Ogólne zasady rekrutacji na UPH w Siedlcach 2015/2016

Zasady rekrutacji na UPH w Siedlcach 2015/16

UCHWAŁA Nr 23/2014 SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie  Przyrodniczo-Humanistycznym  w Siedlcach w roku akademickim  2015/2016.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r„ poz. 572 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rekrutację na pierwszy rok studiów przeprowadzają komisje rekrutacyjne powołane przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych - zgodnie z zasadami określonymi przez rektora w drodze zarządzenia.

2. Rekrutację prowadzi się na poszczególne kierunki i formy studiów, za wyjątkiem studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku filologia oraz studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika, na które prowadzi się rekrutację z uwzględnieniem poszczególnych specjalności.

3. Rektor, w terminie do dnia 5 marca 2015 r„ określi terminy poszczególnych czynności postępowania rekrutacyjnego oraz szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji elektronicznej.

§ 2

1. O przyjęcie na studia może ubiegać się osoba, która:

1) posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej lub starej matury lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą albo dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureat) albo dyplom matury europejskiej (European Baccalaureat) - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

2) posiada tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3) posiada tytuł magistra inżyniera lub inżyniera - w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek bioinżynieria produkcji żywności, informatyka, rolnictwo lub zootechnika;

4) wprowadziła swoje dane do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), zgodnie z zasadami określonymi w § 4;

5) wniosła opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez rektora, w drodze odrębnego zarządzenia - rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty.

2. Osoba posiadająca świadectwo maturalne uzyskane za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia w przypadku, gdy dokument ten jest zalegalizowany lub opatrzony apostille i gdy zawiera stwierdzenie,  iż dana osoba ma prawo ubiegać się o przyjęcie  na studia wyższe w kraju, w którym dokument został wydany.

3. W przypadku gdy świadectwo uzyskane za granicą podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do przedstawienia zaświadczenia stwierdzającego równorzędność uzyskanego świadectwa z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości.

4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą , uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w państwie, w którym został wydany, a następnie uznany za równorzędny z odpowiednim dyplomem polskim.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

§ 3

1. Przyjęcie na studia  cudzoziemców  przeprowadza  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi w art. 43 oraz art. 191a ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października  2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

2. Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców w UPH reguluje zarządzenie rektora.

§ 4

1. Warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej na studia jest zarejestrowanie się przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w systemie IRK. Rejestracji dokonuje się pod adresem https://irk.uph.edu.pl - z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu.

2. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, będące laureatami lub finalistami olimpiad składają dodatkowo, we właściwej komisji rekrutacyjnej, dokumenty potwierdzające status laureata lub finalisty, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

3. Rejestrację uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich wymaganych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na rachunek UPH.

4. Komisja rekrutacyjna, po otrzymaniu od kandydata kompletu dokumentów, sprawdza poprawność wpisanych do systemu IRK danych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi osoba ubiegają ca się o przyjęcie na studia.

§ 5

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

2. Po zakończeniu każdego etapu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek lub specjalność tworzy się listę rankingową , w malejącej kolejności uzyskanych punktów lub ocen (studia drugiego stopnia).

3. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów lub specjalność sporządza się protokół indywidualny, oddzielny dla każdego kandydata oraz protokół zbiorczy. Protokoły podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji rekrutacyjnej.

4. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane na listach i w protokole potwierdzane są podpisem przewodniczącego  komisji.

5. Po przyjęciu na studia osoba, która ubiegała się o przyjęcie otrzymuje, za pokwitowaniem lub potwierdzeniem doręczenia, oryginał decyzji komisji rekrutacyjnej.

§ 6

1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwej komisji rekrutacyjnej.

2. Podstawą odwołania, o którym mowa w ust. 1, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, określonych niniejszą uchwałą.

