Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Uniwerystet Medyczny w Lublinie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UMED w Lublinie 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2019.

 

 

Uchwała Nr LXXIII/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia  24  maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r  Prawo o szkolnictwie wyższym  (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 47 pkt 34 i § 129 ust.1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Senat, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Senat uchwala warunki   i   tryb   rekrutacji   na   studia   stacjonarne   i   niestacjonarne   w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na rok akademicki 2018/2019, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Treść niniejszej uchwały zamieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WARUNKI I  TRYB REKRUTACJI NA  STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

§ 1

 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Niniejszą uchwałę stosuje się odpowiednio do cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunku lekarskim , lekarsko -dentystycznym oraz farmacji w języku angielskim, inne niż prowadzone na podstawie umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 3. Szczegółowe warunki organizacji procesu rekrutacji cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku angielskim zostaną określone przez Rektora w drodze Zarządzenia.

 4. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.rekrutacja.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

 

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

 1. „ustawie” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1842 ze zm.),

 2. „Uczelni lub Uniwersytecie” - należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

 3. „kandydacie”- należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na określonym kierunku,

 4. „nowej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin maturalny przeprowadzany dla absolwentów  szkół ponadgimnazjalnych:  liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, zdawany od 2005 roku,

 5. „starej maturze” - należy przez to rozumieć egzamin dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich zdawany przed rokiem 2005,

 6. „maturze IB”(International Baccalaureate ) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez organizację International Baccalaureate O rganization w Genewie,

 7. „maturze EB”(European Baccalaureate) - należy przez to rozumieć świadectwo wydane przez Szkoły Europejskie  zgodnie  z Konwencją  o Statucie  Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U.  z  2005 r. nr 3 poz.10),

 8. „maturze zagranicznej” należy przez to rozumieć dokument uzyskany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub ukończenie studiów  pierwszego  stopnia oraz uprawniający do  ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, inny niż matura EB lub matura IB,

 9. „egzaminie wstępnym” – należy przez to rozumieć pisemny egzamin, o poziomie wiedzy porównywalnym  z nową maturą przeprowadzany w     Uniwersytecie      dla    osób     posiadających      maturę     zagraniczną,      w     tym cudzoziemców,

 1. „zaświadczenie o wynikach egzaminu wstępnego” – należy przez to rozumieć dokument wydany przez  Uniwersytet lub  inną uczelnię medyczną,  którego wyniki są uznawane w ramach zawartego Porozumienia o wzajemnym  uznawaniu wyników egzaminów wstępnych,

 2. „zaświadczeniu OKE” – należy przez to rozumieć zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, absolwentowi, który posiada świadectwo  dojrzałości  uzyskane  p o zdaniu egzaminu dojrzałości (stara matura), i który uzyskał  zaliczenie z egzaminu maturalnego, w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, zgodnie z przepisami  obowiązującymi w roku,  w  którym  przystąpił  do egzaminu maturalnego.

 3. „przeliczniku wyników egzaminu maturalnego”- należy przez to rozumieć sposób  przeliczenia  wyników  egzaminu   maturalnego,  o   których  mowa  lit  d,   f – j, wyrażonego w procentach, z procentów na punkty.

 4. „dyplomie ukończenia studiów wyższych” - należy przez to rozumieć dokument nadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, wydany absolwentowi studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

 5. „decyzji” - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną wydawaną przez Komisje Rekrutacyjne  lub Rektora w ramach  prowadzonego  postępowania rekrutacyjnego,

 6. „umowie o kształcenie” - należy przez to rozumieć umowę określającą warunki pobierania opłat za usługi związane z odbywaniem studiów oraz za usługi edukacyjne świadczone przez Uczelnię.

 

§ 3

 1. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

 2. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach dotyczących obywateli polskich, jeżeli są:

  1. cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

  2. cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

  3. cudzoziemcami       korzystającymi        z     ochrony       czasowej       na     terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  4. pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa cz łonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA)  - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  5. cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 3. cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 ze zm.),

 1. cudzoziemcami, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

 3. Cudzoziemcy nie wymienieni w ust. 2 oraz cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - mogą podejmować i odbywać studia w języku polskim na zasadach odpłat ności.

 4. Cudzoziemcy będący posiadaczami ważnej Karty Polaka lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku pol skim na zasadach dotyczących obywateli polskich, lub mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności.

 

§ 4

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na zasadzie odpłatności składają dokumenty do  Uczelnianej  Komisji  Rekrutacyjnej  w term inie wskazanym przez Uczelnię w celu analizy formalnej. Po spełnieniu warunków określonych w § 5 oraz w § 12-18 kandydaci przyjmowani są według uzyskanej punktacji do wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku studiów.

