Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

umed lublin rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2015/16

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

§ 1

1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

2. Wykaz kierunków studiów oraz formy ich prowadzenia dostępny jest na stronie www.umlub.pl oraz w Biurze Rekrutacji.

§ 2

1. Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami.

2. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach  dotyczących obywateli polskich, jeżeli są:

a) cudzoziemcami, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,

b) cudzoziemcami posiadającymi status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

c) cudzoziemcami korzystającymi z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d) pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

f) cudzoziemcami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 roku poz.1650),

g) cudzoziemcami, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2 oraz cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - mogą podejmować i odbywać studia w języku polskim na zasadach odpłatności.

4. Cudzoziemcy będący posiadaczami ważnej Karty Polaka lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach dotyczących obywateli polskich lub mogą ubiegać się o przyjęcie na studia  na zasadach odpłatności.

§ 3

Cudzoziemcy podejmujący studia w języku polskim na zasadzie odpłatności składają dokumenty do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie wskazanym przez Uczelnię w celu analizy formalnej. Po spełnieniu warunków określonych w § 4 oraz w § 9, 10 i 11 kandydaci przyjmowani są według uzyskanej punktacji do wyznaczonego limitu miejsc na danym kierunku studiów.

§ 4

1. Kandydaci, w tym z obywatelstwem polskim, posiadający świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą (inne niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) zobowiązani są przystąpić do zewnętrznego egzaminu pisemnego, ujednoliconego w skali kraju, o poziomie wiedzy porównywalnej z „nową” maturą według zasad przewidzianych dla tych osób na dany kierunek studiów.

2. Cudzoziemcy, którzy złożą egzamin, o którym mowa w ust.1, na co najmniej 50% możliwej  do  uzyskania  punktacji  dla    kierunku  lekarskiego,  lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych oraz 30% dla pozostałych kierunków studiów, uzyskają potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego umożliwia podjęcie studiów w języku polskim na wybranym kierunku.

3. Kandydaci wymienieni w ust.1 zobowiązani są przedstawić:

1) zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku świadectwa maturalnego/dojrzałości wydanego  w   kraju,   z   którym   Rzeczpospolita   Polska   nie   zawarła   umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienione umowy, ale dokument ten nie jest nią objęty;

2) poświadczenie, w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938);

3) tłumaczenie przysięgłego na język polski świadectwa oraz poświadczenie wymienione w pkt. 2.

4. Cudzoziemcy, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 3, obowiązani są przedstawić:

1) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

3) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

§ 5

1. Studia stacjonarne są studiami bezpłatnymi w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Uniwersytet Medyczny w Lublinie może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne w zakresie i na zasadach określonych w Uchwale Senatu i Zarządzeniu Rektora.

2. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.

3. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za studia na dany rok akademicki określają przepisy wewnętrzne UM w Lublinie, a także umowa zawarta z Uczelnią.

§ 6

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia w języku polskim prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane dla poszczególnych kierunków studiów w odniesieniu do kandydatów będących obywatelami polskimi i cudzoziemców zamierzających podjąć studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich oraz w zakresie, o którym mowa w ust.2 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).

2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna zatwierdza zasady rekrutacji na studia, prowadzi postępowanie rekrutacyjne w odniesieniu do cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim na zasadach odpłatności, organizuje egzaminy wstępne o zasięgu ponadwydziałowym, koordynuje oraz nadzoruje prace Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i rozpatruje odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 7

1. Decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia podejmują właściwe Wydziałowe Komisje   Rekrutacyjne, z zastrzeżeniem  ust.6.

2. Kandydat otrzyma decyzję o której mowa w ust. 1. w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składane jest za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydat otrzymuje na piśmie. Decyzja Uczelnianej Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.

4. Na decyzję Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie za pośrednictwem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazane naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia.

6. Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia w przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w języku polskim na zasadach odpłatności podejmuje Rektor na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Rektora.

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

a) postępowanie kwalifikacyjne (rejestrację kandydata, dokonanie opłaty rekrutacyjnej, wpisanie przez kandydata punktów/procent, ocen),

b) obliczenie punktów/procent dla kandydatów z „nową” maturą, przeliczenie ocen dla kandydatów z maturą „starą”, międzynarodową (IB) i europejską (EB),

c) przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów, których świadectwa maturalne nie spełniają warunków „nowej” matury oraz egzaminu manualnego, sprawnościowego, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu testowego w zależności wymogów postępowania rekrutacyjnego właściwego dla kierunku studiów,

d) złożenie  wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez Uczelnię,

e) wydanie decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w celu ustalenia listy osób przyjętych  na studia w ramach przyznanego limitu na poszczególnych kierunkach.

3. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego określa minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Limity przyjęć na studia prowadzone w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na pozostałe kierunki studiów określa Senat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do końca maja 2015 roku.

§ 9

1. Do  postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

1) posiada świadectwo maturalne uzyskane w trybie „nowej matury” albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „stara matura” albo świadectwo matury międzynarodowej (IB) lub matury europejskiej (EB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie,

2) dokonała elektronicznej rejestracji, o której mowa w § 10,

3) wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 11.

2. Osoba, która spełniła warunki wymienione w ust. 1 zobowiązana jest w terminie określonym przez Uczelnię uzupełnić elektroniczny formularz wpisując wyniki matury/egzaminu wstępnego. Brak wpisu wyników matury/egzaminu wstępnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i niedopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Kandydat ponosi odpowiedzialność za dokonany dobór punktowy z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym. Pod uwagę będzie brana wyłącznie punktacja wpisana przez kandydata podczas postępowania kwalifikacyjnego.

4. Kandydat, któremu decyzją OKE została zmieniona punktacja na korzystniejszą, ma prawo do zmiany pozycji na liście rankingowej. Zmiana zostanie uwzględniona przy ogłoszeniu kolejnej listy, o ile na danym kierunku studiów nie został wyczerpany limit miejsc.

5. W razie rozbieżności pomiędzy treścią złożonych dokumentów, a danymi przekazanymi w formie elektronicznej w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych kwalifikacyjnych, uwzględniane będą dane wynikające z treści złożonych dokumentów, za wyjątkiem wcześniejszego wypełnienia limitu miejsc.

6. Wykaz niezbędnych dokumentów oraz terminy i tryb ich składania, na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną podane do końca kwietnia 2015 roku.

7. Dokumenty będące podstawą postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w oryginale, chyba, że przepisy dopuszczają złożenie dokumentów w formie kserokopii poświadczonej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

8. Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminach wskazanych przez Uczelnię skutkuje skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

9. Za dzień złożenia wymaganych dokumentów uważa się dzień ich wpływu do siedziby odpowiednich Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (nie uwzględnia się daty stempla pocztowego).

10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości i opóźnienia związane z działaniem poczty i firm kurierskich.

11. Kandydat na studia stacjonarne składa oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat wg wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa.

§ 10

1. Terminy elektronicznej rejestracji zostaną podane do końca kwietnia 2015 roku.

2. System elektronicznej rejestracji dostępny jest przez całą dobę z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, tzn:

1) w  okresie  rejestracji  -  kandydat  ma  możliwość  dokonania  rejestracji  oraz  zmian w formularzach rejestracyjnych,

2) w terminie wpisywania wyników egzaminów - kandydat ma możliwość wpisania punktacji z egzaminu maturalnego/wstępnego z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym oraz dokonywania zmian dotyczących punktacji. Kandydat w tym terminie  nie ma możliwości wykonania czynności wymienionych w ust. 2 pkt 1.

3. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania rejestracji lub dokonania zmian, o ile nie wynikają one z awarii systemu rekrutacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W przypadku niemożności dokonania rejestracji lub dokonania zmian, kandydat powinien niezwłocznie powiadomić Biuro Rekrutacji.

4. Kandydat zobowiązany jest do sprawdzenia informacji zawartych na swoim koncie rejestracyjnym, zarówno tych dotyczących danych osobowych jak i punktacji z egzaminu maturalnego/wstępnego, poprzez wydruk kwestionariusza.

5. Kandydat może dokonać rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów, jednakże przyjęty na I rok studiów może być tylko na jeden kierunek, ten na który złoży komplet wymaganych dokumentów.

