Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

ukw bydgoszcz rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na UKW w Bydgoszczy 2015/16

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016

§ 1

1. Uczelnia przyjmuje kandydatów: obywateli polskich na I rok studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się odpowiednio: wynik egzaminu maturalnego, wynik uzyskany na Dyplomie Międzynarodowej Matury, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kompetencyjną, konkurs ocen (średniej ocen) z egzaminu dojrzałości („stara matura”), konkurs ocen (średniej ocen) z egzaminu maturalnego („nowa matura”, matura międzynarodowa), konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnią ocen z toku studiów pierwszego stopnia.

3. Rekrutacja na studia odbywa się w ramach planowanej liczby miejsc ustalonej przez Senat UKW na wniosek rad wydziałów.

4. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości.

5. Do postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia mogą przystąpić kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie i posiadają tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny.

6. O kolejności przyjęcia kandydatów na I rok studiów decyduje pozycja na liście rankingowej.

7. Wspólną listę rankingową ustala się dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości „starej matury”, „nowej matury”, Dyplom Międzynarodowej Matury oraz kandydatów przystępujących do egzaminów wstępnych.

8. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów decyzję o wprowadzeniu dodatkowego kryterium przy ustalaniu listy rankingowej podejmie Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR).

9. W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów na dany kierunek, specjalność, stopień i formę studiów decyzję o uruchomieniu studiów podejmie UKR.

§ 2

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek filologia, studia pierwszego stopnia, stosuje się następujące zasady:

1.1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik z egzaminu maturalnego („nowa matura”) z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8).

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego (pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy dla kandydata). np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
 • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8•75=60 pkt).

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

1.2. Dla kandydatów, którzy zdawali maturę międzynarodową i na dyplomie mają oceny z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym uwzględnia się wynik na dyplomie. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów w zależności od poziomu, na którym zdawał obowiązujący przedmiot wg zasady podanej w tabeli:

MATURA MIĘDZYNARODOWA

POZIOM NIŻSZY (SL)

 

 

 

 

WYNIK NA DYPLOMIE MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

 

 

LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

 

 

WYNIK NA DYPLOMIE MATURY                    LICZ MIĘDZYNARODOWEJ

 

 

BA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

7

80

7

100

6

71

6

86

5

61

5

72

4

52

4

58

3

43

3

44

2

33

2

30

1

24

-

-

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

1.3. Dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, kandydatów z „nową maturą” (z 2002 r., 2005 r. i 2006 r.), którzy na świadectwie dojrzałości z egzaminu maturalnego nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym, kandydatów, którzy na Dyplomie Międzynarodowej Matury (z 2002 r. ÷ 2006 r.) nie mają ocen z przedmiotów wymaganych na egzaminie wstępnym oraz kandydatów ze „starą maturą” przeprowadza się egzamin wstępny.

2. W   postępowaniu   kwalifikacyjnym    na    kierunki    studiów    pierwszego    stopnia (z wyłączeniem kierunku filologia) oraz jednolite studia magisterskie dla kandydatów uzyskujących świadectwo dojrzałości w starym i nowym systemie, kandydatów z maturą międzynarodową oraz kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą stosuje się konkurs ocen z egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości według następujących zasad:

2.1. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „starej matury” liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny z egzaminu dojrzałości. Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

„STARA MATURA”

skala ocen 1-6

skala ocen stosowana od 1 września 1990 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 1990 r. (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz.

35)

 

skala ocen 2-5

 

ocena

 

Liczba przyznanych punktów

 

ocena

Liczba przyznanych punktów

6

100

5

100

5

83

4

75

4

65

3

50

3

48

-

-

2

30

-

-

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

2.2. W przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury” liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości. Do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych wlicza się język polski, język obcy i od 1-3 przedmiotów dodatkowych, gdzie od 2009 roku jako jeden z przedmiotów dodatkowych obowiązkowo uwzględniana jest matematyka.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) – uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata.