 

§ 5

 1. Kandydaci, w tym z obywatelstw em polskim, posiadający świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą (inne niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) zobowiązani są przystąpić do pisemnego egzaminu wstępnego o poziomie wiedzy porównywalnym z nową maturą według zasad przewidzianych dla tych osób na dany kierunek studiów.

 2. Cudzoziemcy, którzy złożą egzamin, o którym mowa w ust. 1, na co najmniej 50% możliwej do uzyskania punktacji dla kierunku lekarskiego, lekarsko - dentystycznego i technik dentystycznych oraz 30% dla po zostałych kierunków studiów, uzyskają potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego umożliwia podjęcie studiów w języku polskim na wybranym kierunku.

 3. Kandydaci posiadający świadectwo maturalne IB lub EB wydane za granicą ubiegający się o  przyjęcie na studia prowadzone w  języku polskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego wydany przez:

  1. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego lub

  2. wyspecjalizowane jednostki wyznaczone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 4. Kandydaci wymienieni w ust. 1 zobowiązani są przedstawić:

 

 1. świadectwo lub inny  dokument  zagraniczny  uprawniający  do  ubiegania się o przyjęcie na studia  wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem dyplomu IB i świadectwa EB, opatrzony apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,  znoszącej  wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 112 poz. 938) lub został wydany przez kraj z którym Polska zawarła umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów, lub

 2. decyzję administracyjną,  wydaną  przez właściwego  kuratora oświaty, o uznaniu świadectwa lub innego dokumentu za dokument potwierdzający uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, lub

 3. zaświadczenie o nostryfikacji w ydane przed 31 marca 2015 roku.

 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunku lekarskim, lekarsko - dentystycznym oraz farmacji prowadzone w języku angielskim zobowiązani są przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego wymieniony w Załączniku A do niniejszej uchwały, chyba że ukończyli szkołę ponadpodstawową, w której zajęcia były prowadzone w tym języku.

 

§ 6

 1. Uniwersytet prowadzi rekrutację na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uniwersytet może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora.

 3. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

 4. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za studia na dany rok  akademicki  określa  umowa o kształcenie.

 5. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne na dany kierunek studiów prowadzone jest, o ile Uchwała Senatu określi limit przyjęć na dany rok akademicki.

 6. Kandydaci na studia niestacjonarne dokonują elektronicznej rejestracji i wnoszą opłatę rekrutacyjną niezależnie od tego, czy ubiegali się o przyjęcie na studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019.

 7. Postępowanie kwalifikacyjne na  studia  niestacjonarne prowadzone jest według zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne.

 8. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest w terminie późniejszym niż postępowanie na studia stacjonarne.

 9. Kandydaci przyjęci na studia niestacjonarne są zobowiązani  do wniesienia  opłaty za  I semestr I roku nauki w terminie wskazanym w umowie o kształcenie.

 10. Kandydat, będący studentem Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje w dniu dokonania rejestracji elektronicznej.

 

§ 7

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne  i Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne na poszczególne kierunki studiów w odniesieniu do kandydatów będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, którzy zamierzają podjąć studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 1. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, a w szczególności: ogłaszanie wyników postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych etapach postępowania, przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia, wydawanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz nadzoruje prace Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, zatwierdza zasady rekrutacji na studia, prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w tym organizuje egzaminy wstępne w odniesieniu do cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim na zasadach odpłatności i rozpatruje odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji  Rekrutacyjnych.

 

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne kończy się wydaniem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji w sprawie przyjęcia kandydata na studia, z zastrzeżeniem ust. 8

 2. Decyzje Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawach przyjęć na studia podpisuje przewodniczący a w razie jego nieobecności-zastępca działający z jego pisemnego upoważnienia.

 3. Decyzje Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej podpisuje przewodniczący.

 4. Od decyzji Wydziałowej  Komisji  Rekrutacyjnej służy odwołanie  do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 5. Decyzje doręczane są w formie pisemnej za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 6. Na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje skarga  do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 7. Podstawą odwołania  może być jedynie wskazane naruszenie warunków  i trybu rekrutacji na studia.

 8. Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu  na  studia  w przypadku  cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach odpłatności podejmuje Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji, w  terminie 14  dni  od  dnia  jej doręczenia przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne  rozpatrzenie  sprawy przez Rektora.

