Ogólne zasady rekrutacji na AWF 2015/2016

Artykuł archiwalny

awf wrocław rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na AWF we Wrocławiu 2015/16

UCHWAŁA Nr 12/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  z dnia 22 maja 2014 roku W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2015-2016 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie: art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 pkt 2 lit. c) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,

 

Senat podjął następującą uchwałę:

§ 1

Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ustala następujące warunki i tryb rekrutacji na studia oraz zakres egzaminu wstępnego w roku akademickim 2015-2016 dla wszystkich rodzajów studiów:

I. KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Studia  I  stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Fizjoterapia z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie [kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać  nostryfikację świadectwa maturalnego],

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Kandydaci na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne – absolwenci Medycznych Studiów Zawodowych w celu dodatkowej punktacji składają:

– dyplom technika fizjoterapii (wyłącznie oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

– zaświadczenie o latach pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą¬dzo¬nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:

 • ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie: 150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie: 100 pkt

 

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:

                ocena bardzo dobra (5)                                150 pkt

                ocena dobra plus (4+)                                  120 pkt

                ocena dobra (4)                                           90 pkt

                ocena dostateczna plus (3+)                          60 pkt

                ocena dostateczna (3)                                   30 pkt

 • Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:

                ocena bardzo dobra (5)                               100 pkt

                ocena dobra plus (4+)                                  80 pkt

                ocena dobra (4)                                           60 pkt

                ocena dostateczna plus (3+)                         40 pkt

                ocena dostateczna (3)                                  30 pkt

Punkty preferencyjne:

– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);

– 25 pkt otrzymują absolwenci 2- lub 2,5-letnich studiów medycznych kierunku fizjoterapia oraz

–  2 pkt za każdy udokumentowany rok pracy w pełnym wymiarze go¬dzin w charakte¬rze fizjoterapeuty (w sumie nie więcej niż 10 pkt).

– 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2014/2015.

 

Uwaga

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku)

Studia  I  stopnia (licencjackie) – niestacjonarne wyłącznie dla techników fizjoterapii (absolwentów 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku fizjoterapia).

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo maturalne (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie),

– dyplom technika fizjoterapii 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku fizjoterapia (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) kierunekfizjoterapia dla techników – absolwentów 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku fizjoterapia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście sporządzonej na podstawie kolejności zgłoszeń, po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.

 

Uwaga

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie weekendowym.

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne

Dla absolwentów studiów I stopnia (3-letnich licencjackich) – posiadających dyplom licencjata w zakresie fizjoterapii.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie),

– dyplom studiów I stopnia (licencjackich kierunku fizjoterapia) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl lub w siedzibie Komisji),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne  II stopnia (2-letnie magisterskie) kierunku fizjoterapia  jest:

 • przystąpienie do testu (teoretycznego) kompetencyjnego z zakresu programu kształcenia przedmiotów kierunkowych studiów fizjoterapii I stopnia;
 • odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego wyniki testu oraz weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.

Punktacja: kandydat może otrzymać maksymalnie 100 pkt za 100 pytań testu egzaminu teoretycznego.

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

II. KIERUNEK KOSMETOLOGIA

Studia  I  stopnia – stacjonarne i niestacjonarne

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Kosmetologia z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie). Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać nostryfikację świadectwa maturalnego,

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek kosmetologia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą¬dzo¬nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:

 • ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:     150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie:    100 pkt

 

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

 •  Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:

                ocena bardzo dobra (5)                               150 pkt

                ocena dobra plus (4+)                                 120 pkt

                ocena dobra (4)                                          90 pkt

                ocena dostateczna plus (3+)                         60 pkt

                ocena dostateczna (3)                                  30 pkt

 • Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:

                ocena bardzo dobra (5)                               100 pkt

                ocena dobra plus (4+)                                  80 pkt

                ocena dobra (4)                                           60 pkt

                ocena dostateczna plus (3+)                         40 pkt

                ocena dostateczna (3)                                  30 pkt

Punkty preferencyjne:

– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);

– 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki z roku szkolnego 2014/2015.

