  zdała  egzamin,  o  którym  mowa  w pkt 6;

 4. Maturze Międzynarodowej, zwanej dalej „IB” – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez International Baccalaureate Organization), o którym mowa w art. 169 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 5. Maturze Europejskiej, zwanej dalej „EB” – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia  21 czerwca  1994 r.  o  Statucie  Szkół  Europejskich,  o  którym   mowa   w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 6. świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą – należy przez to rozumieć świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2-4 oraz art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 7. maturze zagranicznej – należy przez to rozumieć egzamin zagraniczny, potwierdzony świadectwem lub innym dokumentem, o którym mowa w pkt 11;

 8. zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego – należy przez to rozumieć zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 9. przedmiocie punktowanym – należy przez to rozumieć przedmiot, z którego brak wyniku nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 10. przedmiocie wymaganym – należy przez to rozumieć przedmiot obowiązkowy  w postępowaniu kwalifikacyjnym;

 11. załącznikach do uchwały – należy przez to rozumieć załączniki, w których określone zostały, na wniosek właściwej rady wydziału lub rady innej jednostki organizacyjnej, kierunki i specjalności, na które przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, poziomy kształcenia, formy studiów oraz szczegółowe warunki, terminy i zakres postępowania kwalifikacyjnego na te studia w roku akademickim 2018/2019, a także zawarty został kwestionariusz dla kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle chorych;

 12. studiach równoległych – należy przez to rozumieć studia, o których mowa w § 2 pkt 27 oraz § 10 ust. 3-6 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim  z dnia 22 kwietnia 2015 r. (Monitor UW z 2015 r. poz. 71);

 13. Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanej dalej „IRK” – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

 14. osobistym koncie rejestracyjnym kandydata – należy przez to rozumieć fragment serwera IRK, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji i kwalifikacji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego);

 1. ścieżce rekrutacyjnej „P” – należy przez to rozumieć warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla osób podejmujących i odbywających studia na zasadach obowiązujących   obywateli   polskich   –   zgodnie    z    art.    43    ust.    2,   ust. 5 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

 2. ścieżce rekrutacyjnej „C” – należy przez to rozumieć warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego dla osób podejmujących i odbywających studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – zgodnie z art. 43 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 3

 1. Senat określi w odrębnej uchwale limity miejsc na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 8 ust. 3 i 4 oraz art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także zasady przewidzianej w ust. 2.

 2. Ogólna liczba studentów na studiach niestacjonarnych w danej jednostce nie może przewyższać, po przeprowadzeniu rekrutacji, ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w danej jednostce.

 3. W uzasadnionych przypadkach Senat może wyrazić zgodę na odstąpienie od  zasady,  o której mowa  w ust. 2, z zachowaniem przepisów,  o których mowa     w ust. 1.

 

§ 4

Rektor wyda nie później niż dnia 31 stycznia 2018 r. zarządzenie w sprawie szczegółowych  unormowań  dotyczących  postępowania   rekrutacyjnego,   w   tym w szczególności w zakresie spraw, o których mowa  w § 13 ust. 1 pkt 2, § 14 ust. 2    i 3, § 15 ust. 6.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 

Rozdział 1

Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 5

Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”.

 

§ 6

 1. Członków komisji rekrutacyjnych powołują kierownicy jednostek rekrutujących w terminie do dnia 10 marca 2018 r.  Członków UKR powołuje Rektor w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r.

 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą nauczyciele akademiccy oraz jeden lub dwóch przedstawicieli studentów, wskazanych przez właściwe organy samorządu studentów danej jednostki rekrutującej. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest powołany przez kierownika jednostki rekrutującej nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 1. W skład UKR wchodzą osoby mające co najmniej stopień naukowy doktora oraz jeden przedstawiciel studentów, wskazany przez właściwy organ samorządu studentów. Przewodniczącym UKR jest prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.