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

 

§ 9

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

  1. postępowanie kwalifikacyjne (rejestrację kandydata tj. założenie konta oraz wybór kierunku/ów studiów, dokonanie opłaty rekrutacyjnej, wpisanie przez kandydata: liczby procent, ocen z matury EB lub IB, ocen w  przypadku  starej matury, liczby  punktów ECTS w przypadku procedury potwierdzanie efektów uczenia się ),

  2. obliczenie punktów dla kandydatów,

  3. przeprowadzenie egzaminu wstępnego dla kandydatów posiadających maturę zagraniczną (inną niż matura IB i EB), egzaminu manualnego na techniki dentystyczne,      sprawnościowego       na    ratownictwo      medyczne     lub    egzaminu testowego na studia II stopnia,

 1. złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

 2. wydanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w celu ustalenia listy osób przyjętych na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

 4. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko -dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

 5. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na pozostałe kierunki studiów oraz liczbę miejsc dla studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy będą przyjęci  na  studia  na  podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierd zenia efektów uczenia się, określa Senat Uniwersytetu.

 6. Uniwersytet zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie wszystkich kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor Uniwersytetu z zastrzeżeniem ust.6.

 7. Limit przyjęć na dany kierunek studiów  może  zostać  zwiększony  w  przypadku, gdy przyjęcie wszystkich kandydatów posiadających jednakową liczbę punktów przekroczy ustalony uchwałą Senatu limit miejsc, nie więcej jednak niż o 3 miejsca.

 8. W przypadku, gdy liczba  kandydatów,  którzy  w  wyniku  postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do pr zyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, Uniwersytet zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.

 

§ 10

 1. Postępowanie rekrutacyjne  rozpoczyna  się rejestracją elektroniczną  w dniu 9 kwietnia 2018 roku a kończy się w dniu 12 października 2018 roku.

 2. Szczegółowy harmonogram postępowania  rekrutacyjnego zostanie  podany  do wiadomości przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do dnia 31 marca 2018 roku.

 

§ 11

 1. Kandydaci niepełnosprawni  podlegają  tej samej procedurze rekrutacyjnej,  co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie.

 2. Ze względu na  specyfikę przeprowadzanych  egzaminów praktycznych  ( egzamin manualny, egzamin sprawnościowy), Uniwersytet nie przewiduje zwolnień  z  egzaminów dla osób niepełnosprawnych.

 3. Na wniosek kandydata przystępującego do egzaminu wstępnego Uczelnia w miarę możliwości technicznych i lokalowych uwzględni szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

§ 12

Do postępowania kwalifikacyjnego na jednolite studia magisterskie i studia I stopnia, może zostać dopuszczona osoba, która:

 1. posiada świadectwo:

  1. dojrzałości uzyskane w trybie nowa matura,

  2. dojrzałości uzyskane w trybie stara matura,

 

 1. matury międzynarodowej (IB) ,

 2. matury europejskiej (EB),

 3. maturalne uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej,

 4. decyzję wydaną w procesie weryfikacji efektów  uczenia  się, potwierdzającą zaliczenie co najmniej 10 punktów ECTS z przedmiotów kierunkowych;

 5. dokonała elektronicznej rejestracji, o której mowa w § 17,

 6. wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 18.

 

§ 13

 1. Osoba, która spełniła warunki wymienione w § 12 zobowiązana jest w terminie określonym przez Uczelnię uzupełnić elektroniczny formularz wpisując wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu wstępnego lub liczbę punktów ECTS zaliczonych w wyniku procesu weryfikacji efektów uczenia się. Brak wpisu w/w wyników skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 2. Kandydat ponosi odpowiedzialność za dokonanie wyboru przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym wraz z przypisanymi im procentami. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedmioty wpisane przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego.

 3. W przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  pomiędzy  treścią  złożonych  dokumentów, a danymi przekazanymi w formie elektronicznej  w  zakresie  danych identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych uwzględniane  będą  dane wynikające z treści złożonych  dokumentów,  za  wyjątkiem  przypadku wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc.

 

§ 14

 1. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w danym roku akademickim na kierunku studiów, na który jest przeprowadzana rekrutacja , których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania od wyniku egzaminu.

 2. Rekrutacja uzupełniająca w Uniwersytecie prowadzona jest jednocześnie z rekrutacją podstawową i polega na złożeniu wniosku przez kandydata, do właściwej WKR, wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wy nik uzyskany na egzaminie dojrzałości z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj.: zmienione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

 3. Kandydat, któremu decyzją OKE została zmieniona punkta cja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie  został  wyczerpany limit miejsc.

 

 1. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania, na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną określone zarządzeniem Rektora.

 2. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale.

 3. Nie złożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczeln ię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów w Uniwersytecie.

 4. Dopuszcza się dwie formy składania dokumentów:

  1. osobiście,

  2. przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie.

 

§ 16

 1. W przypadku rezygnacji ze studiów kandydat składa podpisaną rezygnację w formie pisemnej w sposób określony § 15 ust. 4 lub przesyłając skan pisma z podpisem z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.

