Ogólne zasady rekrutacji 2018/2019

 

 

Politechnika Częstochowska rekrutacja 2018 - Zasady rekrutacji na PC 2018/19

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Częstochowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała nr 46/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

 1. Senat Politechniki Częstochowskiej, na podstawie art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1842 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z 12 ust. 2 pkt. 12 Statutu Politechniki Częstochowskiej, po uwzględnieniu wniosków poszczególnych Rad Wydziałów, w głosowaniu jawnym, określił warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 według Załącznika do niniejszej Uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały nr 46/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 roku

 

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2018/2019

 

Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów:

 • stacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia - niestacjonarne: pierwszego i drugiego stopnia w poszczególnych jednostkach tj.:

Wydział Budownictwa kierunek: - budownictwo Wydział Elektryczny kierunek:

 • elektrotechnika
 • informatyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • automatyka i robotyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki kierunek:

 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • matematyka
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • energetyka

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów kierunek:

 • fizyka techniczna
 • inżynieria materiałowa
 • metalurgia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy Wydział Infrastruktury i Środowiska kierunek:
 • inżynieria środowiska
 • energetyka
 • biotechnologia
 • ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska Wydział Zarządzania kierunek:
 • zarządzanie/management
 • logistyka/logistics
 • angielski język biznesu
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • finanse i rachunkowość
 • gospodarka przestrzenna
 • turystyka i rekreacja
 • menadżer żywności i żywienia

 

1. Warunki formalne

 

1.1 Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne zobowiązani są do złożenia w wyznaczonym terminie na poszczególne wydziały następujących dokumentów:

 podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu, wydrukowanym z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK),  poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię:

 świadectwa dojrzałości — w przypadku kandydatów na studia I stopnia,  dyplomu ukończenia studiów — w przypadku kandydatów na studia II stopnia,  potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,  poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię dowodu osobistego,  aktualne 3 zdjęcia legitymacyjne kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

W związku z prowadzoną rekrutacją internetową, złożenie ww. dokumentów będzie poprzedzone rejestracją kandydatów w systemie IRK.

1.2 Złożenie przez kandydata ww. dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych.

1.3 Kandydaci na studia I stopnia — obywatele polscy oraz osoby nie będące obywatelami polskimi, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli ukończyli szkołę średnią za granicą, składają zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo.

1.4 Do zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, o którym mowa w punkcie 1.3, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz decyzję administracyjną dotyczącą uznania w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe uzyskanych za granicą chyba, że świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą zostanie uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).

1.5 Kandydaci na studia II stopnia — obywatele polscy oraz osoby nie będące obywatelami polskimi, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na zasadach obywateli polskich, jeżeli ukończyli uczelnię za granicą, składają zalegalizowany lub opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia studiów lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.

1.6 Do zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą, o którym mowa w punkcie 1.5, należy dołączyć tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie o nostryfikacji chyba, że zostanie on uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów lub za uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

1.7 Jeżeli podczas rekrutacji nie zostanie złożona decyzja, o której mowa w pkt 1.4 lub zaświadczenie, o którym mowa w pkt 1.6, kandydat zobowiązany jest do ich dostarczenia w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca, również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora Politechniki Częstochowskiej.

1.8 Przyjęcie na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) następuje w trybie przewidzianym w art. 43 i 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1501). Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej przez osoby niebędące obywatelami polskimi określa stosowne Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej.

 

1a. Rekrutacja uzupełniająca

1.1 Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia, którym w wyniku odwołania od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego wniesionego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego podwyższony został wynik egzaminu maturalnego z wskazanego przez kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przedmiotu stanowiącego podstawę rekrutacji, mogą do dnia 29 września 2018 r. złożyć do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. Wraz z wnioskiem należy złożyć komplet dokumentów wymaganych od kandydatów na studia I stopnia.