Uwaga

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne),  możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

Studia  I  stopnia (licencjackie) – niestacjonarne wyłącznie dla techników usług kosmetycznych (absolwentów 2- lub 2,5-letnich studiów zawodowych kierunku Technik Usług Kosmetycznych).

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo maturalne (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie),

– dyplom technika kosmetologii 2- lub 2,5-letnich medycznych studiów zawodowych kierunku Technik Usług Kosmetycznych (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku Kosmetologia dla techników – absolwentów 2- lub 2,5-letnich studiów zawodowych kierunku Technik Usług Kosmetycznych jest odpowiednio wysokie miejsce na liście sporządzonej na podstawie kolejności zgłoszeń, po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.

Uwaga

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie weekendowym.

 

III. KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia  I  stopnia – stacjonarne i niestacjonarne.

Studia I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunku Terapia Zajęciowa z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie. Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską muszą posiadać  nostryfikację świadectwa maturalnego,

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii – zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (3-letnie licencjackie) na kierunek terapia zajęciowa jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą¬dzo¬nej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz:

 •  ocenę poziomu wiedzy kandydatów dokonaną na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (świadectwo) w zakresie jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki.

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie:    150 pkt

podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie:   100 pkt

Sposób obliczania punktów:

poziom rozszerzony 1% = 1,5 pkt; poziom podstawowy 1% = 1,0 pkt.

 • Kandydaci z tzw. „starą maturą” za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki maksymalnie mogą otrzymać 150 pkt, według:

                ocena bardzo dobra (5)                               150 pkt

                ocena dobra plus (4+)                                 120 pkt

                ocena dobra (4)                                          90 pkt

                ocena dostateczna plus (3+)                         60 pkt

                ocena dostateczna (3)                                  30 pkt

 •  Kandydaci z maturą uzyskaną poza Polską za ocenę poziomu wiedzy z jednego przedmiotu, spośród: biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki  maksymalnie mogą otrzymać 100 pkt, według:

                ocena bardzo dobra (5)                               100 pkt

                ocena dobra plus (4+)                                 80 pkt

                ocena dobra (4)                                          60 pkt

                ocena dostateczna plus (3+)                         40 pkt

                ocena dostateczna (3)                                  30 pkt

Punkty preferencyjne:

– 10 pkt otrzymują kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowej matury” (IB);

– 150 punktów (po weryfikacji wymaganych dokumentów) otrzymują laureaci centralnych olimpiad przedmiotowych z biologii, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, matematyki z roku szkolnego 2014/2015.

Uwaga

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

IV. KIERUNEK PROMOCJA AKTYWNEGO STARZENIA

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne.

Dla absolwentów studiów I stopnia – posiadających dyplom licencjata w zakresie obszaru wiedzy nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru wiedzy nauk społecznych – dyscyplinie nauk: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie),

– dyplom studiów I stopnia (licencjackich) wraz z suplementem (oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata, które należy wymienić na oryginał po przyjęciu na studia),

– średnia arytmetyczna uzyskanych ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (wpisana do suplementu lub zaświadczenie wydane przez ukończoną uczelnię o uzyskanej średniej),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Fizjoterapii (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania ze strony internetowej www.awf.wroc.pl lub w siedzibie Komisji),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz 1 w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie licencjata przeliczana na punkty według skali:

                ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                     10 pkt

                ocena bardzo dobra (5)                                       8 pkt

                ocena dobra (4)                                                  6 pkt

                ocena dostateczna (3)                                         4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

                4,51–5,00            10 pkt

                4,01–4,50             8 pkt

                3,51–4,00             6 pkt

                3,00–3,50             4 pkt.

Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 pkt za postępowanie kwalifikacyjne.

Warunkiem przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne jest odpowiednio wysokie miejsce  na liście rankingowej sporządzonej po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów.