 2. W przypadku rezygnacji odbiór świadectwa następuje w trybie określonym w § 15 ust. 4 lub na wniosek kandydata przesyłką poleconą z poświadczeniem odbioru.

 

§ 17

 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest dokonanie elektronicznej rejestracji.

 2. System elektronicznej rejestracji dostępny jest przez całą dobę z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, tzn.:

  1. w okresie rejestracji - kandydat ma możliwość dokonania rejestracji, wyboru dowolnej liczby kierunków z dostępnego katalogu oraz dokonywania zmian w formularzu rejestracyjnym,

  2. w terminie wpisywania wyników egzaminów - kandydat ma możliwość wpisania wyników z egzaminów przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, dokonania zmiany wybranych przedmiotów oraz dokonywania zmian dotyczących punktacji, oddzielnie dla każdego kierunku studiów. Kandydat w tym terminie nie ma możliwości wykonania czynności wymienionych w pkt 1 .

 3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z awarii systemu rekrutacyjnego Uniwersytetu. W przypadku niemożności dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji z zachowaniem terminu rejestracji elektronicznej.

 4. Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia informacji zawartych na swoim koncie rejestracyjnym i dokonania wydruku kompletnego kwestionariusza po wpisaniu wyników.

 5. Kandydat może dokonać wyboru dowolnej liczby kierunków, jednakże przyjęty na I rok studiów może być tylko na jeden kierunek, na który złoży komplet dokumentów.

 

§ 18

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2018/2019 ustala Rektor Uczelni w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

 2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów. Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

 3. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

  1. rezygnacji z kształcenia, o której mowa w § 9 ust. 7,

  2. wniesienia opłaty rekrutacyjnej po terminie,

  3. dokonania nadpłaty opłaty rekrutacyjnej.

 4. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata. Zwrotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Uniwersytet dokonuje z urzędu na konto z którego wpłynęła opłata.

 

§ 19

 1. Kandydaci z :

1)nową maturą,

 1. starą  maturą, którzy legitymują się zaświadczeniem OKE o wynikach egzaminu maturalnego,

 2. maturą uzyskaną za granicą,(w tym cudzoziemcy), którzy przystąpili do egzaminu wstępnego będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, przedstawionych w %.

 3. W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym stosuje się przelicznik 1:1.

 4. W przypadku przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym stosuje się przelicznik 1:2, chyba że niniejsza uchwała przewiduje przelicznik 4.

 5. W przypadku matematyki jako przedmiotu obowiązkowego na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym stosuje się przelicznik 1:1 niezależnie od poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

 

§ 20

 1. Kandydaci z maturą IB lub maturą EB będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.

 2. Oceny na dyplomie z matury międzynarodowej (IB – tabela 1) oraz matury europejskiej (EB – tabela 2) z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

 

tabela 1

 

Ocena z matury IB

Punkty na poziomie

Podstawowym

(Standard Level SL)

Rozszerzonym

(High Level HL)

 

7 (excellent)

100

100

6 (verygood)

80

85

5 (good)

70

75

4 (satisfactory)

50

65

3 (medicore)

40

50

 

tabela 2

Ocena z egzaminu pisemnego z matury EB

Punkty na poziomie

Podstawowym

(liczba godzin od 2-3)

Rozszerzonym

(liczba godzin od 4-5)

9,51 – 10,00

100

100

9,01 – 9,50

85

95

8,51 – 9,00

75

85

8,01 – 8,50

65

75

7,51 – 8,00

60

65

7,01 – 7,50

50

60

6,51 – 7,00

40

55

6,00 – 6,50

30

50

 

 

 1. Kandydaci, którzy w roku 2018 przystąpili do matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB), a w terminie składania dokumentów nie będą posiadali stosownego dokumentu zobowiązani są do złożenia zaświadczenia wystawionego przez dyrektora szkoły o pozytywnym wyniku egzaminu oraz oświadczenia, że przyjmują do wiadomości iż w przypadku nie przedstawienia uczelni oryginału dyplomu/świadectwa do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wynik kwalifikacji zostanie unieważniony, a kandydat zostanie skreślony z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 2. Uczelnia uwzględnia wyniki egzaminu wstępnego, z przedmiotów objętych postepowaniem rekrutacyjnym, zdawanego do 2017 roku w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lub innym uniwersytecie medycznym w ramach zawartego Porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych na zasadach określonych w § 19.

 

§ 21

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na kierunek fizjoterapia, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura mogą być kwalifikowani na podstawie ocen z przedmiotów rekrutacyjnych (do wyboru  z części  ustnej lub pisemnej)  lub na  podstawie zaświadczenia OKE.

