Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rekrutacja 2018 - Zasady rekrutacji na SGGW 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Uchwała Nr 68 – 2016/2017 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie  i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r poz. 1842 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz § 60 pkt 14) i § 102 ust. 7 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  w Warszawie, na wnioski rad wydziałów, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie postanawia,  co następuje:

 

I.Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Uchwała dotyczy warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Przyjęcie na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 

§ 2

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki i formy studiów z wykorzystaniem internetowej aplikacji pod nazwą System Obsługi Kandydatów (SOK). Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek Dziekana. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów zarejestrowanych na dany kierunek, komisje rekrutacyjne będą proponowały tym kandydatom przyjęcie  na inny kierunek studiów prowadzony w tej samej formie, na którym pozostały wolne miejsca. 

 

§ 3

 1. Rekrutacja na studia rozpoczyna się wraz z udostępnieniem aplikacji, o której mowa w § 2 do rejestracji kandydatów na studia:
  1. z dniem 01 czerwca 2018 r. dla kierunków, dla których początek kształcenia przypada w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, 
  2. z dniem 20 grudnia 2018 r. dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których początek kształcenia przypada w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019. 
 2. Zakończenie rekrutacji na studia następuje w terminie nie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem semestru,  na który rekrutacja jest prowadzona, a którego datę określa Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, a w przypadku studiów niestacjonarnych – w terminie nie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia zajęć określonej przez wydziały zgodnie z ww. zarządzeniem.
 3. Terminy przeprowadzania rejestracji kandydatów podawane są w harmonogramie rekrutacji, który ustalany jest odrębnie dla rekrutacji na semestr zimowy i semestr letni. Harmonogram rekrutacji podawany jest do wiadomości kandydatów co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

II.Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących (Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne - WKR). Nadzór nad postępowaniem rekrutacyjnym sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej UKR.
 2. Członków Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych powołuje rada jednostki rekrutującej na wniosek jej kierownika  w terminie do dnia 30 maja 2018 r.
 3. Członków UKR powołuje Senat SGGW na wniosek Rektora w terminie do dnia 30 maja 2018 r.
 4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Spraw Studenckich, Centrum Informatyczne  i dziekanaty jednostek rekrutujących.

 

§ 5

 1. Decyzje    Wydziałowych            Komisji            Rekrutacyjnych          oraz     UKR    zapadają         zwykłą       większością    głosów. 

W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 1. Posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz UKR są protokołowane a protokoły są podpisywane przez przewodniczącego i członków komisji.

 

§ 6

1. Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnej (WKR) należy:

 1. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie jego wyników,
 2. organizowanie i przeprowadzanie dodatkowych egzaminów wstępnych sprawdzających wiedzę lub umiejętności niesprawdzanych w trybie egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości (dot. kierunku architektura krajobrazu); warunki przeprowadzania egzaminu powinny uwzględniać potrzeby kandydatów  na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
 3. zatwierdzanie, organizacja oraz nadzór nad przeprowadzeniem testów kompetencyjnych/sprawdzianów  dla kandydatów na studia II stopnia, zawiadamianie o terminie i miejscu ich przeprowadzania; warunki przeprowadzania testów kompetencyjnych/sprawdzianów powinny uwzględniać potrzeby kandydatów  na studia będących osobami niepełnosprawnymi,
 4. przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacja zgodności osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia na studiach I stopnia z efektami oczekiwanymi od kandydatów na studia II stopnia, określanie ich zbieżności i wyznaczanie ewentualnych przedmiotów do realizacji w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, 
 5. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia, przygotowanie pisemnych decyzji WKR oraz pisemne zawiadomienie kandydatów o podjętej decyzji,
 6. rozpatrywanie skarg oraz opiniowanie odwołań składanych przez kandydatów w związku z postępowaniem rekrutacyjnym,
 7. sporządzanie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego wraz z listą rankingową dla poszczególnych kierunków, form i poziomów studiów, przekazanie jednego egzemplarza protokołu do UKR, 8) sporządzenie listy osób przyjętych na studia.