§ 11

1. Wysokość opłaty  rekrutacyjnej  zostanie  określona  Zarządzeniem  Rektora  w  oparciu o rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

2. Opłata rekrutacyjna wnoszona jest na każdy kierunek studiów odrębnie. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną nie później niż w ostatnim dniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów. Brak opłaty rekrutacyjnej skutkuje skreśleniem z listy kandydatów i uniemożliwia udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, kandydat otrzyma potwierdzenie dokonania wpłaty na indywidualne konto rekrutacyjne.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy w wyniku postępowania rekrutacyjnego kwalifikują się do przyjęcia na dany kierunek studiów, jest mniejsza niż limit miejsc, UM w Lublinie zastrzega sobie prawo rezygnacji z kształcenia na tym kierunku studiów.

4. Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

a) rezygnacji z kształcenia w przypadku, o którym mowa w ust.3,

b) gdy opłata rekrutacyjna zostanie wniesiona po terminie.

5. Zwrot opłaty dokonywany jest na pisemny wniosek kandydata.

§ 12

1. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej (IB) oraz matury europejskiej (EB) podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad przewidzianych dla osób, które składały egzamin maturalny w trybie „nowej” matury.

2. Oceny na dyplomie z matury międzynarodowej (IB – tabela 1) oraz matury europejskiej (EB – tabela 2) z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeliczone według zasad:

tabela 1

Ocena z dyplomu IB

Punkty na poziomie podstawowym  Punkty na poziomie rozszerzonym

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

1

40

40

tabela 2

Ocena z dyplomu EB

Punkty na poziomie

 

podstawowym

rozszerzonym

10

100

100

9-9,5

90

95

8-8,5

85

90

7-7,5

80

85

6-6,5

70

80

5-5,5

60

70

4-4,5

50

60

 

3. Punktacja, o której mowa w ust. 2 ma zastosowanie przy przeliczaniu punktów z dyplomu matury   międzynarodowej   oraz   europejskiej   zdawanej   na   poziomie   podstawowym i rozszerzonym w zależności od wymogów postępowania rekrutacyjnego dla danego kierunku.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia, którzy zdawali egzamin dojrzałości   według  trybu   „stara”   matura,   będą   kwalifikowani   na   podstawie   ocen z przedmiotów będących podstawą postępowania kwalifikacyjnego dla danego kierunku. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone według poniższej tabeli:

 

Oceny

na św. dojrzał.

Liczba punktów za oceny na świadectwie wg skali ocen 2-5

Liczba punktów za oceny na świadectwie wg skali ocen 1-6

Celujący

-

100

Bardzo dobry

100

82,5

Dobry

65

65

Dostateczny

30

47,5

Mierny/dopuszczający

-

30

 

§ 13

Osoby, będące obywatelami polskimi, które zostały zakwalifikowane na I rok studiów na kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym mogą podjąć studia w języku angielskim na podstawie złożonego wniosku do Dziekana odpowiedniego Wydziału i wniesienia opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem Rektora.

§ 14

1. Laureaci  i  finaliści  stopnia  centralnego  olimpiady  w  zakresie  biologii,  chemii,  fizyki z astronomią, ubiegający się o przyjęcie na studia na każdy kierunek w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz laureaci i finaliści stopnia centralnego olimpiady z wiedzy ekologicznej ubiegający się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunek zdrowie publiczne przyjmowani są na studia bez względu na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów, z zastrzeżeniem ust.3.

2. Laureaci i finaliści przyjmowani są w ramach przyznanego limitu miejsc na poszczególne kierunki, po spełnieniu warunków określonych w § 9 ust. 1.

3. Laureaci i finaliści olimpiad, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne, zobowiązani są przystąpić do egzaminu sprawnościowego, a na techniki dentystyczne do egzaminu manualnego.

4. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 1 na podstawie zaświadczenia Komitetu Głównego Olimpiady stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

5. Laureatom uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie 3 lat od uzyskania świadectwa dojrzałości.

6. Finalistom uprawnienie, o którym mowa w ust.1, przysługuje w roku, w którym uzyskali świadectwo dojrzałości.

§ 15

1. Podstawą przyjęcia na studia jest liczba punktów uzyskanych przez kandydata.

2. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie utworzona lista osób wstępnie zakwalifikowanych, lista osób przyjętych oraz lista rezerwowa, bez względu na rodzaj matury na poszczególnych kierunkach, odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Podstawą utworzenia list, o których mowa w ust. 2, będzie suma punktów uzyskanych z egzaminu: maturalnego, wstępnego, sprawnościowego, manualnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu testowego, w zależności od wymogów postępowania rekrutacyjnego dla danego kierunku.

4. Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w ramach przyznanych limitów.

5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa punktacja uzyskana:

a) na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z preferowanego przedmiotu:

-  biologia na kierunek: analityka medyczna, dietetyka, fizjoterapia, lekarski, lekarsko- dentystyczny, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne,

- chemia na kierunek farmacja,

- fizyka z astronomią na kierunek elektroradiologia,

b) z egzaminu manualnego na kierunek techniki dentystyczne.

6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez grupę kandydatów większą niż liczba miejsc na dany kierunek studiów z uwzględnieniem ust. 5, UM w Lublinie zastrzega sobie prawo żądania deklaracji podjęcia studiów. Niezłożenie deklaracji w terminie wskazanym przez odpowiednią WKR jest traktowane, jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia. Kandydat zostaje wówczas skreślony z listy osób ubiegających się o przyjęcie na studia.

7. Kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej zobowiązani są sprawdzać aktualne informacje oraz swoją pozycję na liście na stronie internetowej UM w Lublinie, aż do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

8. W przypadku zwolnienia miejsca na liście osób przyjętych, kandydaci z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowani do przyjęcia na studia, zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rezerwowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym.

9. Listy osób przyjętych zostaną ułożone według malejącej liczby uzyskanych punktów.

10. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej liczby osób, jeżeli przyjęcie kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek studiów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc określonego dla poszczególnych kierunków studiów. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

11. Kandydaci na kierunek studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny i techniki dentystyczne prowadzone w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie będą kwalifikowani, jeżeli nie uzyskali minimum 50% możliwej do zdobycia łącznej punktacji, a na kierunek analityka medyczna i farmacja – 30 %.

12. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na zasadach określonych przez Rektora.

 

STUDIA STACJONARNE

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE:

Jednolite magisterskie studia stacjonarne prowadzone są na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny.

§ 16

1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, matury europejskiej (EB) i matury międzynarodowej (IB) są kwalifikowani na następujących warunkach:

a) kierunek: lekarski i lekarsko-dentystyczny - podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym: obowiązkowo z biologii i do wyboru z chemii lub z fizyki z astronomią.

b) kierunek: analityka medyczna – podstawą kwalifikacji będą wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: chemii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

c) kierunek:  farmacja  –  podstawą  kwalifikacji  będą  wyniki  egzaminu  maturalnego z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z chemii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: biologii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony).

2. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości według trybu „stara” matura, w tym kandydaci z maturą uzyskaną za granicą (inną niż świadectwo IB oraz świadectwo EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim, kwalifikowani będą na następujących zasadach:

a) kierunek: lekarski i lekarsko-dentystyczny - obowiązuje ujednolicony w skali kraju zewnętrzny egzamin pisemny o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii i do wyboru z chemii lub z fizyki z astronomią zdawanych na poziomie rozszerzonym. Egzaminy przedmiotowe przeprowadzone będą w terminach wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

b) kierunek: analityka medyczna - obowiązuje ujednolicony w skali kraju zewnętrzny egzamin pisemny o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: chemii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy  lub  rozszerzony).   Egzaminy   przedmiotowe   przeprowadzone   będą w terminach wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

c) kierunek: farmacja - obowiązuje ujednolicony w skali kraju zewnętrzny egzamin pisemny o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z chemii zdawanej na poziomie rozszerzonym oraz drugiego przedmiotu do wyboru: biologii (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony). Egzaminy przedmiotowe przeprowadzone będą w terminach wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

3. Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie uznawał wyniki egzaminów wstępnych z w/w przedmiotów przeprowadzanych w innych uczelniach medycznych, które przystąpiły do porozumienia na podstawie „Zaświadczenia o liczbie uzyskanych punktów podczas egzaminów wstępnych”. Zaświadczenie ważne jest przez okres 3 lat od złożenia egzaminu.

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za każdy przedmiot). Liczba punktów odpowiada liczbie % uzyskanych na świadectwie dojrzałości.

5. W toku postępowania kwalifikacyjnego na kierunek analityka medyczna i farmacja kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach: dietetyka, elektroradiologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne i zdrowie publiczne.