 2. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone według poniższej tabeli:

 

Oceny

na św. dojrzał.

Liczba punktów za oceny na świadectwie

wg skali ocen 2-5

Liczba punktów za oceny na świadectwie

wg skali ocen 1-6

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

165

 

Dobry

130

130

Dostateczny

60

95

Mierny/dopuszczający

-

60

 

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 

§ 22

 1. Laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady w zakresie biologii, chemii, fizyki lub matematyki ubiegający się o przyjęcie na studia na każdy kierunek w Uniwersytecie oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady z wiedzy ekologicznej ubiegający się o przyjęcie na studia na kierunek zdrowie publiczne przyjmowani są na studia bez względu na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3.

 2. Laureaci i finaliści przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na poszczególne kierunki, po spełnieniu warunków określonych w § 12.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne, zobowiązani są przystąpić do egzaminu sprawnościowego, a na techniki dentystyczne do egzaminu manualnego.

 4. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 1 na podstawie  zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady  stwierdzającego  uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

 5. Laureatom uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie 3 lat od uzyskania świadectwa dojrzałości.

 6. Finalistom uprawnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje w roku, w którym uzyskali świadectwo dojrzałości.

 

§ 23

 1. Podstawą przyjęcia na studia jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata, a w przypadku osób legitymujących się decyzją wydaną w procesie weryfikacji efekt ów uczenia się liczba punktów ECTS.

 2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego,  na poszczególnych  etapach postępowania, zostanie utworzona  lista osób wstępnie  zakwalifikowanych,  lista osób przyjętych  oraz lista rezerwowa, bez względu na  rodzaj matury na poszczególnych kierunkach, odrębnie dla:

  1. obywateli polskich  oraz cudzoziemców ubiegających  się o przyjęcie  na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

  2. kandydatów ubiegających się o przyjęcie w ramach procedury potwierdzania efektów uczenia się,

  3. cudzoziemców       ubiegających      się    o    przyjęcie      na    zasadach     innych     niż obowiązujące obywateli polskich przyjmowanych decyzją Rektora.

 3. Kandydaci na kierunek studiów: lekarski, lekarsko -dentystyczny i techniki dentystyczne prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i nies tacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji, a na kierunek analityka medyczna i farmacja – 30 %.

 4. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 2, będzie suma punktów uzyskanych:

 

 1. dla jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia - z przedmiotów rekrutacyjnych lub liczby punktów ECTS oraz egzaminów dodatkowych: sprawnościowego i manualnego, jeżeli są wymagane,

 2. dla studiów II stopnia - z egzaminu testowego.

 1. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację lub liczbę punktów ECTS mieszczącą się w ramach przyznanych limitów.

 2. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 3. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej Uniwersytetu, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 4. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie  na jednolite studia magisterskie lub studia  pierwszego stopnia  w razie uzyskania  równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego  limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia będzie wyższa punktacja uzyskana:

  1. z preferowanego przedmiotu:

a)biologia na kierunek: analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, fizjoterapia, higiena stomatologiczna, lekarski, lekarsko -dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo,  położnictwo,  ratownictwo  medyczne,  zdrowie publiczne,

 1. chemia na kierunek farmacja,

 2. fizyka na kierunek elektroradiologia,

 3. z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż limit miejsc, na kierunek studiów lekarski, lekarsko -dentystyczny, farmacja i analityka medyczna z uwzględnieniem ust. 8, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, którym będzie liczba punktów uzyskanych z przedmiotu matematyka.

 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 9, Uniwersytet zastrzega sobie prawo żądania deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez odpowiednią WKR jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia . Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

 3. Uniwersytet może skierować żądanie złożenia deklaracji podjęcia studiów do grup kandydatów legitymujących się różną punktacją kolejno obniżając punktację.

 4. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na zasadach określonych przez Rektora. Informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni. Kandydaci zo bowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 

§ 24

Osoby, będące obywatelami polskimi, które zostały zakwalifikowane na I rok studiów na kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny lub farmację w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana odpowiedniego Wydziału i wniesienia opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

 

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§ 25

Jednolite studia magisterskie prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, lekarski, lekarsko -dentystyczny.

 

§ 26

 1. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, na niżej wymienione kierunki studiów, jest spełnienie warunków rekrutacji , z  zastrzeżeniem ust 2, obejmujących wyniki uzyskane z następujących przedmiotów:

  1. lekarski i lekarsko-dentystyczny - z trzech przedmiotów:

   1. obowiązkowo: z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. obowiązkowo: z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

   3. do     wyboru       spośród      chemii     lub     fizyki      zdawanych       na    poziomie rozszerzonym.

