Zasady rekrutacji na UE w Krakowie na rok 2018/19

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na UE 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.                         

 

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich  w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 29 ust.1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział  I

 

Studia stacjonarne

 

§1

1.    Przyjęcie na studia, w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat, następuje
w wyniku   postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego oceny z egzaminu maturalnego.

2.    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, zgodnie z wymaganiami §2. Kolejność wybranych kierunków będzie uwzględniana przy  postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitu przyjęć na kierunki studiów).

 

§2

1.    Postępowanie kwalifikacyjne na studia jednolite magisterskie obejmuje dwa następujące przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

1. Prawo

 

 

historia

lub wiedza o społeczeństwie

 lub matematyka

 

Język obcy

 

 

2.    Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia obejmuje dwa  następujące przedmioty:

 

Kierunek studiów

Przedmiot pierwszy

Przedmiot drugi

1. Analityka gospodarcza

2. Finanse i rachunkowość

    (studia realizowane w języku polskim    i w języku angielskim)

3. Rachunkowość i controlling

 

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Informatyka stosowana (w jezyku polskim)

5. Applied Informatics (Informatyka stosowana w języku angielskim)

 

 

Matematyka

lub informatyka

6. Logistyka międzynarodowa

 

Matematyka

lub geografia

 

7. Innowacje w biznesie

8. Marketing i komunikacja rynkowa

9. Zarządzanie

10. Modern business management (studia w języku angielskim)

 

Matematyka

lub geografia

lub historia

 

11.  Administracja

12.  Ekonomia

13.  Europeistyka 

14. Gospodarka i administracja publiczna

15. Gospodarka przestrzenna

16. Inżynieria organizacji i zarządzania

17. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

(studia realizowane w języku polskim  i w języku angielskim)

18. Stosunki międzynarodowe

19. Studia miejskie *

20. Turystyka i rekreacja 

 

 

matematyka

lub geografia

lub historia

lub wiedza o społeczeństwie

 

21.Innowacyjność produktu                          22. Towaroznawstwo

(studia realizowane w języku polskim           i w języku angielskim)

 

matematyka

lub chemia

lub fizyka

               lub biologia

lub wiedza o społeczeństwie

 

23. Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka

lub chemia

lub fizyka

 

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.  Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi: 200 punktów.

 

§3

1.    Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

 1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
 2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

2.    W przypadku, gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

 1. Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za dwa przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

 

§4

1.    Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów na zasadach określonych w Uchwale Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na I rok studiów jednolitych magisterskich i studiów pierwszego stopnia, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach  2018/2019 – 2020/2021.

2.    Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate - IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

 

 

Matura „IB”

skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

 

Poziom SL

 

Poziom HL

7

60

100

6

55

90

5

50

80

4

45

70

3

40

60

2

30

50

 

3.    W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich – zgodnie z art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy[1] Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.

4.    Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.

 

§5

 1. O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata mieszcząca go w ustalonym limicie miejsc.
 2. Osoba przyjęta na I rok studiów ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów poprzez doręczenie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
 3. Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową i będą mogli wejść na listę przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów w określonym terminie. W tym celu będą mogli złożyć wniosek (w formie elektronicznej) o przyjęcie na studia z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.
 4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.
 5. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej kandydat może złożyć odwołanie do odwoławczej uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania zaskarżanej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§6

 1. Terminy rekrutacji:
 2. od 18 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.
 3. od 17 wrzenia 2018 r. do 19 września 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, a ich wynik z egzaminu maturalnego w wyniku odwołania został podwyższony.
 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.

 

Rozdział  II

Studia niestacjonarne

 

§7

 1. Przyjęcie na studia niestacjonarne jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego  z dwóch przedmiotów:
  1. nowożytnego języka obcego,
  2. do wyboru: z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, lub wiedzy o społeczeństwie.
  3. w przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.
 2. Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe.

 

§8

 1. Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).
 2. Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:
  1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnoży się przez współczynnik 0,6,
  2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postępowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów.

3)     w przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

 

§9

1.    Studia niestacjonarne jednolite magisterskie prowadzone są wyłącznie na Wydziale Finansów i Prawa na kierunku prawo.

2.   Studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 1. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 1. ekonomia,
 2. europeistyka,
 3. inżynieria organizacji i zarządzania,
 4. logistyka międzynarodowa,
 5. międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 6. międzynarodowe stosunki gospodarcze - specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
 7. stosunki międzynarodowe,

2)Wydział Finansów i Prawa

 1. finanse i rachunkowość,
 2. finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate finance and accounting (studia realizowane w języku angielskim),

3)Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 1. administracja,
 2. gospodarka przestrzenna – studia 3,5 letnie prowadzące do uzyskania tytułu inżyniera,
 3. studia miejskie *

 

4) Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem

 1. innowacyjność produktu,
 2. towaroznawstwo,
 3. zarządzanie i inżynieria produkcji,

5)Wydział Zarządzania

 1. analityka gospodarcza,
 2. informatyka stosowana,
 3. innowacje w biznesie,
 4. marketing i komunikacja rynkowa,
 5. rachunkowość i controlling,
 6. turystyka i rekreacja,
 7. zarządzanie.

