Ogólne zasady rekrutacji na UMed rok akademicki 2018/2019

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UMed w Poznaniu 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 50/2017 z dnia 23 marca 2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w roku akademickim 2018/2019 (tekst jednolity).

Na podstawie art. 169 i art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym   (t.j.   Dz.  U.  z   2016  r.  poz.  1842,  ze  zm.),  rozporządzenia  Ministra  Nauki    i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  12  października  2006  r.  w  sprawie  podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501) oraz § 103 i § 104 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 29 września 2011 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

 

I.PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Uchwała  określa  warunki,  tryb  oraz  termin  rozpoczęcia  i  zakończenia  rekrutacji    na poszczególne kierunki i formy studiów oraz formy kształcenia, prowadzone w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w roku akademickim 2018/2019.
 2. Szczegółowe  warunki  rekrutacji   na   poszczególne   kierunki   studiów   prowadzone  w języku polskim określają załączniki nr 1-16 do niniejszej uchwały.
 3. Warunki i tryb rekrutacji na studia w ramach potwierdzania efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

§ 2

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 2. Senat – Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 3. kandydat – osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów prowadzonych      w języku polskim w Uniwersytecie, legitymującą się:
  1. jednym z dokumentów, o których mowa w pkt  4-9 – w przypadku ubiegania się       o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  2. dokumentem, o którym  mowa w pkt 10  – w przypadku ubiegania się o przyjęcie   na studia drugiego stopnia;
 4. świadectwo dojrzałości  – dokument, o którym  mowa w art. 44zzl ust. 4 ustawy z  dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną absolwentowi, który zdał egzamin maturalny;
 5. zaświadczenie  o  wynikach  egzaminu  maturalnego  –  dokument,  o  którym   mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty, wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną absolwentowi, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, i  zdał  egzamin  maturalny  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w  roku,  w którym do niego przystąpił;
 1. zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego – dokument wydany przez Uniwersytet kandydatowi, który zdał egzamin wstępny przeprowadzony w Uniwersytecie; zaświadczenie zachowuje swoją ważność przez 5 kolejnych lat, liczonych od dnia zdaniu egzaminu;

6a) świadectwo dojrzałości „stara matura” – dokument, o którym mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydany absolwentowi, który zdał egzamin dojrzałości przeprowadzany dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich;

 1. dyplom  IB  –  świadectwo   matury  międzynarodowej   (International   Baccalaureate), tj.  dokument  wydany  przez   organizację   International   Baccalaureate   Organization  w Genewie;
 2. dyplom EB – świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate), tj. dokument wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 3. dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów pierwszego stopnia oraz uprawniający do ubiegania się o przyjęcie  na studia wyższe, inny niż określone w pkt 7 i 8;
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych – dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, wydany absolwentowi studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 5. limit przyjęć – liczbę osób, jaka może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów prowadzonych na danym kierunku, formie kształcenia i formie studiów, ustaloną odpowiednio przez Ministra Zdrowia lub Senat;
 6. decyzja –  decyzję  administracyjną wydawaną przez  komisję rekrutacyjną lub Rektora  w sprawach przyjęcia na studia;
 7. ustawa – ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

§ 3

 1. Limity przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Limit miejsc na pierwszy rok studiów stacjonarnych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych   określa,   w   drodze    rozporządzenia,    Minister    Obrony   Narodowej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia.
 3. Limity przyjęć na pozostałe kierunki studiów określa Senat w drodze uchwały.

 

II.WYMAGANIA FORMALNE

 

§ 4

 1. O przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim może ubiegać się kandydat, który legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia umożliwiającego podjęcie studiów wyższych, określonym w § 2 pkt 4-10.
 2. Kandydat zobowiązany jest  wnieść  opłatę  za  postępowanie  związane  z  przyjęciem  na studia w Uniwersytecie w wysokości ustalonej przez Rektora w zarządzeniu, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów.

 

§ 5

 1. Student Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje, oraz na ten sam kierunek studiów prowadzony na innym wydziale Uniwersytetu – chyba że jest to związane ze zmianą formy studiów.
 2. Student Uniwersytetu może studiować na innym kierunku studiów w Uniwersytecie, jeżeli zostanie przyjęty ten kierunek w trybie postępowania rekrutacyjnego.