  2. analityka medyczna – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru spośród chemii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

  3. farmacja – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z chemii na poziomie rozszerzonym,

   2. do wyboru spośród biologii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

  4. fizjoterapia – z dwóch przedmiotów:

   1. obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym,

   2. do    wyboru     na    poziomie     podstawowym       lub    rozszerzonym      spo śród: matematyki lub języka obcego nowożytnego (część ustna lub pisemna).

 2. Podstawą przyjęcia na kierunek fizjoterapia kandydatów z maturą zagraniczną w tym cudzoziemców jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik uzyskany z przedmiotu biologia poziom rozszerzony.

 

§ 27

 1. Kandydaci na jednolite studia magisterskie z nową maturą oraz starą maturą i zaświadczeniem OKE będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego wg następujących zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach zostanie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

 

 1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty, z wyłączeniem matematyki na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

 2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 500 (po 200 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę);

 3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu);

 4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek fizjoterapia, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedm iotu), z zastrzeżeniem ust. 4.

 

 1. Kandydaci, posiadający dyplom matury europejskiej (EB) lub matury międzynarodowej (IB), którzy są kwalifikowani według zasad określonych w § 20 ust. 2:

  1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty, z wyłączeniem matematyki na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 500 (po 200 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę);

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu);

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek fizjoterapia, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu), z zastrzeżeniem ust. 4.

 2. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości  za  granicą w  tym cudzoziemcy, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego z tym, że na studia w języku angielskim rekrutacja dotyczy wyłącznie kierunków lekarskiego, lekarsko – dentystycznego oraz farmacji:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego=2 punkty, z wyłączeniem matematyki na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

  3. maksymalna  liczba  punktów   możliwa  do   uzyskania  na   kierunki   lekarski i lekarsko-dentystyczny wynosi 500 (po 200 punktów za biologię, chemię lub fizykę + 100 punktów za matematykę);

  4. maksymalna  liczba  punktów  możliwa  do   uzyskania  na  kierunki   farmację i analitykę medyczną, wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu);

  5. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek fizjoterapia, wynosi 400(wynik egzaminu wstęp nego zostanie pomnożony przez 4 ).

 3. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura i nie posiadający zaświadczenia OKE ubiegający się o przyjęcie na kierunek fizjoterapia są kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w § 21 ust. 2.

 

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

§ 28

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:  biomedycyna, dietetyka, elektroradiologia, higiena stomatologiczna,  kosmetologia,  pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne i zdrowie publ iczne.

 

§ 29

 1. Podstawą przyjęcia na  studia pierwszego  stopnia na  kierunek biomedycyna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z trzech przedmiotów:

 2. nowa matura, matura EB , matura IB:

  1. obowiązkowo: z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru dwa różne przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, chemii, matematyki, fizyki, informatyki.

2)stara matura:

 1. obowiązkowo: z języka angielskiego,

 2. do wyboru dwa różne przedmioty spośród biologii, chemii, fizyki lub matematyki.

 3. matura zagraniczna oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim:

  1. obowiązkowo: z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym,

  2. do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, chemii, fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. Kandydaci z nową maturą lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego=2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu);

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek biomedycyna mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w § 21 ust. 2.

 2. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie  na studia pierwszego stopnia dopuszcza się  możliwość  kwalifik owania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci  posiadający        maturę EB lub      maturę IB, będą kwalifikowani według zasad, określonych w § 20 ust. 2 :

 

 1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

 2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 1. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną, w tym cudzoziemcy, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego=2 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek biomedycyna wynosi 600 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 30

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

 2. nowa matura, matura EB oraz matura IB: wybranych przez kandydata różnych przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki lub matematyki;

 3. stara matura: wybranych przez kandydata różnych przedmiotów spośród: biologia, fizyka lub matematyka;

 4. matura zagraniczna oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim: do wyboru dwa różne przedmioty spośród: biologii, fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym lub matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 5. Kandydaci z nową maturą lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu ;

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na  kierunek  elektroradiolgia  mogą  być kwalifikowani, na  podstawie  ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych    postępowaniem     rekrutacyjnym      według zasad określonych w § 21 ust. 2;

 

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB będą kwalifikowani według zasad określonych w § 20 ust. 2:

  1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 2. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną, w tym cudzoziemcy , będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna         liczba      punktów       możliwa      do     uzyskania      na     kierunku elektroradiologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 31

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek higiena stomatologiczna jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

1)nowa matura, matura EB, matura IB:

 1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony

 2. do wyboru: język obcy nowożytny część ustna lub pisemna lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia

 2. do wyboru: język obcy nowożytny lub matematyka;

