Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

uniwersytet śląski rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Śląski na 2015/16

Uchwała nr 290

Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 maja 2014 r.w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskimvw roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Śląskiego uchwala, co następuje:

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała dotyczy warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w Uniwersytecie Śląskim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, w roku akademickim 2015/2016.

§ 2

1. Uniwersytet Śląski przyjmuje kandydatów na I rok studiów, od semestru zimowego lub letniego, zgodnie z zasadami i kryteriami kwalifikacji określonymi w Załączniku 1 do niniejszej uchwały.

2. Limity miejsc na poszczególnych kierunkach studiów w podziale na poziom i formę studiów określi Senat Uczelni odrębnie.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§ 3

1. Rektor powołuje i odwołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjna, zwaną dalej UKR oraz określa regulamin jej działania.

2. Przewodniczącym UKR jest prorektor właściwy ds. kształcenia, a członkami nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i przedstawiciel samorządu studenckiego. Sekretarzem UKR jest kierownik Działu Kształcenia.

3. Do zadań UKR należy w szczególności:

1) koordynacja i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych,

2) przyjmowanie sporządzonej przez wydziałowe komisje rekrutacyjne dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w celu dokonania weryfikacji formalnej i stwierdzenia jego prawidłowości,

3) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych dotyczących wyników postępowania kwalifikacyjnego,

4) uchylanie, zmiana oraz stwierdzanie nieważności decyzji ostatecznych podejmowanych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

§ 4

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, zwane dalej WKR, powoływane przez dziekanów wydziałów lub rektora dla jednostek organizacyjnych niebędących wydziałami, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Dziekan lub odpowiednio rektor powołuje WKR spośród nauczycieli akademickich. Przewodniczący WKR jest powoływany spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

3. Sekretarzem Komisji może zostać wyłącznie pracownik Uniwersytetu Śląskiego. Sekretarz bierze udział w pracach Komisji bez prawa głosowania.

4. W przypadku, gdy postępowanie kwalifikacyjne polega wyłącznie na złożeniu wymaganych dokumentów nie powołuje się WKR. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podejmuje w takim przypadku dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem. Od decyzji dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem służy odwołanie do rektora.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata oraz niezbędną dokumentację z postępowania kwalifikacyjnego sporządza pracownik, wyznaczony przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem.

6. Do zadań WKR należy w szczególności:

1) aktywne uczestnictwo w procedurze rejestracyjnej kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK,

2) dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie zgłoszeń dokonanych przez nich w IRK,

3) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu egzaminów wstępnych w przypadku gdy są one elementem postępowania kwalifikacyjnego. Dopuszczalna jest forma zawiadomienia kandydatów poprzez zamieszczenie informacji w IRK,

4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego w sposób zapewniający wypełnienie ustalonego limitu miejsc na danym kierunku, poziomie i formie studiów oraz ogłoszenie jego wyników,

5) sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na poszczególnych kierunkach lub specjalnościach studiów,

6) sporządzanie listy rankingowej kandydatów, listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób niezakwalifikowanych (grupa rezerwowa) i niezwłoczne ich ogłoszenie poprzez wywieszenie w siedzibie wydziału lub jednostki organizacyjnej niebędącej wydziałem i w IRK,

7) podjęcie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia,

8) doręczanie kandydatowi decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia,

9) informowanie UKR o przebiegu postępowania rekrutacyjnego,

10) sporządzanie pozostałej dokumentacji z przebiegu i zakończenia rekrutacji,

11) przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie odwołań i skarg składanych przez kandydatów na studia do UKR,

12) wydawanie na prośbę kandydata zaświadczeń o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

7. WKR działa w granicach określonych niniejszą uchwałą oraz innymi aktami wewnętrznymi Uczelni.

 8. WKR może upoważnić przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia.

9. Za pracę WKR odpowiada przed rektorem dziekan wydziału lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem.

10. WKR kończy swoją działalność po ustaleniu listy osób przyjętych na studia, do wypełnienia limitu miejsc. Komisja rekrutacyjna może, za zgodą dziekana wydziału lub rektora dla pozostałych jednostek prowadzących studia, podjąć decyzję o zakończeniu swojej działalności pomimo niewypełnienia limitu miejsc na danym kierunku lub specjalności studiów.

§ 5

Rektor powołuje Zespół Internetowej Rejestracji Kandydatów i określa jego zadania.

 

DZIAŁ III POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 6

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego, składając w formie elektronicznej wniosek w IRK.

2. Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

1) zarejestrowała się na osobistym koncie rejestracyjnym w IRK,

2) wniosła opłatę rekrutacyjną,

3) posiada świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniający do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

4) posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny — w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

5) spełnia inne wymagania określone w kryteriach kwalifikacji dla kandydatów przystępujących do rekrutacji na poszczególne kierunki lub specjalności studiów, określone w Załączniku nr 1.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia rejestracji kandydatów na studia oraz listę dodatkowych dokumentów przyjmowanych od osób zakwalifikowanych do przyjęcia ustali rektor.

