Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na WSOWL 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Uchwała Nr 7/X/2017 Senatu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów  w Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2018/2019

 

 

§ 1

Działając na podstawie art. 169 ust. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), Senat Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w Akademii w roku akademickim 2018/2019 na warunkach i w trybie określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr 19/IV/2017 Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 27 kwietnia  2017 roku w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 7/X/2017 z dnia 12 października 2017 roku

 

WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH W AKADEMII W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

 

§ 1 WARUNKI FORMALNE

 

 1. O przyjęcie na studia w Akademii Wojsk Lądowych (AWL) w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1726):

 2. niekarana sądownie;

 3. posiadająca obywatelstwo polskie;

 4. posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;  4) mająca co najmniej osiemnaście lat;

5) posiadająca świadectwo dojrzałości. 

 1. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów ustala Minister Obrony Narodowej.

Podziału limitów przyjęć na korpusy i grupy osobowe dokonuje Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej.

 1. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR). 

 2. Do 31 marca 2018 r.  osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia ma obowiązek:

  1. dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej Akademii w okresie od dnia 4 stycznia do dnia 31 marca 2018 r.;

  2. dostarczyć do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

   • wniosek do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz  z kwestionariuszem osobowym o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),

   • życiorys, 

   • odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia). 

 3. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury  w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 4, AWL powiadamia Wojskowego Komendanta Uzupełnień o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do AWL  do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej  i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 5. Wojskowy Komendant Uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa  w ust. 6, przesyła je do Rektora-Komendanta akademii w terminie do dnia  31 maja 2018 r.

 

§ 2 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etap II i III) kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową, nie mniej niż na 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego (informację zawierać będzie także internetowa rejestracja kandydatów „IRKA” w zakładce informacje o egzaminach). Etapy II i III postępowania rekrutacyjnego zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia kalendarzowego, a całość II i III etapu rekrutacji przeprowadzony zostanie w dniach 09-16 lipca 2018 r. 

 2. W dniu stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne (egzamin) w AWL kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

  1. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);

  2. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne (egzamin); 

  3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej), która nie podlega zwrotowi;

  4. odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);

  5. kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;

  6. inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie  rozmowy kwalifikacyjnej np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa i uprawnienia  instruktorskie, dyplomy.

 3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

 4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

 

ETAP I – postępowanie wstępne:

  Postępowanie wstępne obejmuje analizę przedstawionych dokumentów związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym.

            Kandydat/ka nie zostanie zakwalifikowany/a do egzaminów w przypadku:

 1. braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej, w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne (egzamin) w AWL,

 2. zamieszczenia nieprawdziwych informacji w rejestracji elektronicznej,

 3. niedostarczenia dokumentów określonych w ust.  2 lit. a-d;

 

ETAP II – postępowanie zasadnicze:

Postępowanie zasadnicze obejmuje analizę wyników ze świadectwa dojrzałości  i polega na określeniu punktów wniesionych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.

 Podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią punkty        kwalifikacyjne obejmujące:  

 1. wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub historia oraz język angielski, kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym zdają test znajomości języka angielskiego. Wyniki testu są podstawą do naliczenia punktów za język,

 2. wynik pozytywnie zaliczonego sprawdzianu sprawności fizycznej,

 3. wynik pozytywnie zaliczonej rozmowy kwalifikacyjnej;

 4. zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych dla kandydatów z nową maturą:

  1. analiza świadectwa dojrzałości polegająca na określeniu punktów wniesionych  z dwóch przedmiotów objętych zewnętrznym egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) dla kierunków studiów Dowodzenie, Inżynieria bezpieczeństwa i Logistyka z matematyki (lub fizyki, lub chemii, lub informatyki, lub historii) oraz z języka angielskiego.

       Sumowanie punktów przy określeniu punktów wniesionych odbywa się według zasady:

 • dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów wniesionych,

 • dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4,

 • kandydaci zdający na maturze więcej niż jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów określają, który przedmiot uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym,

 • jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w zdaniu pierwszym lit. a, posiada wynik  z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów wniesionych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów wniesionych,

 • jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów wniesionych,

 • kandydatowi - absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i angielskim, podstawą naliczenia punktów wniesionych jest wynik dający większą liczbę punktów wniesionych,

 • kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów wniesionych za język angielski, jeżeli jest laureatem olimpiady z języka angielskiego stopnia centralnego, albo jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim,

 • test znajomości języka angielskiego – piszą wyłącznie kandydaci, dla których nie był on przedmiotem egzaminu maturalnego:

  • egzamin z języka angielskiego odbywa się na poziomie B1 (Common European Framework),

  • egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno – gramatycznego,

  • test zawiera 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 100 punktów (po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź),

  • czas przeprowadzenia egzaminu – 120 minut,

  • warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 40 punktów, poniżej wskazanej punktacji kandydat uzyskuje 0 punktów,