Uwaga:

Studia niestacjonarne są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach, zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) lub w systemie zaocznym (weekendowym).

 

V. KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Wychowanie Fizyczne z możliwością zdobycia dyplomu zawodowego licencjata.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie,

– dokumenty uprawniające do otrzymania punktów dodatkowych (np. zaświa¬dcze¬nie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy o posiadanej aktualnej klasie sportowej),

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji kandydata),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych obraku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

► kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:

                rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie    150 pkt

                podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie   100 pkt

Sposób obliczania punktów:

                poziom rozszerzony                      1% = 1,5 pkt

                poziom podstawowy                     1% = 1,0 pkt

► kandydaci ze „starą maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Ocena z wybranego  przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:

                ocena celująca  (6)                                    150 pkt

                ocena bardzo dobra (5)                              100 pkt

                ocena dobra (4)                                         80 pkt

                ocena dostateczna (3)                                60 pkt

                ocena mierna (2)                                        30 pkt

Punkty preferencyjne:

▪ 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów

                   w latach 2014-2015,

▪ 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),

▪ 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych,

▪ 450 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],

▪ 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],

▪ 100 pkt – klasa sportowa I.

Deklaracja przystąpienia do KS AZS-AWF Wrocław – dwukrotność liczby punktów przydzielonych za klasę sportową.

 

Studia II stopnia stacjonarne

Studia II stopnia(2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata oraz średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

                ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                     10 pkt

                ocena bardzo dobra (5)                                       8 pkt

                ocena dobra (4)                                                  6 pkt

                ocena dostateczna (3)                                         4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

                4,51–5,00            10 pkt

                4,01–4,50             8 pkt

                3,51–4,00             6 pkt

                3,00–3,50             4 pkt.

d) kandydat ma zaprezentować umiejętności pływania na odcinku 50 m (start w wodzie). Sposób pokonania dystansu pływackiego decyduje o ocenie egzaminowanego.

Kandydat otrzymuje punkty za:

1) pokonanie dystansu 50 m – 4 pkt,

2) prezentację jednej z czterech technik sportowych na dystansie 50 m – 6 pkt

3) prezentację dwóch technik sportowych (każdą pokonując dystans 25 m) i pokonanie dystansu 50 m – 8 pkt

4) prezentację dwóch technik sportowych (każdą pokonując dystans 25 m) i pokonanie dystansu 50 m w czasie poniżej 35 sekund – 10 pkt.

Uwaga

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo¬wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absol¬wenci innych szkół niż akademie wy¬chowania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic progra¬mo-wych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego.

 

Studia II stopnia niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Wychowanie Fizyczne przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakresie wychowania fizycznego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku, ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata oraz średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

                ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                     10 pkt

                ocena bardzo dobra (5)                                       8 pkt

                ocena dobra (4)                                                  6 pkt

                ocena dostateczna (3)                                         4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub zaświadczenia wystawionego przez dziekanat, przeliczana na punkty według skali:

                4,51–5,00            10 pkt

                4,01–4,50             8 pkt

                3,51–4,00             6 pkt

                3,00–3,50             4 pkt.

Uwaga

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo¬wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absol¬wenci innych szkół niż akademie wy¬chowania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic progra¬mo-wych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego.

 

VI. KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Turystyka i Rekreacja z możliwością zdo¬bycia dyplomu zawodowego licencjata.

