Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2018/2019

Artykuł archiwalny


 

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UMed we Wrocławiu 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Wrocławskich we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Nr 1763 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia wyższe, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów  w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w roku akademickim 2018/2019.

 

Na podstawie art. 43, art. 44, art. 62 i art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1842 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą psw”, art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1792 ze zm.), art 3 i 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.  o obywatelstwie polskim (tj. Dz. U. 2012r., poz. 161), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2016 r., poz. 1501), § 46 ust. 1 pkt 2. i § 150 Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. załącznik do Uchwały Senatu 1324  z dnia 25 września 2013 r. ze zm.), Senat Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1.        

Ustala się warunki i tryb rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019 na studia prowadzone:

 

 1. w języku polskim, na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityki medycznej, dla obywateli polskich posiadających świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, uzyskane w Polsce oraz dyplom IB lub EB – załącznik nr 1;

 

 1. w języku polskim, na kierunkach: pielęgniarstwie, położnictwie, dietetyce, fizjoterapii, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym, dla obywateli polskich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce oraz dyplom IB lub EB - załącznik nr 2;

 

 1. w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust 3 pkt 4 Ustawy psw, ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe prowadzone w formie niestacjonarnej - na podstawie decyzji rektora - załącznik nr 3;

 

 1. w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust 3 pkt 3 Ustawy psw, przyjmowanych na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, na studia wyższe prowadzone w formie stacjonarnej - załącznik nr 4;

 

 1. w języku polskim, obowiązujące cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a, z wyłączeniem art. 43 ust. 3 i 4 Ustawy psw, ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz obywateli polskich ze świadectwem/dyplomem uzyskanym za granicą, na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, dietetyce, fizjoterapii, ratownictwie medycznym i zdrowiu publicznym  - załącznik nr 5;

 

 1. w języku angielskim, obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym - załącznik nr 6.

 

 

§ 2.        

 1. Ustala się terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe:

  1. prowadzone w języku angielskim od 12 lutego 2018 r. do 28 września 2018 r.,

  2. prowadzone w języku polskim od 21 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.,

 2. Szczegółowe harmonogramy postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do powszechnej wiadomości na stronie internetowej Uczelni http://www.rekrutacja.umed.wroc.pl/, przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

 

§ 3.        

 1. Kandydatami na studia wyższe mogą być:

  1. obywatele polscy,

  2. osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zwane dalej „cudzoziemcami”.

 2. W przypadku osób posiadających więcej niż jedno obywatelstwo mają zastosowanie następujące zasady:      

1) osoba, które posiada jednocześnie kilka obywatelstw, w tym polskie, może podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni wyłącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, 

2) cudzoziemiec mający obywatelstwo dwóch lub więcej państw podlega, jako prawu ojczystemu, prawu tego z nich, z którym jest najściślej związany.

 1. Cudzoziemcy, osoby nie będące obywatelami polskimi,  mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni na warunkach:

  1. obowiązujących obywateli polskich,

  2. innych niż obowiązujące obywateli polskich (na zasadach odpłatności).

 2. W trybie i na warunkach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia  wyższe w Uczelni cudzoziemcy:

  1. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały; 

  2. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

  3. korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

  4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

  5. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

  6. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990, ze . zm.); 

 3. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 4. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu. 

 5. W trybie i na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na zasadach odpłatności, mogą podejmować i odbywać studia wyższe cudzoziemcy:

  1. którzy nie zostali wymienieni w § 3 ust. 4,

  2. którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Cudzoziemcy niewymienieni w § 3 ust. 4 mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach; 

  2. umów zawieranych przez Uczelnię z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach; 

  3. decyzji Ministra Zdrowia;  4) decyzji rektora Uczelni. 

 7. Cudzoziemcy, o których mowa w § 3 ust. 6, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5, mogą podejmować i odbywać studia wyższe w Uczelni:

  1. jako stypendyści strony polskiej; 

  2. na zasadach odpłatności; 

  3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych; 

  4. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;  5)  jako stypendyści Uczelni. 

 8. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas odbywania studiów w Uczelni oraz osoby legitymujące się ważną Kartą Polaka mają prawo wyboru formy podjęcia i odbywania studiów spośród opisanych w § 3 ust. 3. 

 

 § 4.        

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1763 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2017 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych,  prowadzonych w języku polskim na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityce medycznej w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, obowiązujące w roku akademickim 2018/2019  obywateli polskich posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce oraz dyplom IB/EB

 

§ 1 

 1. Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.), zwanej dalej Ustawą  PSW, ustala się warunki i tryb rekrutacji na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim, na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i analityce medycznej, obowiązujące obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, uzyskane w Polsce albo dyplom IB/EB na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, zwanym dalej „Uczelnią”, w roku akademickim 2018/2019.