 • sprawdzian sprawności fizycznej, który zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość, zwinność, wytrzymałość oraz umiejętność pływania kandydata, obejmuje następujące konkurencje:

dla mężczyzn (zestawienie wyników sprawdzianu sprawności fizycznej – Tabela 1):

 • podciąganie na drążku,

 • bieg wahadłowy 10x10 m,

 • bieg na dystansie 1000 m,

 • pływanie 50 m kraulem na piersiach,

                     dla kobiet (zestawienie wyników sprawdzianu sprawności fizycznej – Tabela 2):

 • zwis na ugiętych ramionach na czas,

 • bieg zygzakiem-koperta,

 • bieg na dystansie 800 m,

 • pływanie 50 m kraulem na piersiach,

Sprawdzian sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 5 punktów z każdej konkurencji objętej sprawdzianem. Ze sprawdzianu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum w danej konkurencji kandydat uzyskuje 0 (zero) punktów; 

 

 1. dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) proces kwalifikacyjny obejmuje:

  1. analizę wyników na świadectwie dojrzałości polegającą na określeniu punktów wniesionych (według  zasad jak dla kandydatów z nową maturą), gdzie zasady przeliczania oceny na punkty za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB), matematyka (lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub historia) i język angielski, są następujące:

   • dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL), z zastrzeżeniem, że sumowanie punktów przy określeniu punktów wniesionych odbywa się według zasady – sumę uzyskanych punktów mnoży się przez 0,4:

   • 6, 7 – 100 pkt,

   • 5 – 70 pkt,

   • 4 – 60 pkt, 

   • 3 – 50 pkt,

   • 2 – 40 pkt,

   • dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) suma uzyskanych punktów jest równa liczbie punktów wniesionych: 

   • 6, 7 – 100 pkt,

   • 5 – 70 pkt,

   • 4 – 60 pkt,

   • 3 – 50 pkt,

   • 2 – 40 pkt,

 2. test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów  z nową maturą),

 3. sprawdzian sprawności fizycznej – jak dla maturzystów z nową maturą;

 

 1. dla kandydatów ze starą maturą oraz posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą: 

­ wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa  członkowskiego Organizacji i Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

­ wydane za granicą  przez szkoły lub instytucję edukacyjną uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych, 

­ wydane za granicą, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa wydane przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium działają, mogą być uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia – na zasadach określonych w art. 93-93h Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z  2016 r. poz. 35, 64 i 195),  

  Proces kwalifikacyjny obejmuje:

 1. przeliczenie oceny na świadectwie maturalnym[1]): dla kierunku studiów Dowodzenie, Inżynieria Bezpieczeństwa i Logistyka – z matematyki (lub fizyki, lub chemii, lub informatyki, lub historii) i języka angielskiego, dla kierunku studiów, objętych egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) według następujących zasad:

ocena celująca                     –100 pkt,
ocena bardzo dobra          ,  – 70 pkt,

           ocena dobra              

– 50 pkt,

           ocena dostateczna  

– 30 pkt,

            ocena dopuszczająca

– 0 pkt,

 1. test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów  z nową maturą),

 2. sprawdzian sprawności fizycznej (według zasad jak dla maturzystów  z nową maturą);

4) laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, interdyscyplinarnych i międzynarodowych,  ubiegającym się o przyjęcie na studia  w AWL – w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)[2]) za przedmiot:

 • matematyka – Olimpiada Matematyczna oraz Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna,

 • fizyka – Olimpiada Fizyczna oraz Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna,

 • informatyka – Olimpiada Informatyczna oraz Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna,

 • chemia          –          Olimpiada       Chemiczna      oraz     Międzynarodowa       Olimpiada Chemiczna,

 • historia – Olimpiada Historyczna, Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego,

 • język angielski – Olimpiada Języka Angielskiego.

 

ETAP III  – postępowanie końcowe: 

       Postępowanie końcowe polega na: 

 1. przeprowadzeniu   rozmowy         kwalifikacyjnej           i           określeniu       listy     osób zakwalifikowanych,

 2. do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II, 

 3. rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja, rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej; podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja ocenia zakres zainteresowania kandydata, a także inne dodatkowe osiągnięcia oraz kwalifikacje przydatne podczas kształcenia i służby wojskowej, 

 4. na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 50 punktów. Sposób i zakres oceny określa załącznik 1. Do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych zaprasza się przedstawicieli osób właściwych dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) w celu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,

 5. rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat/ka uzyska minimum 26 punktów,

 6. punkty kwalifikacyjne uzyskane przez kandydata/kę w II etapie dodaje się do liczby punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.

 

ETAP

WYSZCZEGÓLNIENIE

MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW

KWALIFIKACYJNYCH

II ETAP

 

Przeliczony na punkty kwalifikacyjne wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu:

 • dla kierunku „Dowodzenie” – matematyka lub fizyka, lub chemia  lub informatyka, lub historia,

 • dla kierunku studiów „Inżynieria Bezpieczeństwa”     matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub   historia,

 • dla kierunku studiów „Logistyka”  -  matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, lub  historia.