 

§ 7

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) koordynacja prac komisji rekrutacyjnych, nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych, przyjmowanie protokołów z wyników postępowania kwalifikacyjnego w celu stwierdzenia prawidłowości jego przebiegu, 2) rozpatrywanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, 3) nadzór nad działalnością Systemu Obsługi Kandydatów (SOK).

 

III.Zasady kwalifikacji

 

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§ 8

 1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie będą wyniki uzyskane  na egzaminie maturalnym albo wyniki uzyskane na egzaminie dojrzałości z przedmiotów wskazanych  w załącznikach nr 1 i nr 2. 
 2. Wyniki kandydata, o których mowa w ust. 1 będą przeliczane na punkty SGGW według zasad określonych  w § 9 – 14.

 

§ 9

Kandydaci posiadający dyplom IB wydany przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie będą przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów (załączniki nr 1 i 2). Otrzymany na świadectwie wynik będzie przeliczany wg następujących zasad:

 

IB Poziom - SL

Odpowiednik matury – poziom podstawowy

Punkty SGGW

7

100%

70

6

90%

63

5

75%

52,5

4

60%

42

3

45%

31,5

2

30%

21

 

 

IB Poziom - HL

Odpowiednik matury – poziom rozszerzony

Punkty SGGW

7

100%

100

6

90%

90

5

75%

75

4

60%

60

3

45%

45

2

30%

30

 

§ 10

Dla kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (wyniki wyrażone w procentach na świadectwie dojrzałości)  - w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty SGGW  w zależności od roku uzyskania świadectwa dojrzałości według następujących zasad:

 

Matura / Aneks z lat 2002 i z 2005-2007:

Punkty SGGW= poziom podstawowy x 0,4 + poziom rozszerzony x 0,6

 

Matura / Aneks z lat 2008 - 2018:

Punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7

Punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

 

§ 11

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW i uwzględniane w kwalifikacji wg zasad podanych w § 10.

 

§ 12

 1. Dla kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (wyniki wyrażone w skali ocen 2-5 lub 1-6 na świadectwie dojrzałości) - oceny tradycyjne z egzaminu dojrzałości  (części pisemnej i/lub ustnej) będą przeliczane na punkty SGGW wg następujących zasad:

 

 Skala ocen 1-6  Punkty SGGW   Skala ocen 2-5   Punkty SGGW  ocena 2 (dop./mier.)          20     ocena 3 (dost.)           40 

 1. (dost.)                    40                                               4 (db.)                      70
 2. (db.)                      60                                               5 (bdb.)                  100
 3. (bdb.)                    80
 4. (cel.)                    100
 1. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem wydanym przez okręgową komisję egzaminacyjną  o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których kandydat przystąpił, w kwalifikacji będą uwzględniane wyniki tych egzaminów przeliczone na punkty SGGW według zasad określonych w ust. 1 i/lub zasad określonych w § 10.

 

§ 13

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu.

 

§ 14

 1. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) lub inne świadectwo uzyskane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP), o którym mowa w § 26 pkt 3, będą mieli przeliczane wyniki ze świadectwa zgodnie  z załącznikiem nr 6.
 2. Przy innej skali ocen niż określone w załączniku nr 6, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna będzie indywidualnie przeliczała uzyskane przez kandydata wyniki ze świadectwa uzyskanego poza granicami RP na punkty SGGW stosując zawarte w niniejszej Uchwale postanowienia. Kandydat zobowiązany jest przedstawić komisji rekrutacyjnej takie świadectwo przed zakończeniem danego etapu rejestracji.