 2. Obowiązki sekretarza można powierzyć pracownikowi administracji danej jednostki rekrutującej. Sekretarz bierze udział w pracach komisji bez prawa głosu. Sekretarzem UKR jest kierownik Biura ds. Rekrutacji.

 

§ 7

 1. Uchwały komisji rekrutacyjnych oraz UKR zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 2. Posiedzenia   komisji   rekrutacyjnych   oraz   UKR   są   protokołowane,    a protokoły są podpisywane przez ich przewodniczących i członków komisji.

 

§ 8

 1. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia administracja jednostki rekrutującej.  Obsługę  administracyjną  UKR  zapewnia  Biuro ds. Rekrutacji.

 2. Kierownik jednostki rekrutującej może określić w drodze zarządzenia szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnych utworzonych w ramach jednej jednostki rekrutującej.

 

Rozdział 2

Zadania komisji rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 9

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 1. zatwierdzanie testów i tematów egzaminów pisemnych oraz dokonywanie ich wyboru, a także nadzór nad ich powieleniem i przechowywaniem oraz przeprowadzeniem egzaminów;

 2. zawiadomienie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminów wstępnych, w przypadku gdy jest on elementem postępowania kwalifikacyjnego;

 3. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników;

 4. rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym;

 5. sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową i przekazanie go UKR;

 6. podjęcie i doręczenie decyzji w sprawach przyjęcia na studia;

 7. sporządzenie listy osób przyjętych na studia;

 8. sporządzenie zbiorczych i indywidualnych sprawozdań z wyników postępowania rekrutacyjnego, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu na studia.

 1. Komisja rekrutacyjna może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

 

§ 10

 1. Do udzielania i udostępniania kandydatom informacji o zasadach i trybie rekrutacji na studia prowadzone w danej jednostce upoważniony jest, poza komisją rekrutacyjną, pełnomocnik ds. rekrutacji jednostki rekrutującej.

 1. Szczegółowy zakres zadań pełnomocników ds. rekrutacji określa zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie pełnomocników ds. rekrutacji w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016-2020 (Monitor UW poz. 343).

 

§ 11

 

 1. Do zadań UKR należy:

 1. koordynacja prac komisji rekrutacyjnych;

 2. nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych;

 3. przyjmowanie protokołów i ustnych relacji komisji rekrutacyjnych z wyników postępowania kwalifikacyjnego w celu stwierdzenia prawidłowości jego przebiegu;

 4. podjęcie decyzji w sprawie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych;

 5. nadzór nad systemem IRK.

 1. UKR może upoważnić swojego przewodniczącego do wykonywania jej zadań, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem pkt 4.

 

DZIAŁ III

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 

§ 12

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

 2. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie listy rankingowej kandydatów na studia na podstawie oceny wiedzy, umiejętności i predyspozycji kandydata.

 

Rozdział 1

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 13

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która

 1. zarejestrowała się w systemie IRK;

 2. wniosła    opłatę,     której     wysokość    oraz     tryb     wpłaty    zostaną    określone w zarządzeniu, o którym mowa w § 4;

 3. posiada świadectwo dojrzałości: uzyskane w trybie nowej matury, świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury, dyplom IB, dyplom EB, świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 2;

 4. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może być dopuszczona osoba, która zdała na egzaminie maturalnym wszystkie przedmioty obowiązkowe.

 

§ 14

 1. Obsługę IRK prowadzi Biuro ds. Rekrutacji.

 1. Zasady przeprowadzenia  rejestracji kandydatów na  studia ustali Rektor  w zarządzeniu, o którym mowa w § 4.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kandydat może być zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty.  Tryb  postępowania  w tym  zakresie  określi Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4.

 

§ 15

 1. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest przedłożenie świadectwa dojrzałości, to należy okazać jego oryginał lub uwierzytelniony odpis.

 2. Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym wymagane jest przedłożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych, to należy okazać jego oryginał lub uwierzytelniony odpis.