 

§10

 1. Termin rekrutacji: 

od 18 czerwca 2018 r. do 21 września 2018 r.

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i wykaz wymaganych dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.

 

 

Rozdział  III

Postanowienia wspólne

 

§11

 1. Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą, są przyjmowane na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości  na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
 2. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego
  po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa  (oryginał do wglądu)     wraz  z  jego  tłumaczeniem  na język  polski  w  terminie    do 28 września 2018 roku.

 

§12

 1. O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów z potwierdzeniem efektów uczenia się może ubiegać się osoba, która w terminie określonym niniejsza Uchwałą wypełni ankietę osobową i złoży ją wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobycie efektów uczenia się poza systemem studiów.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia w wyniku pozytywnego przejścia procedury potwierdzania efektów uczenia się jest przystąpienie do procesu rekrutacji i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia wydanej przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.

 

§13

 1. Od kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego wymagane jest zgłoszenie w formie elektronicznej.
 2. Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia oświadczenia o podjęciu lub rezygnacji ze studiów.
 3. Szczegółową procedurę rejestracji elektronicznej jak i terminy rekrutacji oraz wymagane dokumenty określa Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji oraz terminarz zamieszczony na stronie internetowej uczelni.

 

§14

Kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na pierwszy rok studiów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§15

 1. Zasady i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

§16

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

* Rekrutacja będzie prowadzona w przypadku pozytywnej opinii MNiSW

 

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 29 ust.1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uchwala się, co następuje:

 

Rozdział  I

Studia stacjonarne

 

§1

 1. Studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:
  1. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  2. ekonomia,
  3. europeistyka,
  4. międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  5. międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
  6. organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie
  7. stosunki międzynarodowe,
  8. zarządzanie międzynarodowe.

3)Wydział Finansów i Prawa

 1. audyt finansowy
 2. bankowość i zarządzanie ryzykiem,

b)    finanse i rachunkowość,

c)    finanse i rachunkowość – specjalność: Corporate finance and accounting (studia  realizowane w języku angielskim),

d)   rynki finansowe

e)   zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

3.Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

a)    administracja

b)    gospodarka i administracja publiczna (studia realizowane w języku polskim i w języku angielskim),

 1. gospodarka przestrzenna, (3-semestralna)
  1. Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
 1. Innowacyjność produktu,
 2. towaroznawstwo,
 3. zarządzanie i inżynieria produkcji,

5)Wydział Zarządzania

 1. analityka gospodarcza,
 2. applied informatics (studia realizowane w języku angielskim)
 3. informatyka stosowana,
 4. innowacje w biznesie,
 5. marketing i komunikacja rynkowa,
 6. quantitative methods in contemporary management (studia realizowane w języku angielskim),
 7. rachunkowość i controlling,
 8. turystyka i rekreacja,
 9. zarządzanie.
 1. Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia mają osoby        posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
 2. Z zastrzeżeniem ust.5 przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyników pisemnego testu kwalifikacyjnego obejmującego wiedzę potrzebną do studiowania wybranego kierunku,
 3. Kandydat posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się o inną organizację egzaminu wstępnego. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy indywidualne prośby i w miarę istniejących możliwości, dopasuje warunki egzaminu do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 4. Rezerwuje się 50% limitu ustalonego przez Senat na rok akademicki 2018/2019 na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek, który ukończyli w roku akademickim 2017/2018,
 5. W przypadku kierunków, które są w ofercie na pierwszym stopniu, ale nie są kontynuowane na drugim stopniu, absolwenci UEK mogą się starać o zwolnienie z egzaminu wstępnego:

-    po kierunku administracja na kierunek gospodarka i administracja publiczna oraz  na kierunek administracja,

-    po kierunku socjologia, na kierunki: stosunki międzynarodowe, gospodarka                               i   administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie.

 1. W przypadku kierunków, które są w ofercie na drugim stopniu, a nie ma ich na pierwszym stopniu, absolwenci pierwszego stopnia UEK mogą się starać o zwolnienie z egzaminu wstępnego po kierunkach:

- na kierunek organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie po kierunkach: ekonomia,    zarządzanie, inżynieria organizacji i zarządzania, socjologia.

- na kierunek quantitative methods in contemporary management po kierunkach:   analityka gospodarcza,  zarządzanie.

- na kierunek innowacje w biznesie po kierunkach: analityka gospodarcza,  zarządzanie, inżynieria organizacji i zarządzania.

- kierunki: audyt finansowy,  rynki finansowe, bankowość i zarządzanie ryzykiem, zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego po kierunku finanse i rachunkowość.

- na kierunek innowacyjność produktu po kierunkach: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji.