 

§ 15

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego będą zwolnieni laureaci olimpiad centralnych i konkursów, zgodnie z Uchwałą  Nr 45 - 2015/2016 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uprawnień laureatów olimpiad i konkursów w latach 2017-2020 
 2. Z uprawnień, o których mowa w ust.1, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.
 3. Laureaci olimpiad i konkursów po dokonaniu rejestracji w SOK składają w Biurze Spraw Studenckich SGGW,  w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, komplet dokumentów wymienionych w załączniku nr 4 wraz  z zaświadczeniem lub dyplomem uprawniającym do przyjęcia na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. 
 4. Na podstawie dokumentów określonych w ust.3 kandydatom przyznawane będą w kwalifikacji punkty SGGW  w maksymalnej wysokości.

 

§ 16

Listy rankingowe kandydatów na poszczególne kierunki studiów będą tworzone zgodnie z postanowieniami § 9-14  z uwzględnieniem kandydatów wymienionych w § 15. Przy dwóch przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki będą sumowane  z wyjątkiem kierunków:

 1. architektura krajobrazu - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: biologia albo matematyka albo geografia oraz punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze sprawdzianu z rysunku odręcznego; ocena  ze sprawdzianu z rysunku odręcznego przeliczana jest według następującej skali:

                                                             Ocena                       Punkty SGGW

 1. (niedostateczny)                       0
 2. (dostateczny)                40

                                                           3,5 (dostateczny plus)               50

 1. (dobry)                         60

                                                            4,5 (dobry plus)                        70

 1. (bardzo dobry)                          80
 1. bioinżynieria zwierząt - wyniki są sumą punktów SGGW z przedmiotu kwalifikacyjnego: matematyka albo chemia albo fizyka albo biologia z przelicznikiem 0,7 dla punktów SGGW oraz z języka angielskiego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW;
 2. ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie - wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki  z przelicznikiem 0,6 dla punktów SGGW, języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia)  z przelicznikiem 0,2 dla punktów SGGW;
 3. turystyka i rekreacja - wyniki są sumą punktów SGGW z: matematyki z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW,  języka obcego nowożytnego z przelicznikiem 0,3 dla punktów SGGW oraz przedmiotu dodatkowego (język polski albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia) z przelicznikiem 0,4 dla punktów SGGW.

 

§ 17

 1. Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1 i 2 dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu według zasad wskazanych w § 10, z którego kandydat uzyskał minimum 30% z zastrzeżeniem zapisów § 19.
 2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może w każdym etapie postępowania rekrutacyjnego ustalić minimalną liczbę punktów SGGW z każdego przedmiotu, która będzie uprawniała kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 18

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski - z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie posiada oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo.

 

§ 19

W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych  z rejestracją - dotyczy to studiów niestacjonarnych z wyjątkiem kierunku weterynaria. 

 

§ 20

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia sprawdzianu z rysunku na kierunek architektura krajobrazu uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym  w harmonogramie rekrutacji terminem sprawdzianu.

 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

§ 21

O przyjęcie na studia drugiego stopnia, mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia i absolwenci studiów jednolitych magisterskich.

 

§ 22

 1. Dla kierunków studiów drugiego stopnia, dla których w załączniku nr 3 wskazane są dopuszczalne rozbieżności pomiędzy osiągniętymi w trakcie studiów I stopnia efektami kształcenia a efektami kształcenia oczekiwanymi  od kandydata, weryfikacji zgodności tych efektów i wskazania ewentualnych przedmiotów koniecznych do realizacji przez kandydata w trakcie studiów drugiego stopnia, w celu uzupełnienia braków kompetencyjnych, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokonuje w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji, przed kwalifikacją i złożeniem dokumentów.
 2. Kandydat wyraża pisemną zgodę na uzupełnienie wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną przedmiotów, o których  mowa w ust.1.

