Ogólne zasady rekrutacji na PŚ 2018/2019

 

Politechnika Świętokrzyska rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PŚ 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Świętokrzyskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 j.t. ze zm.) uchwala się następujące zasady i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019:

 

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

  Politechnika Świętokrzyska prowadzi kształcenie w systemie studiów dwustopniowych.

 1. Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na prowadzone kierunki studiów.

 2. Zgłoszenia kandydatów na studia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://www.tu.kielce.pl lub https://rekrutacja.tu.kielce.pl.

 3. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji elektronicznej.

 4. Rejestracja internetowa polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w którym kandydaci przekazują wymagane dane osobowe niezbędne w procesie rekrutacji na określony kierunek, poziom kształcenia i formę studiów.

 5. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

 6. W procesie internetowej rekrutacji kandydat otrzymuje indywidualne konto oraz informację dotyczącą wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za postępowanie związane z  przyjęciem na studia. Dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.

 7. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po wpłynięciu informacji o dokonaniu wymaganej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

 8. Informacje o przebiegu rekrutacji kandydat uzyskuje przez Internet.

 9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie oraz  z informacjami dla kandydatów przedstawionymi na stronie internetowej Uczelni. 

 10. Na stronach internetowych Uczelni, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, po przeprowadzeniu kwalifikacji na studia, zamieszczają listy osób, które spełniły kryteria kwalifikacji na studia.

 11. Warunkiem przyjęcia na studia osób, które spełniły kryteria kwalifikacji jest dostarczenie wymaganych dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, zgodnie  z terminarzem postępowania kwalifikacyjnego, ustalonym zarządzeniem Rektora (wykaz wymaganych dokumentów określony jest w § 8) oraz brak zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

 12. Obywatele polscy, którzy ukończyli zagraniczną szkołę średnią, mogą ubiegać się  o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa, uznanego - zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych  i maturalnych uzyskanych za granicą - za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane  w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu.

 13. W przypadku braku na świadectwach, o których mowa w ust. 13, oceny z języka polskiego, w konkursie świadectw uwzględnia się ocenę z języka nauczania.

 14. Obywatele polscy, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, mogą ubiegać się  o przyjęcie na studia drugiego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale jeżeli legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyłączonym z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych lub przed przystąpieniem do rekrutacji nostryfikują dyplom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 15. Przyjęcie kandydata na studia pierwszego lub drugiego stopnia może nastąpić w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Efekty uczenia się potwierdzane są w zakresie odpowiadającym efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

 16. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

 17. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 18. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się określają odrębne przepisy. 

 19. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Świętokrzyskiej określa załącznik do niniejszej Uchwały.

 20. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata, będącego osobą niepełnosprawną, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.

 21. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 22. Internetowa rekrutacja kandydatów na semestr zimowy trwa od 28 maja 2018 r.  do 28 września 2018 r., natomiast na semestr letni od 30 stycznia 2019 r. do 10 marca 2019 r. Szczegółowy terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2018/2019 ustalony zostanie zarządzeniem Rektora.

 23. Rektor może nie uruchomić kierunku studiów z powodu małej liczby przyjętych osób. 25. Dla kandydatów, którzy w wyniku złożenia odwołania zgodnie z art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uzyskali podwyższony wynik z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów będzie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 24. Nauka na studiach niestacjonarnych jest płatna, szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy.

 25. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na studia zgodnie  z Uchwałą Senatu nr 276/16 z dnia 25 maja 2016 r. z późn. zm.

 26. Laureaci konkursów regionalnych mogą zwrócić się, w formie pisemnej, do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyznanie dodatkowych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w takim przypadku przyznać do 20% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

§ 2

 

REKRUTACJA  NA  STUDIA  STACJONARNE  PIERWSZEGO  STOPNIA 

 

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: 

 

architektura budownictwo geologia inżynierska

Wydział Budownictwa i Architektury

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetyka  informatyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki

geodezja i kartografia inżynieria środowiska odnawialne źródła energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

automatyka i robotyka inżynieria bezpieczeństwa mechanika i budowa maszyn transport wzornictwo przemysłowe

Wydział Mechatroniki i Budowy

Maszyn

ekonomia inżynieria danych  logistyka  zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 2. Kandydaci na kierunek architektura przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych. Ocena z egzaminu z rysunku nie jest uwzględniana w konkursie świadectw dojrzałości. Egzamin sprawdzający predyspozycje polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych dotyczących zadanych tematów.

