Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Artykuł archiwalny

uksw rekrutacja

 

Zasady Rekrutacji na UKSW 2015/2016

Uchwała Nr 55/2014

Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na rok akademicki 2015/2016

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - uchwala się, co następuje:

 

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji oraz organizację postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego    stopnia    w    UKSW,    prowadzonych    w    formie    studiów    stacjonarnych i niestacjonarnych, na rok akademicki 2015/2016.

§ 2

Ilekroć w uchwale mowa jest o:

 1. jednostce rekrutującej – należy przez to rozumieć wydział;
 2. kierowniku jednostki rekrutującej – należy przez to rozumieć dziekana wydziału;
 3. kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia w jednostkach rekrutujących;
 4. limicie miejsc  –  należy  przez  to  rozumieć  maksymalną  liczbę  osób  przyjmowanych na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonego poziomu i formy studiów;
 5. Egzaminie  maturalnym  (tzw.  „nowej  maturze”),  należy  przez  to  rozumieć  egzamin, o którym mowa w § 53 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.);
 6. egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”), należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w § 153 rozporządzenia wymienionego w pkt 5;
 7. Maturze Międzynarodowej (zwanej również „IB”) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu Matury Międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB (International Baccalaureate), o którym mowa w art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 8. Maturze Europejskiej (zwanej również „EB”) – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB (European Baccalaureate), wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 63, poz. 442 i 443);
 9. liście rankingowej – należy przez to rozumieć listę kandydatów na studia uszeregowanych według malejącej liczby punktów uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego. Lista ta składa się z osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do złożenia dokumentów na studia, a także pozostających w rezerwie, oczekujących na dalsze decyzje komisji rekrutacyjnych. Status osoby zakwalifikowanej nie jest równoznaczny ze statusem osoby przyjętej;
 10. liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę osób, które złożyły dokumenty i zostały przyjęte według kolejności na liście rankingowej w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu i formy studiów;
 11. Internetowej Rejestracji Kandydatów - należy przez to rozumieć elektroniczny system, który obsługuje odbywającą się w formie internetowej rejestrację kandydatów na studia;
 12. osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata - zbiorze zasobów i ustawień utworzonych dla kandydata na studia w ramach systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, umożliwiających dokonanie rejestracji na studia.

§ 3

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe   w   danym   roku   akademickim   jest   ustalana   w   drodze   zarządzenia   Rektora, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości tej opłaty ustalonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dyplomem IB, dyplomem EB, a także osób posiadających tytuł licencjata, magistra, inżyniera uzyskany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na studia kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4

1. Procedurę rejestracji kandydatów na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK” oraz dokumenty i fotografie wymagane od kandydata określa odrębne zarządzenie Rektora.

2. Obsługę IRK prowadzi Biuro Rekrutacji przy wsparciu Centrum Systemów Informatycznych.

 

DZIAŁ II

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Skład i tryb działania komisji rekrutacyjnych

§ 5

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „UKR”. W jednostce rekrutującej może być powołana tylko jedna komisja rekrutacyjna.

2. Wsparcie przy pracach administracyjnych komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej zapewnia obsługa administracyjna oraz sekretarz tejże komisji.

3. Członków UKR, w  tym  sekretarza,  powołuje  Senat  UKSW  na  wniosek  Rektora, do dnia 31 stycznia 2015 r.

4. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących powołują kierownicy tych jednostek nie później niż do dnia 7 kwietnia 2015 r.

5.Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 7 kwietnia 2015 r.

6. Sekretarza danej komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej wyznacza kierownik tej jednostki nie później niż do dnia 7 kwietnia 2015 r. Sekretarz bierze udział w pracach komisji bez prawa głosu, nie będąc jej członkiem. Sekretarz nie wchodzi w skład obsługi administracyjnej komisji rekrutacyjnej.

7. W skład komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących wchodzą:

 1. Przewodniczący;
 2. Zastępca Przewodniczącego;
 3. Pełnomocnik ds. Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 4. Przedstawiciel studentów;
 5. Członek zwyczajny, bądź o ile kierownik jednostki rekrutującej uzna za zasadne, członkowie zwyczajni. Liczba członków zwyczajnych uzależniona jest od potrzeb danej jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższa niż określona w odrębnym zarządzeniu Rektora. Powołanie członków zwyczajnych nie jest obowiązkowe.

8. Członków komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących, o których mowa w ust. 7 pkt 1-3 i 5, powołuje się spośród nauczycieli akademickich.

9. Obsługę administracyjną komisji rekrutacyjnej danej jednostki rekrutującej zapewniają pracownicy administracyjni tej jednostki. Ich liczba uzależniona jest od potrzeb jednostki rekrutującej, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać liczby określonej w odrębnym zarządzeniu Rektora.