1.2 W stosunku do kandydatów, o których mowa w ppkt 1.1, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zobowiązane są uwzględnić zweryfikowany wynik egzaminu maturalnego. Przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonamych następuje w przypadku, gdy zweryfikowane wyniki przedłożone przez kandydata spełniają kryteria punktowe, ustalone przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

1.3 Rekrutacja uzupełniająca dotyczy wyłącznie rekrutacji przeprowadzanej na rok akademicki 2018/2019 oraz wyłącznie tego kierunku studiów, o przyjęcie na który uprzednio ubiegał się kandydat.

1.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ustępie decyzje podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 

2. Kryteria kwalifikacji na studia

 

2.1 Rekrutację na studia przeprowadza i decyzję o przyjęciu podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

2.2 Podstawą decyzji o przyjęciu na studia pierwszego stopnia, jest wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

2.2.1 matematyka — poziom podstawowy (M) lub rozszerzony (NIR), przy czym w przypadku:

 1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (MR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
 2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (M) i rozszerzonym (MR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.1 a),
 3. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki liczba punktów M wynosi 20%;

2.2.2 język polski (JP) — poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniej szy wynik;

2.2.3 język obcy nowożytny (JO) — poziom podstawowy lub poziom rozszerzony, przy czym w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym zalicza się korzystniejszy wynik;

2.2.4 dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (wg tabeli nr 1) — poziom podstawowy (D) lub rozszerzony (DR) przy czym w przypadku:

 1. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie rozszerzonym (DR) procent punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego mnoży się x 2,
 2. kandydatów, którzy zdawali egzamin z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego na poziomie podstawowym (D) i rozszerzonym (DR) do wskaźnika rekrutacyjnego zalicza się korzystniejszy wynik, przy zachowaniu zasady punktu 2.2.4 a),
 3. kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu maturalnego z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego liczba punktów D wynosi 20%;
  1. Dla kandydatów na studia, absolwentów z tzw. „starą maturą” wskaźnik rekrutacyjny, o którym mowa w pkt. 2.2 uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny — w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych z tabeli nr 1.
  2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na podstawie egzaminu maturalnego przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej składają poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską kopię Dyplomu IB (International Baccalaureate) wydanego przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie. Przyjęcia kandydatów z Maturą Międzynarodową na studia stacjonarne I stopnia odbywają się według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego, która decyduje o zakwalifikowaniu się na studia. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego ustala się następujące przeliczanie ocen z dyplomu IB, na liczby punktów (wg poniższej tabeli), stosując wagę 2:

Ocena

Liczba (% unktów

Excellent

100

Very good

85

Good

70

Satisfactory

55

Mediocre

30

 1. Zasady uprawnień przyznawane laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia reguluje odrębna Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych będą przyjmowani na studia po przedłożeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających udział w olimpiadzie.

 

3. Zasady ustalania wskaźnika rekrutacyjnego

 

3.1 Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

3.1.1 procent M lub MR punktów za egzamin z matematyki obliczany zgodnie z pkt. 2.2.

3.1.2 procent D lub DR punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych określonych w tabeli nr 1 obliczany zgodnie z pkt.

2.2.4.

3.1.3 procent JP z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka polskiego, w przypadku Wydziału Zarządzania obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku Wydziału Infrastruktury i Środowiska waga 0.5,

3.1.4 procent JO z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka obcego nowożytnego, w przypadku zdawania na maturze dwóch języków obcych brany jest pod uwagę ten, z którego kandydat uzyskał lepszą ocenę. Wyjątek stanowi Wydział Zarządzania, gdzie obowiązywać będzie waga LO.

