Ogólne zasady rekrutacji na SGSP na rok 2018/19

Artykuł archiwalny

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji SGSP 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

UCHWAŁA NR 22/03/2017 SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz warunków i trybu przyjęcia na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2018/2019

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 i 17 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie xwższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842) oraz 24 ust. I pkt 4 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, zatwierdzonego decyzją nr 145 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSW poz. 36), ze zmianami, zatwierdzonymi decyzją nr 108 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia I sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. MSWiA poz. 48), Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, postanawia co następuje:

l) Ustala się warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2018/2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr I do niniejszej uchwały.

2) Wnioskuje się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie Warunków i trybu przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/03/2017 Senatu SGSP  z dnia 22 marca 2017 r.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019

 

Rozdział 1.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa: specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. Przystępując do postępowania rekrutacyjnego kandydat powinien posiadać oceny z       przedmiotów:
  1. matematyka; 
  2. język obcy;
  3. fizyka i astronomia albo chemia, albo biologia, albo informatyka. 
 3. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR     w następujący sposób:
  1. Oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub 1•R, gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,  R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.
  2. Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

 

 1. Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5, przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

 

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w ust. 3 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8.
 2. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z fizyki i astronomii albo chemii albo biologii albo informatyki otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3 i 4 w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 3. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości kandydat posiada oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru: 

 1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z fizyki i astronomii albo chemii albo biologii albo informatyki) + 0,5 • (PR z języka obcego). 

 1. W przypadku posiadania przez kandydata równej sumy punktów opisanych w ust. 3, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:  a) matematyki;
  1. fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki, 
  2. języka obcego.
 2. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które:
  1. uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w ust. 3, aż do wypełnienia limitu miejsc,
  2. uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.

10.Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby, według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.

11.W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

 1. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2 - 7. 
 2. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.
 3. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkować będzie skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp@sgsp.edu.pl 

 

Rozdział 2. 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej:

 1. Na studia będą przyjmowane wyłącznie osoby posiadające:
  1. świadectwo dojrzałości,
  2. kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
  3. świadectwo ukończenia Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, albo       Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, albo Szkoły Chorążych Pożarnictwa.
 2. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby skierowane na studia przez właściwych przełożonych, uprawnionych do mianowania, które:
  1. uzyskały co najmniej 80 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w rozdziale 2 ust. 5, aż do wypełnienia limitu miejsc,
  2. uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów       ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście       rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia       efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 3. Na studia w dodatkowym naborze kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.
 4. Przystępując do postępowania rekrutacyjnego kandydat powinien posiadać oceny z przedmiotów:
  1. matematyka, 
  2. język obcy,
  3. fizyka i astronomia albo chemia, albo biologia, albo informatyka. 
 5. Oceny z przedmiotów wymienione w ust. 4 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
  1. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub1•R, gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym;
  2. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 2 do 6 przelicza się na PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5                  przelicza się na PR zgodnie z poniższą tabelą:

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne

5,0

100

4,0

75

3,0

30

 1. W przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie      posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 4, dokonuje się przeliczenia na      punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o       którym mowa w ust. 5 z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8.
 2. W przypadku PR z fizyki i astronomii albo chemii albo biologii albo informatyki,      otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, w dalszym postępowaniu będzie      uwzględniony wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 3. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik      PR będzie uwzględniony wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 4. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:  1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki) + 0,5 • (PR z języka obcego).
 5. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 5, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:  a) matematyki,
  1. fizyki i astronomii albo chemii, albo biologii, albo informatyki, 
  2. języka obcego. 
 6. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 7. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień rozdziału 2 ust. 4 - 10.  
 8. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.
 9. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni do ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp@sgsp.edu.pl  

 

Rozdział 3. 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (czas trwania: 3 semestry)

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 1. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.
 2. Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej, aż do wypełnienia limitu miejsc.
 3. O przyjęcie na studia stacjonarne mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, którzy nie zostali skierowani do służby stałej, posiadający tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, aż do wypełnienia limitu miejsc dla strażaków w służbie kandydackiej.
 4. O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 5. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 6. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 7. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.
 8. Na studia wstępnie kwalifikowani są absolwenci studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, w ramach ustalonego limitu, którzy nie zostali skierowani do służby stałej i uzyskali co najmniej średnią ocenę 3,50 za okres 7 semestrów studiów, według kolejności na liście rankingowej.
 9. Ostateczną listę rankingową kandydatów spośród absolwentów studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, o których mowa w ust.8, tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
 10. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp@sgsp.edu.pl 