 3. Kandydaci niepełnosprawni przystępujący do egzaminu z rysunku na kierunek architektura mogą złożyć do dziekana pisemny wniosek, o zgodę na zastosowanie w czasie egzaminu rozwiązań alternatywnych, przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wobec nich wymagań merytorycznych. Wniosek, wraz z zaświadczeniem o rodzaju  i stopniu niepełnosprawności, powinien być złożony nie później niż na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu. 

 4. Kryterium przyjęcia na studia stanowi łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 5. Na podstawie łącznej liczby punktów, uzyskanej przez kandydatów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  ustala dwie listy rankingowe na  kierunek studiów:

  1. dla kandydatów zdających „Nową Maturę” lub „Nową Maturę 2002”,

  2. dla kandydatów zdających „Starą Maturę”

 6. Liczba osób zakwalifikowanych na studia spośród kandydatów zdających „Nową Maturę lub „Nową Maturę 2002” i spośród kandydatów zdających „Starą Maturę” jest ustalana oddzielnie, proporcjonalnie do liczby kandydatów z obu list rankingowych.

 

§ 3

 

Zasady  konkursu  świadectw  dojrzałości 

 

 1. Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w konkursie świadectw uwzględniane są oceny procentowe z: matematyki (M), języka polskiego (JP), języka obcego nowożytnego (JO) oraz z jednego przedmiotu zdanego na maturze w formie pisemnej (W), wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego  z zestawu obejmującego: fizykę z astronomią, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie oraz - w przypadku kierunku architektura – historię sztuki.

 2. Przedmioty: fizyka z astronomią oraz fizyka traktowane są równorzędnie.

Łączną liczbę punktów dla poszczególnych kierunków wyznacza się wg wzorów podanych w poniższej tabeli. Elementy składowe wzoru zależą od rodzaju uzyskanego przez kandydata świadectwa dojrzałości (ust. 7, 8, 9, 10, 11).

ust.

kierunek

wzór, wg którego wyznacza się liczbę punktów

3.

ekonomia

geodezja i kartografia inżynieria danych inżynieria środowiska logistyka

odnawialne źródła energii

zarządzanie i inżynieria produkcji

S  = M + W + 0,1·JP + 0,1·JO

  

4.

automatyka i robotyka

inżynieria bezpieczeństwa mechanika i budowa maszyn transport

wzornictwo przemysłowe

  

S  = M + n·W + 0,1·JP + 0,4·JO przy czym: n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyka

            z astronomią, chemii, informatyki,

n = 0,4  przy wskazaniu: geografii, biologii, n = 0,2  przy wskazaniu: historii, wiedzy                o społeczeństwie.

5.

architektura

  

S  = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

  

przy czym: 

n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki               z astronomią, chemii, informatyki,               historii sztuki

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii, n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy               o społeczeństwie.

budownictwo

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetyka informatyka

  

S  = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

 

przy czym: n = 1    przy wskazaniu przez kandydata: fizyki

            z astronomią, chemii, informatyki,

n = 0,4 przy wskazaniu: geografii, biologii,  n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy               o społeczeństwie.

6.

geologia inżynierska

  

S  = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

  

przy czym: 

n = 1  przy wskazaniu przez kandydata: geografii,           fizyki           z             astronomią,    chemii           i informatyki,

n = 0,4 przy wskazaniu: biologii,  n = 0,2 przy wskazaniu: historii, wiedzy               o społeczeństwie.

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających  „Nową Maturę”  

 

M − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym,  

 1. – suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z  przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego,   

JP − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym,  

JO − suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym. 

 

 1. Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym.

