Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/20

Artykuł archiwalny

 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie rekrutacja 2019

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Tetralnej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/2016-2020 Senatu PWST z dnia 15 maja 2017 r.

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu FILIA WE WROCŁAWIU PWST im. L. Solskiego w Krakowie w roku akademickim 2018/2019

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na I rok jednolitych studiów magisterskich w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu, kierunek aktorstwo, specjalność aktorstwo dramatyczne w roku akademickim 2018/2019

 

I. Postanowienia ogólne

l . Termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego: 9.04.2018 r.

 

Termin rozpoczęcia elektronicznej rejestracji kandydatów: 9.04.2018 r. godz. 00:00 Termin zakończenia elektronicznej rejestracji kandydatów: 10.06.2018 r. godz. 23:59 Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2018 r.

 1. Kalendarz rekrutacji oraz skład Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych ustala Dziekan Wydziału Aktorskiego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu składania wymaganych dokumentów, wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, kalendarz rekrutacji umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązany jest do:
  1. dokonania zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów
  2. przystąpienia do egzaminu wstępnego.
 4. W elektronicznym systemie rejestracji kandydat wypełnia formularz kwestionariusza osobowego. Kandydat dołącza w formie elektronicznej dokumenty wskazane w systemie rejestracji.
 5. Kandydat po dokonaniu zgłoszenia w elektronicznym systemie rejestracji jest informowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail o terminie i miejscu rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia kandydat przedstawia w dziekanacie w dniu I eliminacji. Wysokość opłaty określa zarządzenie Rektora PWST.
 7. Kandydat legitymuje się dowodem osobistym przed wejściem na egzamin wstępny.
 8. Po zakończeniu I eliminacji, kandydaci zakwalifikowani do II eliminacji składają w dziekanacie imienne białe teczki z następującymi dokumentami:
  1. wydrukowany formularz kwestionariusza osobowego wypełniony w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów,
  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wraz z kopią dokumentu do poświadczenia przez Uczelnię, maturzyści z roku 2017, którzy w elektronicznym systemie rejestracji kandydatów dołączyli zaświadczenie o przystąpieniu do matury, zobowiązani są do złożenia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wraz z kopią przed II eliminacją,  obywatele polscy z zagraniczną maturą: oryginał oraz kopię dokumentu wydanego za granicą, będącego odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa) wraz z tłumaczeniem przysięgłym,  cudzoziemcy: oryginał oraz kopię zalegalizowanego lub opatrzone apostille świadectwa lub inny dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelni każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważnik odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanych, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
  3. 2 sztuki aktualnej fotografii w wersji papierowej (format zdjęcia zgodny z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  4. zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy braku przeciwwskazań do podjęcia i studiowania na Wydziale Aktorskim,
  5. w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia — wiza lub karta pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej, karta Polaka jeśli kandydat ją posiada.
 9. Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym II eliminację. Niezłożenie w/w dokumentów w podanym terminie oznacza rezygnację kandydata zakwalifikowanego do II eliminacji z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 10. W oparciu o wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala listę przyjętych na I rok w ramach limitu miejsc zatwierdzonych uchwałą Senatu. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów po II eliminacji o miejscu na liście końcowej decyduje liczba punktów uzyskana w praktycznej części postępowania rekrutacyjnego.
 11. W przypadku stwierdzenia, że naruszone zostały warunki i tryb rekrutacji określony w uchwale Senatu, kandydat może złożyć odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

II. Egzamin wstępny.

 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat przystępuje do egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny obejmuje:

 1. I eliminację - sprawdzian praktyczny
 2. II eliminację złożoną z dwóch części:  sprawdzian teoretyczny  sprawdzian praktyczny

I eliminacja:

 1. Eliminacja ma charakter selekcyjny. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: ocena pozytywna /ocena negatywna.
 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna bada ogólne predyspozycje kandydata do zawodu aktorskiego w zakresie wymowy, głosu, słuchu muzycznego, ruchu i wyobraźni, sprawności fizycznej, sposobu interpretacji tekstu (prozy, wiersza), śpiewu (piosenka), wykonania elementarnych zadań aktorskich oraz warunków zewnętrznych. W trakcie egzaminu sprawdzana jest przez komisję ogólna sprawność ruchowa, poczucie rytmu oraz wyrazistość ciała. Cwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie egzaminu praktycznego wymagają od kandydata zaprezentowania umiejętności ukazania działań oraz reakcji emocjonalnych, jakie wywołuje zadane zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.
 3. Kandydat prezentuje swoje umiejętności w 3 komisjach: Komisji Wymowy i Głosu (wymowa i warunki głosowe są oceniane osobno), Komisji Ruchu i Warunków Zewnętrznych, Komisji Interpretacji Aktorskiej.
 4. Aby przystąpić do egzaminu wstępnego, jako niezbędne minimum należy przygotować:
  1. trzy wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne) w tym obowiązkowo spośród utworów Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego,
 5. trzy wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) takich autorów jak np. Przyboś, Herbert, Szymborska, Miłosz (należy pamiętać o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek),
 6. fragment prozy staropolskiej np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza,
 7. trzy fragmenty prozy XIX i XX wieku spośród takich autorów jak np. Sienkiewicz, Prus, Żeromski, Andrzejewski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz, Mrożek, Gombrowicz,
 8. trzy piosenki, w tym jedną ludową,
 9. wymagana jest znajomość podstawowych kroków przynajmniej jednego z pięciu tańców narodowych (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak, oberek).
 10. Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.
 11. Postępowanie rekrutacyjne do PWST jest przeprowadzane w języku polskim, ale dopuszcza się również wykonanie w języku obcym wiersza, piosenki czy prozy celem zaprezentowania swoich możliwości interpretacyjnych.
 12. Kandydaci powinni przynieść ze sobą strój sportowy (trykot baletowy lub ściśle przylegający do ciała kostium gimnastyczny). Kandydatki winny zaprezentować się Komisji w luźnych sukniach lub w spódnicach do kolan i lekkim obuwiu.
 13. W przypadku uzyskania przez kandydata oceny negatywnej zarówno w Komisji Wymowy i Głosu oraz w Komisji Ruchu i Warunków Zewnętrznych kandydat kończy postępowania kwalifikacyjne.

Oznacza to, że kandydat nie prezentuje swoich umiejętności przed Komisją Interpretacji Aktorskiej.

 1. Lista osób zakwalifikowanych do II eliminacji jest podawana sukcesywnie po zakończeniu każdej z tur I eliminacji. Informacja w tym przedmiocie zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń.

 

II Eliminacja

 

l. W tej części egzaminu wstępnego członkowie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokonują indywidualnej oceny kandydata przy zastosowaniu systemu punktowego. Kandydat może uzyskać 100 punktów, z czego:

 1. w sprawdzianie teoretycznym maksymalnie 10 punktów
 2. w sprawdzianie praktycznym maksymalnie 90 punktów.

2. Suma tych punktów stanowi wynik końcowy kandydata.

Sprawdzian teoretyczny:

I . Do sprawdzianu teoretycznego tzn. rozmowy kwalifikacyjnej przystępują kandydaci:

 1. legitymujący się tzw. „starą maturą”,
 2. legitymujący się nostryfikowaną przez Kuratorium Oświaty maturą zagraniczną,
 3. obcokrajowcy deklarujący studiowanie w PWST na zasadach odpłatności.
 1. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzany jest poziom wiedzy kandydata z historii kultury, dramatu i teatru oraz literatury polskiej i powszechnej. W tej części sprawdzianu komisja ocenia kandydata w skali od 0 do 10 punktów.
 2. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową programu International Baccalaureate Diploma są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i w tej części otrzymują 10 punktów.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad historycznej i polonistycznej stopnia centralnego po przedłożeniu dyplomu są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej i uzyskują 10 punktów w tej części eliminacji.
 4. Pozostali kandydaci w tej części eliminacji uzyskują punkty z przeliczenia oceny uzyskanej z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Kandydat może uzyskać maksymalnie 1 0 punktów:
  1. na poziomie podstawowym maksymalnie 5 punktów (proporcjonalnie do ilości punktów na świadectwie dojrzałości),
  2. za poziom rozszerzony 10 punktów.

Sprawdzian praktyczny:

l . Kandydat uzyskuje maksymalnie 90 punktów (jako średnią ilość przyznanych punktów przez pedagogów oceniających). Punktacja obejmuje:

 1. poprawność wymowy
 2. warunki głosowe
 3. interpretację prozy klasycznej
 4. interpretację prozy współczesnej
 5. interpretację wiersza klasycznego
 6. interpretację wiersza współczesnego
 7. wykonanie elementarnego ćwiczenia aktorskiego na zadany temat
 8. wykonanie piosenki
 9. sprawność ruchową i fizyczną
 10. ocenę warunków zewnętrznych.

2. Wymagania dotyczące przygotowanych utworów oraz ubioru w tej części postępowania rekrutacyjnego są takie jak w I eliminacji.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu

Komentarze (0)