 3. matura zagraniczna oraz cudzoziemcy: obowiązkowo biologia na poziomie rozszerzonym i matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony);

 1. Kandydaci z nową maturą lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu ;

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek higiena stomatologiczna mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z  przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w § 21 ust. 2;

 

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB będą kwalifikowani według zasad określonych w § 20 ust. 2:

  1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 2. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną, w tym cudzoziemcy , będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa  do uzyskania na kierunku  higiena stomatologiczna wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 32

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

 2. nowa matura, matura EB, matura IB:

  1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony

  2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2)stara matura:

 1. obowiązkowo biologia

 2. do wyboru: chemia lub matematyka;

3)matura zagraniczna oraz cudzoziemcy:

 1. obowiązkowo biologia poziom rozszerzony

 2. do wyboru: chemia na poziomie rozszerzonym lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. Kandydaci z nową maturą lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedm iotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu);

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek kosmetologia mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w § 21 ust. 2;

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania

 

 1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

 2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 1. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną, w tym cudzoziemcy , będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku kosmetologia wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 

§ 33

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki egzaminu sprawnościowego i wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

1)nowa matura, matura EB, matura IB:

 • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny część ustna lub pisemna lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2)stara matura:

 • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 1. Podstawą przyjęcia na kierunek ratowni ctwo medyczne kandydatów z maturą zagraniczną oraz cudzoziemców jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik uzyskany z przedmiotu biologia poziom rozszerzony.

 2. Kandydaci z nową maturą lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek ratownictwo medyczne wynosi 470 (po 200 punktów z każdego przedmiotu i 70 punktów z egzaminu sprawnościowego);

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych   postępowaniem    rekrutacyjnym    według    zasad    określonych w § 21 ust. 2;

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB będą kwalifikowani według zasad określonych w § 20 ust. 2:

  1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku ratownictwo medyczne wynosi 470 (po 200 punktów z każdego przedmiotu i 70 pun któw z egzaminu sprawnościowego).

 2. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną, w tym cudzoziemcy , będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 4 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku ratownictwo medyczne wynosi 470 (400 punktów z przedmiotu i 70 punktów z egzaminu sprawnościowego).

 3. Egzamin sprawnościowy składający się z: biegu po kopercie, skoku w dal z miejsca, rzutu piłką lekarską i pływania jest obowiązkowy.

 4. Za każdą konkurencję kandydat może otrzymać maksymalnie 15 punktów.

 5. Kandydat może udokumentować sprawność fizyczną udziałem w kadrze wojewódzkiej, kadrze Polski lub treningiem w klubie sportowym przez minimum 5 lat i otrzymać dodatkowe 10 punktów.

 6. Nieprzystąpienie do egzaminu sprawnościowego na kierunek ratownictwo medyczne, skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

§ 34

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wyniki egzaminu manualnego i wyniki uzyskane z jednego przedmiotu:

1)nowa matura, EB, IB:

- do wyboru: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym ;

2)stara matura:

- do wyboru: biologia, chemia lub fizyka;

 1. matura zagraniczna oraz cudzoziemcy: biologia, chemia lub fizyka zdawane na poziomie rozszerzonym.

 1. Kandydaci z nową maturą lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

 

 1. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunek  techniki stomatologiczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego);

 2. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych   postępowaniem    rekrutacyjnym    według    zasad    określonych w § 21 ust. 2;

 3. w przypadku kandydatów ze starą maturą ub iegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 1. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB będą kwalifikowani według zasad określonych w § 20 ust. 2:

  1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunku techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 2. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną, w tym cudzoziemcy, będą kwalifikowani na podstawie wyników pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów  możliwa do uzyskania  na kierunku  techniki dentystyczne wynosi 400 (po 200 punktów za przedmiot i 200 punktów z egzaminu manualnego).

 3. Egzamin manualny jest obowiązkowy.

 4. Egzamin manualny obejmuje rysunek siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowanie z plasteliny lub wycięcie z kostki mydła sześcianu o zadanych wymiarach.

 5. Za egzamin manualny kandydat  może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

 6. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

§ 35

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunek: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne jest spełnienie  warunków rekrutacji, obejmujących wyniki uzyskane z dwóch przedmiotów:

1)nowa matura, matura EB, matura IB:

 • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny (część ustna lub pisemna) lub matematyka zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

2)stara matura:

 • do wyboru: biologia, język obcy nowożytny lub matematyka.

 

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów z maturą zagraniczną oraz cudzoziemców jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik uzyskany z przedmiotu biologia poziom rozszerzony.