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty   dodatkowe   do    średniej    arytmetycznej    wlicza    się    tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej arytmetycznej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

2.3. W przypadku kandydatów, którzy posiadają Dyplom Międzynarodowej Matury (IB) liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych za oceny na dyplomie. Za ocenę z danego przedmiotu przyznaje się liczbę punktów podaną w tabeli:

Tabela 1

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym wyrażany jest w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek pedagogika wczesnoszkolna oraz na kierunek  wychowanie  fizyczne,  studia  pierwszego  stopnia,  stosuje  się  konkurs  ocen z egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego wg zasad podanych w pkt. 2 oraz przeprowadza egzamin praktyczny, który jest sprawdzeniem umiejętności niesprawdzonych w trybie egzaminu maturalnego i egzaminu dojrzałości.

4. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przeprowadza się egzamin praktyczny, który jest sprawdzeniem umiejętności niesprawdzonych w trybie egzaminu maturalnego i egzaminu dojrzałości.

5. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia stosuje się następujące zasady:

a. konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,

b. konkurs średniej ocen z toku studiów pierwszego stopnia,

c. egzamin wstępny,

d. rozmowa kompetencyjna.

§ 3

1. Rektor powołuje z grona nauczycieli akademickich Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (UKR). W  skład  UKR  wchodzi przedstawiciel  Samorządu  Studenckiego  (w  charakterze obserwatora).

2. Na wniosek Dziekana, Rektor powołuje Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) do przeprowadzenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Przewodniczącymi WKR mogą być profesorowie, doktorzy habilitowani lub doktorzy zaakceptowani przez radę wydziału.

3. Do zadań UKR należy w szczególności:

3.1. przyjmowanie testów, tematów i pytań na egzamin pisemny,

3.2. przyjmowanie podpisanych przez członków UKR, WKR i komisje egzaminacyjne oświadczeń o zachowaniu tajemnicy służbowej,

3.3. koordynacja i nadzór nad pracami WKR,

3.4. podejmowanie decyzji o wprowadzeniu dodatkowego kryterium przy ustalaniu listy rankingowej,

3.5. podejmowanie decyzji o uruchomieniu kierunku/specjalności,

3.6. rozpatrywanie odwołań wynikających z nieprawidłowego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i wyrażanie stanowiska co do zasadności odwołań od  decyzji WKR oraz podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

4. Do zadań WKR należy w szczególności:

4.1. przygotowanie egzaminów wstępnych,

4.2. pomoc w przeprowadzaniu egzaminów wstępnych,

4.3. sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego (dla całego kierunku studiów), list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów.

Listy sporządzane są bez skreśleń, poprawek i dopisków.

Zmiany  i  skreślenia  w  protokołach  wymagają  uzasadnienia  i  potwierdzane  są podpisem przewodniczącego WKR.

4.4. zawiadamianie na bieżąco kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z art. 169 ust. 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (lista imienna oraz punkty),

4.5. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia w ramach planowanej liczby miejsc przy uwzględnieniu następujących zasad:

a. w  pierwszej  kolejności  laureaci  i  finaliści  olimpiad  stopnia  centralnego  wg zgłoszeń (do 20% planowanej liczby miejsc określonej dla kierunku),

b. pozostali  kandydaci  w  kolejności  określonej  sumą  punktów  według  zasad ustalonych w załącznikach od nr 1do nr 7,

4.6. zwiększenie do 10% liczby miejsc w przypadku przyjęcia kandydatów, którzy uzyskali  tę  samą   liczbę   punktów,   co   kandydat   zajmujący  ostatnie   miejsce w ramach planowanej liczby miejsc,

4.7. pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia (kopie decyzji  o  przyjęciu   na   studia   z   potwierdzeniem   odbioru   umieszcza   się w    teczce     akt     kandydata,     kopie     decyzji     o     nieprzyjęciu     na     studia z potwierdzeniem odbioru przechowuje się w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich w celu archiwizacji).