§ 7

Rektor ustala wysokość opłaty rekrutacyjnej, zasady jej wnoszenia i ewentualnych zwrotów.

§ 8

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez WKR ma charakter konkursowy.

2. WKR może w stosunku do kandydata niepełnosprawnego zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego na podstawie prawomocnego orzeczenia o inwalidztwie lub zaświadczenia czy opinii właściwej poradni specjalistycznej, wyłącznie w przypadku jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki z postępowania kwalifikacyjnego innego niż konkurs świadectw lub dyplomów.

3. W przypadku niepełnosprawności kandydata utrudniającej lub uniemożliwiającej przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego mającego formę: egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, przewodniczący WKR, na wniosek kandydata może podjąć decyzję o zastosowaniu zmienionej formy egzaminu.

4. W ramach zmiany formy zdawania egzaminów przez kandydata niepełnosprawnego możliwe jest:

1) przedłużenie czasu trwania egzaminu;

2) zastosowanie dodatkowych urządzeń technicznych;

3) zastosowanie alternatywnej formy zapisu, np.: druk o zmienionej wielkości czcionki, nagranie audio, zapis elektroniczny itp.;

4) zmiana egzaminu ustnego na pisemny;

5) udział w egzaminie osób trzecich, w szczególności występujących jako tłumacze języka migowego, stenotypiści i lektorzy.

5. Organizacja egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych odbywa się we współpracy WKR z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (BON).

6. WKR zapewnia warunki lokalowe i osobowe umożliwiające przeprowadzenie egzaminu w zmienionej formie.

7. BON odpowiada za organizację świadczeń specjalistycznych związanych z przeprowadzeniem egzaminów dla kandydatów niepełnosprawnych, a w szczególności za:

1) przygotowanie materiałów egzaminacyjnych w alternatywnych formach zapisu;

2) zapewnienie niezbędnego sprzętu adaptacyjnego np. komputerów, urządzeń wzmacniających dźwięk dla osób niedosłyszących (itp.);

3) zapewnienie tłumacza języka migowego.

8. Kandydat powinien złożyć do WKR wniosek o potrzebie dostosowania egzaminu najpóźniej do siedmiu dni roboczych przed terminem egzaminu. Do wniosku kandydat powinien załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą kandydatów, o których mowa w § 9.

§ 9

1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub z egzaminu wstępnego z danego przedmiotu jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł. Z uprawnień, o których mowa w Załączniku nr 2, mogą korzystać laureaci i finaliści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty.

2. Laureaci konkursów ogólnopolskich oraz międzynarodowych przyjmowani są na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz konkursów i uprawnienia laureatów określa odrębna uchwała Senatu Uczelni.

3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 i 2 otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym na dany kierunek lub specjalność studiów.

4. Dokumenty poświadczające uprawnienia osób, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są w Dziale Kształcenia.

§ 10

1. Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom „International Baccalaureate”, wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

 

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” kandydat jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

§ 11

1. Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią.

2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w Załączniku nr 1.

3. Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

§ 12

1. Kandydatowi, który zdał maturę na poziomie szkoły dwujęzycznej wynik z egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie go przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta. Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%. Jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie, jeśli Załącznik nr 1 nie stanowi inaczej.

§ 13

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w przypadku kandydatów, którzy zdają egzamin maturalny (nowa matura), bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem z dodatkowego egzaminu wstępnego, przeprowadzanego w przypadku sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub przeprowadzanego w przypadku sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub szczegółowych predyspozycji do podjęcia studiów niesprawdzalnych w trybie egzaminu maturalnego.

2. W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej albo wyniki tych egzaminów łącznie z wynikiem egzaminu wstępnego. Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5 — 100 %

6 — 100 %

4 — 70 %

5 — 80 %

3 — 30 %

4 — 75 %

 

3 — 50 %

 

2 — 30 %

 

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne, ocen z egzaminu dojrzałości.

3. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowanie, jeśli Załącznik nr 1 nie stanowi inaczej.

4. Jeśli kryteria kwalifikacji określone w Załączniku nr 1 nie stanowią inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w przypadku kandydatów z „nową maturą” bierze się pod uwagę wyniki egzaminu z części pisemnej świadectwa dojrzałości.

5. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może mieć następującą formę:

1) egzaminu pisemnego w formie określonej przez jednostkę rekrutującą,

2) egzaminu ustnego,

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

4) konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych,

5) średniej ocen ze studiów wyższych,

6) sprawdzianu uzdolnień artystycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może składać się z jednej lub więcej form wymienionych w ust. 5.

6. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia składa się z kilku etapów, ostateczny wynik uwzględnia wyniki uzyskane przez kandydata na poszczególnych etapach tego postępowania.

7. Niestawienie się kandydata na którąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego oznacza przyznanie mu zerowej liczby punktów za tę część postępowania.

8. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z wymaganego przedmiotu lub poziomu wskazanego w Załączniku nr 1, to uzyskuje zerową liczbę punktów z tego przedmiotu lub poziomu.

§ 14

1. Dziekan wydziału lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem powołuje egzaminatorów spośród nauczycieli akademickich tego wydziału lub jednostki. Powołanie egzaminatorów z innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu następuje za uprzednią zgodą kierownika tych jednostek.

2. Dziekan lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem zatwierdza testy i tematy egzaminów pisemnych i ustnych. Dziekan lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem sprawuje również nadzór nad ich powieleniem, przechowywaniem i przekazywaniem WKR.

§ 15

1. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej. Sposób i miejsce udostępniania pracy egzaminacyjnej określa dziekan wydziału lub kierownik jednostki niebędącej wydziałem albo działający z upoważnienia przewodniczący WKR. Przy udostępnianiu pracy musi być obecny członek WKR. Fakt udostępnienia musi być przez członka WKR odnotowany w aktach kandydata na studia i opatrzony datą.

2. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych ocenach i liczbie punktów z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

 

DZIAŁ IV PRZYJĘCIE NA STUDIA

§ 16

1. Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową w malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Określa ona kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności studiów.

2. Informację o wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat otrzymuje w IRK.

3. Listę, o której mowa w ust. 1, WKR ogłasza niezwłocznie poprzez wywieszenie jej w siedzibie jednostki rekrutującej oraz w IRK.

§ 17

1. Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia podejmuje WKR na podstawie wyniku uzyskanego w toku postępowania kwalifikacyjnego w ramach ustalonych limitów miejsc.

2. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii świadectwa dojrzałości.

3. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia drugiego stopnia podejmowana jest po dostarczeniu przez niego poświadczonej przez uczelnię kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 § 18

1. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doręcza się kandydatowi na piśmie, w przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2. Podstawą odwołania od decyzji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie konkretnych okoliczności naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

§ 19

1. W stosunku do kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc, WKR wydaje decyzję o ich przyjęciu.

2. Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową.

3. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia WKR przyjmować będzie kolejne osoby z listy rankingowej (grupa rezerwowa) z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

4. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego pozostaną niewykorzystane miejsca na danym kierunku (specjalności) studiów, WKR może podjąć decyzję o:

1) rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca i zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego,

2) przeprowadzeniu kolejnego naboru.

§ 20

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego WKR sporządza protokół. W protokole wpisuje się wyniki uzyskane przez kandydatów ze wszystkich elementów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie WKR. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione na piśmie i potwierdzone podpisem przewodniczącego WKR.

 § 21

1. Przyjęcie na studia cudzoziemców, następuje w trybie odrębnych przepisów.

2. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu dla kandydatów, według Załącznika nr 1.

§ 22

1. Kandydat, który ubiegał się na studia, do Uniwersytetu Śląskiego lub do innej uczelni publicznej w roku kalendarzowym, w którym rozpocznie się rok akademicki, którego niniejsza uchwała dotyczy i nie został przyjęty na I rok danego kierunku studiów, może być przyjęty na podstawie dotychczasowego postępowania kwalifikacyjnego na inny kierunek studiów (lub na ten sam kierunek w przypadku osoby z innej uczelni), prowadzony w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, jeżeli spełnia wymagania określone kryteriami kwalifikacji na dany kierunek lub specjalność i jeżeli nie został wypełniony limit miejsc.

2. Kandydat, który nie został przyjęty na I rok studiów stacjonarnych z braku miejsc, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, musi przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów.

 

DZIAŁ V

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 23

1. WKR przekazują do UKR dokumentację z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w tym protokół, o którym mowa w § 20, niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2. UKR może zażądać ustnej relacji i wyjaśnień ze strony WKR w przypadku stwierdzenia uchybień w przeprowadzonym postępowaniu.

 § 24

W przypadku kierunków, na których przyjęcie kandydatów następuje w wyniku złożenia wymaganych dokumentów, wyznaczony przez dziekana lub kierownika jednostki niebędącej wydziałem, pracownik przekazuje do Działu Kształcenia podpisaną przez dziekana lub kierownika jednostki niebędącej wydziałem listę osób przyjętych na studia, niezwłocznie po zakończeniu wpisów na listę studentów.

 

DZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów wraz z ich wykazem oraz terminarz postępowania kwalifikacyjnego określi rektor.

§ 26

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej na stronach internetowych Uniwersytetu Śląskiego.

§ 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rektor

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)