10. Na sekretarza komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej można wyznaczyć nauczyciela akademickiego zatrudnionego w tej jednostce lub pracownika administracyjnego tej jednostki.

 § 6

1. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej jest kierownik tej jednostki lub wskazany przez niego nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

2. Nadzór ogólny nad przebiegiem rekrutacji w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sprawuje przewodniczący UKR.

§ 7

1. Uchwały komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej oraz UKR są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W  przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może upoważnić przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego do podpisywania w jej imieniu decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

3. Posiedzenia UKR są protokołowane, a protokoły podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza.

4. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących oraz UKR określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

DZIAŁ III POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne  składa się  z postępowania  kwalifikacyjnego oraz podjęcia decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

3. Dokładny harmonogram postępowania rekrutacyjnego określa UKR w terminie do dnia 15 marca 2015 r.

 

Rozdział 1

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

§ 9

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. zarejestrowała się w IRK zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego; oraz
 2. wniosła w terminie opłatę rekrutacyjną, oraz
 3. zdała egzamin maturalny (tzw. „nową maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w  wyniku  zdania  tego  egzaminu  albo  zdała  egzamin  dojrzałości  (tzw.  „starą  maturę”) i posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku zdania tego egzaminu lub posiada dyplom IB albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie; lub
 4. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

§ 10

1. Na podstawie § 4 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2012 w sprawie określenia szczegółowego   zakresu   działania   Rektora   i   Prorektorów   na   kadencję   2012-2016, w uzasadnionych przypadkach Prorektor ds. studenckich i kształcenia działający na podstawie pełnomocnictwa rektora, na wniosek kandydata może zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 rozstrzyga się do ostatniego dnia rejestracji zgodnie z harmonogramem rekrutacji na studia.

Rozdział 2

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

§ 11

Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie może obejmować: konkurs matur, konkurs dyplomów, rozmowę kwalifikacyjną, ocenę przedstawionej  przez  kandydata  dokumentacji  z  punktu  widzenia  kryteriów  określonych w niniejszej uchwale oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 12

1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego albo egzaminu maturalnego łącznie z wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dotyczącym kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości, bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości albo egzaminu dojrzałości łącznie z wynikiem rozmowy kwalifikacyjnej.

 § 13

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia może być prowadzone jako:

 1. konkurs średnich arytmetycznych ocen z toku studiów;
 2. egzamin pisemny w formie otwartej lub testu;
 3. rozmowa kwalifikacyjna;
 4. konkurs dyplomów;
 5. ocena przedstawionej przez kandydata dokumentacji z punktu widzenia kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz w załącznikach nr 1 i nr 2 do uchwały.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia  drugiego  stopnia  może  składać  się  z  jednego lub więcej elementów wymienionych w ust. 1.

3. Arkusz egzaminacyjny na egzaminie pisemnym jest oznaczany kodem. Nie jest oznaczany imieniem i nazwiskiem zdającego. Dopuszcza się jednak organizowanie imiennych egzaminów testowych pod warunkiem automatycznego ich sprawdzania przy użyciu komputerowych urządzeń czytających pod nadzorem komisji.

4. W przypadku gdy kandydat otrzymał z egzaminu pisemnego (niesprawdzanego komputerowo) ocenę niedostateczną, dokonuje się niezależnego sprawdzenia jego pracy przez innego członka komisji rekrutacyjnej.

§ 14

Przebieg rozmów kwalifikacyjnych jest protokołowany, a wynik punktowany. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej, której dotyczy rozmowa kwalifikacyjna, oraz członkowie komisji rekrutacyjnej, wchodzący w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej rozmowę.

§ 15

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, może zostać przyjęty na więcej niż jeden kierunek.

§ 16

Niestawienie się kandydata na jakąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwia jego dalszy udział w tym postępowaniu, chyba że komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, określi inny tryb postępowania, o czym powiadamia niezwłocznie przewodniczącego UKR.

§ 17

1. Kandydaci niepełnosprawni podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2. Jeżeli niepełnosprawność kandydata uniemożliwia mu udział w postępowaniu kwalifikacyjnym  przewidzianym  w  niniejszej  uchwale,  komisja  rekrutacyjna  ustala  tryb postępowania w uzgodnieniu z przewodniczącym UKR i Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

§ 18

Kryteria przyjęć osób posiadających dyplom Matury Międzynarodowej albo Matury Europejskiej określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 19

1.  Szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad  stopnia centralnego określa uchwała Senatu UKSW w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018.

2. Uprawnienia wynikające z faktu posiadania tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego kandydat może wykorzystać tylko raz w okresie dwóch lat od roku uzyskania matury, czyli w roku zdania matury albo w roku następnym.

3. Senat UKSW może określić szczegółowe zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez UKSW.

 

Rozdział 3

Ustalenie i ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 20

1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są wyrażane w skali punktowej zapewniającej dostateczne zróżnicowanie wyników uzyskanych przez kandydatów na studia. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku elementów, skala wyników musi być porównywalna.