3.2 Dla kandydatów na studia legitymujących się tzw. „starą maturą” ustala się następujące przeliczenie ocen na procent punktów dla dwóch skał ocen:

Ocena

% punktów

Ocena

% punktów

2

30

3

50

3

55

4

75

4

70

5

100

5           85 cel  100

Dla ustalenia procentu punktów M, JP, JO oraz z dodatkowych przedmiotów kwalifikacyjnych (D) z tabeli nr 1 uwzględnia się ocenę końcową z danego przedmiotu uzyskaną przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym:

 1. w odniesieniu do ocen z języka polskiego stosuje się wagę ().8, na Wydziale Zarządzania obowiązywać będzie waga 1.0, a w przypadku Wydziału Infrastruktury i Srodowiska waga 0.5;
 2. do ocen z języka obcego nowożytnego stosuje się wagę 0.8, a w przypadku Wydziału Zarządzania wagę 1.0;
 3. z przedmiotów dodatkowych klasyfikacyjnych z tabeli nr 1 wybiera się ocenę lepszą;
 4. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z matematyki ustala się procent punktów MR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2;
 5. w przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ustala się procent punktów DR mnożąc liczbę punktów z egzaminu x 2.
  1. Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie konkursu dyplomów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe kryterium okďeślone w pkt 3.4.
  2. Kryterium dodatkowe przy kwalifikacji na studia II stopnia:

3.4.1 Wydział Budownictwa

 1. kierunek ukończonych studiów technicznych inżynierskich,
 2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów I stopnia,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci przyjęci na studia II stopnia po innych kierunkach niż Budownictwo i Architektura będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych w czasie trwania tych studiów.

3.4.2 Wydział Elektryczny

 1. kierunek ukończonych studiów,
 2. średnia ocen z wybranych przedmiotów ze studiów I stopnia,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

3.4.3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

a) kierunek ukończonych studiów.

3.4.4 Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

 1. średnia ocen ze studiów I stopnia,
 2. oceny i informacje zawarte w suplemencie do dyplomu,
 3. rozmowa kwalifikacyjna.

3.4.5 Wydział Infrastruktury i Środowiska

 1. rozmowa kwalifikacyjna,
 2. kandydaci na studia II stopnia na Wydziale Infrastruktury i Środowiska, którzy ukończyli studia I stopnia i uzyskali dyplom inżyniera lub licencjata w zakresie kierunków studiów innych niż te, na które ubiegają się o przyjęcie, mogą zostać przyjęci, o ile w trakcie realizacji studiów I stopnia uzyskali efekty kształcenia w zakresie następujących modułów:

Dla kierunku:

Inżynieria Srodowiska

matematyki, fizyki, chemii, biologii, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony wód, instalacji sanitarnych i gazowych, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody i ścieków, gospodarki odpadami zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w dokumencie „PROGRAM KSZTAŁCENIA dla

 

kierunku Inżynieria Srodowiska, I stopień kształcenia , który obowiązuje na Wydziale w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutacja na studia.

Dla kierunku:

Energetyka

matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, mechaniki płynów, termodynamiki technicznej, wymiany ciepła, podstaw spalania, przetwarzania energii i paliw, automatyki, elektrotechniki i elektroniki, maszyn elektrycznych, technologii maszyn energetycznych, systemów i technologii energetycznych zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w dokumencie „PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Energetyka, I stopień kształcenia, który obowiązuje na Wydziale w roku akademickim, na który realizowana 'est rekrutacja na studia.

Dla kierunku: Biotechnologia

- matematyki, fizyki, biofizyki, chemii (w tym podstaw chemii nieorganicznej, podstaw chemii organicznej), biologii, biologii molekularnej, mikrobiologii przemysłowej , biochemii, bioreaktorów, inżynierii bioprocesowej zgodnie z efektami kształcenia zapisanymi w dokumencie „PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Biotechnologia, I stopień kształcenia, który obowiązuje na Wydziale w roku akademickim, na który realizowana jest rekrutac•a na studia.

Kandydaci, którzy nie uzyskali wszystkich (właściwych dla danego kierunku studiów) wymienionych w powyższej tabeli efektów kształcenia, mogą zostać przyjęci na studia II stopnia, jeżeli istnieje możliwość uzupełnienia brakujących efektów kształcenia w trakcie trwania studiów II stopnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan.