 3. Kandydaci są zobowiązani przedłożyć oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną lub kierownika jednostki rekrutującej.

 4. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1-3 są sporządzane, poświadczane i umieszczane w teczkach studentów,  zgodnie  z §  4  ust.  1  pkt  1 lit. a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. poz. 1554).

 5. Senat w załącznikach do uchwały może wprowadzić obowiązek składania dodatkowych  dokumentów  przez   kandydatów   przystępujących   do   rekrutacji   na poszczególne kierunki i specjalności studiów.

 6. Rektor w zarządzeniu, o którym mowa w § 4 określi listę dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych na studia.

 

§ 16

Zasady postępowania w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia na Uniwersytecie Warszawskim określone są w przepisach § 19 ust. 7 oraz § 41-43 uchwały.

 

Rozdział 2

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 17

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie stosuje się – z zastrzeżeniem ust. 2 – następujące zasady:

 1. w     przypadku     kandydatów,     którzy     zdali     egzamin     maturalny,     Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską:

  1. bierze  się   pod  uwagę   w  rekrutacji   wyniki  matury  z  języka   polskiego   (z zastrzeżeniem lit. b, c i d), matematyki (z zastrzeżeniem lit. c i d) i języka obcego (z zastrzeżeniem lit. c i d), zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, oraz maksymalnie dwóch dodatkowych przedmiotów, zdawanych w części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, albo te wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,

  2. o ile w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku (specjalności), znajdujących  się w załączniku  nr 1  do uchwały zostało tak postanowione,    w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze

 

Międzynarodowej lub Maturze Europejskiej języka polskiego dopuszcza się wzięcie pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym innego zdanego przez kandydata języka A1 lub A (w przypadku Matury IB) albo języka L1 lub L1+3 (w przypadku Matury EB),

 1. o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, kandydaci, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości wyniku z przedmiotu punktowanego, otrzymują zero punktów za tę część postępowania kwalifikacyjnego,

 2. w  przypadku  przedmiotu  wymaganego,   wynik  na  świadectwie  dojrzałości i zaświadczeniu z tego przedmiotu musi być większy niż zero (0),

 3. w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne, wynik przynajmniej jednego z przedmiotów punktowanych musi być większy niż zero (0),

 4. sposób przeliczania wyników uzyskanych na dyplomach IB oraz EB dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny,

 5. wynik egzaminu uzyskany na dyplomach IB oraz EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Egzamin IB

Egzamin EB

Egzamin maturalny (nowa matura)

7 pkt

9,00 – 10,00

100%

6 pkt

8,00 – 8,95

90%

5 pkt

7,00 – 7,95

75%

4 pkt

6,00 – 6,95

60%

3 pkt

5,00 – 5,95

45%

2 pkt

4,00 – 4,95

30%

 1. przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, zwany dalej „SL” przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym,    a poziom wyższy – high level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu, z zastrzeżeniem lit. i,

 2. na dyplomie IB: w przypadku języków za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, za HL uznaje się poziom B HL, a za poziom dwujęzyczny uznaje się  poziomy  A1  (HL  lub  SL)  oraz  A2  (HL  lub  SL)  lub  A   (HL  lub  SL)   z zastrzeżeniem, że poziom dwujęzyczny nie ma zastosowania w przypadku języka polskiego; w przypadku języka polskiego poziomy A1 (HL lub SL) oraz A2  (HL  lub  SL)  lub  A  (HL  lub  SL)  uznaje  się  za   poziom  rozszerzony; w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL,

 3. na dyplomie EB: w przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony – L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny – L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony

– 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki – 5+3,

 1. kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, kandydatom z dyplomem EB, którzy posiadają wynik z języka obcego na poziomie L2+3 oraz kandydatom z dyplomem IB, którzy posiadają wynik z języka obcego (innego niż język polski) na poziomie A1 (HL lub SL) oraz

 