 

Rozdział 4. 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzone, na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia (czas trwania: 3 semestry)

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

 1. Rekrutacja prowadzona będzie na zasadach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy stronami, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.
 2. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera, magistra inżyniera lub kwalifikacje bakalawra – w przypadku obywateli ukraińskich albo dyplom ukończenia studiów wyższych, który może zostać uznany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych zawartych z państwem, w którym dyplom został wydany lub - w przypadku ich braku - na podstawie przepisów krajowych (ustaw lub rozporządzeń o nostryfikacji), jako tożsamy z tytułem zawodowym inżynier. 
 3. Kandydaci na studia, prowadzone w języku polskim, będący cudzoziemcami muszą posiadać:
  1. ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub 
 4. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub 
 5. potwierdzenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. 
 6. Kandydaci na studia, z obywatelstwem polskim, powinni posiadać dobrą znajomość języka ukraińskiego lub języka rosyjskiego, potwierdzoną dokumentem określonym przez uczelnię partnerską – (Lwowski Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia).
 7. Na studia kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc, zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu.
 8. O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 9. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana (lub inny organ w przypadku cudzoziemców) wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
 10. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 11. Liczba osób przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.
 12. Zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP. Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia. Dopuszcza się przesłanie skanu oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: komisjawibp@sgsp.edu.pl 
 13. Ust. 6, 8, 9 stosuje się wyłącznie do kandydatów posiadających obywatelstwo polskie.

 

Rozdział 5. 

 

Informacje dodatkowe - dotyczy studiów pierwszego stopnia:

 1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP.
 2. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Rozdział 6.

 

Informacje dodatkowe - dotyczy studiów drugiego stopnia:

Wyniki wpisane na dyplomie ukończenia studiów wyższych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla dyplomów ukończenia studiów na terytorium RP.

 

Rozdział 7. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, 

inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (dla osób cywilnych)

 

1. Termin:

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:   01 marca 2018 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:    31 marca 2018 r.,
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji:                                    09 kwietnia 2018 r.,
 4. termin zakończenia rekrutacji:                                   06 lipca 2018 r.,
 5. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:  13 sierpnia 2018 r.,
 6. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

21 września 2018 r.

 

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę, 
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – (dotyczy kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w Rozdziale 1 ust. 2),
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 7. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów.  

 

Rozdział 8.

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa  specjalność:  inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, 

inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa (dla osób cywilnych) 

 

1. Termin:

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:    01 marca 2018 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:     31 marca 2018 r., c) termin rozpoczęcia rekrutacji:    11 maja 2018 r.,
 1. termin zakończenia rekrutacji:                                              20 lipca 2018 r.,
 2. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

13 sierpnia 2018 r.,

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

21 września 2018 r.

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony, 
 2. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę, 
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis (dotyczy: kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów, o których mowa w Rozdziale 1 pkt 2),
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie się na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się, g) deklaracja uiszczania czesnego,
 1. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 2. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. 

 

Rozdział 9.

 

 Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej 

 

1.Termin: 

a) termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:       01 marca 2018 r.,

 1. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:      31 marca 2018 r.,
 2. termin rozpoczęcia rekrutacji:                                                            11 czerwca 2018 r.,
 3. termin zakończenia rekrutacji:                                                           20 lipca 2018 r.,
 4. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:
  1. sierpnia 2018 r.,
 5. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:
  1. września 2018 r.

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony, 
 2. skierowanie na studia, w przypadku strażaków w służbie stałej ubiegających się o przyjęcie na studia dla strażaków skierowanych  przez właściwego przełożonego, c) świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę, 

d)                  świadectwo ukończenia szkoły średniej – (dotyczy kandydatów, o których mowa

w Rozdziale 2 ust. 4),

 1. świadectwo ukończenia Szkoły PSP, oryginał lub odpis, 
 2. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie technik pożarnictwa, oryginał lub odpis,
 3. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 4. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa);
 5. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć, do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się, j) deklaracja uiszczania czesnego,
 1. 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm, na białym tle w mundurze wyjściowym z aktualnym stopniem służbowym (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 2. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. 

