Ogólne zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny 2015/2016

Artykuł archiwalny

umed wrocław rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 2015/16

Warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim.

I.  Postanowienia ogólne

§ 1   

1. Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym, ustala się warunki i tryb rekrutacji na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim.

2. Podstawą przyjęcia na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone w języku polskim, na wyżej wymienione kierunki studiów obywateli polskich oraz cudzoziemców, wymienionych w art. 43. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.) oraz w art. 43 ust. 5 i 5a ww. ustawy, jeżeli zamierzają oni podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik egzaminu maturalnego/uczelnianego egzaminu wstępnego (UEW) z niżej wymienionych przedmiotów na określonych poziomach, zwanych dalej przedmiotami kierunkowymi:

na kierunki: lekarski i lekarsko-dentystyczny:

biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym i

chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym i

fizyka i astronomia lub matematyka – egzamin pisemny na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (za poziom rozszerzony nie ma dodatkowych punktów).

 

na kierunki: farmacja i analityka medyczna:

biologia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym,

chemia – egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym.

3. Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne wynosi 30 z każdego przedmiotu kierunkowego.

4. Na stronach www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja zamieszczane są:

a) warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2015/2016 na kierunki;

1. lekarski

2. lekarsko-dentystyczny

3. farmację

4. analitykę medyczną

b) Harmonogram rekrutacji 2015 (obowiązujący na wszystkich kierunkach)

c) link do Systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów zwanego dalej SERK,

d) zasady organizacji i wyniki uczelnianego egzaminu wstępnego, zwanego dalej UEW,

e) listy kandydatów (rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, przyjętych na I rok studiów)

f) bieżące komunikaty i informacje o rekrutacji.

5. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) złożenie przez kandydata aplikacji na studia poprzez kompletną rejestrację w SERK,

2) zakwalifikowanie się na studia,

3) złożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów w odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zwanej dalej WKR,

4) wydanie przez WKR decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

5) dokonanie wpisu na I rok studiów w dziekanacie odpowiedniego wydziału,

6. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

§ 2   

1. Złożenie aplikacji przez kandydata

1) Do postępowania kwalifikacyjnego zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy w wyznaczonym terminie podanym w Harmonogramie rekrutacji 2015

a) zarejestrują się w SERK, poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól ankiety osobowej wraz z wyborem kierunku i formy studiów,

b) wniosą opłatę rekrutacyjną, na wygenerowane przez SERK, indywidualne dla każdego kandydata konto bankowe uczelni.,

c) poprawnie umieszczą wyniki z egzaminu maturalnego/UEW na swoim koncie w SERK; wszyscy kandydaci samodzielnie przeliczają i wprowadzają wynik egzaminu maturalnego/UEW do SERK,

2. Postępowanie kwalifikacyjne, obejmuje wynik egzaminu maturalnego/UEW

 

A) Nowa matura (zdawana od 2005 roku), o której mowa w Art. 169. ust 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.).

1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości „nowej matury”, będą rekrutowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w § 1, ust. 2. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach należy przeliczyć na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

B) STARA MATURA (zdawana do roku 2004), o której mowa w Art. 169. ust 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.) i świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, o którym mowa w Art. 169. ust 4 ww. ustawy.

1. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „starej matury” lub świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą będą kwalifikowani na podstawie uczelnianego egzaminu wstępnego (UEW).

2. UEW przeprowadzony będzie według zasad obowiązujących przy zdawaniu nowej matury z przedmiotów kierunkowych, na poziomach, o których mowa w § 1, ust 2. Wynik UEW, wyrażony w procentach, przelicza się na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

3. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki lekarski i lekarsko- dentystyczny wynosi 300 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na kierunki farmację i analitykę medyczną, wynosi 200 (po 100 punktów z każdego przedmiotu).

 

Uczelniany egzamin wstępny (UEW)

1. Do UEW zostaną dopuszczeni Kandydaci, którzy w terminie wyznaczonym w Harmonogramie rekrutacji 2015 złożą w  SERK aplikację z zaznaczeniem pola o przystąpieniu do UEW.

2. Osoby przystępujące do UEW otrzymają pocztą elektroniczną (na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w SERK) zawiadomienie o miejscu i terminie UEW oraz obowiązujący regulamin UEW.

3. Pytania na UEW obejmować będą materiał obowiązujący przy zdawaniu „nowej matury” na poziomie rozszerzonym z biologii i z chemii oraz na poziomie podstawowym z fizyki i astronomii oraz matematyki. Informacje o obowiązującej podstawie programowej i podręcznikach  zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

4. W zakresie przeprowadzenia UEW dopuszcza się zmiany, dostosowujące warunki UEW do ustaleń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Uczelnia uwzględnia także wyniki egzaminu wstępnego, zdawanego od 2007 r. – z przedmiotów kierunkowych na poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2, – na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu lub innej akademickiej uczelni medycznej w ramach zawartego porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych (na podstawie zaświadczenia z uczelni, w której egzamin był zdawany).Lista uczelni, o których mowa wyżej dostępna jest na stronie www.umed.pl w dziale Rekrutacja.

C) MATURA EUROPEJSKA (European Baccalaureate- EB)

1. Kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej (dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich), którzy zdali ją ze wszystkich przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, są kwalifikowani według następujących zasad:

a) z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po 100 punktów.

b) wynik na świadectwie z części pisemnej (kandydaci muszą otrzymać co najmniej 6 pkt), należy pomnożyć razy 10, otrzymany wynik stanowi liczbę punktów;

2. Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2015 roku, a nie otrzymali dyplomu EB w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji 2015, muszą dostarczyć dodatkowo:

a) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

b) kopię dyplomu EB (oryginał do wglądu), niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2015 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do dnia 19 września 2015 r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

D)  Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate Organization- IB)

1. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (dyplom IB, wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych na odpowiednich poziomach, o których mowa w § 1 ust. 2, są kwalifikowani według następujących zasad:

a) z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać po 100 punktów.

b) zasady przeliczania na punkty ocen z matury międzynarodowej przedstawia poniższa tabela:

 

„matura międzynarodowa” IB

wynik z przedmiotu na dyplomie

punkty dla poziomu podstawowego

punkty dla poziomu rozszerzonego

2

18

0

3

33

43

4

47

57

5

62

72

6

76

86

7

100

100

 

2. Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2015 roku, a nie otrzymali dyplomu IB w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji 2015, muszą dostarczyć dodatkowo:

a) zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

b) kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2015 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do dnia 19 września 2015 r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

E)  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z Uchwałą Nr 1157 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, obowiązujących na lata akademickie od 2013/14 do 2016/17.