 

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów: P = R dla R< 30% oraz P = (6·R +100)/7 dla R z przedziału od 30 do 100 procent, np.: jeżeli kandydat uzyskał ze wskazanego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym 50% to P = (6·50 +100)/7 = 57,14. 

Suma obydwóch poziomów wynosi więc: 50+57,14 punktów. 

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Starą Maturę”:

 

M − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z matematyki zdanej na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej,  

 1. – podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu zdanego na egzaminie dojrzałości w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, 

JP − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,  

JO − suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego. Jeżeli kandydat otrzymał jedną ocenę  (z egzaminu pisemnego lub ustnego), wówczas dodaje się liczbę punktów z  przeliczenia oceny końcowej właściwego języka obcego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego, wówczas przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego nowożytnego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 12 punktów.  

 

 1. Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów legitymujących się „Nową Maturą 2002”.

 

 1. – podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z przedmiotu wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, na poziomie rozszerzonym albo liczba punktów z poziomu podstawowego z tego przedmiotu,  

JP − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z języka polskiego  z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego,  

JO − podwojona liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego albo liczba punktów z poziomu podstawowego. Kandydaci zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka obcego, na podstawie certyfikatu, otrzymują 200 punktów.

 

 1. Przy ustalaniu łącznej liczby punktów, zgodnie z wzorem określonym w ust. 3, 4, 5  i 6 dla kandydatów legitymujących się różnymi świadectwami dojrzałości, przyjmuje się następujące sposoby przeliczeń:

  1. ocen wyrażonych słownie (na świadectwach kandydatów zdających „Starą Maturę”) na  punkty: 

 

sześciostopniowa skala ocen 

czterostopniowa skala ocen 

ocena 

liczba punktów 

ocena 

liczba punktów 

celująca

 

 

bardzo dobra

bardzo dobra

dobra

dobra

dostateczna

dostateczna

dopuszczająca/mierna

 

 

 

 1. wynik egzaminu maturalnego (na świadectwach kandydatów zdających „Nową Maturę”) wyrażony w procentach zastępuje się punktami wg zasady: jednemu procentowi odpowiada 1 punkt,

 2. wynik egzaminu maturalnego (kandydatów z tzw. „Nową  Maturą  2002”) wyrażony w punktach w skali od 1 do 100 punktów przyjmuje się bez zmian,

 3. wynik egzaminu matury międzynarodowej wyrażony dla poziomu podstawowego 

w skali 2-7 i poziomu rozszerzonego w skali 1-7 na punkty:

 

poziom podstawowy (SL)

poziom wyższy (HL)

ocena 

liczba punktów 

ocena 

liczba punktów 

 

 

20 

30 

50 

40 

80 

55 

110 

70 

140 

85 

170 

100 

200 

 

e) wynik egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na maturze w formie

pisemnej przez  maturzystów szkół lub oddziałów dwujęzycznych na punkty: 

− poziom podstawowy

Maturzysta zdający maturę dwujęzyczną z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, uznaje się to za zwolnienie z tego poziomu i przyznaje 100 punktów. − poziom rozszerzony

Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach równy jest liczbie punktów powiększonej o dziesięć. Maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 100.

 

§ 4

 

Zasady przyjęć kandydatów przystępujących do matury międzynarodowej i matur zagranicznych 

 

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej i kandydaci, którzy zdawali maturę za granicą przyjmowani są na studia na takich samych zasadach jak kandydaci z  „Nową

Maturą”. Przeliczenia ocen z matur zagranicznych, na wniosek Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, dokonuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Postępowanie kwalifikujące dla tych osób przeprowadza się w terminie do 25.09.2018 r.

 

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA  

 

§ 5

 1. Rekrutację studentów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie złożonych dokumentów, gdy liczba kandydatów nie przekracza limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie konkursu, do którego brany jest pod uwagę – wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu.