 

 

Rozdział 10.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa 

Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 

1.Termin: 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:     01 marca 2018 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:      31 marca 2018 r.,
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji:                                                            09 kwietnia 2018 r., 
 4. termin zakończenia rekrutacji:                                                           06 lipca 2018 r.,
 5. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

13 sierpnia 2018 r.,

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:  21 września 2018 r.

 

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony, 
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał lub odpis,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC

SGSP, 

 1. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 2. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 3. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 4. 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle – (funkcjonariusze PSP w mundurze wyjściowym), jedna fotografia podpisana imieniem i nazwiskiem,
 5. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. 

 

Rozdział 11.

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa  Specjalność: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

 

1. Terminy: 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku

potwierdzenia efektów uczenia się:                                                               01 marca 2018 r.,

 1. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku

potwierdzenia efektów uczenia się:                                                               31 marca 2018 r.,

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji:                                                                11 czerwca 2018 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji:                                                               20 lipca 2018 r.,
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:

                                                                                                                          13 sierpnia 2018 r.,

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                                                                          21 września 2018 r.

 

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,  
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał lub odpis,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP, 
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się, g) deklaracja uiszczenia czesnego,
 7. 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle – (funkcjonariusze PSP w mundurze wyjściowym), (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. 

 

Rozdział 12.

 

Strażacy w służbie kandydackiej starający się o przyjęcie na Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa  

 

1. Terminy:

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji:            12 lutego 2018 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji:           16 marca 2018 r.

 

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. zaświadczenie o średniej ocen z siedmiu semestrów studiów pierwszego stopnia, podanej z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, 
 3. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 4. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 5. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm w mundurze wyjściowym (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 6. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów,
 7. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał lub odpis – w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

Rozdział 13.

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzone wspólnie z Lwowskim Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia  1. Terminy:

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:     01 marca 2018 r.,
 2. termin zakończenia rekrutacji dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się:      31 marca 2018 r.,
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji:                                                            09 kwietnia 2018 r.,
 4. termin zakończenia rekrutacji:                                                           06 lipca 2018 r.,
 5. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                                                                           13 sierpnia 2018 r.

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                                                                          21 września 2018 r.

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplom ukończenia studiów, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 – oryginał lub odpis,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBC SGSP, 
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się (dotyczy obywatela polskiego),
 7. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL/nr paszportu (dotyczy cudzoziemców), płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. 

 

Rozdział 14.

 

Terminy    rozpoczęcia    i           zakończenia   poszczególnych         etapów           postępowania rekrutacyjnego:

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 r.

Warunki i tryb rekrutacji na studia  na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2018/2019

 

 

Rozdział 15. 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa: 

specjalność:  inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,  inżynieria bezpieczeństwa pracy,  inżynieria ciągłości działania

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:
  1. matematyka, 
  2. język obcy,
  3. wiedza o społeczeństwie albo informatyka, albo biologia, albo geografia, albo fizyka z astronomią, albo chemia.
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest oceny z wiedzy o społeczeństwie albo informatyki, albo biologii, albo geografii, albo fizyki z astronomią, albo chemii, przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero.4.    Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:
 4. oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub 1•R, 

gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,  R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

6,0

100

5,0

90

4,0

70

3,0

50

2,0

30

 

 1. Oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty rekrutacyjne PR

5,0

100

4,0

75

3,0

30

 

 1. w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie    posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2, dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie b lub c z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są  PR x 0,8. 
 1. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie albo informatyki, albo biologii, albo geografii, albo fizyki z astronomią, albo chemii otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4, w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 2. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru:  1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z wiedzy o społeczeństwie lub informatyki lub biologii lub geografii lub fizyki i astronomii lub chemii) + 0,5 • (PR z języka obcego). 
 4. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 7, o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:       a) matematyki, 

       b) wiedzy o społeczeństwie albo informatyki, albo biologii, albo geografii, albo fizyki z astronomią, albo chemii,        c) języka obcego.

 1. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które:
  1. uzyskały co najmniej 60 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w ust. 4, aż do wypełnienia limitu miejsc,
  2. uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 2. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
 3. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 3 - 8. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.