III.POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 6

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia prowadzone w języku polskim  w  Uniwersytecie  na poszczególnych kierunkach i formach kształcenia, zwane dalej „postępowaniem rekrutacyjnym”, prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne; tryb powoływania oraz regulamin pracy komisji rekrutacyjnych określa odrębna uchwała Senatu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w tym w przypadku zbyt małej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie na dany kierunek studiów, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na ten kierunek studiów.
 3. W przypadku odstąpienia przez wydziałową komisję rekrutacyjną od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów, wniesiona przez kandydata opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia prowadzone na tym kierunku podlega zwrotowi.
 4. W  uzasadnionych  przypadkach  wydziałowa   komisja   rekrutacyjna   może   odstąpić od przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.
 5. W przypadku wszczęcia przez wydziałową komisję rekrutacyjną dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie  rekrutacji  elektronicznej  w  pierwszym  postępowaniu  rekrutacyjnym  na ten kierunek, biorą udział w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym bez konieczności ponownej rejestracji.
 6. Uwzględnia się możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub  przedmiotów  został  podwyższony  w  wyniku  odwołania  złożonego  do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego za pośrednictwem dyrektora okręgowej  komisji egzaminacyjnej.

 

§ 7

 1. Ustala się następujące terminy dla postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w roku akademickim 2018/2019:
  1. rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 25 kwietnia 2018 r.;
  2. zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 31 października 2018 r.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora w zarządzeniu.

 

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z:
  1. rejestracji kandydata on-line w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu;
  2. wniesienia przez kandydata opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, o której mowa w § 4 ust. 2;
  3. postępowania kwalifikacyjnego;
  4. wydania decyzji w sprawach przyjęcia na studia.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemców,  o  których  mowa  w  art.  43  ust.   2  ustawy,  podejmujących  studia   na zasadach obowiązujących obywateli polskich, określają załączniki nr 1-16 oraz załącznik nr 17, określający punkty  rekrutacyjne  przypisywane  ocenom  wskazanym  na jednym z dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 6a-9.
 3. Postępowanie  kwalifikacyjne  dla  cudzoziemców,  o  których  mowa  w  art.  43  ust.  3  i 4 ustawy, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, polega na weryfikacji dokumentów wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 2, złożonych do wydziałowej komisji rekrutacyjnej za pośrednictwem Działu Rekrutacji i Kształcenia.
 1. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji dokumentów wymienionych w § 20 ust. 1 pkt 2 wydziałowa komisja rekrutacyjna kwalifikuje cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy,  spełniających  wymagania  formalne,  o  których  mowa  w  §  4  i  5, do przyjęcia na studia – według kolejności zgłoszeń, w ramach wyznaczonego limitu przyjęć na dany kierunek.

 

§ 9

 1. Przez rejestrację, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta kandydata  w  systemie  rekrutacji  elektronicznej  Uniwersytetu,  z dodaniem kierunku lub kierunków studiów, na które aplikuje kandydat.
 2. W związku z utworzeniem indywidualnego konta w systemie rekrutacji elektronicznej kandydat zobowiązany jest do:
  1. niezwłocznego poinformowania Działu Rekrutacji i Kształcenia o ewentualnych błędach występujących na jego indywidualnym koncie;
  2. bieżącego odczytywania informacji zamieszczanych na jego indywidualnym koncie.
 3. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2, lub błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia, usunięcia lub podania nieprawdziwych informacji oraz rezygnacji z aplikowania na dany kierunek studiów ponosi kandydat.

 

§ 10

 1. Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne, wydziałowe  komisje  rekrutacyjne  tworzą  tzw. listy rankingowe.
 2. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje  liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem § 11.
 3. Na podstawie listy rankingowej i przyznanego limitu miejsc dla danego kierunku studiów wydziałowa komisja rekrutacyjna określa próg punktowy, pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów.
 4. Zasady ustalania wysokości progu punktowego określa uchwała Senatu w sprawie regulaminu pracy komisji rekrutacyjnych.
 5. Informacje o progu punktowym wyznaczonym  przez wydziałową komisję rekrutacyjną   i statusie kandydata umieszcza się na indywidualnym koncie kandydata.
 6. Jeżeli przy ustalonym progu punktowym nie zostanie wypełniony limit przyjęć określony dla danego kierunku studiów, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję      o obniżeniu progu punktowego lub przeprowadzeniu dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11

 1. W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację  oraz  analitykę medyczną uzyskają jednakową liczbę punktów,  o kolejności, w jakiej zostaną umieszczeni na liście rankingowej w ramach jednakowego progu punktowego, decyduje  wynik  uzyskany  przez  nich  na  egzaminie  maturalnym  z przedmiotu: język polski, poziom podstawowy.
 2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna, określając próg punktowy w celu wypełnienia przyznanego limitu miejsc, może wskazać mniejszą liczbę kandydatów, o których mowa w ust. 1, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów – na podstawie wyniku uzyskanego przez tych kandydatów z przedmiotu język polski, poziom podstawowy.
 1. Kandydatom legitymującym się jednym z dokumentów wymienionych w  § 2 pkt 5, 6      i 7-9, nieposiadającym oceny z przedmiotu: język polski, przyznaje się 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 