 2. Stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

kierunek

wymagania

architektura

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera architekta  

budownictwo

mogą ubiegać  się absolwenci z tytułem inżyniera

budownictwa

 

 

 

 

automatyka i robotyka mechanika i budowa maszyn transport

przyjmowani są absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci z tytułem zawodowym magistra inżyniera, posiadający kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku;

postępowanie      kwalifikacyjne      jest       dwuetapowe; 

w pierwszym etapie kompetencje kandydata ocenia Komisja

Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów; drugi etap może być uruchomiony w przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych przekroczy ustalony limit; komisja może dodatkowo zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną; w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych, kwalifikacje i kompetencje kandydata, wystarczające do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku ocenia - na podstawie złożonych dokumentów - powołana przez Dziekana Komisja

Kwalifikacyjna; szczegółowe zasady przyjęć zamieszczane są dla kandydatów na stronie internetowej Uczelni.

ekonomia

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia lub pokrewnego albo absolwenci studiów drugiego stopnia i jednolitych magisterskich kierunków pokrewnych.

zarządzanie i inżynieria

produkcji

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku i kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.  

elektrotechnika

 

przyjmowani są absolwenci kierunków właściwych  i pokrewnych z tytułem zawodowym inżyniera lub absolwenci kierunków pokrewnych z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

informatyka

przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia

kierunku informatyka z tytułem zawodowym inżyniera.

 

inżynieria środowiska

przyjmowani są absolwenci z tytułem inżyniera inżynierii środowiska lub absolwenci z tytułem inżyniera po kierunkach pokrewnych z zaleceniem uzupełnienia różnic programowych ze studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska; różnice programowe wyznacza Dziekan na podstawie przedstawionego suplementu; różnice te nie mogą przekroczyć 30 pkt ECTS.

  

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

 

§ 6

 1. Niestacjonarne studia pierwszego stopnia  prowadzone są na kierunkach:

  

budownictwo

Wydział Budownictwa i Architektury

elektronika i telekomunikacja elektrotechnika  energetyka  informatyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki

geodezja i kartografia inżynieria środowiska  odnawialne źródła energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

automatyka i robotyka  inżynieria bezpieczeństwa mechanika i budowa maszyn transport

Wydział Mechatroniki  i Budowy Maszyn

ekonomia  logistyka  zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 

 1. Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia na kierunki wymienione w ust. 1 jest złożenie wymaganych dokumentów. Kandydaci przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów, aż do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja jest przeprowadzana zgodnie z zasadami określonymi w § 2 i 3.

 

REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

 

§ 7

 1. Niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 

kierunek

wymagania

automatyka i robotyka

budownictwo  ekonomia  elektrotechnika  informatyka  inżynieria środowiska  mechanika i budowa maszyn transport  zarządzanie inżynieria produkcji

przyjmowani są absolwenci na zasadach podanych

w § 5 ust. 2 

  

 

 1. Rekrutacja na niestacjonarne studia drugiego stopnia prowadzona jest zgodnie  z zasadami określonymi w § 5.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

§ 8

 1. Kandydaci na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:

  1. poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości; 

  2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego; 

  3. wypełnioną według ustalonego wzoru ankietę osobową; 

  4. dwie aktualne fotografie - w tym jedna w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

  5. zaświadczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań  do podjęcia studiów na tych kierunkach, na których takie zaświadczenie jest wymagane. 

 2. Kandydat, u którego stwierdzono przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku, może być na ten kierunek nieprzyjęty.

 3. Kandydaci na studia drugiego stopnia, oprócz dokumentów wymienionych w ust.1, składają poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z poświadczonymi efektami kształcenia uzyskanymi na danym kierunku studiów pierwszego stopnia. 

 4. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 13 składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego świadectwa maturalnego zalegalizowanego lub opatrzonego apostille.  W przypadku gdy świadectwo maturalne podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, kandydaci składają zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, stwierdzające równoważność świadectwa maturalnego z polskim świadectwem dojrzałości.

 5. Kandydaci, o których mowa w § 1 ust. 15 składają poświadczoną przez uczelnię kopię oryginalnego dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, a w przypadku  gdy podlega on uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie stwierdzające jego równoważność z polskim dyplomem ukończenia studiów.

 6. Dokumenty wydane w innym języku niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Świętokrzyska

Komentarze (0)