Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015-2016

uniwersytet opolski rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UO 2015/16

I. Zasady i tryb rekrutacji

1.  Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny, konkurs dyplomów i średnich ocen z ukończonych studiów wyższych.

2.  Wykazy przedmiotów branych pod uwagę w konkursie świadectw z odpowiednimi wagami oraz inne formy postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzane podczas rekrutacji na dany kierunek studiów, zawiera załącznik 2 do niniejszej uchwały.

3.  Uprawnienia rekrutacyjne laureatów i finalistów olimpiad centralnych, zawiera Uchwała Senatu UO nr yyy/2012-2016 z dnia xx maja 2014 r. Podstawą zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego jest oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale oraz tytuł (laureat, finalista). Z uprawnień, o których mowa w Uchwale, kandydat może skorzystać w roku, w którym uzyskał świadectwo maturalne. Kandydaci zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani poza limitem ustalonym dla danego kierunku studiów.

Laureaci i finaliści olimpiad, którzy na świadectwie dojrzałości nowej matury z przedmiotu egzaminacyjnego mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, otrzymują z niego maksymalną ilość punktów.

4.  Rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną (UKR). Przewodniczącym komisji jest prorektor ds. kształcenia i studentów. W jej skład wchodzą dziekani lub prodziekani wszystkich wydziałów Uczelni oraz pełnomocnik rektora ds. rekrutacji jako sekretarz.

5.  Do zadań komisji uczelnianej należy w szczególności:

 • koordynacja i nadzór nad pracą komisji kierunkowych i wydziałowych,
 • rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji kierunkowych i wydziałowych.

Uczelniana komisja rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania od decyzji komisji wydziałowych i kierunkowych, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nie przyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor zgodnie z wnioskiem komisji uczelnianej. Decyzja rektora jest ostateczna.

6.  Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia przeprowadzają komisje kierunkowe lub wydziałowe powoływane przez dziekana. Przewodniczącym komisji kierunkowej może być: dyrektor instytutu, zastępca ds. dydaktyki, kierownik katedry lub wyznaczony przez nich nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Komisji wydziałowej przewodniczy prodziekan. W skład komisji powołanej przez dziekana wchodzą: przewodniczący, członek komisji, sekretarze i egzaminatorzy (jeżeli postępowanie kwalifikacyjne przewiduje sprawdzian praktyczny lub rozmowę kwalifikacyjną), w liczbie zależnej od ilości kandydatów. Do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i prac w komisjach rekrutacyjnych są uprawnieni nauczyciele akademiccy naszej Uczelni. Funkcję sekretarza komisji rekrutacyjnej może pełnić też słuchacz studiów doktoranckich, pracownik administracyjny lub techniczny. Kopie pisemnych powołań przechowuje dziekanat. Skład powołanej komisji (bez egzaminatorów) dziekan przekazuje UKR. Termin powołania komisji upływa 31 III 2014 r.

Ta sama komisja dokonuje naboru na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz jednolite magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia.

7. Do zadań komisji wydziałowych i kierunkowych należy w szczególności:

 • kompletowanie, weryfikowanie i przechowywanie dokumentów kandydatów,
 • podejmowanie decyzji o dopuszczaniu kandydatów do postępowania     kwalifikacyjnego,
 • zawiadamianie kandydatów o terminach i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i sprawdzianów praktycznych, 
 • przygotowanie tematów rozmów kwalifikacyjnych,
 • organizacja i przeprowadzanie konkursów świadectw i dyplomów, rozmów kwalifikacyjnych, sprawdzianów praktycznych,
 • przeprowadzanie egzaminów z języka polskiego dla cudzoziemców,
 • zawiadamianie kandydatów o wynikach każdego etapu postępowania  kwalifikacyjnego (poprzez program internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • przyjmowanie na studia w ramach  przyznanego limitu,
 • przyjmowanie i opiniowanie odwołań do UKR,
 • sporządzanie list rankingowych i list przyjętych na studia,
 • sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rekrutacyjnej.

8. Limit przyjęć kandydatów na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych określa uchwała Senatu UO. Limit ten wypełnia komisja kierunkowa lub wydziałowa. Niewykorzystane przez komisję kierunkową lub wydziałową miejsca pozostają w dyspozycji dziekana. Limit na studia niestacjonarne określa rektor w porozumieniu z dziekanami.

9.  Jeżeli liczba kandydatów na dany kierunek (specjalność) nie przekroczy 20 osób, to decyzję o otwarciu I roku studiów podejmuje przewodniczący UKR. Kandydatom na nie otwarte kierunki (specjalności) komisja rekrutacyjna może zaproponować studia na pokrewnych kierunkach (specjalnościach).

10. Rozmowy kwalifikacyjne będą oceniane w skali stosowanej na egzaminie maturalnym, by zapewnić porównywalność z ocenami uzyskanymi na maturze. Kandydaci, którzy nie uzyskali co najmniej 30% punktów z każdego przedmiotu objętego rozmową kwalifikacyjną, nie mogą być przyjęci na I rok studiów.