A2 (HL lub SL) lub A (HL lub SL) przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%

 

 1. o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej, w przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości:

  1. bierze się pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów zdawanych pisemnie albo ustnie (określonych w szczegółowych zasadach rekrutacji dla danego kierunku wobec kandydatów, którzy legitymują się tzw. nową maturą) umieszczone na świadectwie dojrzałości i w zaświadczeniu albo wspomniane wyniki łącznie z wynikiem dodatkowego egzaminu wstępnego,

  2. sposób przeliczania wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,

  3. oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe     w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 – 100%

6 – 100%

4 – 85%

5 – 90%

3 – 40%

4 – 75%

 

3 – 50%

2 – 30%

 

 1. celem dodatkowego egzaminu wstępnego jest sprawdzenie szczególnych predyspozycji kandydata do podjęcia studiów na danym kierunku (specjalności), niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego;

 2. dodatkowy egzamin wstępny nie może być jedyną podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kandydatów z nową maturą, IB lub EB.

 1. W przypadku  studiów  pierwszego  stopnia  i  jednolitych  magisterskich  w formie niestacjonarnej możliwe jest określenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek (specjalność) innych wymogów niż określone w ust. 1, o ile zostało to przewidziane dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały.

 2. Szczegółowy wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne kierunki  (specjalności)  studiów  wraz  z wagami  im przypisanymi określa załącznik nr 1 do uchwały.

 3. O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego, kandydat musi poświadczyć znajomość wyżej wymienionego języka na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy lub odpowiednim równoważnym dokumentem.

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów z maturą zagraniczną, Maturą Międzynarodową, Maturą Europejską lub dyplomem zagranicznym na studia prowadzone w języku polskim komisja rekrutacyjna może przeprowadzić dodatkowy egzamin wstępny, mający na celu sprawdzenie kompetencji kandydata do odbywania studiów w języku polskim.

 

§ 18

 1. W skład postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia mogą wchodzić następujące elementy:

 1. egzamin pisemny w formie otwartej lub testu;

 2. egzamin ustny;

 3. rozmowa kwalifikacyjna;

 4. konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych;

 5. dodatkowe kryteria przewidziane dla danego kierunku (specjalności) w załączniku nr 1 do uchwały.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.

 

§ 19

 1. Egzamin wstępny i dodatkowy egzamin wstępny mogą mieć formę pisemną lub ustną.

 2. Egzamin pisemny i dodatkowy egzamin wstępny w formie pisemnej są kodowane.

 3. Dopuszcza się przeprowadzanie niekodowanego egzaminu pisemnego oraz niekodowanego dodatkowego egzaminu wstępnego w formie pisemnej pod warunkiem automatycznego ich sprawdzania przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem komisji składającej się przynajmniej z czterech osób.

 4. Ocena z egzaminu pisemnego i dodatkowego egzaminu wstępnego w formie pisemnej jest przeprowadzana dwukrotnie, niezależnie. W przypadku prac sprawdzanych bez porównywania z ustalonym szablonem, praca musi być sprawdzana przez dwóch egzaminatorów, zaś ostateczny wynik jest średnią ocen. Przy istotnej różnicy ocen egzaminatorów decyzję podejmuje przewodniczący komisji.

 5. Przebieg dodatkowego egzaminu wstępnego w formie ustnej, egzaminów ustnych i rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a jego wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej.

 6. Informacja dotycząca charakteru i zakresu dodatkowego egzaminu wstępnego oraz zestawy zagadnień do egzaminów ustnych oraz rozmów kwalifikacyjnych są jawne i zostaną opublikowane w systemie IRK oraz nakładem jednostki rekrutującej do dnia 1 marca 2018 r.

 7. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów wstępnych oraz dodatkowych egzaminów wstępnych uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi, zgodnie z przepisami § 41-43 uchwały.