§ 7

1. Warunkiem uruchomienia kierunku studiów lub specjalności jest przyjęcie, w ramach rekrutacji na dany kierunek lub specjalność, nie mniej niż 30 osób, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Rektor, na uzasadniony wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku studiów lub specjalności, także w przypadku gdy liczba przyjętych osób jest mniejsza niż 30.

3. Rektor kierując się odpowiedzialnością za jakość kształcenia może, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, podjąć decyzję o zamknięciu rekrutacji na dany kierunek, specjalność lub formę studiów.

II. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia

§ 8

1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie listy rankingowej, sporządzonej z uwzględnieniem punktów uzyskanych z:

1) częsc1 pisemnej  egzam1now  maturalnych  - w  przypadku  kandydatów  z  nową  maturą , dyplomem IB lub dyplomem EB albo świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą;

2) części ustnej i pisemnej egzaminów dojrzałości - w przypadku kandydatów ze starą maturą ;

3) egzaminu ustnego z języka obcego i konkursu świadectw dojrzałości - w przypadku kandydatów ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek filologia sp. anglistyka.

2. UPH prowadzi nabór na następujące kierunki studiów pierwszego stopnia:

Tabela 1

3. W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia oceniona jest większa liczba przedmiotów, niż wymagana w postępowaniu rekrutacyjnym, kandydat w trakcie rejestracji w systemie IRK wskazuje te, które mają być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

§ 9

1. Dla kandydatów ze starą maturą podstawą rekrutacji są  oceny z egzaminu dojrzałości (część pisemna i ustna), przeliczane na punkty w następujący sposób:

6,0 - 100 pkt.

5,0 - 90 pkt.

4,0 - 70 pkt.

3,0 - 50 pkt.

2,0 - 30 pkt.

Ostateczny wynik jest sumą punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z danego przedmiotu na świadectwie dojrzałości, z zastrzeżeniem ustępu 2. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

2. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości w systemie starej matury nie posiadają oceny z przedmiotu (przedmiotów) objętego postępowaniem rekrutacyjnym, bierze się pod uwagę ocenę z tego przedmiotu (przedmiotów) uzyskaną na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

3. Egzamin ustny na kierunek filologia sp. anglistyka oceniany jest w skali 0-200 punktów. Uzyskanie wyniku poniżej 30 punktów oznacza nie zdanie tego egzaminu.

4. Kandydat, który nie stawi się na egzamin otrzymuje O pkt.

§ 10

1. Dla kandydatów z nową maturą podstawą rekrutacji jest liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

2. Kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

§ 11

1. Ostateczna liczba punktów jaką otrzyma osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia z nową lub starą maturą , obliczona na zasadach określonych w § 8-1O, liczona jest jako:

1) suma  punktów  z  dwóch  wskazanych  przez  osobę  ubiegającą  się  o  przyjęcie  na  studia przedmiotów, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;

2) suma :Y. liczby punktów z języka angielskiego i Y. liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego - w przypadku osób z nową maturą ubiegających się o przyjęcie na kierunek filologia sp. anglistyka;

3) suma :Y. liczby punktów z egzaminu ustnego i Y. liczby punktów z języka polskiego lub drugiego języka obcego - w przypadku osób ze starą maturą ubiegających się o przyjęcie na kierunek filologia sp. anglistyka.

2. Zapis „zwolniony" na świadectwie maturalnym, jest równoznaczny z uzyskaniem przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia maksymalnej liczby punktów z danego przedmiotu.

3. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, posiadający maturę międzynarodową lub maturę europejską , otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli posiadają na dyplomie punkty z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym na wybrany kierunek studiów.

§ 12

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego, na studia przyjmowani są:

1) laureaci i finaliści olimpiad określonych odrębną uchwałą senatu UPH;

2) laureat Konkursu Literackiego w Grodnie - na kierunek filologia polska;

3) laureat Konkursu Historycznego w Grodnie o nazwie „Dzieje Polski" - na kierunek historia;

4) laureaci ogólnopolskiego konkursu „Jak zrefomiować gospodarstwo mojego ojca" - na kierunek bioinżynieria  produkcji żywności,  rolnictwo i zootechnika.