11. Uwzględniane w konkursie oceny ze świadectwa dojrzałości (starej matury) lub ukończenia szkoły średniej oraz z dyplomu ukończenia studiów wyższych są przeliczane na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1 – 6)

Punkty za ocenę

Ocena (skala 2 – 5)

Punkty za ocenę

dopuszczająca (2)

30

dostateczna (3)

30

dostateczna (3)

47,5

dostateczny plus (3.5)

47,5

dobra (4)

65

dobra (4)

65

bardzo dobra (5)

82,5

dobry plus (4.5)

82,5

celująca (6)

100

bardzo dobra (5)

100

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego kandydata podawany jest w skali punktowej 0 – 100 i jest średnią ważoną wyników cząstkowych, tzn. poszczególne wyniki cząstkowe (za oceny brane pod uwagę w konkursie świadectw, konkursie dyplomów, z egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej) mnożone są przez wagi przyporządkowane poszczególnym jednostkom kwalifikacyjnym (podane w szczegółowych zasadach, załącznik 2), a następnie sumowane. Wynik postępowania kwalifikacyjnego kandydata na studia drugiego stopnia, w którym bierze się pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów i średnią ocenę ze studiów pierwszego stopnia, jest sumą tych ocen.

12. Ocena końcowo roczna jest oceną ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

13. Przyjęcia kandydatów z Międzynarodową Maturą (IB) następuje w oparciu o kryteria ustalone dla zdających nową maturę.

Oceny ze świadectwa dojrzałości przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

ocena

liczba punktów

Excellent

100

Very good

85

Good

70

Satisfactory

50

Mediocre

30

14. W przypadku absolwentów klas (szkół) dwujęzycznych wyniki maturalne z języka obcego nowożytnego będą przeliczane według następujących zasad:

a. Maturzysta zdający maturę z języka obcego nie przystępuje do części podstawowej, zatem należy to uznać za zwolnienie z tego poziomu egzaminu, czyli przyznanie maksymalnej liczby 100% punktów.

b. Do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym należy wynik z matury dwujęzycznej pomnożyć przez 4/3. Wynik maksymalny nie może przekroczyć 100%.

15. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, przeliczają oceny umieszczone na świadectwie, na oceny stosowane w „nowej maturze” w Polsce, stosując zasadę proporcji: najniższa pozytywna ocena odpowiada liczbie 30, a najwyższa liczbie 100. Dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi przeliczenie zawiera tabela:

Skala ocen stosowana 

w Ukrainie

Skala ocen stosowana    

 w Białorusi

Skala ocen „nowej matury”

12

10

100

11

9

90

10

8

80

9

7

70

8

6

60

7

5

50

6

4

40

5

3

30

16. Zakres materiału obowiązujący kandydata przystępującego do rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu praktycznego będzie udostępniany kandydatom co najmniej na trzy miesiące przed terminem tej czynności kwalifikacyjnej.

17. Komisja może zrezygnować z przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów będzie mniejsza od ustalonego limitu przyjęć na ten kierunek (specjalność).

18. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja sporządza listę rankingową kandydatów w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych przez nich punktów z zaznaczeniem:

a) zakwalifikowanych do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego,

b) zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego (suma przyjętych nie może przekroczyć wyznaczonego przez Senat limitu),

c) kandydatów mogących ubiegać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnują z podjęcia studiów na UO,

d) kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na studia.

O kolejności na liście - w przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów - będzie decydowała średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

19.  

a) Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia stacjonarne są zobowiązani do złożenia w komisji wydziałowej lub kierunkowej – w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji– kompletu dokumentów (wymienionych w §23)  oraz podpisać umowę. Nie spełnienie tego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO i skreślenie z listy zakwalifikowanych na studia.

Kandydat na stacjonarne studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek (lub specjalność, na którą jest prowadzona rekrutacja), musi w tym samym terminie dokonać wyboru jednego kierunku (specjalności), na którym zamierza podjąć studia, rezygnując jednocześnie z pozostałych. Powyższe ograniczenie dotyczy też kandydatów na studia drugiego stopnia, zakwalifikowanych do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek (specjalność, na którą prowadzona jest rekrutacja). Niespełnienie tego warunku spowoduje, że wyboru dokona UKR. Kandydat zostanie przyjęty na kierunek (specjalność), na którym zajął najwyższe miejsce na liście rankingowej, a z pozostałych list przyjętych zostanie skreślony.