 

§ 20

Jeżeli  szczegółowe  zasady  rekrutacji  nie   określają   trybu   postępowania w przypadku niestawienia się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego, decyzję w tej sprawie podejmuje komisja rekrutacyjna.

 

§ 21

O przyjęciu na studia kandydata decyduje uzyskany wynik postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 22

Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego określa uchwała nr 140  Senatu  Uniwersytetu  Warszawskiego  z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad  przyjmowania na studia laureatów  i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021 (Monitor UW poz. 177).

 

Rozdział 3

Ustalenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 23

 1. Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości (o ile szczegółowe zasady rekrutacji określone dla danego kierunku lub specjalności w załączniku nr 1 do uchwały nie stanowią inaczej), Maturę Międzynarodową lub Maturę Europejską to liczba z przedziału 0-100 (zaokrąglona do dwóch  miejsc  po  przecinku),  równa  średniej  ważonej  wyników  z  przedmiotów,  o  których  mowa  w  §  17  ust.  1  pkt  1  (z  zastrzeżeniem  §  17  ust.  2),  zgodnie  z następującym wzorem:

W = a * P + b * M + c * J + d *X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata,

P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%),

ewentualnie z uwzględnieniem wyniku z dodatkowego egzaminu wstępnego w przypadku, jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji na dany kierunek lub specjalność został przewidziany.

 1. Wynik końcowy kandydata, obliczony na podstawie przedmiotów maturalnych, o którym mowa w ust. 1, wymagany do przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego   stopnia   i   jednolite    magisterskie,    nie    może    być    niższy    niż 30 punktów rekrutacyjnych.

 2. Szczegółowe zasady przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego na studia oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, określone zostały w załącznikach do uchwały.

 

§ 24

 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie IRK.

 1. Prace pisemne z egzaminów wstępnych (w tym dodatkowych egzaminów wstępnych) są udostępniane kandydatom do wglądu (na ich wniosek) w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,  w  terminie  do  dnia 30 września 2018 r.

 

§ 25

Na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym przez kandydatów tworzy się w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów listę rankingową, która określa kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów (specjalności) i formy studiów.

 

Rozdział 4

Stwierdzenie prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników

 

§ 26

 1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza protokół według wzoru ustalonego przez przewodniczącego UKR. W protokole tym wpisuje się wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji. Wszelkie skreślenia  i zmiany dokonywane  w protokole  powinny być  uzasadnione na piśmie  i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

 2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z zaopiniowanymi wnioskami korygującymi kandydatów, o których mowa w § 28 ust. 2 (z wyłączeniem rozpatrzonych wniosków, o których mowa w § 28 ust. 3), przekazywany jest niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do UKR przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

§ 27

 1. Po rozpatrzeniu wniosków, o którym mowa w § 26 ust. 2 i zapoznaniu się  z protokołem komisji rekrutacyjnej oraz po wysłuchaniu relacji ustnej z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, UKR podejmuje uchwałę stwierdzającą prawidłowość przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

 2. UKR może, na wniosek komisji rekrutacyjnej, zezwolić na zakwalifikowanie większej liczby kandydatów niż przewiduje limit przyjęć na dany kierunek (specjalność) studiów.

 3. UKR przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 może dokonać niezbędnych korekt w wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 28

 1. Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania  kwalifikacyjnego na swoje osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK.

 2. Kandydat kwestionujący wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku o jego sprostowanie.

2a. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim

2018/2019, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2018 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 1. W przypadku uznania wniosków, o których mowa w ust. 2 i 2a za zasadne, komisja może dokonać samodzielnie korekty wyniku postępowania kwalifikacyjnego. O sposobie załatwienia wniosku komisja dokonuje adnotacji w protokole, o którym mowa w § 26.

 2. Listę, o której mowa w § 25, ogłasza się niezwłocznie poprzez wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej, względnie również w systemie IRK.