 

7. Kwalifikacja na I rok studiów

§ 3   

1. Rekrutację na określony kierunek studiów przeprowadzają, powołane na wydziałach, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

2. Na podstawie sumy punktów, z przedmiotów kierunkowych uzyskanych przez kandydata na maturze/UEW Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne tworzą – odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów – listy rankingowe kandydatów, sporządzone według liczby otrzymanych punktów – malejąco.

3. Na podstawie list rankingowych i obowiązujących limitów miejsc na określonym kierunku studiów, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzą listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

4. Kandydaci zobowiązani są do sprawdzania kolejnych list rekrutacyjnych, złożenia wymaganych dokumentów i  dokonania wpisu na I rok studiów w terminach określonych w Harmonogramie rekrutacji 2015.

5. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów najmniejszej, jednakowej liczby punktów, uprawniających do przyjęcia na wybrany kierunek i formę studiów, zastosowane będzie dodatkowe kryterium kwalifikacji – wynik uzyskany z egzaminu maturalnego/UEW z nw. przedmiotów:

a. fizyka lub matematyka, a następnie, jako kolejne kryterium kwalifikacji, chemia na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny,

b. chemia – na kierunki farmacja i analityka medyczna.

Pierwszeństwo ma kandydat z wyższą liczbą punktów z egzaminu maturalnego/UEW ze wskazanego przedmiotu.

Jeżeli mimo zastosowania takiej kwalifikacji liczba kandydatów przyjętych przekroczy limit miejsc, wówczas na studia zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.

6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, którzy nie dopełnili w terminie wskazanym w Harmonogramie Rekrutacji 2015 formalności związanych przyjęciem na I rok studiów, zostaną skreśleni z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia; a następni kandydaci z listy rankingowej będą umieszczani na zwolnionych miejscach, tworząc kolejne listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

7. Listy rankingowe kandydatów, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i listy przyjętych, zamieszczane na tablicach ogłoszeń przed dziekanatami właściwych wydziałów są dokumentem wiążącym, natomiast listy zamieszczane w internecie (według numeru PESEL kandydatów lub serii i numeru paszportu – dotyczy cudzoziemców) nie stanowią wiążącego wykazu, podawane są wyłącznie dla celów informacyjnych.

 

8. Warunki przyjęcia na studia

§ 4   

1. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów mają obowiązek złożenia w siedzibie odpowiedniej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie wskazanym w Harmonogramie Rekrutacji 2015 kompletu dokumentów:

a) ankietę osobową – wydrukowaną z SERK i podpisaną,

b) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (wraz z aneksem, jeśli otrzymano) wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, który będzie zwracany po immatrykulacji,

c)     kserokopię świadectwa dojrzałości i aneksu,

d)    kserokopię świadectwa dojrzałości

e)     kopię dowodu osobistego, lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość kandydata, np. paszportu (oryginał do wglądu),

f)     cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz zgodne ze zdjęciem wprowadzonym do SERK podczas rejestracji elektronicznej (o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG- JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi, maksymalny rozmiar pliku 100 KB) oraz na płycie CD,

g) dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (tzw. opłata rekrutacyjna),

h) w przypadku kandydatów na studia stacjonarne oświadczenie kandydata, wydrukowane z SERK, o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.),

i) kandydaci na studia niestacjonarne dodatkowo:

1) dowód wniesienia opłaty za I semestr I roku studiów (opłatę należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata, podane obok nazwiska na liście zakwalifikowanych, konto bankowe uczelni – inne niż konto opłaty rekrutacyjnej – z podaniem imienia, nazwiska i kierunku studiów),

2) podpisaną przez kandydata umowę o warunkach odpłatności za studia, zamieszczoną na stronach www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja.

2. Dokumenty należy złożyć w białej lub szarej, wiązanej teczce.

3. Na teczkę z dokumentami należy nakleić wygenerowany przez SERK wydruk zawierający dane kandydata (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, nazwę kierunku studiów, liczbę procentów uzyskaną na maturze/UEW z przedmiotów kierunkowych oraz łączną sumę uzyskanych punktów).

4. Wykrycie przez WKR rozbieżności między treścią złożonych dokumentów, a danymi wprowadzanymi przez kandydata do SERK może skutkować skreśleniem kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

5. Kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów w WKR i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, zobowiązani są do dokonania wpisu na I rok studiów w odpowiednim dziekanacie, w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji 2015.

6. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym w Harmonogramie rekrutacji 2015 skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

7. Rezygnację ze studiów kandydat może złożyć osobiście (lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza) lub drogą elektroniczną – przesyłając podpisaną rezygnację z adresu mailowego używanego przy rekrutacji.

8. W przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na wybrany przez kandydata kierunek studiów, niemożliwa jest zmiana kierunku studiów na inny kierunek, którego kandydat nie wybrał w systemie SERK w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji 2015, nawet wówczas, gdy uzyskana liczba punktów była większa od minimalnej liczby punktów, wymaganej na innym kierunku.

 

9. Warunki i tryb rekrutacji na studia niestacjonarne

§ 5   

1. Warunki rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych są takie same, jak na studia stacjonarne. Obowiązują również terminy określone w Harmonogramie Rekrutacji 2015

2. Kandydaci na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację i analitykę medyczną, którzy

a. przystąpili do rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016, ale nie uzyskali wystarczającej liczby punktów do przyjęcia, muszą ponownie dokonać wyboru kierunku w SERK, z zaznaczeniem studia niestacjonarne,

b. nie brali udziału w rekrutacji na studia stacjonarne w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu muszą dokonać pełnej rejestracji w SERK i wnieść opłatę za postępowanie rekrutacyjne, w terminie podanym w Harmonogramie rekrutacji 2015.

3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne są zobowiązani do wniesienia opłaty za I semestr I roku nauki, w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji 2015.