§ 17

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek techniki dentystyczne, którzy:

a) zdawali    egzamin   maturalny   w   trybie    „nowej”    matury,   europejskiej   (EB) i międzynarodowej (IB) – podstawą kwalifikacji będzie wynik egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii lub chemii albo fizyki z astronomią.

b) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - podstawą kwalifikacji będzie wynik egzaminu pisemnego zewnętrznego, ujednoliconego w skali kraju, o poziomie wiedzy porównywalnej z „nową” maturą z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii lub chemii albo fizyki z astronomią, zdawanego na poziomie rozszerzonym. Egzamin przedmiotowy przeprowadzony będzie w terminie wskazanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,

c) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z jednego wybranego przez kandydata przedmiotu: biologii, chemii, fizyki, lub matematyki (cześć ustna lub pisemna – ocena korzystniejsza).

2. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową oraz maturą europejską oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust. 2.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą „starą”, oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 4, a następnie pomnożone przez współczynnik 2.

4. Wszystkich kandydatów, bez względu na rodzaj posiadanej matury, obowiązuje dodatkowo egzamin manualny z rysunku technicznego siekacza górnego przyśrodkowego oraz modelowania z plasteliny lub wycięcia z kostki mydła sześcianu  o  wymiarach 2,5cm x 2,5cm, za który kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

5. Nieprzystąpienie do egzaminu manualnego skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek techniki dentystyczne.

6. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 18

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek elektroradiologia, którzy:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) i międzynarodowej (IB) – podstawą kwalifikacji będzie wynik egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów: biologii, fizyki z astronomią lub matematyki (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

b) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim – podstawą kwalifikacji będzie wynik egzaminu pisemnego zewnętrznego, ujednoliconego w skali kraju o poziomie wiedzy porównywalnej z „nową” maturą z dwóch różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów: biologii (poziom rozszerzony), fizyki z astronomią (poziom rozszerzony) lub matematyki (poziom podstawowy lub rozszerzony). Egzamin przedmiotowy przeprowadzony będzie w terminie wskazanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

c) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata różnych przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, lub matematyki (cześć ustna lub pisemna – ocena korzystniejsza). W sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

2. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową oraz maturą europejską oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust. 2.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 4, a następnie pomnożone przez współczynnik 2.

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

§ 19

1. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne obowiązują następujące zasady, z zastrzeżeniem ust. 4:

a) kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) lub międzynarodowej (IB) będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza), z dwóch różnych, wybranych przez kandydata przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie. Kandydat dokonuje wyboru punktacji korzystniejszej z przedmiotów maturalnych oraz poziomu zdawania.

W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z w/w przedmiotów na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

b) w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem uzyskanym za granicą (innym niż świadectwo EB lub świadectwo IB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim - obowiązuje ujednolicony w skali kraju zewnętrzny egzamin pisemny, o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą z biologii na poziomie rozszerzonym. Egzamin przedmiotowy przeprowadzony zostanie w terminach wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Wynik egzaminu zostanie pomnożony przez współczynnik 4 (max 400 punktów).

c) kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przez kandydata różnych przedmiotów spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza). W sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

2. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową oraz maturą europejską oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust. 2.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 4, a następnie pomnożone przez współczynnik 2.

4. Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek ratownictwo medyczne obowiązuje dodatkowo egzamin sprawnościowy składający się z: biegu po kopercie, skoku w dal z miejsca, rzutu piłką lekarską i pływania. Za każdą konkurencję kandydat może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Kandydat może udokumentować sprawność fizyczną udziałem w kadrze wojewódzkiej, kadrze Polski lub treningiem w klubie sportowym przez minimum 5 lat i otrzymać dodatkowe 10 punktów.

5. Nieprzystąpienie do egzaminu sprawnościowego na kierunek ratownictwo medyczne, skutkuje skreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie.

6. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym, a w przypadku egzaminu sprawnościowego na kierunek ratownictwo medyczne dodatkowo maksymalnie 30 punktów.