Wykaz wymaganych dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na wyższe studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie,

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

► kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:

                rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie       150 pkt

                podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie      100 pkt

Sposób obliczania punktów:

                poziom rozszerzony                       1% = 1,5 pkt

                poziom podstawowy                      1% = 1,0 pkt

► kandydaci ze „starą maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Ocena z wybranego przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:

                ocena celująca  (6)                                        150 pkt

                ocena bardzo dobra (5)                                  100 pkt

                ocena dobra (4)                                             80 pkt

                ocena dostateczna (3)                                    60 pkt

                ocena mierna (2)                                           30 pkt

Punkty preferencyjne:

▪ 450 pkt – laureaci i finaliści olimpiad centralnych z wybranych przedmiotów w latach 2014-2015,

▪ 450 pkt – za świadectwo „międzynarodowej matury” (IB),

▪ 100 pkt – absolwenci  klas dwujęzycznych.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) na kierunku Turystyka i Rekreacja przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata w zakre¬sie turystyki i rekreacji.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– dyplom studiów I stopnia (licencjackich), wraz z suplementem – oryginał lub odpis na oryginalnym druku; ewentualnie zaświadczenie o uzyskaniu tytułu licencjata wraz ze średnią wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia, które należy wymienić na oryginały po przyjęciu na studia,

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych) o braku przeciwwskazań do studiowania na Wydziale Wychowania Fizycznego (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) w postępowaniu kwalifikacyjnym brana będzie pod uwagę ocena końcowa na dyplomie przeliczana na punkty według skali:

                ocena bardzo dobra z wyróżnieniem                     10 pkt

                ocena bardzo dobra (5)                                       8 pkt

                ocena dobra (4)                                                  6 pkt

                ocena dostateczna (3)                                         4 pkt,

c) średnia wszystkich ocen z przebiegu studiów I stopnia na podstawie suplementu lub wyciągu z indeksu studenta, przeliczana na punkty według skali:

                4,51–5,00            10 pkt

                4,01–4,50             8 pkt

                3,51–4,00             6 pkt

                3,00–3,50             4 pkt.

Uwaga

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać się mogą jedynie absolwenci szkół zawodo¬wych znajdujących się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci innych szkół niż akademie wy¬cho¬wania fizycznego zobowiązani są do wyrównania różnic progra¬mo-wych (godzinowych i przedmiotowych) między programem studiów a minimami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla kształcenia zawodowego.

 

VII. KIERUNEK SPORT

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Studia I stopnia (3-letnie) na kierunku Sport z możliwością zdo¬bycia dyplomu zawodowego licencjata na specjalnościach:

– trenerskiej,

– menedżera sportu.

 • Nabór na Specjalność Trenerską prowadzony jest aktualnie w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, strzelectwo sportowe, pływanie, tenis, tenis stołowy, judo, lekkoatletyka, kulturystyka, kolarstwo. Oferta dyscyplin może zostać rozszerzona.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność Trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata (potwierdzone przez okręgowy związek lub wojewódzki związek sportowy).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

– kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia (wydruk po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl),

– świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie,

– kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),

– 2 fotografie legitymacyjne (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) i jedna w formie elektronicznej (niezbędna przy rejestracji elektronicznej kandydata),

– aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania w AWF na Wydziale Nauk o Sporcie (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobranie ze strony internetowej www.awf.wroc.pl),

– dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Tryb postępowania kwalifikacyjnego:

a) weryfikacja złożonych dokumentów,

b) ocena poziomu wiedzy z 3 wybranych przedmiotów:

► kandydaci z „nową maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Za każdy wybrany przedmiot maturalny zdany na poziomie:

                rozszerzonym kandydat może uzyskać maksymalnie     150 pkt

                podstawowym kandydat może uzyskać maksymalnie    100 pkt

Sposób obliczania punktów:

                poziom rozszerzony                      1% = 1,5 pkt

                poziom podstawowy                     1% = 1,0 pkt

► kandydaci ze „starą maturą”

ocena poziomu wiedzy z trzech wybranych przedmiotów, spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii.

Ocena z wybranego  przedmiotu jest przeliczana na punkty według skali:

                ocena celująca  (6)                                    150 pkt

                ocena bardzo dobra (5)                               100 pkt

                ocena dobra (4)                                          80 pkt

                ocena dostateczna (3)                                 60 pkt

                ocena mierna (2)                                        30 pkt

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Komentarze (0)