4.8. Przewodniczącym WKR udziela się kompetencji do powoływania komisji egzaminacyjnych,

4.9. Przewodniczącym WKR udziela się kompetencji do dostosowywania, w porozumieniu z UKR oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UKW, postępowania kwalifikacyjnego z uwzględnieniem szczególnych potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, którym niepełnosprawność utrudnia uczestnictwo w postępowaniu kwalifikacyjnym przewidzianym w szczegółowej uchwale rekrutacyjnej UKW.

5. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne nie mogą zmieniać zasad postępowania kwalifikacyjnego uchwalonych przez Senat UKW.

§ 4

Kandydat, który nie zdał egzaminu wstępnego nie może być przyjęty na studia.

§ 5

1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów przedmiotowych przyjmowani są na studia bez egzaminów wstępnych lub zwolnieni są z egzaminu wstępnego z danego przedmiotu, zgodnie z Uchwałą Senatu z dnia 27 maja 2014 w sprawie przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

2. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów przedmiotowych przyjmowani są wyłącznie na jeden kierunek/specjalność studiów.

§ 6

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego określają załączniki od nr 1 do nr 7.

§ 7

1. W przypadku, gdy liczba kandydatów na dany kierunek studiów nie przekracza 110 % planowanej liczby miejsc odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując wszystkich zgłoszonych na I rok studiów. Istnieje możliwość przyjęcia  innych  osób  na  ten  kierunek  w  terminie  późniejszym, w ramach dopełnienia planowanej liczby miejsc. Przepisu tego nie stosuje się do kierunku filologia dla kandydatów, których obowiązywał egzamin wstępny oraz kierunków, na które obowiązują egzaminy praktyczne.

2. Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny lub przeszli procedurę kwalifikacyjną na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości i nie zostali przyjęci na I rok studiów z braku miejsc mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek/inną specjalność studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. W przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc Rektor może, na wniosek WKR, podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji.

§ 8

1. Do przeprowadzania egzaminów wstępnych uprawnieni są wyłącznie nauczyciele akademiccy UKW.

2. Egzamin pisemny jest anonimowy poprzez zakodowanie imienia i nazwiska kandydata.

3. Kandydat może  otrzymać  zaświadczenie  o  uzyskanych  ocenach  i  liczbie  punktów z przedmiotów egzaminacyjnych.

4. Na wniosek kandydata złożony do Przewodniczącego WKR egzaminacyjna praca pisemna jest udostępniana do wglądu w obecności przewodniczącego, członka lub sekretarza komisji w terminie trzech dni od daty wywieszenia listy kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia.

§ 9

1. Kandydaci, mający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym został wydany dokument.

2. Kandydaci na studia wymienieni w ust. 1 obowiązani są do:

a. uzyskania pozytywnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym,

b. doręczenia oryginału świadectwa dojrzałości wraz z zaświadczeniem Kuratorium Oświaty o równoważności świadectwa ukończenia szkoły zagranicznej z polskim świadectwem dojrzałości do dnia 21 września 2014 roku.

 W przypadku braku możliwości dostarczenia wymaganego dokumentu we wskazanym terminie osoba wstępnie zakwalifikowana i przyjęta na I rok studiów zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia o dokonaniu nostryfikacji i dostarczeniu zaświadczenia z Kuratorium Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do końca I semestru. Niedostarczenie dokumentu we wskazanym terminie skutkuje skreśleniem z listy studentów.

3. Kandydaci wymienieni w ust.1 podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w załącznikach od nr 1 do nr 7.

4. Kandydaci wymienieni w ust.1, niespełniający wymagań określonych w kryteriach kwalifikacji określonych w załącznikach od nr 1 do nr 7 mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na zasadach  obowiązujących  kandydatów legitymujących się świadectwem „starej matury”.