-na kierunek zarządzanie międzynarodowe po kierunkach: logistyka międzynarodowa i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 1. Przyjęcie na studia w ramach puli miejsc, o których mowa w ust.5, będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanej przez kandydata w ciągu 5-ciu pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych lub 6-ciu pierwszych semestrów studiów  siedmiosemestralnych.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą zgłosić, obok wybranego        (podstawowego) kierunku, dodatkowo jeden alternatywny kierunek. Z uwagi na to, że na            wszystkie kierunki obowiązuje egzamin z innych zagadnień, kandydat który wybierze      kierunek alternatywny, zobowiązany będzie do przystąpienia do egzaminu z zakresu wiedzy związanej z tym kierunkiem.
 3. W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów, z dwóch różnych egzaminów, będzie          kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak i alternatywny, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy zaznaczony         w ankiecie rekrutacyjnej, jako pierwszy.
 4. Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 5. W przypadku niewypełnienia limitów na poszczególnych kierunkach, o wolne miejsca         mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie zostali przyjęci na kierunki zaznaczone
  w ankiecie rekrutacyjnej i zdawali egzamin wstępny z innego zakresu.
 6. Decyzję o przesunięciu kandydata o którym mowa w ust.12 w ramach tego samego wydziału, podejmuje  uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

§2

1.    Terminy rekrutacji na semestr zimowy:

 1. rejestracja kandydatów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, od 21 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.
 2. rejestracja kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu, od 18 czerwca 2018 r. do 24 czerwca 2018 r.
 1. Terminy rekrutacji na semestr letni:
 1. rejestracja kandydatów, absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,  od 21 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r.
 2. rejestracja kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie na podstawie egzaminu wstępnego – od 11 lutego 2019 r. do 15 lutego 2019 r.
 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.

 

Rozdział  II

Studia niestacjonarne

 

§3

1.    Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia mają osoby posiadające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

2.    O przyjęciu kandydatów na studia niestacjonarne decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczonych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

 1. Studia niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone są na kierunkach:
 1. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  1. ekonomia,
  2. europeistyka,
  3. międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  4. międzynarodowe stosunki gospodarcze – specjalność: International Business (studia realizowane w języku angielskim),
  5. organizacja i zarządzanie – studia menedżerskie,
  6. stosunki międzynarodowe.
  7. zarządzanie międzynarodowe,

2)Wydział Finansów i Prawa

 1. audyt finansowy,
 2. bankowość i zarządzanie ryzykiem,
 3. finanse i rachunkowość,
 4. finanse i rachunkowość – studia realizowane w języku angielskim na specjalnościach:     - Corporate finance and accounting,

                                             - International Finance Accounting,

e)   zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego

3)Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 1. administracja
 2. gospodarka i administracja publiczna,
 3. gospodarka przestrzenna (3-semestralna)
 1. Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
 1. Innowacyjność produktu,
 2. towaroznawstwo,
 3. zarządzanie i inżynieria produkcji,

5)Wydział Zarządzania

 1. analityka gospodarcza,
 2. informatyka stosowana,
 3. innowacje w biznesie,
 4. marketing i komunikacja rynkowa,
 5. rachunkowość i controlling,
 6. turystyka i rekreacja,
 7. zarządzanie.

 

§4

 1. Terminy rekrutacji: 
 2. Na semestr zimowy:

od 18 czerwca 2018 r. do 21 września 2018 r.

 1. Na semestr letni:                                                               

od 4 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r:

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów ogłoszony będzie na stronie internetowej uczelni.

 

Rozdział  III

Postanowienia wspólne

 

§5

 1. Osoby, które ukończyły studia poza granicą Polski mogą ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem, że posiadają poddany legalizacji lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany.
 2. Wymaga się, aby dyplom wraz z suplementem (dodatkiem do dyplomu) były przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości lub przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

 

§6

 1. O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów z potwierdzeniem efektów uczenia się może ubiegać się osoba, która w terminie określonym niniejsza uchwałą wypełni ankietę osobową i złoży ją wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobycie efektów uczenia się poza systemem studiów.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia w wyniku pozytywnego przejścia procedury potwierdzania efektów uczenia się jest przystąpienie do procesu rekrutacji i uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia wydanej przez uczelnianą komisję rekrutacyjną.

 

§7

 1. Od kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego wymagane jest zgłoszenie w formie elektronicznej.
 2. Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia oświadczenia o podjęciu lub rezygnacji ze studiów.
 3. Szczegółową procedurę rejestracji elektronicznej oraz wymagane dokumenty określa Zarządzanie Rektora w sprawie szczegółowych zasad organizacji rekrutacji oraz terminarz zamieszczony na stronie internetowej uczelni.

 

§8

 1. Zasady i tryb przyjmowania na studia publikowane są w formie ogólnie dostępnego informatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, ostateczną decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.
 3. Od decyzji uczelnianej komisji rekrutacyjnej kandydat może złożyć odwołanie do odwoławczej uczelnianej komisji rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty otrzymania zaskarżanej decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

§9

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                   

 

                        REKTOR

 Prof. UEK  dr hab. inż. Andrzej Chochół

 

 

 

 

 

 

 

 


[1]   na dzień wprowadzenia niniejszej uchwały, tj. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.572 z późn. zm.)

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Komentarze (0)