2. Sposób obliczania końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, jak również wyników poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego składa się więcej niż z jednego elementu, określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Wyniki poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego, jak również końcowy wynik postępowania kwalifikacyjnego są jawne i są niezwłocznie ogłaszane na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie IRK.

4. Prace egzaminacyjne oraz pisemne sprawdziany są udostępniane kandydatom do wglądu na ich życzenie przez odpowiednie jednostki rekrutujące.

§ 21

1. Kolejność przyjmowania na studia kandydatów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku lub specjalności, w ramach określonego poziomu i formy studiów, określa lista rankingowa.

2. Nie dopuszcza się przy sporządzaniu listy, o której mowa w ust. 1, stosowania innych kryteriów niż określone w niniejszej uchwale.

3. Sposób i miejsce ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 1, określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

Rozdział 4

Stwierdzenie prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego

§ 22

1. Z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w danej jednostce rekrutującej komisja rekrutacyjna  sporządza   protokół,   który  zawiera   wyniki   uzyskane   przez   kandydatów ze wszystkich elementów i etapów tego postępowania. Protokół podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonywane w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazywany jest niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego do UKR przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

3. Po zapoznaniu się z protokołami komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących oraz po wysłuchaniu relacji ustnych z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, UKR podejmuje uchwałę o stwierdzeniu prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, względnie, gdy  uzna  to  za  konieczne,  przed  podjęciem  tej  uchwały  dokonuje  niezbędnych  korekt w wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

 

DZIAŁ IV PRZYJĘCIE NA STUDIA

Rozdział 1

Ustalenie limitu miejsc i podjęcie decyzji o przyjęciu na studia

§ 23

Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu postępowania kwalifikacyjnego przez UKR, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów na studia, z zastrzeżeniem § 24-26.

§ 24

1. Decyzja o przyjęciu kandydata na studia podejmowana jest po dostarczeniu przez niego wymaganych dokumentów i fotografii, które określa odrębne zarządzenie Rektora.

2. Kandydaci posiadający dyplom IB albo EB, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia, są zobowiązani przedłożyć go w oryginale w terminie wyznaczonym przez kierownika jednostki rekrutującej.

§ 25

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej może przewidzieć dodatkowy nabór na dany kierunek studiów. Dodatkowy nabór będzie odbywał się  zgodnie  z  harmonogramem  rekrutacji,  za  zgodą  przewodniczącego  UKR, na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej.

2. Komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu oraz przyjęciu na studia kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę punktów co kandydat zajmujący ostatnie miejsce w ramach ustalonego limitu miejsc.

§ 26

Osoby,   które   nie   zostały   przyjęte   na   studia   z   powodu   wyczerpania   limitu   miejsc i jednocześnie na liście rankingowej stanowią grupę osób pozostających w rezerwie, oczekujących na dalsze decyzje komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących, w przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia zostaną przyjęte z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Przepis § 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 27

1. W przypadku podjęcia decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności, mimo przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna jednostki rekrutującej wyda kandydatowi przyjętemu na ten kierunek lub kierunek i specjalność decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o przyjęciu na studia.

2. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji o nieuruchomieniu kierunku lub specjalności, w szczególności w związku z niewystarczającą liczbą kandydatów określa odrębne zarządzenie Rektora.

 

Rozdział 2

Doręczanie decyzji i środki odwoławcze

§ 28

1. Decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia  doręcza  się  kandydatom na piśmie. Kandydat ma obowiązek pisemnego potwierdzenia otrzymania decyzji. W przypadku gdy decyzja jest wysyłana pocztą, wysyłka jest realizowana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dopuszczalne jest doręczenie decyzji w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem  Elektronicznej  Platformy  Usług  Administracji  Publicznej   (EPUAP). Lista przyjętych jest ogłaszana w sposób określony w odrębnym zarządzeniu Rektora.

2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej kandydatowi przysługuje odwołanie do UKR za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

3. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej jednostki rekrutującej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

4. Odwołanie od decyzji opiniowane jest przez komisję rekrutacyjną właściwej jednostki rekrutującej.

§ 29

Komisje rekrutacyjne jednostek rekrutujących przekazują UKR listę osób przyjętych na studia w terminie 30 dni od daty podjęcia ostatniej decyzji w sprawie przyjęcia na studia.

 

DZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale oraz w załącznikach do uchwały, w tym do przyjęcia na studia w trybie przeniesienia, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz uchwały rad wydziałów.

§ 31

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego UKR sporządza sprawozdanie zbiorcze z jego przebiegu i wraz ze swoimi wnioskami przedstawia je Senatowi UKSW.

§ 32

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)