§ 10

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą być przyjmowani na I rok studiów:

a. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce,

b. posiadacze ważnej Karty Polaka,

c. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

d. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e. pracownicy migrujący będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

f. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

g. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na  czas  oznaczony w  związku  z  okolicznością,  o  której  mowa w art. 53 ust.1 pkt. 7,13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),

h. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

i. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego  Porozumienia   o   Wolnym   Handlu   (EFTA)   –   stron   umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

2. Cudzoziemcy niewymienieni w ust.1, z wyłączeniem pkt f, mogą być przyjmowani na I rok studiów, na podstawie:

a. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

b. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,

c. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.,

d. decyzji rektora uczelni.

3. Formy i warunki przyjmowania na studia osób niebędących obywatelami polskimi regulują  przepisy  Rozporządzenia  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia

12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych ( Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.).

§ 11

1. Kandydat na studia ma prawo odwołania się od decyzji WKR o nieprzyjęciu na studia do UKR.  Podstawą  odwołania  może  być  jedynie  wskazanie  naruszenia  warunków i trybu rekrutacji na studia określonych przez Senat UKW. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

2. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie nieprzyjęcia na studia przysługuje kandydatowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  na zasadach i w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego, o czym należy pouczyć kandydata.

§ 12

1. Kandydat    ubiegający    się    o    przyjęcie    na    I    rok    studiów    stacjonarnych i niestacjonarnych powinien:

a. dokonać rejestracji na stronie: https://www.rekrutacja.ukw.edu.pl,

b. dokonać opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na I rok studiów na indywidualne konto kandydata,

c. zamknąć etap rejestracji poprzez wpisanie wyników z egzaminu maturalnego, tzw. „nowej matury”, wyników uzyskanych na dyplomie Międzynarodowej Matury, wyników z egzaminu dojrzałości lub innych wskazanych w ankiecie. Kandydat wpisuje również dane dotyczące ukończonej szkoły średniej, świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią lub świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz dyplomu IB (International Baccalaureat),

d. Opłata pobierana od osób ubiegających się o przyjęcie na studia obowiązuje na każdy kierunek/specjalność studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) oddzielnie, w wysokości określonej przez Rektora,

e. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki, nieprzyjęcia na studia lub błędnej rejestracji,

f. Uniwersytet umożliwi kandydatom dostęp do komputerów, z których można będzie dokonać rejestracji na studia,

g. Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie rejestracji z powodu awarii sieci internetowej. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności kandydat jest zobowiązany do osobistego lub telefonicznego kontaktu z Uczelnią.

2. Zasady przeprowadzania rejestracji kandydatów na stronie: www.rekrutacja.ukw.edu.pl określone zostaną w zarządzeniu Rektora UKW do dnia 29 kwietnia 2015 r.

3. Konsekwencje  nieprawidłowego  wypełnienia  formularzy  internetowych  oraz  podania nieprawdziwych lub błędnych danych ponosi kandydat.

4. Kandydat wstępnie zakwalifikowany do przyjęcia na  I rok studiów powinien złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej następujące dokumenty:

 • deklarację o podjęciu studiów – wzór deklaracji dostępny na stronie  www.rekrutacja.ukw.edu.pl      (niezłożenie      przez       kandydata       deklaracji w wyznaczonym przez Uczelnię terminie oznaczać będzie rezygnację ze studiów),
 • wypełnioną i podpisaną ankietę osobową ze strony www.rekrutacja.ukw.edu.pl,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę średnią (dotyczy kandydatów z tzw. ”starą maturą”) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis wydany przez właściwą Okręgową Komisję  Egzaminacyjną  (aneksy  do  świadectwa  dojrzałości  składają  kandydaci z „nową maturą”, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin  maturalny  z   przedmiotów  dodatkowych)  lub  poświadczoną  zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • dyplom Międzynarodowej Matury IB wydany przez organizację International Baccalaureat  Organization  z  siedzibą  w  Genewie  lub  poświadczoną  zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu Międzynarodowej Matury IB,
 • zaświadczenie z Kuratorium Oświaty, że posiadane świadectwo jest równorzędne świadectwu uzyskanemu w polskiej szkole średniej oraz tłumaczenie świadectwa na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy absolwentów, którzy ukończyli   szkołę   średnią   za   granicą);   zaświadczenie   jest   ważne   łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą,

Zasady nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443).