 

§ 23

 1. Przyjęcia kandydatów będą odbywały się na podstawie list rankingowych utworzonych na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku nr 3. 
 2. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia uwzględniana w postępowaniu rekrutacyjnym jest średnią arytmetyczną ocen końcowych (z suplementu do dyplomu).
 3. Kandydatom na studia drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli w uczelni, w której stosowano inną skalę ocen niż w SGGW, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia przelicza się następująco: dla skali ocen 2 – 5,5 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,909, dla skali ocen 2 – 6,0 - średnia SGGW= średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia * 0,833.
 4. W przypadku skali ocen innej niż określone w ust. 3, Komisje Rekrutacyjne będą je przeliczały indywidualnie, zgodnie z zasadami zastosowanymi w ust.3.

 

§ 24

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit miejsc, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odstąpić od kwalifikacji na podstawie średniej ocen lub zadania projektowego, z zachowaniem pozostałych kryteriów określonych w załączniku nr 3.

 

§ 25

W celu ustalenia indywidualnych warunków przeprowadzenia testu kompetencyjnego/sprawdzianu na studia drugiego stopnia uwzględniających potrzeby kandydata na studia będącego osobą niepełnosprawną, kandydat ten powinien zgłosić pisemnie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej fakt niepełnosprawności nie później niż 10 dni przed planowanym  w harmonogramie rekrutacji terminem testu/sprawdzianu.

 

IV.Postępowanie kwalifikacyjne

 

§ 26

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) zarejestrowała się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrała poziom, kierunek i formę studiów,

 1. wniosła opłatę rekrutacyjną,
 2. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty,
 3. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, lub dyplom uzyskany poza granicami RP uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu w kraju jego wydania, zgodnie  z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.

 

§ 27

Limity przyjęć na poszczególne kierunki, poziomy i formy studiów określi Uchwała Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

 

§ 28

 1. Na podstawie list rankingowych tworzonych zgodnie z zapisami § 16 i § 23 z uwzględnieniem dla studiów I stopnia  i jednolitych studiów magisterskich zapisów § 17, określa się kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc określonego dla danego kierunku i formy studiów uchwałą Senatu, o której mowa w § 27. Postępowanie może być prowadzone etapami, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do wypełnienia limitów miejsc na poszczególnych kierunkach studiów. W kolejnych etapach postępowanie rekrutacyjne dotyczy pozostałych wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach. Kandydat, który nie został zakwalifikowany  w poprzednim etapie postępowania, przed każdym kolejnym etapem może zmienić deklarację wyboru kierunku studiów, na który będzie aplikował.
 2. W każdym z kolejnych etapów, o których mowa w ust. 1. mogą uczestniczyć kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

§ 29

Wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego są jawne i niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w systemie SOK.

 

§ 30

Z przebiegu każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza zbiorczy protokół, który wraz z protokołami cząstkowymi jest przekazywany do UKR.

 

§ 31

 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie komplet wymaganych dokumentów - określonych w załączniku nr 4 lub w załączniku nr 5. 
 2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest przez WKR po dostarczeniu przez niego dokumentów określonych w ust. 1, w szczególności:
  1. studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie - świadectwa określonego w § 26 pkt 3).
  2. studia drugiego stopnia - oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich określonych w § 26 pkt 4) oraz świadectwa określonego w § 26 pkt 3).

 

§ 32

 1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Dodatkowo komisja rekrutacyjna przekazuje informację o statusie każdego kandydata w formie elektronicznej, w Systemie Obsługi Kandydatów.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR w terminie 14 dni od daty  jej otrzymania.
 3. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do UKR może być jedynie wskazanie konkretnych okoliczności naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 4. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisje rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.
 5. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

 

V. Zasady postępowania rekrutacyjnego dotyczące cudzoziemców 

 

§ 33

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczony cudzoziemiec, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zarejestrował się w Systemie Obsługi Kandydatów, wybrał poziom, kierunek i formę studiów, 
 2. wniósł opłatę rekrutacyjną,
 3. posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom IB, dyplom EB lub inne świadectwo uzyskane poza granicami RP, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania, uznane w Polsce z mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze postępowania administracyjnego prowadzonego przez kuratora oświaty,
 4. w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich, lub zalegalizowany/opatrzony apostille dyplom uzyskany poza granicami RP, uprawniający do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego poziomu  w kraju jego wydania, zgodnie z zapisami art. 191a ust. 3 i 4 ustawy lub uprawniający do kontynuacji kształcenia na podstawie umowy międzynarodowej lub uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi w drodze nostryfikacji.
 5. posiada udokumentowaną znajomość języka w którym prowadzone są studia.

