Akademia Morska w Szczecinie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na AM 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Akademii Morskiej w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Kryterium rekrutacyjne

 

1. Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o konieczności dodania fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

 

2. Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie lub w komisji rekrutacyjnej wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia i ankietę osobową (wydruk formularza rejestracyjnego),

 • świadectwo dojrzałości,

 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615,

 • kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (lub stron paszportu z danymi osobowymi),

 • kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania).

 

3. Spełnij dodatkowe warunki rekrutacji dla wybranych kierunków studiów

Dodatkowe warunki rekrutacji:

 • Badania lekarskie – bezpłatne i obowiązkowe dla kandydatów na kierunki „pływające”: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.

 • Praktyka przygotowawcza – dla osób zakwalifikowanych na studia na kierunkach „pływających”.

 • Test językowy – dla kandydatów na studia w języku angielskim.

Pamiętaj – badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Zaplanuj je odpowiednio w czasie, aby złożyć dokumenty w wymaganym terminie.

 

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą kierowani na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97), w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyńskiego 9) bądź innej wskazanej przez AM. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie.

Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej, będą skierowani w trakcie praktyki przygotowawczej na nieodpłatne obowiązkowe badania.

 

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci, zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2018 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej (za wyjątkiem osób wskazanych przez właściwy dziekanat). 

Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy studentów. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału. 

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Dębogórska 7/8.

 

Test językowy

W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,

 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,

 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,

 • zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,

 • posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Ważne terminy:

Rok akademicki 2017/2018

Studia niestacjonarne

Wydział Nawigacyjny
studia I i II stopnia – nawigacja:

 • rekrutacja do 15.12.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.

studia I i II stopnia – nawigacja w języku angielskim:

 • rekrutacja do 30.11.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.

Wydział Mechaniczny
studia I stopnia:

 • rekrutacja do 20.12.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.01.2018 r.

studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja do 28.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.

studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

 • rekrutacja do 30.11.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.

Studia stacjonarne

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Studia II stopnia – zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, transport w języku angielskim

 • rekrutacja do 20.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 22.06.2018 r.Rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim

Składanie dokumentów - dziekanat właściwego wydziału, cudzoziemcy: Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej

 • do 10.07.2018 r.

Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie. Badania trwają min. 3 dni.

 • od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji

 • 13.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja, geoinformatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 17.09.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
zarządzanie i inżynieria produkcji, transport:

 • rekrutacja od 28.01.2019 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim, geoinformatyka w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
transport w języku angielskim:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
geodezja i kartografia, informatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.


nawigacja:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 19.12.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.


geoinformatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 28.02.2019 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.


geoinformatyka w j. angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 21.09.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim:

 • rekrutacja od 08.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Morska w Szczecinie

Komentarze (0)