 2. Podstawę przyjęcia na studia kandydatów, o których mowa w ust.1 stanowi spełnienie warunków rekrutacji określonych w niniejszym dokumencie, w szczególności obejmujących wynik egzaminu maturalnego z niżej wymienionych przedmiotów na określonych poziomach, zwanych dalej przedmiotami kierunkowymi:

 1. na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym - trzy przedmioty kierunkowe:

 1. biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym, oraz

 2. chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym oraz

 3. matematyka lub fizyka i astronomia/fizyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (za poziom rozszerzony nie ma dodatkowych punktów).

 1. na kierunkach: farmacja i analityka medyczna - dwa przedmioty kierunkowe:

  1. biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym oraz

  2. chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym.

 1. Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 30 z każdego przedmiotu kierunkowego.

 

 

§ 2

 1. Przebieg postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami jest określony we właściwym harmonogramie rekrutacji dla kierunku studiów wyższych.

 2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 3. złożenie przez kandydata aplikacji na studia wyższe poprzez kompletną, poprawną i terminową rejestrację w systemie internetowej rejestracji kandydatów IRK, zwanym dalej IRK, w szczególności:

  1. uzupełnienie danych osobowych, wybór formy, poziomu i kierunku studiów, podanie informacji dodatkowych zawartych w ankiecie w IRK,

  2. poprawne przeliczenie i wprowadzenie do IRK wyników, zgodnych ze stanem faktycznym, z egzaminu maturalnego/Uczelnianego Egzaminu Wstępnego UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej OKE). Kandydaci, do swojego profilu w IRK, wpisują najwyższą ocenę/wynik uzyskany z danego przedmiotu ze świadectwa maturalnego, aneksu/aneksów do świadectwa, zaświadczenia maturalnego o wynikach egzaminu maturalnego wydanego przez OKE/UEW,

 4. terminowe wniesienie pełnej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na  indywidualny rachunek bankowy Uczelni, wygenerowany przez IRK,

 5. weryfikację listy rankingowej pod względem zamieszczenia danych kandydata,

 6. złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku studiów, zwanej dalej WKR, celem otrzymania decyzji o przyjęciu na studia wyższe.

 7. terminowe dokonanie formalności niezbędnych do wpisu na I rok studiów w dziekanacie właściwego wydziału.

  1. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia wyższe zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełnili warunki określone w ust. 4.

  2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje w szczególności wynik egzaminu maturalnego/dojrzałości (zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego)/UEW:

 8. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości nowej matury (zdawanej od 2005 roku), o której mowa w art. 169 ust. 3 Ustawy psw będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 1ust. 2:

  1. wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach, należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt;

  2. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunkach: lekarskim i lekarsko- dentystycznym wynosi 300 (po max 100 punktów z każdego przedmiotu);

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunkach farmacji i analityki medycznej, wynosi 200 (po max 100 punktów z każdego przedmiotu).

 9. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości starej matury (egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004), zwany dalej starą maturą, o której mowa w art. 169 ust. 6 Ustawy psw:

  1. mają możliwość zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych w OKE i otrzymania zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, na podstawie którego będą kwalifikowani na studia,

  2. wynik egzaminu, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady
   1% = 1 punkt,

  3. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po max 100 punktów z każdego przedmiotu),

  4. maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunkach farmacji i analityki medycznej, wynosi 200 (po max 100 punktów z każdego przedmiotu).

 10. Kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 3, poz. 10), którzy zdali ją ze wszystkich przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów:

 1. będą kwalifikowani według następujących zasad:

  • z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po max 100 punktów,

  • wynik z przedmiotu na świadectwie z części pisemnej (kandydaci muszą otrzymać co najmniej 6 punktów), należy pomnożyć przez 10 - otrzymany wynik stanowi liczbę punktów;

 2. kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2018 roku, a nie otrzymali dyplomu EB w określonym terminie, muszą dostarczyć dodatkowo:

  • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej);

  • dyplom EB (kopię, oryginał do wglądu), niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2018 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu w wyznaczonym terminie decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

  • Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych i na poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2:

 1. będą kwalifikowani według następujących zasad:

 • z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać max po 100 punktów;

 • wynik z przedmiotu na dyplomie należy przeliczyć na punkty, zgodnie z tabelą nr 1:

 

 

tabela nr 1

skala przeliczania ocen matury międzynarodowej IB na punkty rekrutacyjne

Ocena za przedmiot kierunkowy

(dotyczy wszystkich poziomów Study SL, SL i HL)

wynik z przedmiotu na dyplomie

punkty

2

 29

3

43

4

57

5

72

6

86

7

100 1. kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2018 roku, ale nie otrzymali dyplomu IB w określonym terminie, muszą dostarczyć dodatkowo:

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez dyrektora ukończonej szkoły średniej),

 • kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2018 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu we wskazanym terminie decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

  1. Wyniki UEW z poprzednich lat:

Uczelnia uwzględnia wyniki egzaminu wstępnego, zdawanego od 2015 r. – z przedmiotów kierunkowych i na poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2 – na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu lub innej akademickiej uczelni medycznej w ramach zawartego Porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych (na podstawie zaświadczenia z uczelni, w której egzamin był zdawany). Lista uczelni, o których mowa wyżej, dostępna będzie po podpisaniu porozumienia na stronie internetowej Uczelni.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych:

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z uchwałą nr 1660 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2016 r.  w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów/finalistów/uczestników ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, obowiązujących na lata akademickie od 2017/18 do 2020/2021, publikowaną na stronie internetowej Uczelni.

 

§ 3

 1. Rekrutację na określony kierunek studiów przeprowadzają właściwe WKR.

 2. WKR tworzą listy rankingowe kandydatów, sporządzone według liczby otrzymanych punktów z przedmiotów kierunkowych uzyskanych przez kandydata na egzaminie maturalnym/dojrzałości
  /zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wydanym przez OKE/UEW, odrębnie dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów –– malejąco.

 3. Na podstawie list rankingowych i obowiązujących limitów przyjęć, WKR sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów wyższych.

 4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej sumy punktów uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek, formę i poziom studiów wyższych, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW/zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, z niżej wymienionych przedmiotów:

 1. fizyka lub matematyka, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym;

 2. chemia – na kierunkach: farmacji i analityce medycznej.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW/ zaświadczenia o wynikach egzaminu ze wskazanego przedmiotu. Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny przekroczy limit miejsc, wówczas na te kierunki na I rok studiów zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wyższe, którzy nie dopełnili we wskazanym terminie kolejnych formalności związanych z przyjęciem na I rok, zostaną skreśleni z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia; a następni kandydaci z listy rankingowej będą umieszczeni na zwolnionych przez nich miejscach, tworząc kolejne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 2. Listy rankingowe kandydatów, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, listy przyjętych na studia wyższe, zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów, są dokumentami wiążącymi, natomiast listy zamieszczane na stronie internetowej Uczelni (według kodu rejestracyjnego ID kandydata z IRK) nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie dla celów informacyjnych.

 3. Uwzględnia się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy ubiegali się w Uczelni o przyjęcie na studia jednolite studia magisterskie w danym roku akademickim na kierunku studiów, na który jest przeprowadzana rekrutacja oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art.. 44 zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).

W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej przez Uczelnię absolwent - kandydat na studia zobowiązany jest złożyć wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj: zmienione świadectwo dojrzałości albo aneks do świadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego.

Rekrutacja uzupełniająca zakończy się nie później niż 28 września 2018 r.

 

§ 4

 1. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów wyższych mają obowiązek złożenia w siedzibie właściwej WKR, w określonym w harmonogramie terminie, następujących dokumentów:

 1. ankiety osobowej, wydrukowanej z IRK;

 2. oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem) wydanego przez OKE lub szkołę, który będzie zwracany po immatrykulacji;

 3. kopii świadectwa dojrzałości (wraz z ewentualnym aneksem lub stosownym zaświadczeniem);

 4. dokumentu tożsamości1(kopia dokumentu, oryginał do wglądu); z zastrzeżeniem składania dokumentów przez osobę upoważnioną przez kandydata – wówczas należy złożyć poświadczoną notarialnie2 lub przez WKR kopię dokumentu tożsamości kandydata;

 5. dwóch aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, zgodnych ze zdjęciem wprowadzonym do IRK podczas rejestracji elektronicznej (w formacie JPEG,PG, rozmiarze 300x375 pikseli, rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, maksymalnym rozmiarze 100 KB);

 6. dowodu wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem kandydata na studia.

 1. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji na studia wyższe.

 2. Dokumenty należy złożyć w białej lub szarej, wiązanej teczce z naklejonym z IRK wydrukiem zawierający dane kandydata (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwę kierunku studiów, sumę uzyskanych punktów z przedmiotów kierunkowych).

 3. Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez notariusza lub WKR wraz poświadczoną notarialnie2 lub przez WKR kopią dokumentu tożsamości kandydata.

 4. Stwierdzenie rozbieżności między treścią złożonych przez kandydata dokumentów, a danymi wprowadzonymi do IRK skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 5. Kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów w WKR i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązani są do dokonania, w określonym terminie i we właściwym dziekanacie, wpisu na I rok studiów.