 

DZIAŁ IV PRZYJĘCIE NA STUDIA

 

Rozdział 1

Ustalenie liczby przyjęć i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia

 

§ 29

Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego przez UKR, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów na studia,       z zastrzeżeniem § 30-33.

 

§ 30

 1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie podejmowana jest po dostarczeniu odpowiednio świadectwa dojrzałości, świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB, dyplomu EB, świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą.

 2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

§ 31

 1. Jednostki  rekrutujące   przyjmują    kandydatów    w    kolejności    ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym, w ramach limitów miejsc, z zastrzeżeniem § 23 ust. 3.

 2. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc.

 

§ 32

 1. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uzasadniających przyjęcie większej liczby kandydatów niż limit miejsc, kierownik jednostki rekrutującej może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu miejsc, z zastrzeżeniem § 3  ust.  2 uchwały oraz art.  8 ust. 3  i 4 ustawy  –  Prawo  o szkolnictwie wyższym.

 2. Po uzyskaniu zgody Rektora, o której mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu dodatkowej liczby kandydatów z zachowaniem kolejności wynikającej z uzyskanych przez nich wyników.

 

§ 33

Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Przepisy § 31 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 2

Doręczenie decyzji i środki odwoławcze

 

§ 34

 1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia doręcza się kandydatom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych na studia przez jej wywieszenie w siedzibie jednostki rekrutującej.

 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do UKR.

 3. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do UKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 4. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisję rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.

 5. Decyzję w sprawie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnych podejmuje UKR. Decyzja UKR jest ostateczna. UKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji w sprawie odwołań.

 

Rozdział 3

Przepisy szczególne dotyczące przyjęcia na studia kandydatów z maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym

 

§ 35

Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 43 oraz 191a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przepisów rozporządzenia Ministra Nauki    i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania       i odbywania  przez  cudzoziemców  studiów   i   szkoleń   oraz   ich   uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1501), a także przepisów rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia  25  marca 2015  r.   w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia  wykształcenia  lub  uprawnień   do   kontynuacji  nauki   uzyskanych  w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. poz. 447 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz    w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467).

 

§ 36

 1. Na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie może być przyjęty kandydat, posiadający zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo dojrzałości lub inny dokument uzyskany za granicą, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym został wydany.

 1. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który legitymuje się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany.

 

§ 37

 1. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia kandydatów z maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym są określone dla poszczególnych kierunków (specjalności) i ścieżek rekrutacyjnych w załączniku nr 1 do uchwały.

 2. O ile szczegółowe zasady rekrutacji, o których mowa w ust. 1 nie stanowią inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów z maturą zagraniczną na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, brane są pod uwagę przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym. W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie uwzględniony na poziomie rozszerzonym.

 3. Sposób przeliczania wyników uzyskanych  na maturze  przez kandydata,  o którym mowa w ust. 2 oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej, dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny.

 4. W przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego równoważnego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata albo przeprowadzić dodatkowy egzamin wstępny.

 

Rozdział 4

Przyjęcie na studia równoległe i w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych

 

§ 38

Osoby ubiegające się o podjęcie studiów równoległych lub o przeniesienie na studia z innej uczelni podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu zgodnie z zasadami, które określone zostały dla poszczególnych  kierunków (specjalności) w załączniku  nr 2 i 3 do uchwały, z zastrzeżeniem § 40 uchwały.

 

§ 39

 1. Decyzje w sprawach podjęcia studiów równoległych podejmuje komisja rekrutacyjna właściwej jednostki rekrutującej.

 2. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej szkoły wyższej podejmuje dziekan (w rozumieniu przyjętym w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim).

 

§ 40

W sprawach nieuregulowanych w uchwale (w tym w załączniku nr 2 i 3), zastosowanie mają przepisy Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz porozumień, o których mowa w § 2 pkt 27 Regulaminu.