§ 12

 1. W   przypadku   kandydata   legitymującego    się    dokumentem,    o    którym    mowa w § 2 pkt 4-6, punkty rekrutacyjne będące podstawą umieszczenia na liście rankingowej oblicza się  na  podstawie  ocen  uzyskanych  na  egzaminie  maturalnym,  wyrażonych  w procentach, według następującej zasady:
  1. poziom podstawowy: 1% = 1 pkt;
  2. poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt.
 2. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych określone w ust. 1 nie dotyczą kandydatów na studia     pierwszego      stopnia,      prowadzone      na      kierunkach      biotechnologia   i elektroradiologia.
 3. W   przypadku   kandydatów   legitymujących   się   dokumentem,   o    którym    mowa w § 2 pkt 6a-9, ocenom z przedmiotów wymienionych w szczegółowych warunkach rekrutacji,  określonych  dla  danego  kierunku   studiów   w  odpowiednim  załączniku do niniejszej uchwały,  przypisuje się  liczbę punktów rekrutacyjnych ustaloną zgodnie   z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.
 4. W przypadku gdy kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości lub świadectwem maturalnym  innym  niż  wymienione  w  załączniku  nr  17,  ocenom  z  przedmiotów,    o których mowa w ust.  3,   przypisuje się odpowiednie punkty rekrutacyjne, określone   w tym załączniku dla skali ocen zbliżonej do skali ocen wskazanej na świadectwie kandydata.
 5. Brak oceny z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji, określonych dla danego kierunku studiów w odpowiednim załączniku do niniejszej uchwały, nie wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego, lecz jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 

§ 13

 1. W Uniwersytecie przeprowadza się dodatkowy egzamin wstępny, sprawdzający zdolności manualne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek: techniki dentystyczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia; egzamin przeprowadza – w formie egzaminu praktycznego – właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna lub wyznaczeni przez nią egzaminatorzy.
 2. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniające szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi, określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§ 14

 1. Kwalifikacja kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć określonych dla poszczególnych kierunków studiów, o których mowa w § 3, odbywa się w drodze konkursu, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 4.
 2. Kandydat, który otrzymał status  „zakwalifikowany  do  przyjęcia”,  zobowiązany  jest  do złożenia dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, w terminie określonym    w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego; niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.

 

§ 15

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia zasady punktacji dotyczące poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 2. Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym lub kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia kandydaci  uzyskają  równą  liczbę  punktów,   w   pierwszej   kolejności   przyjmowani są   na   te   studia   kandydaci   legitymujący   się   dyplomem   ukończenia   studiów     w Uniwersytecie.

 

§ 16

(uchylony).

 

IV.DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDAWANE W SPRAWACH PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

§ 17

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów nieprzyjętych na studia. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w głosowaniu; na podstawie uchwały wydawane są indywidualne decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 

§ 18

 1. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia kandydatów będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemców spełniających warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy wydaje właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.
 2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Działu Rekrutacji i Kształcenia,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 3. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia wydawane przez wydziałową komisję rekrutacyjną podpisuje w imieniu komisji upoważniony przez komisję przewodniczący lub inny członek komisji biorący udział w posiedzeniu.
 4. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3  i 4 ustawy, wydaje Rektor. Od decyzji Rektora nie przysługuje odwołanie, jednak cudzoziemiec może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. Decyzje w sprawach przyjęcia na studia mogą być wydane w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).

 

§ 19

 1. Wydanie decyzji o przyjęciu na studia obywatela polskiego oraz cudzoziemca spełniającego warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy, następuje po łącznym spełnieniu następujących wymagań:
  1. wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 4 i 5;
  2. uzyskaniu wymaganej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym;
  3. złożeniu do Działu Rekrutacji i Kształcenia, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, następujących dokumentów:
 1. oryginału  odpowiedniego  dokumentu,  o  którym   mowa  w  §  2  pkt  4-9   –    w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, z zastrzeżeniem ust. 3,
 2. oryginału dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 3. certyfikatu znajomości języka polskiego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, wydanego przez jednostkę wyznaczoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub zaświadczenia wydanego przez Uniwersytet, potwierdzającego  znajomość   języka   polskiego   w   stopniu   pozwalającym   na podjęcie studiów w języku polskim – w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy,
 4. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata oraz informację o liczbie uzyskanych punktów rekrutacyjnych,
 5. kopii dokumentu tożsamości, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Dział Rekrutacji i Kształcenia na podstawie okazanego oryginału,
 6. dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym do dowodów osobistych.
 1. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia osoba przyjęta na studia zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:
  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 22 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;
  2. inne    wymagane    dokumenty,    uwzględnione     w     wykazie     umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
 2. W uzasadnionych przypadkach oryginał dokumentu uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomu IB lub dyplomu EB mogą być dostarczone przez osobę przyjętą na studia w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do dnia immatrykulacji.