 

Cudzoziemcy przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich,

§ 6   

1. Kandydaci posiadający podwójne obywatelstwo (polskie i obce) są traktowani jako obywatele polscy i muszą przystąpić do postępowania rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

2. Cudzoziemcy, o których mowa art. 43. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572  ze zm.) oraz w art. 43 ust. 5 i 5a ww. ustawy, jeżeli zamierzają podjąć studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich, muszą spełnić wszystkie warunki rekrutacji, obowiązujące obywateli polskich, a – w przypadku zakwalifikowania się na studia – dodatkowo muszą złożyć:

1) zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uwierzytelnione tłumaczenie na język polski świadectwa, o którym mowa w pkt 1), i jego legalizacji (apostille),

3) zaświadczenie – nostryfikację świadectwa z Kuratorium Oświaty.

Kuratorium Oświaty dla mieszkańców Dolnego Śląska znajduje się we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 340-6345; e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl

Nostryfikacji dokonuje się w pokoju 2171 na II piętrze.

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia;

5) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

6) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) kopię karty Polaka (oryginał do wglądu) – dotyczy osób, o których mowa w art.43 ust.5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

8) dokument potwierdzający, że kandydat jest osobą, o której mowa w art. 43 ust 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572  ze zm.),

9) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.:

1. dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

(Kursy języka polskiego prowadzone są przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie w Łodzi:

ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź,

tel. (48 42) 635 47 03;  fax (48 42) 678 47 06; e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl ) lub

2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

3. dokument wystawiony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu potwierdzający, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku polskim.

 

10.  Decyzje w sprawie przyjęcia na studia i środki odwoławcze

§ 7   

1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i doręcza ją kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, po złożeniu przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów.

2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poprzez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną, która wydała decyzję. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

3. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

11.  Informacje dodatkowe

§ 8   

1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków i form studiów jednocześnie.

2. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną za każdy kierunek i formę studiów. Opłata nie podlega zwrotowi.

3. Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami o rekrutacji, podawanymi przez uczelnię na stronach internetowych uczelni http://www.umed.wroc.pl/ w zakładce Rekrutacja.

4. Informacje dotyczące rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2015 udzielane są w dziekanatach Wydziałów prowadzących dany kierunek studiów lub w Dziale Spraw Studenckich, ul Wojciecha z Brudzewa 12 oraz zamieszczane na ww. stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

5. Dokumenty kandydaci mogą składać i odbierać osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza.

6. Odebranie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

7. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne nie udzielają telefonicznej informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

§ 9   

1. Kandydaci niepełnosprawni, przystępujący do UEW zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich w terminie do 1 miesiąca przed terminem UEW.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia uczelnia podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans kandydatów niepełnosprawnych i pełnosprawnych na UEW.

12.  Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

§ 10         

13.  Zakończenie rekrutacji

Po zakończeniu rekrutacji Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne sporządzają, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazują do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

 


 

Warunki i tryb rekrutacji na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu 

obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 na studia pierwszego stopnia  i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej prowadzone w języku polskim.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1   

1. Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), ustala się warunki i tryb rekrutacji, obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim.

2. Podstawą przyjęcia na studia, o których mowa w ust.1, obywateli polskich oraz cudzoziemców, wymienionych w art. 43. ust. 2 oraz 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.), jeżeli zamierzają oni podjąć studia na warunkach obowiązujących obywateli polskich, jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik postępowania rekrutacyjnego.

3. Na stronie internetowej Uczelni www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja zamieszczane są:

1) warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016,

2) harmonogramy rekrutacji 2015 (odrębne dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów)

3) link do Systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów zwanego dalej SERK,

4) zasady organizacji i wyniki Uczelnianego Egzaminu Wstępnego, zwanego dalej UEW,

5) listy kandydatów (rankingowe, zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów i przyjętych na studia),

6) bieżące komunikaty i informacje o rekrutacji.

4. Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i/lub niestacjonarnej (płatnej),:

1) studia pierwszego stopnia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunkach:

a) pielęgniarstwo (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat pielęgniarstwa,

b) położnictwo (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat położnictwa,

c) fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: licencjat,

d) ratownictwo medyczne (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat,

e) zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: licencjat,

f) dietetyka (studia stacjonarne) – tytuł: licencjat.

2) studia pierwszego stopnia, niestacjonarne tzw. pomostowe przeznaczone są dla pielęgniarek i położnych; czas ich trwania uzależniony jest od roku i typu ukończonej średniej szkoły medycznej, a które kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego:

a) pielęgniarstwo – tytuł: licencjat pielęgniarstwa,

b) położnictwo – tytuł: licencjat położnictwa,

3) studia drugiego stopnia, trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego na kierunkach:

a) pielęgniarstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister pielęgniarstwa,

b) położnictwo (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister położnictwa,

c) fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister,

d) zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) – tytuł: magister,

e) dietetyka (studia stacjonarne) – tytuł: magister

 

II. Minimalna liczba kandydatów

§ 2   

1. Kierunek studiów, jego forma i poziom będą uruchomione wówczas, jeśli liczba osób przyjętych będzie wynosiła co najmniej 80% ustalonego przez Senat limitu przyjęć, nie mniej jednak niż 40 osób.

2. W przypadku nieuruchomienia kierunku z ww. względów opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona kandydatom na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

III. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

§ 3   

1. Rekrutację na Wydziale Nauk o Zdrowiu na wszystkie kierunki, poziomy i formy studiów, przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej WKR.

2. WKR na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, tworzy listy rankingowe, odrębne dla każdego kierunku, formy i poziomu studiów.

3. Na podstawie list rankingowych i obowiązujących limitów przyjęć na dany kierunek, formę i poziom  studiów, WKR sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów.

4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia stacjonarne najmniejszej, jednakowej liczby punktów, uprawniających do przyjęcia na dany kierunek, poziom i formę studiów, o przyjęciu decydować będzie liczba punktów ze świadectwa dojrzałości z języka polskiego; jeżeli, mimo zastosowania takiej kwalifikacji, liczba kandydatów przekroczy określony limit miejsc, to na studia zostanie przyjęta mniejsza liczba kandydatów.