 

§ 34

 1. Do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich uprawnieni są cudzoziemcy, którzy:
  1. posiadają zezwolenie na pobyt stały,
  2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkami ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. otrzymali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  6. otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1  lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  7. objęci są ochroną uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
 2. Kandydaci cudzoziemcy posiadający uprawnienia do podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będą przyjmowani na studia w drodze postępowania kwalifikacyjnego ustalonego  dla obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 27-31.

 

§ 35

 1. Kandydaci cudzoziemcy niespełniający warunków określonych w § 34 mogą być przyjęci na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:
  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach, 3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 4) decyzji rektora uczelni.
 2. Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów o których mowa w ust. 1 podejmuje Rektor.

 

§ 36

Kandydaci cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przystępując do kwalifikacji zgodnie z zapisami § 34 ust. 2, albo na podstawie określonej w § 35.

 

§ 37

Kandydaci cudzoziemcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkami ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, przystępując do kwalifikacji zgodnie z zapisami § 34 ust. 2, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na podstawie określonej w § 35.

 

§ 38

Kandydaci cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach odpłatności, osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

§ 39

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich będą przyjmowani:

 1. Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 1) lub 3) na podstawie skierowania właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
 2. Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący studia na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 2 na podstawie umowy zawartej z uczelnią partnerską,
 3. Kandydaci będący cudzoziemcami, podejmujący studia w języku angielskim na podstawie określonej w § 35 ust. 1 pkt 4,
 4. Kandydaci dla których przedłożenie oryginału albo duplikatu dokumentu uprawniającego do przyjęcia na studia albo uwierzytelnienie tego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody i którzy uzyskali status uchodźcy lub objęci są ochroną uzupełniającą lub posiadają zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub zostali poszkodowani w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych spowodowanych przez naturę lub człowieka, legitymujący się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 

§ 40

1. WKR dokonuje weryfikacji dokumentacji złożonej przez kandydata na studia o którym mowa w § 39, biorąc  w szczególności pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego dla studiów w języku polskim lub języka angielskiego dla studiów w języku angielskim oraz:

 1. na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie: oceny uzyskane na świadectwie i w przypadku kierunku architektura krajobrazu - wyniki sprawdzianu z rysunku odręcznego,
 2. na studia drugiego stopnia: oceny uzyskane na dyplomie oraz oceny z przedmiotów realizowanych w całym toku studiów (wykazane w suplemencie), zgodność osiągniętych przez kandydata efektów kształcenia  na studiach I stopnia z efektami wymaganymi od kandydatów na studia II stopnia i przedstawia opinię Rektorowi.

 

§ 41

Kandydaci będący cudzoziemcami posiadający zarówno świadectwo dojrzałości uzyskane na terytorium RP jak  i świadectwo uzyskane poza granicami RP lub dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany na terytorium RP  i dyplom uzyskany poza granicami RP - decydują na podstawie którego świadectwa bądź dyplomu przystępują do kwalifikacji. 

 

§ 42

Kandydaci będący cudzoziemcami, przyjmowani na podstawie określonej w § 35 pkt 4, podejmujący studia w języku polskim, przystępują do postępowania kwalifikacyjnego ustalonego dla obywateli polskich, zgodnie z zapisami § 27-31, przy czym WKR bierze pod uwagę potwierdzoną znajomość języka polskiego. 

 

§ 43

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267  z późn. zm.)

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)