 6. Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć osobiście (lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza1) lub drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację (skan pisma z podpisem) z adresu mailowego zarejestrowanego w IRK.

 7. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, niemożliwa jest zmiana kierunku studiów na inny, jeżeli kandydat nie wybrał go w IRK w określonym terminie, nawet wówczas, gdy uzyskana liczba punktów była większa od minimalnej liczby punktów, wymaganej na innym kierunku.

 8. Na studia stacjonarne nie mogą aplikować osoby wpisane na listę studentów na studiach stacjonarnych Uczelni na tym samym kierunku; na studia niestacjonarne nie mogą aplikować osoby wpisane na listę studentów na studiach niestacjonarnych na tym samym kierunku.

 

 

§ 5

 1. Kandydaci, którzy:

1) przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne w Uczelni w roku akademickim 2018/2019 i nie uzyskali wystarczającej liczby punktów do przyjęcia na studia, w celu dopuszczenia do rekrutacji na studia niestacjonarne muszą ponownie dokonać wyboru kierunku w IRK, z zaznaczeniem studia niestacjonarne,

2) nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne w Uczelni, w celu dopuszczenia do rekrutacji na studia niestacjonarne, muszą dokonać pełnej rejestracji w IRK i wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne,

w określonym terminie zgodnym z harmonogramem.

 1. Osoby przyjęte na studia niestacjonarne są zobowiązane do wniesienia opłaty za I semestr I roku nauki w terminie wskazanym w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz innych opłatach związanych z odbywaniem studiów.

 

§ 6

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje WKR i doręcza ją kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, po złożeniu przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów. W przypadku niedopełnienia warunków dotyczących dostarczenia dokumentów WKR nie będzie przesyłał decyzji o nieprzyjęciu na studia za pośrednictwem poczty. Kandydat ma możliwość odebrania decyzji o nieprzyjęciu na studia w siedzibie WKR, o czym będzie poinformowany za pośrednictwem IRK (na zarejestrowany w IRK adres mailowy kandydata).

 2. Od decyzji WKR przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, za pośrednictwem WKR, która wydała decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 3. Podstawą odwołania od decyzji WKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków rekrutacji na studia.

 

§ 7

 1. Kandydaci na studia mają możliwość wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków i poziomów studiów, z zastrzeżeniem § 4 ust 9.

 2. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek i poziom studiów, z wyjątkiem kandydatów aplikujących na ten sam kierunek, ale na inną formę studiów.

 3. Informacje dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 zamieszczone są na stronie internetowej Uczelni oraz udzielane przez WKR właściwego kierunku, natomiast poza okresem rekrutacji - przez dziekanaty Wydziałów prowadzących dany kierunek studiów lub w Dziale Spraw Studenckich, ul. Wojciecha z Brudzewa 12.

 4. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z komunikatami i informacjami o rekrutacji, podawanymi przez uczelnię na stronach internetowych uczelni, w szczególności z:

  1. warunkami rekrutacji na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2018/2019;

  2. harmonogramami rekrutacji 2018,

  3.  listami kandydatów (rankingowymi, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, osób przyjętych na    studia).

 5. Odebranie dokumentów przez kandydata jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji na studia wyższe. 

 6. W przypadku niepełnych danych adresowych wpisanych przez kandydata w IRK, uniemożliwiających doręczenie decyzji o nieprzyjęciu, nie będzie ona wysłana przez WKR do kandydata. Kandydat będzie poinformowany za pośrednictwem IRK (na zarejestrowany w IRK adres mailowy kandydata) o możliwości odebrania decyzji o nieprzyjęciu na studia w siedzibie WKR.

 7. WKR nie udziela telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

 8. Kandydaci z niepełnosprawnością, zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej w terminie do 6 tygodni przed wymaganym terminem.

 9. Po otrzymaniu zgłoszenia uczelnia podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans w procesie rekrutacji kandydatów niepełnosprawnych i pełnosprawnych – w zależności od rodzaju niepełnosprawności kandydata.

 

____________

1)Dokumentem tożsamości jest dla: obywateli polskich - dowód osobisty, cudzoziemców - paszport zgodny z deklarowanym obywatelstwem lub w przypadku jego braku inny dokument uznawany za dokument tożsamości w Polsce (t.j. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - Dz.U. 2017, poz. 657 oraz t.j. ustawa z dnia 13 lipca 2006 o dokumentach paszportowych -  Dz.U.2016, poz. 758).

2)Zgodnie z art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym - ustanowionego przez kandydata na studia wyższe.

           

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (1)

Xyz odpowiedz

Czy wie ktoś co jest kryterium dominującym w przypadku dwóch osób posiadających taką samą liczbę punktów? Dlaczego niektórzy są na liście a inni nie mimo tej samej liczby pkt. Dziękuję