5      Kandydaci, którzy nie dopełnili w terminie wskazanym w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015 formalności związanych z przyjęciem na studia, w tym nie dostarczyli w terminie do WKR kompletu dokumentów, zostają skreśleni z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Na zwolnione miejsca, zostaną zakwalifikowani następni kandydaci, aż do wypełnienia limitu przyjęć.

6. W przypadku niewypełnienia przez kandydatów limitu przyjęć na danym kierunku, poziomie i formie studiów, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może podjąć decyzję o naborze uzupełniającym, który nie może trwać dłużej niż do dnia 30 września 2015 r. Informacja o naborze uzupełniającym będzie ogłoszona na stronie internetowej Uczelni w dziale Rekrutacja.

7. Listy rankingowe kandydatów, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów i listy przyjętych na studia, podpisane przez przewodniczącego(ą) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, zamieszczane na tablicach ogłoszeń dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu, w terminach określonych w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015 są dokumentem wiążącym, natomiast listy zamieszczane w internecie (według numeru PESEL kandydatów lub serii
i numeru paszportu – dotyczy cudzoziemców), podawane są wyłącznie w celach informacyjnych.

 

IV. Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki studiów

§ 4   

1. Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki studiów obejmuje:

1) złożenie przez kandydata elektronicznej aplikacji na studia poprzez kompletną rejestrację
w SERK, w szczególności poprzez wypełnienie wszystkich pól ankiety osobowej wraz z wyborem kierunku, formyi  poziomu studiów; (link do SERK dostępny jest ze strony internetowej
www.rekrutacja.umed.wroc.pl) i wpisanie na swoim koncie w SERK, w terminie podanym
w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015:

a) kandydaci na studia pierwszego stopnia (nie dotyczy studiów „pomostowych”)

 – wyników egzaminu maturalnego/UEW z przedmiotu(ów) kierunkowego(ych) na dany kierunek studiów (według wykazu ujętego w Tabeli A),

b) kandydaci na studia pierwszego stopnia „pomostowe” – dane dotyczące ukończonych specjalizacji zawodowych oraz działalności naukowej w postaci publikacji, o której mowa
w § 4 ust 2, której kandydat jest autorem lub współautorem,

c) kandydaci na studia drugiego stopnia z wyjątkiem kierunku fizjoterapia – średnią z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów pierwszego stopnia, bez oceny z egzaminu dyplomowego teoretycznego, udokumentowaną zaświadczeniem wydanym przez ukończoną uczelnię oraz punkty za publikację, o której mowa w § 4 ust 2, której kandydat jest autorem lub współautorem,

d) kandydaci na studia drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia – punkty za publikację,
o której mowa w § 4 ust 2, której kandydat jest autorem lub współautorem.

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej, na wygenerowane przez SERK, indywidualne dla każdego kandydata konto bankowe uczelni,

3)  zakwalifikowanie się na studia,

4) złożenie kompletu wymaganych dokumentów w WKR, w terminie określonym w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015,

5) wydanie przez WKR decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

6) dokonanie wpisu na I rok studiów w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu.

2. Przez publikację, o której mowa w § 4 ust. 1), pkt. b – d, rozumie się książki lub artykuły opublikowane po przeprowadzeniu recenzji naukowej, której celem jest ocena naukowej zawartości utworu, przeprowadzona przez osobę posiadającą co najmniej tytuł naukowy doktora. W razie wątpliwości, czy przedstawiona przez kandydata publikacja jest recenzowana, WKR może zażądać od kandydata przedstawienia zaświadczenia z wydawnictwa lub od redaktora naukowego czasopisma, potwierdzającego przeprowadzenie recenzji.

3. Stwierdzenie przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną rozbieżności między treścią złożonych dokumentów, a danymi wprowadzanymi przez kandydata do SERK może skutkować skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

V. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego stopnia (z wyjątkiem studiów „pomostowych”)

§ 5   

1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest spełnienie warunków rekrutacji, obejmujących wynik egzaminu maturalnego (lub uczelnianego egzaminu wstępnego (UEW)) z przedmiotów wymienionych w tabeli A, zwanych dalej przedmiotami kierunkowymi:

 

Tabela A – wykaz przedmiotów kierunkowych, wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów

 

kierunek

przedmiot(y) kierunkowe na studia stacjonarne i niestacjonarne (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym)

pielęgniarstwo oraz położnictwo

(stacjonarne)

biologia

ratownictwo medyczne

(stacjonarne)

biologia lub fizyka i astronomia lub chemia lub matematyka

(jeden przedmiot do wyboru)

zdrowie publiczne

(stacjonarne i niestacjonarne)

biologia i język obcy nowożytny

(w przypadku posiadania przez kandydata certyfikatu językowego, kandydat winien posiadanemu certyfikatowi przypisać w systemie SERK liczbę punktów z tabeli, załącznika nr 1do niniejszych warunków i trybu rekrutacji. W przypadku gdy kandydat posiada certyfikat językowy, a oprócz tego zdawał maturę z języka obcego, do rekrutacji wlicza wyższą liczbę punktów).

dietetyka (stacjonarne)

biologia lub chemia (jeden przedmiot do wyboru)

fizjoterapia

(stacjonarne i niestacjonarne)

biologia lub fizyka i astronomia lub chemia lub matematyka

(jeden przedmiot do wyboru)

 

 

2. Za przedmioty kierunkowe zdawane na poziomie rozszerzonym kandydat nie otrzymuje żadnych dodatkowych punktów.

3. Postępowanie kwalifikacyjne, obejmujące wynik egzaminu maturalnego lub UEW

a) NOWA MATURA (zdawana od roku 2005), o której mowa w Art. 169. ust 3 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. 2012 poz.572 ze zm.):

1). Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo „nowej matury”, będą kwalifikowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, z przedmiotów kierunkowych, o których mowa w Tabeli A. Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty według zasady 1% = 1 punkt.

2). Podczas rejestracji elektronicznej kandydaci samodzielnie wprowadzają wynik egzaminu maturalnego. Liczba punktów uzyskana z poszczególnych przedmiotów kierunkowych określa miejsce kandydata na liście rankingowej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 100 z każdego przedmiotu.