 • zaświadczenie o ukończeniu średniej szkoły zagranicznej (dotyczy absolwentów, którzy kończą szkoły średnie za granicą w 2014 roku). Termin złożenia świadectwa dojrzałości określa § 9,
 • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenie o średniej ze studiów potwierdzone przez dziekanat macierzystej uczelni (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia),
 • 3 aktualne fotografie (na studia niestacjonarne – 2) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 
 • kolorową fotografię cyfrową w postaci pliku o rozszerzeniu JPG i wymiarach 480x640 pikseli (fotografia zostanie wprowadzona do systemu rekrutacyjnego z poziomu konta kandydata),
 • dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką oraz za indeks,
 • poświadczoną przez Uczelnię (Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich), UKR lub WKR) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów składa w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich do dnia zakończenia rejestracji dokumenty uzasadniające szczególne uprawnienia:

 • oryginał  zaświadczenia  Komitetu  Głównego  olimpiady  przedmiotowej  stopnia centralnego, konkursu przedmiotowego,
 • zaświadczenie o posiadaniu aktualnej I klasy sportowej,
 • zaświadczenie o posiadaniu aktualnej mistrzowskiej klasy sportowej.

6. Po zakwalifikowaniu na I rok studiów kandydaci na kierunki, na które zostały określone czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia w terminie do 30 września 2014 r. zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie właściwego wydziału zaświadczenia lekarskiego wydanego przez upoważnionego lekarza na podstawie skierowania na badania, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych. Skierowania  przesyłane są kandydatom wraz z decyzją o przyjęciu na I rok studiów.

7. Studenci ubiegający się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, którzy uzyskali status wstępnej kwalifikacji, zobowiązani są złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymagane dokumenty z kserokopią świadectwa dojrzałości oraz z zaświadczeniem zawierającym informację o kierunku i roku, na którym studiują, wydanym przez Dziekanat Wydziału.

8. Przyjęcie kandydata w poczet studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego następuje po pozytywnej decyzji WKR (UKR) o przyjęciu na I rok studiów oraz z chwilą nadania numeru albumu i złożenia ślubowania określonego w statucie UKW.

§ 13

1. Studentom studiów pierwszego stopnia umożliwia się dodatkowe kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny).

2. Studentom studiów drugiego stopnia umożliwia się dodatkowe kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (II etap edukacyjny) lub w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej (III i IV etap edukacyjny).

3. Studenci studiów stacjonarnych mogą realizować kształcenie w ramach dodatkowych 30 punktów ECTS, zgodnie z art. 170a, ust. 2 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniającym do korzystania z zajęć na określonym poziomie studiów bez wnoszenia opłat, o ile punkty nie zostały wykorzystane w inny sposób.

4. Studenci studiów niestacjonarnych mogą realizować kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela odpłatnie.

5. Warunkiem uruchomienia kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela będzie zgłoszenie się liczby studentów określonej w zarządzeniu Rektora.

 § 14

1. Studia niestacjonarne są odpłatne.

2. Wysokość opłaty i termin jej wniesienia określa Rektor UKW.

3. Opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych należy dokonywać rachunki bankowe:

§ 15

Zasady punktacji (przeliczania  punktów  w  celu  ustalenia  list  rankingowych)  podane w niniejszej uchwale w § 2 ust. 1 i ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku ogłoszenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną ogólnopolskiej skali akademickiej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)