 

 

Rozdział 16. 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:  specjalność: 

zarządzanie bezpieczeństwem,  ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona ludności

 

 1. Na studia przyjmowane są wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym będą uwzględniane oceny z przedmiotów:        a) matematyka,
  1. język obcy 
  2. wiedza o społeczeństwie albo geografia albo historia albo informatyka.
 3. W przypadku świadectwa dojrzałości, na którym brak jest oceny z następujących przedmiotów: matematyka albo język obcy albo wiedza o społeczeństwie albo geografia albo historia albo informatyka przyjmuje się, jako liczbę punktów wartość zero. 
 4. Oceny z przedmiotów wymienionych w ust. 2 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR w następujący sposób:

a)  oceny z pisemnego egzaminu dojrzałości wyrażone w procentach otrzymują punkty rekrutacyjne PR jako większą z dwóch liczb 0,7•P lub 1•R,  gdzie: P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, 

R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali ocen od 2 do 6 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty PR

rekrutacyjne

6,0

 

100

5,0

 

90

4,0

 

70

3,0

 

50

2,0

 

30

 

 1. oceny na pisemnym egzaminie dojrzałości wyrażone w skali oceniania od 3 do 5 przelicza się na punkty rekrutacyjne PR, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości

Punkty PR

rekrutacyjne

5,0

 

100

4,0

 

75

3,0

 

30

 

 1. w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z przedmiotów wymienionych w ust. 2 dokonuje się przeliczenia na punkty rekrutacyjne PR oceny na świadectwie ukończenia szkoły średniej w sposób, o którym mowa w punkcie b lub c z zastrzeżeniem, że punkty rekrutacyjne liczone są PR x 0,8. 
 1. W przypadku punktów rekrutacyjnych PR z wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo historii albo informatyki, otrzymanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4 w dalszym postępowaniu uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 2. W przypadku, gdy na egzaminie dojrzałości są oceny z kilku języków obcych, jako wynik PR uwzględniony będzie wynik z przedmiotu lepiej ocenionego.
 3. Listę rankingową kandydatów tworzy się sumując punkty rekrutacyjne PR według wzoru: 

1,0 • (PR z matematyki) + 0,8 • (PR z wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo historii albo informatyki) + 0,5 • (PR z języka obcego). 

 1. W przypadku równej sumy punktów opisanych w ust. 7 o kolejności na liście rankingowej decydować będą wyższe oceny na świadectwie dojrzałości kolejno z:        a) matematyki, 

       b) wiedzy o społeczeństwie albo geografii, albo historii, albo informatyki,         c) języka obcego.

 1. Na studia w pierwszym naborze kwalifikowane są osoby, które:
  1. uzyskały co najmniej 60 PR według kolejności na liście rankingowej, obliczonej na zasadach określonych w ust. 4, aż do wypełnienia limitu miejsc,
  2. uzyskały potwierdzone efekty uczenia się odpowiadające minimum 10 % punktów ECTS  przypisanych do danego programu kształcenia, według kolejności na liście rankingowej dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, aż do wypełnienia limitu miejsc dla tych osób.
 2. Na studia w dodatkowych naborach kwalifikowane są osoby według kolejności na liście rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
 3. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 3 - 8. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.

 

Rozdział 17. 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (czas trwania: 4 semestry) Specjalność:  zarządzanie systemami bezpieczeństwa,  ochrona ludności i mienia,  bezpieczeństwo europejskie

 

 1. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.
 2. Listę rankingową kandydatów tworzy się na podstawie oceny wpisanej na dyplomie. W przypadku ocen równych o kolejności na liście rankingowej będzie decydować średnia ze studiów, poświadczona przez dziekana wydziału uczelni wydającej dyplom ukończenia studiów wyższych, obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.  
 3. W stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się stosuje się postanowienia uchwały nr 18/05/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.
 4. Do osób, które ubiegają się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie stosuje się postanowień ust. 2. 
 5. Liczba osób przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekraczać 10 % ogólnej liczby przyjętych studentów.

 

Rozdział 18.

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. Wyniki uzyskane w ramach matury międzynarodowej są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla matury uzyskanej na terytorium RP.
 2. Wyniki na świadectwie maturalnym uzyskanym poza granicami Polski są przeliczane zgodnie z zasadami przyjętymi dla świadectw maturalnych uzyskanych na terytorium RP.
 3. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury międzynarodowej na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
 4. Wszelkie wątpliwości związane ze sposobem przeliczenia wyników z matury uzyskanej poza granicami Polski na potrzeby rekrutacji w SGSP rozstrzyga Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Rozdział 19. 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa  Specjalność: 

inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,  inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria ciągłości działania 

 

 1. Terminy:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji:            14 maja 2018 r.
  2. termin zakończenia rekrutacji:           13 lipca 2018 r. 
  3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                            13 sierpnia 2018 r.

