Animacja kultury

Animacja kultury

Animacja kultury

30.01.2022

Animacja kultury - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2022

Studia na kierunku animacja kultury na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku animacja kultury w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku animacja kultury znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • edukacja kulturalna
 • marketing sztuki
 • psychologia osobowości i twórczości
 • teoria i praktyka animacji kultury
 • wiedza o kulturze
 • pedagogika kultury
 • psychologia komunikacji społecznej

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „A” kandydaci znajdą kierunek Animacja kultury, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień nauk humanistycznych i nauk społecznych. Studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną, polityką kulturalną, czy formami finansowania działalności kulturalnej.

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się: edukacja kulturalna, marketing sztuki, psychologia osobowości i twórczości, teoria i praktyka animacji kultury, wiedza o kulturze, pedagogika kultury, psychologia komunikacji społecznej, zarządzanie instytucjami kultury. A co po studiach? Absolwenci Animacji kultury na UMCS znajdą zatrudnienie w ośrodkach kultury, teatrach, muzeach, placówkach oświatowych, agencjach artystycznych, galeriach, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Kamila, studentka Animacji kultury mówi:

„Animacja kultury to szalenie ciekawy kierunek, dający wiele możliwości w sferze zawodowej. Warto go studiować, i oczywiście warto go studiować na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie; jedynej takiej uczelni w Polsce.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ANIMACJA KULTURY - ważne informacje

Animacja kultury studia Lublin

Animacja kultury studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Animację kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania i organizacji placówek zajmujących się działalnością kulturalną,
 • wykorzystywania różnych form finansowania działalności kulturalnej,
 • polityki kulturalnej Unii Europejskiej,
 • zasad promocji kultury,
 • komunikacji społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Animacja kultury:

Absolwent kierunku Animacja kultury na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • ośrodkach kultury,
 • muzeach,
 • galeriach,
 • biurach wystaw artystycznych,
 • teatrach,
 • placówkach oświatowych,
 • agencjach artystycznych,
 • fundacjach kulturalnych,
 • stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zespołach artystycznych,
 • impresariatach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku animacja kultury brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)