 2. Kandydaci z nową matura lub starą maturą będą kwalifikowani według zasad:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 punkty;

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu;

  4. kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu stara matura, ubiegający się o przyjęcie mogą być kwalifikowani, na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym według zasad określonych w § 21 ust 2;

  5. w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia dopuszcza się możliwość kwalifikowania kandydata na podstawie liczby punktów uzyskanych z jednego przedmiotu rekrutacyjnego.

 3. Kandydaci posiadający maturę EB lub maturę IB będą kwalifikowani według zasad określonych w § 20 ust. 2:

  1. wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1 punkt z poziomu rozszerzonego = 2 punkty

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 (po 200 punktów z każdego przedmiotu).

 4. Kandydaci, którzy uzyskali maturę zagraniczną, w tym cudzoziemcy , będą kwalifikowani na podstawie wyniku pisemnego egzaminu wstępnego według zasad:

  1. wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. wynik egzaminu wstępnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym zostanie przeliczony według zasady: 1% z poziomu rozszerzonego = 4 punkty,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 400 punktów

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

§ 36

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

 

§ 37

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która:

  1. posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny,

  2. dokonała elektronicznej rejestracji, o której mowa w § 17,

  3. wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 18.

 

 1. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski, wydany przez uczelnię nie działającą w systemie szkolnictwa wyższego: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw a członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są złożyć zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu studiów wyższych zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą.

 2. Cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem licencjata wydan ym przez polską uczelnię mogą ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich o ile spełniają wymogi określone § 3 ust. 2.

 3. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio w zakresie dotyczącym postepowania rekrutacyjnego na studia II 0 .

 

§ 38

 1. Na studia drugiego stopnia na kierunki: elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

 2. Na studia drugiego stopnia na kierunek dietetyka mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierws zego stopnia na kierunku dietetyka lub technologia żywności i żywienie człowieka lub żywienie człowieka.

 3. Na studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów bez względu na kierunek i poziom studiów.

 4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez większą liczbę kandydatów niż liczba pozostałych miejsc, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, którym będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia.

 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kandydat składa zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia, wydane przez właściwą uczelnię.

 

§ 39

 1. Podstawą przyjęcia na kierunki: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo lub zdrowie publiczne będą punkty uzyskane z pisemnego egzaminu testowego, obejmujący zakres materiału przewidziany do zrealizowania na studiach pierwszego stopnia danego kierunku.

 2. Egzamin testowy składa się z 40 pytań z czterema wariantami odpowiedzi.  Jest  to test jednokrotnego wyboru.

 3. Kandydat może uzyskać z egzaminu testowego maksymalnie 40 punktów.

 

§ 40

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia, będą punkty uzyskane z pisemnego egzaminu testowego z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, ze szczególnym uwzględnieniem treści kierunkowych.

 

 1. Egzamin testowy składa się z 60 pytań z czterema wariantami odpowiedzi.  Jest  to  test jednokrotnego wyboru.

 2. Kandydat może uzyskać z egzaminu testowego maksymalnie 60 punktów.

 

§ 41

 1. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek elektroradiologia będą punkty uzyskane z pisemnego egzaminu testowego, z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia na kierunku el ektroradiologia ze szczególnym uwzględnieniem treści kierunkowych.

 2. Egzamin testowy składa się z 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Jest to test jednokrotnego wyboru.

 3. Kandydat może uzyskać z egzaminu testowego maksymalnie 100 punktów.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§  42

 1. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne opracowują, a Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zatwierdza szczegółowe zasady przebiegu egzaminów:  wstępnego, testowego, manualnego, sprawnościowego.

 2. Regulaminy egzaminów, o których mowa w ust 1. zostaną podane do wiadomości kandydatom co najmniej na 30 dni przed przeprowadzeniem egzaminu.

 3. Odpowiednie WKR powiadamiają kandydatów poprzez stronę internetową Uniwersytetu, najpóźniej na 7 dni przed egzaminem, o terminie i miejscu składania egzaminów, o których mowa w ust. 1.

 4. Kandydaci przystępujący do egzaminów wymienionych w ust. 1 zobowiązani są okazać dokument poświadczający tożsamość.

 5. Wyniki prac Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych są jawne. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.rekrutacja.umlub.pl, wyniki poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego.

 6. Dopuszcza się możliwość wysyłania przez WKR dodatkowych powiadomień kandydatów wiadomością sms na numer telefonu komórkowego zarejestrowany przez operatora na terytorium RP, podany w formularzu rejestracyjnym, na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego, w przypadkach wymagających od kandydatów niezwłocznego podjęcia stosownych czynności.

 7. Forma korespondencji, o której mowa w ust. 6 nie zwalnia kandydatów ze sprawdzania komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)