§ 20

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek kosmetologia którzy:

a) zdawali egzamin maturalny w trybie „nowej” matury, europejskiej (EB) lub międzynarodowej (IB) – podstawą kwalifikacji będzie wynik egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii na poziomie rozszerzonym oraz drugi do wyboru: chemia (poziom rozszerzony) albo matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony) albo język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony) - (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza). W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z w/w przedmiotów na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

b) zdawali egzamin maturalny za granicą (inny niż matura IB oraz matura EB) oraz cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w języku polskim – obowiązuje ujednolicony w skali kraju zewnętrzny egzamin pisemny, o poziomie wiedzy porównywalnym z „nową” maturą, z dwóch przedmiotów: obowiązkowo z biologii na poziomie  rozszerzonym  oraz  drugi  do  wyboru:  chemia  (poziom  rozszerzony)  albo matematyka (poziom podstawowy lub rozszerzony) albo język obcy nowożytny (poziom podstawowy lub rozszerzony). Egzamin przedmiotowy przeprowadzony zostanie w terminach wskazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

c) zdawali egzamin dojrzałości w trybie „stara” matura będą kwalifikowani na podstawie ocen z egzaminu dojrzałości, z dwóch wybranych przez kandydata różnych przedmiotów spośród: biologii, chemii, geografii, języka obcego nowożytnego, matematyki, informatyki, wiedzy o społeczeństwie (część pisemna lub ustna - punktacja korzystniejsza). W sytuacji, gdy kandydat posiada ocenę tylko z jednego przedmiotu może być kwalifikowany na podstawie ilości punktów uzyskanych za ten przedmiot.

2. W przypadku kandydatów legitymujących się maturą międzynarodową oraz maturą europejską oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust. 2.

3. W przypadku kandydatów legitymujących się „starą”, maturą oceny zostaną przeliczone wg zasad określonych w § 12 ust 4, a następnie pomnożone przez współczynnik 2.

4. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 400 punktów (200 punktów za każdy przedmiot). W przypadku matury zdawanej na poziomie rozszerzonym zastosowany zostanie przelicznik: 1% z poziomu rozszerzonego = 2 pkt w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Stacjonarne studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, położnictwo i zdrowie publiczne.

§ 21

1. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia może zostać dopuszczona osoba, która:

a) posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny,

b) dokonała elektronicznej rejestracji, o której mowa w § 10,

c) wniosła opłatę rekrutacyjną, o której mowa w § 11.

2. Na studia drugiego  stopnia  mogą  być  przyjmowani  cudzoziemcy  podejmujący  naukę w języku polskim, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą.

3. Cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem licencjata wydanym przez polską uczelnię podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu na zasadach dotyczących cudzoziemców.

4. Postanowienia § 15, z wyłączeniem ust. 5 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 22

1. Na studia drugiego stopnia na kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku.

2. Na studia drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne kwalifikowani będą kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów, bez względu na kierunek i stopień studiów, jeśli w czasie ukończonych studiów zajęcia obejmowały 60% treści podstawowych i kierunkowych realizowanych w zakresie studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, określonych w załączniku nr 1.

3. Podstawą przyjęcia na kierunki: fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo lub zdrowie publiczne będą punkty uzyskane z rozmowy kwalifikacyjnej, obejmującej zakres materiału przewidziany do zrealizowania na studiach pierwszego stopnia danego kierunku.

4. Kandydat może uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej maksymalnie 70 punktów.

5. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

§ 23

1. Na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia mogą ubiegać się kandydaci, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia.

2. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek kosmetologia, będą punkty uzyskane z pisemnego egzaminu testowego z zakresu przedmiotów realizowanych na studiach pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia, ze szczególnym uwzględnieniem treści kierunkowych.

3. Egzamin testowy składa się z 60 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Jest to test jednokrotnego wyboru.

4. Kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

5. Kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 30% możliwej do uzyskania liczby punktów nie będą kwalifikowani do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

6. Na studia zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

§ 24

1. Studia prowadzone w systemie niestacjonarnym są płatne.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia niestacjonarne prowadzone jest wg zasad odnoszących się do rekrutacji na studia stacjonarne.

3. Na studiach niestacjonarnych na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji i  technikach  dentystycznych  część  zajęć  dydaktycznych  realizowana  jest w godzinach przedpołudniowych.

§ 25

1. O przyjęcie na studia prowadzone w systemie niestacjonarnym na kierunkach: farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, techniki dentystyczne mogą ubiegać się osoby, które:

a) w roku 2015 przystąpiły do postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne na odpowiedni kierunek w  Uniwersytecie  Medycznym  w  Lublinie  lub  na  te  kierunki w innych  uczelniach  medycznych  i   nie  zostały  przyjęte  na  studia  stacjonarne, z zastrzeżeniem ust. 5,

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komentarze (0)