 

Rozdział 5

Przepisy szczególne dotyczące zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do niepełnosprawnych kandydatów na studia

 

§ 41

 1. Kandydaci niepełnosprawni i przewlekle chorzy, zwani dalej „kandydatami niepełnosprawnymi”, podlegają tej samej procedurze kwalifikacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim.

 2. Organizacja egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych odbywa się we współpracy komisji rekrutacyjnych, jednostek rekrutujących oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „BON”.

 

§ 42

 1. W przypadku  niepełnosprawności  kandydata  uniemożliwiającej  udział  w postępowaniu kwalifikacyjnym w formie przewidzianej zasadami rekrutacji zatwierdzonymi przez Senat dla danego kierunku i specjalności studiów, przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej, na wniosek kierownika BON, podejmuje decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

 2. Kierownik BON wnioskuje o zastosowanie zmienionej formy egzaminu na podstawie informacji na temat niepełnosprawności kandydata uzyskanych z:

 1. kwestionariusza   dla   kandydatów   niepełnosprawnych  i    przewlekle   chorych stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały, zawierającego wniosek kandydata o zmianę formy egzaminów, złożonego w BON najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu;

 2. wywiadu przeprowadzonego z kandydatem niepełnosprawnym przez pracownika BON;

 3. analizy dokumentacji medycznej potwierdzającej niepełnosprawność lub chorobę przewlekłą, wystawionej nie wcześniej niż 90 dni przed jej złożeniem w BON oraz

  • w przypadku osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  • kopii orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Jeśli kierownik BON uzna przedstawioną dokumentację za niewystarczającą może wskazać na konieczność jej uzupełnienia.

 4. Informacje  o  stanie   zdrowia  kandydata   podlegają   ochronie   zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia  1997  r.  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

§ 43

 1. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów możliwe jest:

 1. przedłużenie czasu trwania egzaminu. Czas trwania egzaminu może zostać przedłużony maksymalnie o 50% w stosunku do czasu trwania egzaminu dla pozostałych kandydatów;

 2. stosowanie    dodatkowych    urządzeń    technicznych,   takich    jak    komputery, oprogramowanie udźwiękawiające lub alternatywne myszki i klawiatury;

 3. zastosowanie alternatywnej formy zapisu rozumianej jako: pismo brajla, druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny;

 4. zamiana formy egzaminu z ustnej na pisemną;

 5. udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy;

 6. zmiana miejsca odbywania się egzaminu.

 

 1. Jeżeli w danym przypadku istnieje więcej niż jedna alternatywna forma zdawania egzaminu, wyboru formy dokonuje kierownik BON.

 2. W    przypadkach   nieuwzględnionych  w    przepisach    uchwały   decyzję o wprowadzeniu zmienionej formy egzaminu podejmuje przewodniczący UKR na wniosek kierownika BON.

 3. Nad bezpieczeństwem druku materiałów w alternatywnych formach zapisu czuwa przedstawiciel komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej oraz przedstawiciel BON.

 4. Prace egzaminacyjne w alternatywnych formach zapisu przepisywane są na druk zwykły przez osobę wskazaną przez kierownika BON.

 5. W przypadku egzaminów testowych w alternatywnych formach zapisu odpowiedzi przepisywane są na standardowy kwestionariusz przez osobę wskazaną przez kierownika BON, następnie kodowane i dołączane do puli prac poddawanych ocenie.

 

DZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

§ 44

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego UKR sporządza sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu i wraz ze swoimi wnioskami przedstawia     je Senatowi.

 2. Wnioski z przebiegu postępowania rekrutacyjnego UKR przekazuje właściwym  kierownikom  jednostek  organizacyjnych,  którzy  powinni  przedstawić  je radzie jednostki organizacyjnej.

 

DZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 45

Uchwała  zostaje  podana  do  publicznej  wiadomości  przez  jej  ogłoszenie  w Monitorze UW, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz na stronach internetowych UW.

 

§ 46

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Komentarze (0)