100

Przeliczony na punkty kwalifikacyjne wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (bądź wynik testu)

100

Punkty ze sprawdzianu sprawności fizycznej

100

III ETAP

Punkty z rozmowy kwalifikacyjnej

50

 

RAZEM

                        350             

 

 

§ 3 WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia (zakwalifikowania do akademii) bądź nieprzyjęcia (niezakwalifikowania do akademii) podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która sporządza listę rankingową według ilości uzyskanych przez kandydatów punktów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu na studia do AWL decyduje miejsce na liście rankingowej w oparciu o limit miejsc określony dla danego kierunku studiów przez Ministra Obrony Narodowej.

 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala również – z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale – listę kandydatów rezerwowych, którym Uczelniana Komisja Rekrutacyjna proponuje przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych lub skreślenia kandydata przyjętego na określony kierunek studiów wojskowych (według ust. 5). O fakcie wpisania na listę rezerwową informuje się kandydata na stronie internetowej.

 3. Na zasadach określonych w ust. 2 rozpatrywany jest również kandydat nieprzyjęty na studia wojskowe z powodu uzyskania zbyt małej liczby punktów rankingowych, któremu wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.). Warunkiem zaproponowania kandydatowi przyjęcia na określony w procesie rekrutacji kierunek studiów wojskowych jest uzyskanie, po przeliczeniu punktów rankingowych, odpowiednio wysokiej pozycji na liście rankingowej.

 4. Podział przyjętych kandydatów na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do poszczególnych grup osobowych (specjalności) w ramach kierunków studiów Dowodzenie, Inżynieria bezpieczeństwa i Logistyka następuje na podstawie deklaracji podchorążych i uzyskanych wyników podczas kształcenia w AWL oraz kwalifikacji zdrowotnych.

 5. Osoby zakwalifikowane (przyjęte) na studia mają obowiązek dostarczyć  w terminie14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o zakwalifikowaniu do Akademii:

  1. jedno aktualne zdjęcia legitymacyjne; 

  2. jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej; 3) potwierdzenie wniesienia opłaty za legitymację studencką.

Niespełnienie ww. warunku w nakazanym terminie traktowane jest jako rezygnacja  ze studiów wojskowych w AWL i skutkuje skreśleniem z listy przyjętych na określony kierunek studiów. 

 1. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów – o przyjęciu na studia i zakwalifikowaniu kandydata w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę:

  1. w pierwszej kolejności: wynik rozmowy kwalifikacyjnej; 

  2. w drugiej: wynik z drugiego wymaganego przedmiotu; 3) w trzeciej: uzyskany wynik z języka angielskiego;

4) w ostatniej: uzyskany wynik ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stronie internetowej Akademii, podając imienną listę kandydatów zakwalifikowanych (przyjętych) na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz listę rezerwową.

 2. Każdemu kandydatowi doręcza się zaświadczenie o zakwalifikowaniu lub decyzję  o niezakwalifikowaniu na studia – na piśmie, z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania[3].

 3. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której mowa w ust 8, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata.

 4. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków  i trybu rekrutacji, o których mowa w niniejszej uchwale.

 5. Decyzję w sprawie odwołania, po rozpatrzeniu wniosku, podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, której orzeczenie jest ostateczne.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Po stawieniu się osoby przyjętej na studia w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Rektor-Komendant podpisuje umowę,  o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej  w przypadku:

  1. zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie  art. 134 ust.1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-9;

  2. niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej;

  3. zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie  art. 111 pkt 1, 4, 6-7 i 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1 wymienionej wyżej ustawy, w wysokości  proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.

 2. Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja ze służby kandydackiej  w AWL.

 3. O stawieniu się osoby powołanej do służby kandydackiej powiadamia się właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

 4. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej i otrzymuje tytuł podchorążego z dniem stawienia się w AWL.

 5. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa podstawowe szkolenie wojskowe, na zakończenie którego składa przysięgę wojskową.

 6. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się studentem pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślubowania akademickiego.

 7. Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie AWL) po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera) kontynuują w AWL studia drugiego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.[4]

 8. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych polega na rejestracji elektronicznej, zgromadzeniu wymaganej dokumentacji oraz analizie (weryfikacji) danych dotyczących ukończenia studiów pierwszego stopnia w AWL i kończy się ogłoszeniem decyzji podjętych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne w sprawie przyjęć na studia.[5]

 


[1] ) Z egzaminu maturalnego.

[2] ) Na podstawie warunków uchwalonych przez Senat na lata 2018 - 2020

[3] Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia I stopnia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia cywilne stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (inżynierskie) na zasadach określonych dla danego kierunku studiów. 

[4] Nie ukończenie studiów I stopnia  skutkuje zwolnieniem ze służby kandydackiej na podstawie  art. 134 ust.1 pkt 4.

[5] Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala Rektor - Komendant

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Komentarze (1)

Malwina odpowiedz

"Za wynik poniżej minimum w danej konkurencji kandydat uzyskuje 0 (zero) punktów", jakie więc są progi minimalne dla konkurencji przewidzianych dla kobiet?