3.4.6 Wydział Zarządzania

a) rozmowa kwalifikacyjna. W trakcie rozmowy zostanie zweryfikowane posiadanie przez kandydata wiedzy zawartej w efektach kształcenia na pierwszym stopniu studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Zarządzania oraz zostanie przedstawiona karta zaliczenia przedmiotów uzupełniających efekty kształcenia. Kandydat jest zobligowany do uzupełnienia wskazanych różnic programowych w formie odpłatnego kursu.

 

4. Wartość progowa wskaźnika rekrutacyjnego

 

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany przez kandydata musi osiągnąć wartość progową, określoną dla każdego kierunku i typu studiów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, na podstawie liczby zgłoszeń oraz liczby miejsc na dany kierunek i rodzaj studiów.

 

5. Terminy i procedura

 

5.1. Rekrutacja na studia I i II stopnia przeprowadzana jest w następujących terminach:  na semestr zimowy od 4.06.2018 r. do 28.09.2018 r.  na semestr letni od 28.01.2019 r. do 15.02.2019 r.

5.2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ustala i podaje do wiadomości szczegółową organizację rekrutacji, w tym:

 termin i miejsce składania dokumentów przez kandydatów na studia,  terminy ogłoszenia wyników rekrutacji.

 

6. Informacje dodatkowe

 

6.1 Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki i rodzaje studiów.

6.2 Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na I rok studiów stacjonarnych z powodu wyczerpania liczby miejsc, a przekroczyli wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego wpisywani są na listę rezerwową lub mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne.

6.3 Jeżeli liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc wówczas przekroczenie waftości progowej wskaźnika rekrutacyjnego nie jest warunkiem decydującym o przyjęciu na studia.

6.4 Przewiduje się możliwość przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

6.5 Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Rektor podejmuje decyzję w sprawach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach.

6.6 Lista osób przyjętych na studia jest sprawdzana i weryfikowana pod względem formalnym przed jej opublikowaniem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

6.7 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji Komisji Wydziałowej złożone w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia jedynie w przypadku wskazania naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

Tabela nr 1. Wykaz dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla wydziałów i kierunków studiów:

 

W dział / kierunek studiów

W kaz rzedmiotów

Wydział Budownictwa - budownictwo

fizyka z astronomią lub chemia lub technolo ia informac •na informa ka)

Wydział Elektryczny elektrotechnika informatyka elektronika i telekomunikacja automatyka i robotyka

fizyka z astronomią lub informatyka lub chemia lub historia lub geografia

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki informatyka mechanika i budowa maszyn mechatronika matematyka energetyka

fizyka lub fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki inżynieria biomedyczna

fizyka lub fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna lub biologia

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów fizyka techniczna inżynieria materiałowa metalurgia

- zarządzanie i inżynieria produkcji inżynieria biomedyczna inżynieria bezpieczeństwa bezpieczeństwo i higiena pracy inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

fizyka z astronomią lub chemia lub biologia lub technologia informacyjna (informatyka)

Wydział Infrastruktury i rodowiska

 • inżynieria środowiska
 • biotechnologia
 • ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska

fizyka lub chemia lub biologia

Wydział Infrastruktury i Środowiska - energetyka

fizyka lub chemia lub informatyka

Wydział Zarządzania

 • zarządzanie
 • logistyka /studia licencjackie
 • angielski język biznesu
 • finanse i rachunkowość
 • turystyka i rekreacja

geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie

Wydział Zarządzania

- menadżer żywności i żywienia

biologia lub chemia lub geografia lub technologia informacyjna (informatyka) lub wiedza o społeczeństwie

Wydział Zarządzania bezpieczeństwo i higiena pracy logistyka /studia inżynierskie

fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna (informatyka)

Wydział Zarządzania gospodarka przestrzenna

geografia lub fizyka z astronomią lub chemia lub technologia informacyjna (informatyka)

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)