§ 13

1. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia, biorących udział w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych  dokumentów,   po  otrzymaniu   na  osobiste   konto   rejestracyjne   informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

2. W przypadku drugiego i kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów, bezpośrednio po dokonaniu rejestracji w systemie IRK.

3. Niezłożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia.

4. W przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia do kompletu dokumentów zalicza się:

1) kserokopię świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

2) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

3) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii oraz dowód opłaty za legitymację;

4) jedną aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodów osobistych;

5) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu);

6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunki: analityka z diagnostyką molekularną, biologia, bioinżynieria produkcji żywności,  chemia, dietetyka,  informatyka,  kryminologia  stosowana,  menadżer produkcji i przetwórstwa mięsa, rolnictwo, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna;

7) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat - dotyczy to wyłącznie kandydata na studia stacjonarne;

8) kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności - dotyczy to kandydatów niepełnosprawnych; dokumenty te należy złożyć osobiście.

5. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia składają dodatkowe dokumenty, określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

6. Osoby ubiegają ce się o przyjęcie na studia na podstawie dyplomu IB lub EB, przedkładają kserokopię dyplomu oraz oryginał dyplomu do wglądu w terminie wyznaczonym przez właściwą komisję rekrutacyjną. Dokument ten winien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Rekrutacja na studia drugiego stopnia

§ 14

1.  UPH prowadzi nabór na następujące kierunki studiów drugiego stopnia:

Tabela 2

§ 15

1. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zakres przedmiotów kierunkowych, właściwych dla studiów pierwszego stopnia wybranego kierunku studiów.

2. W   przypadku  konieczności  rozstrzygnięcia   czy  ukończony  przez  osobę  ubiegającą   się o  przyjęcie  na  studia  kierunek  studiów  jest   kierunkiem  pokrewnym,  decyzję  podejmuje właściwa  komisja rekrutacyjna  na podstawie suplementu  lub indeksu osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia.

3. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek filologia polska sp. język polski z logopedią mogą  ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów  pierwszego stopnia tego samego kierunku i specjalności.

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą skalę ocen:

bardzo dobra 5,0

dobra plus 4,5

dobra 4,0

dostateczna plus 3,5

dostateczna 3,0

niedostateczna 2,0

5. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która otrzymała ocenę niedostateczną z rozmowy kwalifikacyjnej, nie może zostać przyjęta na studia.

6. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, która nie stawi się na rozmowę kwalifikacyjną otrzymuje 0 pkt.

§ 16

1. Osoba ubiegająca się  o  przyjęcie  na  studia  drugiego  stopnia,  po  dokonaniu  rejestracji w systemie IRK, zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów:

1) kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

2) suplementu do dyplomu albo indeksu;

3) kserokopii świadectwa dojrzałości, dyplomu 18, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu);

4) podania o przyjęcie na studia, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata;

5) podania o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego, po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne swojej fotografii;

6) jednej aktualnej fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi dla fotografii do dowodu osobistego;

7) kserokopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzają cego tożsamość kandydata na studia (oryginał dokumentu do wglądu) ;

8) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz potwierdzenie opłaty za legitymację;

9) zaświadczenie lekarza medycyny pracy - w przypadku kierunków: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, chemia, dietetyka , informatyka, rolnictwo, zootechnika - skierowanie wydaje komisja rekrutacyjna ;

10) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat - w przypadku kandydatów na studia stacjonarne;

11) kwestionariusz opracowany przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych UPH, orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa, dokładną informację lekarską o rodzaju niepełnosprawności oraz stopniu samodzielności; złożone osobiście - w przypadku osób niepełnosprawnych.

2. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia składają dodatkowo dokumenty określone w zarządzeniu rektora w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

3. Niezłożenie przez kandydata w ustalonym terminie kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1, oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - pomimo dokonania rejestracji w IRK i wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Załącznik 1

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)