3). Minimalna liczba punktów uprawniająca kandydata do uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 30 z każdego przedmiotu kierunkowego. Uzyskanie przez kandydata na egzaminie maturalnym z przedmiotu kierunkowego wyniku poniżej 30% (poniżej 30 pkt. w rekrutacji), dyskwalifikuje kandydata z dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego.

b)  STARA MATURA (zdawana do roku 2004) o której mowa w Art. 169. ust 6 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (j.t. Dz. U. 2012 poz.572 ze zm.)
i świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, o którym mowa w Art. 169. ust 4 ww. ustawy.

1. Kandydaci którzy uzyskali świadectwo „starej matury” lub świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, samodzielnie przeliczają ocenę(y) ze zdawanych podczas egzaminu maturalnego przedmiotów kierunkowych, określonych w Tabeli A, według następującej skali zawartej w Tabeli B:

Tabela B – skala przeliczania ocen „starej matury” i ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą na punkty rekrutacyjne

 

Punkty

Ocena za przedmiot kierunkowy na polskim świadectwie dojrzałości „stara matura”

Ocena na świadectwie dojrzałości, uzyskanym za granicą

100

celujący

(6)

Excellent

A

80

bardzo dobry

(5)

Very good

B

70

dobry

(4)

Good

C

50

dostateczny

(3)

Satisfactory

D

30

dopuszczający

(2)

Mediocre

E

 

 

2. UCZELNIANY EGZAMIN WSTĘPNY (UEW)

a) W przypadku braku na świadectwie z egzaminu dojrzałości („stara matura”) oceny
z wymaganego(ych) przedmiotu(ów), kandydat ma prawo przystąpić do Uczelnianego Egzaminu Wstępnego (UEW) z tego przedmiotu.

b) Do UEW zostaną dopuszczeni Kandydaci, którzy w terminie wyznaczonym
w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015 złożą w SERK aplikację
z zaznaczeniem pola o przystąpieniu do UEW.

c) Osoby przystępujące do UEW otrzymają pocztą elektroniczną (na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w SERK) zawiadomienie o miejscu i terminie UEW oraz obowiązujący regulamin UEW.

d) Pytania na UEW obejmować będą materiał obowiązujący przy zdawaniu „nowej matury” na poziomie podstawowym z biologii, z chemii, z fizyki i astronomii lub matematyki. Informacje o obowiązującej podstawie programowej i podręcznikach zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.

e) W zakresie przeprowadzenia UEW dopuszcza się zmiany, dostosowujące warunki UEW do ustaleń Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zaakceptowane przez Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

f) Uczelnia uwzględnia także wyniki egzaminu wstępnego, zdawanego od 2007 r. –
z przedmiotów kierunkowych na poziomach, o których mowa w Tabeli A – na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu lub innej akademickiej uczelni medycznej w ramach zawartego porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych (na podstawie zaświadczenia z uczelni, w której egzamin był zdawany). Lista uczelni, o których mowa wyżej dostępna jest na stronie
www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja.

g) Liczba punktów uzyskana na UEW z poszczególnych przedmiotów decyduje o miejscu kandydata na liście rankingowej.

c) MATURA EUROPEJSKA (European Baccalaureate- EB)

a) Kandydaci posiadający dyplom matury europejskiej EB (dyplom EB wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz. 10 ze zm.), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych, obowiązujących na danym kierunku studiów, są kwalifikowani według następujących zasad:

-  z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

- wynik na świadectwie z części pisemnej (kandydaci muszą otrzymać co najmniej 6 pkt), należy pomnożyć razy 10, otrzymany wynik stanowi liczbę punktów;

b) Kandydaci, którzy zdawali maturę EB w 2015 roku, a nie otrzymali dyplomu EB w terminie określonym w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015, muszą dostarczyć dodatkowo:

- zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego EB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

-           kopię dyplom EB (oryginał do wglądu), niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2015 r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia ww. dyplomu do dnia 19 września 2015r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

d) MATURA MIĘDZYNARODOWA (IB) International Baccalaureate

1. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej IB (dyplom IB wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie), którzy zdali ją z przedmiotów kierunkowych, kwalifikowani są według następujących zasad:

- z każdego przedmiotu kierunkowego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

- zasady przeliczania na punkty ocen z matury międzynarodowej przedstawia poniższa tabela:

 

„matura międzynarodowa” IB

wynik z przedmiotu na dyplomie

punkty dla poziomu podstawowego

punkty dla poziomu rozszerzonego

2

18

0

3

33

43

4

47

57

5

62

72

6

76

86

7

100

100

 

 

2. Kandydaci, którzy zdawali maturę IB w 2015 roku, a nie otrzymali dyplomu IB w terminie określonym w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015, muszą dostarczyć dodatkowo:

- zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego IB (wystawione przez Dyrektora ukończonej szkoły średniej),

- kopię dyplomu IB (oryginał do wglądu) niezwłocznie po jego otrzymaniu, nie później jednak niż do 19 września 2015r. (liczy się data wpływu); w przypadku niedostarczenia. dyplomu do dnia 19 września 2015r. decyzja o przyjęciu na studia wygasa.

e) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są na I rok studiów zgodnie z Uchwałą Nr 1157 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 maja 2012 w sprawie zasad przyjmowania na I rok studiów w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, obowiązujących na lata akademickie od 2013/14 do 2016/17.

 

VI. Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne pierwszego stopnia „pomostowe” dla pielęgniarek i położnych

§ 6    

1. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa o pielęgniarce, należy przez to rozumieć także pielęgniarza, zaś ilekroć mowa o położnej należy przez to rozumieć również położnego.

2. Kandydaci na studia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe muszą posiadać ważne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zaś kandydaci na studia na kierunku położnictwo pomostowe muszą posiadać ważne prawo wykonywania zawodu położnej oraz być zatrudnieni odpowiednio na stanowisku pielęgniarki lub położnej.

3. Listę rankingową kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia pomostowe ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych:

1). z wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (kandydatowi zadaje się 3 pytania, z których każde oceniane jest maksymalnie na 5 punktów),

2). na podstawie udokumentowanych, ukończonych specjalizacji zawodowych (2 punkty niezależnie od liczby specjalizacji),

3). za publikację, (o której mowa w § 4 ust 2), której kandydat jest autorem lub współautorem,
(1 punkt niezależnie od liczby publikacji).

4. Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt. 1), jest sprawdzianem poziomu wiedzy
i możliwości jej zastosowania w praktycznym działaniu zawodowym; rozmowę przeprowadza Komisja Egzaminacyjna

5. Wykaz literatury i aktów prawnych obowiązujących na rozmowie kwalifikacyjnej:

1) Ciechaniewicz W.: Pielęgniarstwo, ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007,

2) Zahradniczek K.: Wprowadzenie do pielęgniarstwa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999,

3) Zahradniczek K.: Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 1

4) Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U z 2011 nr 174 poz. 1039 ze zm.),

5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. nr 210, poz. 1540 ze zm.),

6) Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2003r.

7) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U.
z 2012 poz. 159 ze zm.)

W przypadku zmiany przepisów prawa, w rozmowie kwalifikacyjnej obowiązuje kandydata znajomość aktualnego stanu prawnego.

6. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, po uzgodnieniu z Komisją Egzaminacyjną, ogłasza na stronie internetowej Uczelni, w dziale Rekrutacja, termin, miejsce i regulamin rozmowy kwalifikacyjnej, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VII. Postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia

§ 7   

1. Kryteria kwalifikacji na niżej wymienione  kierunki studiów drugiego stopnia

 

kierunki

kryteria punktacji na studia stacjonarne / niestacjonarne

  • pielęgniarstwo (stacjonarne i niestacjonarne)
  • położnictwo (stacjonarne i niestacjonarne)
  • zdrowie publiczne (stacjonarne i niestacjonarne)
  • dietetyka  (stacjonarne)

1) zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych ze wszystkich  egzaminów w trakcie studiów pierwszego stopnia (z wyjątkiem egzaminu dyplomowego teoretycznego), wystawione przez ukończoną Uczelnię;

2) dodatkowo 1 punkt za publikację, o której jest mowa w § 4 ust. 2, której kandydat jest autorem lub współautorem.

Kandydat otrzymuje 1 punkt niezależnie od liczby publikacji.

  • fizjoterapia (stacjonarne i niestacjonarne)

1) wynik wstępnego egzaminu teoretycznego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszych warunków rekrutacji

2) dodatkowo 1 punkt za publikację, o której jest mowa w § 4 ust. 2, której kandydat jest autorem lub współautorem.

Kandydat otrzymuje 1 punkt niezależnie od liczby publikacji.

 

 

2. Za średnią z ocen uzyskanych z egzaminów w trakcie studiów pierwszego stopnia uznaje się liczbę punktów według przelicznika: ocena 5,0 = 5 pkt., ocena 4,95 = 4,95 pkt, itd.

3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek zdrowie publiczne mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z kierunków: zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne.

4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia
i dietetyka mogą ubiegać się wyłącznie kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku studiów.

 

VIII. Wstępny egzamin teoretyczny dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek fizjoterapia

§ 8   

1. Egzamin wstępny teoretyczny, (zwany dalej egzaminem), pisemny na studia drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia przeprowadza Komisja Egzaminacyjna

2. Egzamin składa się ze 120 pytań testowych, zamkniętych, jednokrotnego wyboru, z przedmiotów zawodowych objętych programem kształcenia na kierunku fizjoterapia na studiach I stopnia.

3. Egzamin obejmuje następujące zagadnienia:

1) techniki masażu – cele i wskazania, przeciwwskazania, zastosowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych, zasady BHP,

2) fizykoterapia – cele i wskazania, przeciwwskazania, zastosowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych, zasady BHP,

3) kinezyterapia – cele i wskazania, przeciwwskazania, zastosowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych, zasady BHP,

4) fizjoterapia kliniczna w chorobach narządu ruchu, w kardiologii, pulmonologii, pediatrii i neurologii dziecięcej, ginekologii i położnictwie, onkologii i w medycynie paliatywnej.

4.     Wykaz obowiązującej na egzaminie literatury:

1) Bauer A., Wiecheć M., Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, Wydawnictwo Markmed Rehabilitacja, 2005.

2) Brotzman B.S.., Wilk K.E. Rehabilitacja ortopedyczna: Tom 1-2 Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008, 2009

3) Dega W. Ortopedia i Rehabilitacja t. I i II, PZWL Warszawa 2003, 2006, 2008

4) Demczyszak I., Fizjoterapia w chorobach układu sercowo – naczyniowego, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2006.

5) Dziak. A. Żuk T. Gusta. A., Podstawy ortopedii.  PZWL Warszawa 1983

6) Fiodorenko – Dumas Ż., Baściuk I., Bogut B., Dumas I., Kinezyterapia w praktyce fizjoterapeuty, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2010.

7) Gaździk T. Ortopedia i traumatologia. PZWL Warszawa 2010

8) Gaździk T.  Podstawy ortopedii i traumatologii narządu ruchu. PZWL Warszawa 2006

9)  Hepp W.R., Debrunner H.U. Diagnostyka w ortopedii. PZWL Warszawa 2008

10)  Kiwerski J. Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa 2005

11)  Kwolek A.: Rehabilitacja medyczna. PZWL, Warszawa 2003

12)  Magiera L. Klasyczny masaż leczniczy. BIO-STYL Kraków 2007, 2008

13)  Mika T., W. Kasprzak, Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

14)  Paprocka – Borowicz M., Demczyszak I., Kuciel – Lewandowska J., Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego, Wydawnictwo Medyczne Górnicki, Wrocław 2009.

15)  Pawelec R., Szuka E., Laber W. Metodyka masażu w odnowie biologicznej, AGIW  Wrocław 2011

16)  Prochowicz Z. Podstawy masażu leczniczego PZWL Warszawa 2007, 2009

17)  Podgórski T. Masaż w rehabilitacji i sporcie. AWF Warszawa 1996, 199

18)  Rosławski A., Skolimowski T., Technika wykonania ćwiczeń leczniczych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

19)  Rosławski A., Woźniewski M., Fizjoterapia oddechowa, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001.

20)  Storck U. Masaż Leczniczy. PZWL Warszawa 1996

21)  Straburzyńska – Lupa A., Straburzyński G., Fizjoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

22)  Tylman D. Dziak A. Traumatologia narządu ruchu. PZWL Warszawa 1996 

23)  Zębaty A., Kinezyterapia, tom I i II, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2012.