 

§ 20

 1. Wydanie decyzji o przyjęciu na  studia  cudzoziemców,  o  których  mowa  w  art.  43  ust. 3 i 4 ustawy, następuje po łącznym spełnieniu następujących wymagań:
  1. wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 4 i 5;
  2. uzyskaniu przez kandydata pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym, polegającym na weryfikacji następujących dokumentów, złożonych do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego:
   1. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rekrutacji elektronicznej i zawierającego dane osobowe kandydata,
   2. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na studia na zasadach pełnej odpłatności –  w przypadku kandydatów,  o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt  4 i ust. 4 pkt 2 ustawy,
   3. oryginału dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia umożliwiającego podjęcie  studiów  wyższych  –  w  przypadku  ubiegania  się  o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
   4. oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku ubiegania się  o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
   5. zaświadczenia o nostryfikacji świadectwa dojrzałości – w przypadku  świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu  dokumentów o wykształceniu, oraz  w przypadku dokumentu wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła wyżej wymienioną umowę, lecz dokument ten nie jest nią objęty,
   6. zaświadczenia  o  nostryfikacji  dyplomu   ukończenia   studiów   wyższych   – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
   7. poświadczenia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie w formie apostille  –  jeżeli  dokument  ten  został  wydany  przez  instytucję  działającą  w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej, znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
   8. certyfikatu lub zaświadczenia  potwierdzającego  znajomość  języka  polskiego, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 lit. c,
   9. dokumentu tożsamości,
   10. dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym do dowodów osobistych.
 1. Niezwłocznie po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia cudzoziemiec przyjęty na studia zobowiązany jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:
  1. zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 22 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;
  2. dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Cudzoziemiec nieposiadający dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zobowiązany jest  przystąpić  do  ubezpieczenia  w  Narodowym  Funduszu  Zdrowia  niezwłocznie   po rozpoczęciu kształcenia.

 

§ 21

 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia umożliwiającego podjęcie studiów wyższych cudzoziemcy składają wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 2. Obowiązek  złożenia  dokumentów  potwierdzających  znajomość  języka   polskiego   nie dotyczy cudzoziemców posiadających ważną Kartę Polaka.

 

§ 22

 1. Kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, podczas których jest lub może być narażony na działanie czynników  szkodliwych,  uciążliwych  lub   niebezpiecznych   dla   zdrowia,   wydane  na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań   lekarskich    kandydatów    do    szkół    ponadgimnazjalnych    lub    wyższych    i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych  oraz  uczestników  studiów  doktoranckich   (Dz. U. poz. 1144).
 2. Skierowania   na   badania   lekarskie   dla   kandydatów    wystawia    Dział    Rekrutacji i Kształcenia.

 

§ 23

Komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia obywatela polskiego lub cudzoziemca,  o  którym  mowa  w  art.  43  ust.  2  ustawy,  w  przypadku  wystąpienia        co najmniej jednej z następujących przesłanek:

 1. kandydat nie spełnił wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych    w § 4 i 5;
 2. kandydat nie uzyskał w postępowaniu  kwalifikacyjnym  liczby  punktów  wymaganej  do przyjęcia na studia;
 1. pomimo  uzyskania  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym   liczby  punktów   wymaganej do przyjęcia na studia, kandydat  nie złożył  kompletu  dokumentów, o  których  mowa  w § 19 ust. 1 pkt 3, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, liczonym od dnia zakwalifikowania do przyjęcia na studia;
 2. w dniu dokonania rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat był studentem Uniwersytetu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

 

§ 24

Komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia cudzoziemca, o którym mowa w art. 43 ust. 3 i 4, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:

 1. kandydat nie spełnił wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych    w § 4 i 5;
 2. kandydat nie uzyskał pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym, polegającym na weryfikacji dokumentów, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2, złożonych do Działu Rekrutacji i Kształcenia w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego;
 3. w dniu dokonania rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat był studentem Uniwersytetu, o którym mowa w § 5 ust. 1.

 

V.PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 25

Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 

§ 26

 1. Studia stacjonarne są wolne od opłat w zakresie przewidzianym w ustawie.
 2. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.
 3. Uniwersytet pobiera opłaty za studia niestacjonarne oraz za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych zgodnie z przepisami ustawy, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Senatu.
 4. Wysokość opłat za studia i usługi edukacyjne określa Rektor w zarządzeniu.
 5. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie wskazanym       w  uchwale,  o  której  mowa  w  ust.  3,  osoba  przyjęta  na  studia  zobowiązana  jest   do podpisania z Uniwersytetem umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

 

§ 27

W sprawach rekrutacji na studia cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy, nieuregulowanych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z  dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania        i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

 

§ 28

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)