Dopuszczalne jest jednoczesne podjęcie studiów (po spełnieniu wymogów rekrutacyjnych) na pierwszym stopniu lub jednolitych studiach magisterskich i na drugim stopniu innego kierunku lub specjalności, na którą jest prowadzona rekrutacja.

b) Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia z powodu braku miejsc, ale podtrzymują chęć studiowania w UO, składają w tym samym terminie i miejscu komplet dokumentów wymienionych w §23. Będą oni przyjmowani na studia przez komisję wydziałową lub kierunkową na uwolnione miejsca, zgodnie z kolejnością na liście rankingowej.

c) Kandydat, który nie został przyjęty na studia stacjonarne wyłącznie z powodu braku miejsc, może być przyjęty na studia niestacjonarne na tym samym kierunku (specjalności) bez powtórnego przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego i bez powtórnego wpłacania opłaty rekrutacyjnej, po napisaniu podania do wydziałowej lub kierunkowej komisji rekrutacyjnej.

d) Kandydaci zakwalifikowani na studia niestacjonarne, składają wymagane dokumenty zgodnie z terminami ogłoszonymi w harmonogramie rekrutacji, podpisują umowę, a w terminie wyznaczonym w Zarządzeniu Rektora UO wnoszą I ratę opłaty za studia. Nie spełnienie tych obowiązków będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

20. Po upływie terminu złożenia kompletu dokumentów, komisja ogłasza alfabetyczną listę przyjętych na studia. Lista ta oraz lista rankingowa są podpisane przez przewodniczącego komisji i sekretarza.

21. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego każdego kandydata sporządza się protokół, w którym wpisuje się wynik postępowania kwalifikacyjnego oraz decyzje o zakwalifikowaniu i przyjęciu na studia. Protokół podpisuje przewodniczący, sekretarz i egzaminatorzy komisji wydziałowych lub kierunkowych.

22. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęte wyłącznie osoby mające tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Uniwersytet Opolski będzie przyjmował kandydatów, którzy zamierzają kontynuować studia drugiego stopnia na tym samym kierunku (specjalności), który ukończyli na stopniu pierwszym lub ukończyli kierunki (specjalności) pokrewne, zawarte w załączniku 3 do niniejszej uchwały. W postępowaniu kwalifikacyjnym obowiązuje konkurs dyplomów, średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia  i/lub rozmowa kwalifikacyjna.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej określają standardy/efekty kształcenia obowiązujące na pierwszym stopniu kierunku, który kandydaci zamierzają studiować na stopniu drugim.

23. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowaniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (wydruk z programu internetowej rejestracji kandydatów IRK),
 • kserokopia świadectwa maturalnego (dojrzałości), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (absolwenci nowej matury) po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • kserokopia dowodu osobistego po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu,
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (tylko na kierunkach, na których program nauczania wskazywałby na możliwość występowania czynników szkodliwych dla zdrowia),
 • cztery fotografie o wymiarze 35x45 mm.

Kandydaci na studia drugiego stopnia dostarczają dodatkowo kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych (tylko na studia stacjonarne), po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu.

W przypadku przystępowania do postępowania kwalifikacyjnego na kilku kierunkach lub specjalnościach, kandydat uiszcza stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej. Kandydat nieprzyjęty na studia stacjonarne może przenieść się na studia niestacjonarne na tym samym kierunku/specjalności bez ponownej wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczona będzie osoba, która zarejestrowała się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia i dokonała opłaty wnoszonej przez kandydata na studia.

Kandydaci, którzy aktualnie są studentami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i mają zamiar jednocześnie studiować na dwóch specjalnościach studiów w UO, muszą przedstawić zgodę dziekanów – zgodnie z § 27 regulaminu studiów UO.

Od kandydatów na teologię wymagane będą dodatkowe zaświadczenia (o ich zakresie informacji udziela dziekanat Wydziału Teologicznego).

Kandydaci na studia o profilu praktycznym/dualnym, przedstawiają umowę o pracę, zawartą z pracodawcą będącym partnerem UO w tym kształceniu.

W przypadku przedłożenia zaświadczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

Wykaz dokumentów składanych przez cudzoziemców wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku (Dz. U. Nr 190, poz. 1406; 2006 rok) i jest dostępny na stronie Internetowej UO poświęconej rekrutacji.

24. Decyzje o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku przez osoby niepełnosprawne podejmuje dyrektor instytutu kierunkowego lub dziekan wydziału. Wydziałowa lub kierunkowa komisja rekrutacyjna może w stosunku do tych kandydatów zmodyfikować sposób postępowania kwalifikacyjnego.

25. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo maturalne uzyskane za granicą, winni wraz z nim przedłożyć potwierdzenie ekwiwalencji świadectwa uzyskanego za granicą z polską maturą, dokonywane przez kuratorium oświaty właściwe dla miejsca zamieszkania kandydata. Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów dokonuje właściwa rada wydziału Uniwersytetu Opolskiego. Z obowiązków powyższych są zwolnieni obywatele państw, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności świadectw maturalnych i dyplomów ukończenia studiów. W postępowaniu kwalifikacyjnym będą traktowani jak kandydaci ze starą maturą. Na kierunkach/specjalnościach, na których w zasadach kwalifikacji wymagany jest język polski, cudzoziemcom, którzy podejmują studia na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, uwzględnia się zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny.

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją rektora. Czynności administracyjne będzie prowadzić komisja rekrutacyjna kierunku, na który jest przyjmowany kandydat. Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są przyjmowani decyzją wydziałowej/kierunkowej komisji rekrutacyjnej.

26. Studia niestacjonarne są odpłatne.

Przewodniczący Senatu

Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Komentarze (0)