24)  Zborowski A. Masaż w wybranych jednostkach chorobowych  t.1 i 2, Wydawnictwo AZ, Kraków 2005, 2007,  2010

5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, po uzgodnieniu z Komisją Egzaminacyjną, podaje na stronie internetowej Uczelni w dziale Rekrutacja, regulamin, termin i miejsce egzaminu, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą egzaminu.

 

IX. Warunki przyjęcia na wszystkie kierunki studiów

§ 9   

1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia (z wyłączeniem studiów „pomostowych”) składają w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu,
w terminie wyznaczonym w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015, w białej, wiązanej, tekturowej teczce, na której należy nakleić wygenerowany z systemu SERK wydruk zawierający dane osobowe kandydata lub oznaczonej odręcznie imieniem, nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego, nazwą kierunku, poziomu i formy studiów następujące dokumenty:

1) ankietę osobową – wydrukowaną z SERK i podpisaną (Uwaga! Po zablokowaniu możliwości wpisywania ocen w systemie SERK blokowana jest jednocześnie możliwość wydruku ankiety?

2) kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu EB lub dyplomu IB (oryginał do wglądu),

3) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oraz jedną fotografię w postaci elektronicznej o rozmiarach 300x375 pikseli, w formacie JPEG lub JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (maksymalny rozmiar pliku 100 KB), na płycie CD,

4) poświadczoną przez WKR kopię dowodu osobistego lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem,

5) dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (tzw. opłata rekrutacyjna),

6) w przypadku kandydatów na studia stacjonarne oświadczenie kandydata, wydrukowane z SERK, o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o których mowa w art. 170a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.),

7) kandydaci na studia niestacjonarne dodatkowo

a) dowód wniesienia opłaty za I semestr I roku studiów (opłatę należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata, podane obok nazwiska na liście zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, konto bankowe uczelni – inne niż konto opłaty rekrutacyjnej – z podaniem imienia, nazwiska
i kierunku studiów. Opłata nie może być niższa, niż za cały pierwszy semestr studiów),

b) podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia,

Uwaga: kandydat powinien zwrócić szczególną uwagę, by opłata rekrutacyjna wpłacana była tylko na właściwe, indywidualne dla każdego kandydata, wygenerowane w SERK, konto bankowe uczelni. Wpłaty na inne konta bankowe nie mogą być uwzględniane, jest to równoznaczne z brakiem dokonania opłaty rekrutacyjnej.

2. Ponad wymagania opisane w ust. 1, kandydaci na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia składają:

1) poświadczoną przez WKR kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu),

2) zaświadczenie o średniej z ocen (do drugiego miejsca po przecinku) uzyskanych podczas wszystkich egzaminów ze studiów pierwszego stopnia – z wyjątkiem egzaminu dyplomowego teoretycznego (wystawione przez ukończoną uczelnię),

3) potwierdzoną przez WKR kserokopię publikacji, o której mowa w § 4 ust. 2, której kandydat jest autorem lub współautorem (oryginał do wglądu).

3. Ponad wymagania opisane w ust. 1, kandydaci na niestacjonarne studia pierwszego stopnia „pomostowe” – na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo składają:

1) kserokopię dyplomu pielęgniarki lub położnej (oryginał do wglądu),

2) kserokopie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (oryginał do wglądu),

3) kserokopię lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego ukończenie specjalizacji zawodowych
(w przypadku kserokopii oryginał do wglądu),

4) kserokopię publikacji, o której mowa w § 4 ust 2, której kandydat jest autorem lub współautorem, (oryginał do wglądu),

5) zaświadczenie o zatrudnieniu (w oryginale),

6) zaświadczenia o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem okresów i nazw oddziałów lub poradni,
w której kandydat pracował (w oryginale) lub kserokopie świadectw pracy (oryginały do wglądu).

4. Cudzoziemcy przyjmowani na warunkach obowiązujących obywateli polskich, o których mowa w Art. 43. ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.) oraz w art. 43 ust. 5 i 5a ww. ustawy, jeżeli zamierzają oni podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, muszą spełnić wszystkie warunki rekrutacji, obowiązujące obywateli polskich oraz – w przypadku zakwalifikowania – dodatkowo muszą złożyć:

1) na studia pierwszego stopnia – zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej świadectwem,

2) na studia drugiego stopnia – zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) uwierzytelnione tłumaczenie na język polski świadectwa/dyplomu, o którym mowa w pkt 1) i 2),
i ich legalizacji (apostille),

4) zaświadczenie – nostryfikację świadectwa/dyplomu z Kuratorium Oświaty.

Kuratorium Oświaty dla mieszkańców Dolnego Śląska znajduje się we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 340-6345; e-mail: poczta@kuratorium.wroclaw.pl. Nostryfikacji dokonuje się w pokoju 2171 na II piętrze.

5) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia. W przypadku, gdy zaświadczenie wydane jest w języku innym niż polski, konieczne jest tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia na język polski.

6) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

7) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) kopię Karty Polaka (oryginał do wglądu) – jeśli posiada,

9) dokument potwierdzający, że kandydat jest osobą, o której mowa w art. 43 ust 2, 5 i 5a ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.572 ze zm.),

10) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

a) po ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim
w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

(Kursy języka polskiego prowadzone są przez Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie w Łodzi: ul. Matejki 21/23, 90-231 Łódź, tel. (48 42) 635 47 03;  fax (48 42) 678 47 06; e-mail: sjpdc@uni.lodz.pl ) lub

b) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub

c) dokument wystawiony przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu potwierdzający, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego przez kandydata pozwalają na podjęcie przez niego studiów w języku polskim.

5. Na każdy kierunek, formę i poziom studiów, zostanie utworzona, na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, odrębna lista rankingowa kandydatów, według malejącej liczby punktów.

6. Na podstawie listy rankingowej i obowiązujących limitów przyjęć WKR sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

7. Niezłożenie przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów w terminie wyznaczonym w odpowiednim Harmonogramie Rekrutacji 2015 skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

X. Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

§ 10         

1. Listy rankingowe kandydatów, listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów i listy przyjętych na studia, podpisane przez przewodniczącego(ą) Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, wywieszane na tablicach ogłoszeń Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu, są dokumentem wiążącym, natomiast listy zamieszczane w internecie (według numeru PESEL kandydatów lub serii i numeru paszportu – dotyczy cudzoziemców), podawane są wyłącznie w celach informacyjnych.

2. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie udziela telefonicznie informacji o wynikach postępowania rekrutacyjnego.

3. Kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych, mogą – w terminie wyznaczonym przez WKR –  zdeklarować pisemnie chęć podjęcia studiów niestacjonarnych, jeśli takie na danym kierunku są realizowane. Po pozytywnym przyjęciu takiej deklaracji i uiszczeniu przez kandydata opłaty za pierwszy semestr studiów, WKR przenosi kandydata w systemie SERK na studia niestacjonarne, a od kandydata nie jest pobierana dodatkowa opłata rekrutacyjna.

 

XI. Decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia i środki odwoławcze

§ 11         

1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i doręcza ją kandydatowi na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, po złożeniu przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów.

2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, poprzez WKR Wydziału Nauk o Zdrowiu. Odwołanie należy złożyć w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

3.      Podstawą odwołania od decyzji WKR może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

XII. Informacje dodatkowe

§ 12         

1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na dowolną liczbę kierunków, form i poziomów studiów jednocześnie.

2. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także na różne formy i poziomy kształcenia, kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, odrębnie za każdy z kierunków, poziomów i form studiów. Opłata ta nie podlega zwrotowi, chyba że kierunek nie zostaje uruchomiony przez Uczelnię z powodu zbyt małej liczby kandydatów przyjętych na studia.

3. Informacji dotyczących rekrutacji na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2015/2016 udziela, za pomocą poczty elektronicznej, przez cały rok akademicki Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (rekrutacja.wnoz@umed.wroc.pl) oraz Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Wojciecha z Brudzewa 12. Bieżące informacje dotyczące rekrutacji są podawane na stronie internetowej Uczelni www.umed.wroc.pl w dziale Rekrutacja.

4. Kandydaci mogą składać i odbierać dokumenty osobiście lub przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie, zawierające potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez Uczelnię lub notariusza.

5. Odebranie dokumentów przez kandydata lub żądanie odesłania ich za pośrednictwem poczty jest równoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

6. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu procesu rekrutacji na dany kierunek studiów przekazuje kompletną dokumentację kandydatów przyjętych do dziekanatu, celem dokonania przez kandydata wpisu na I rok studiów.

 

XIII.  Kandydaci niepełnosprawni

§ 13         

1. Kandydaci niepełnosprawni, przystępujący do UEW, wstępnego teoretycznego egzaminu na studia drugiego stopnia na kierunek fizjoterapia, do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 6 ust.3 pkt 1),  zgłaszają swoje szczególne potrzeby do Działu Spraw Studenckich w terminie do 1 miesiąca przed terminem UEW.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia uczelnia podejmie działania, które będą miały na celu zrównanie szans kandydatów niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

 

XIV. Zakończenie postępowania rekrutacyjnego

§ 14         

Po zakończeniu rekrutacji WKR sporządza, w dwóch egzemplarzach, sprawozdanie z przebiegu rekrutacji, z których jeden przekazuje do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016

 

WYKAZ I PUNKTACJA CERTYFIKATÓW JĘZYKOWYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA I ROK STUDIÓW

Zasady przeliczania certyfikatów językowych na punkty – dotyczy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na kierunek zdrowie publiczne.

 

Język obcy

Certyfikat

Punkty

Angielski

FCE grade C – First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

50

FCE grade A, B - First Certificate in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

75

TOEFL (173 do 212 punktów) – Test of English as a Foreign Language, Educational Testing Service, Princeton, USA

75

CAE – Certificate in Advanced English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

100

CPE – Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge Local Examinations Syndicate lub University of Cambridge ESOL Examinations

100

TOEFL (z liczbą punktów od 213 i wyżej) – Test of English as a Foreign Language, Educational Testing Service, Princeton, USA

100

Francuski

DL – Diplôme de Langue Française, Alliance Française

50

Test d’acces du DELF 2éme degré – Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

75

DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française – 1er degré (A1 – A4), Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

75

DELF - Diplôme d’Etudes en Langue Française – 2éme degré (A5 – A6), Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

100

Test d’acces du DALF – Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

100

DALF Diplôme Approfondi de Langue Française, Comission Nationalne du DELF / DALF (Sevres, France)

100

DS – Diplome Superieure d’Etudes Francaise - Alliance Française

100

Hiszpański

DELE Basico – Diplomas de Español como Lenua Extranjera – Instytut Cervantesa

50

Diploma de Español (Nivel Intermedio) - Instytut Cervantesa

75

DELE Supérior - Diplomas de Español como Lenua Extranjera – Instytut Cervantesa

100

Diploma de Español (Nivel Superior) - Instytut Cervantesa

100

Niemiecki

ZD – Zertifikat Deutsch (zdany co najmniej z wynikiem dobrym), Goethe Institut, Österreich Institut, Weiterbildungs – Testsysteme (WBT)

75

ZMP – Die Zentrale Mittelstufenprüfung, Goethe Institut

100

ÖSD – Mittelstufe, Österreich Institut

100

ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung, Goethe Institut

100

KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

100

GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut

100

DSDII - Deutsches Sprachdiplom Stufe II, Kultusministerkonferenz

100

Portugalski

DIPLE – Diploma Intermédio de Portuguęs Língua Estrangeira, Instytut Camoes

75

DAPLE - Diploma Avançado de Portuguęs Língua Estrangeira, Instytut Camoes

100

DUPLE - Diploma Universitário de Portuguęs Língua Estrangeira, Instytut Camoes

100

Rosyjski

PURJ – Progovyj Uroveń Russkij Jazyk (65% z każdej części egzaminu), Instytut Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie

50

Włoski

CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, poziom podstawowy z minimum 11/20 punktów i średnio zaawansowany z minimum 11/20 punktów, Università per Stranieri di Siena

50

CELI - Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana, poziom podstawowy i średnio zaawansowany zdany na A, B lub C, Università degli Studi di Perugia

75

CILS - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany. Na poziomie zaawansowanym uzyskanie minimum 11/20 punktów, lub na poziomie bardzo zaawansowanym minimum 11/20 punktów, Università per Stranieri di Siena

100

CELI - Certificato de Conoscenza della Lingua Italiana, poziom zaawansowany lub bardzo zaawansowany zdany na A, B lub C, Università degli Studi di Perugia

100

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komentarze (0)