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                            19 września 2018 r.

 

 1. Wykaz dokumentów:
 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę, 
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 15 ust. 2,
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa), 
 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 7. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. 

 

Rozdział 20. 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa Specjalność: 

inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,  inżynieria bezpieczeństwa pracy

inżynieria ciągłości działania 

 

1. Termin: 

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji:            14 maja 2018 r.
 2. termin zakończenia rekrutacji:           13 lipca 2018 r. 
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                            13 sierpnia 2018 r.

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                            19 września 2018 r.

2.Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę, 
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 15 ust. 2,
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa), 
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 7. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów, i) deklaracja uiszczenia czesnego. 

 

 

Rozdział 21.

 

 Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: 

zarządzanie bezpieczeństwem,  ochrona infrastruktury krytycznej, 

ochrona ludności

 

 1. Termin:
  1. termin rozpoczęcia rekrutacji:            14 maja 2018 r.
  2. termin zakończenia rekrutacji:           16 lipca 2018 r. 
  3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                            13 sierpnia 2018 r.

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                            19 września 2018 r.

 

 1. Wykaz dokumentów:
 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę, 
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 16 ust. 2,
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa), 
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 7. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów. 

 

 

Rozdział 22. 

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalność: 

zarządzanie bezpieczeństwem,  ochrona infrastruktury krytycznej, 

ochrona ludności  1. Termin:

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji:            14 maja 2018 r.
 2. termin zakończenia rekrutacji:           16 lipca 2018 r. 
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru:  13 sierpnia 2018 r.
 4. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

19 września 2018 r.

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,
 2. świadectwo dojrzałości – oryginał lub odpis wydany przez szkołę, 
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej – w przypadku kandydatów ze starą maturą, którzy na świadectwie dojrzałości nie posiadają ocen z wymaganych przedmiotów, o których mowa w rozdziale 16 ust. 2,
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 6. kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zobowiązany jest dołączyć do dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się, wydaną przez wydziałową komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się lub uczelnianą komisję do spraw potwierdzania efektów uczenia się,
 7. 2 kolorowe fotografie na białym tle 3,5 x 4,5 cm, (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 8. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów, i) deklaracja uiszczania czesnego. 

 

Rozdział 23. 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (czas trwania: 4 semestry) Specjalność:  zarządzanie systemami bezpieczeństwa, 

ochrona ludności i mienia,  bezpieczeństwo europejskie 1. Termin:

 1. termin rozpoczęcia rekrutacji:       14 maja 2018 r.
 2. termin zakończenia rekrutacji:       16 lipca 2018 r. 
 3. termin rozpoczęcia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                            13 sierpnia 2018 r.

 1. termin zakończenia rekrutacji w przypadku ogłoszenia drugiego naboru: 

                                                                        19 września 2018 r.

2. Wykaz dokumentów:

 1. podanie do Rektora-Komendanta – formularz podania własnoręcznie wypełniony,  
 2. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – oryginał lub odpis,
 3. zaświadczenie o średniej ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia – w przypadku absolwentów innych uczelni oraz WIBP SGSP, 
 4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, 
 5. poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa – dopuszcza się poświadczenie notarialne lub uzyskane w Punkcie Rekrutacyjnym (należy mieć ze sobą kopię i do wglądu dowód osobisty lub paszport w przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa),
 6. 2 kolorowe fotografie 3,5 x 4,5 cm na białym tle – (jedna podpisana imieniem i nazwiskiem),
 7. płyta CD ze zdjęciem – plik podpisany nr PESEL, płyta – nazwiskiem. Fotografia o parametrach: rozmiar 300 x 375 pikseli, minimalny rozmiar zdjęcia to 236 x 295 pikseli, wymagany jest format JPG, maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 50 kilobajtów, h) deklaracja uiszczania czesnego (dotyczy studiów niestacjonarnych). 

 

 

Rozdział 24.

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego określi Rektor-Komendant SGSP najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pożarnicza w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pożarnicza w Warszawie

Komentarze (0)