Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej - Curie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej
 • przestrzenny wymiar gospodarki
 • grafika projektowa
 • społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • ochrona zabytków i wartości kulturowych
 • ekonomia przestrzenna

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. W ofercie osiemdziesięciu kierunków kształcenia, kandydaci znajdą także Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także aspektów ekonomicznych i przyrodniczych. Studenci rozwijają warsztat planistyczny, a także poznają metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej, przestrzenny wymiar gospodarki, grafika projektowa, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, ochrona zabytków i wartości kulturowych, ekonomia przestrzenna, zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Gospodarki przestrzennej na UMCS będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji samorządowej, jednostkach administracji rządowej, biurach projektowych, instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną, organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju, pracowniach planistycznych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Sylwia, studentka Gospodarki przestrzennej mówi:

„W studiach na UMCS najbardziej podoba mi się to, że studenci otrzymują możliwość uczestniczenia w różnych przedsięwzięciach badawczych, a także współpracy z jednostkami administracji publicznej. Dzięki temu, jeszcze w trakcie nauki możemy sprawdzić swoją wiedzę na płaszczyźnie praktycznej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • stosowania narzędzi statystycznych do celów badawczych,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych,
 • posługiwania się informatycznymi programami graficznymi,
 • analizowania procesów społecznych w kontekście porównawczym,
 • metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych,
 • prognozowania i modelowania procesów przestrzennych,
 • przygotowywania ekspertyz i opinii,
 • znajomości europejskich systemów i narzędzi planowania i wspomagania rozwoju regionalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji rządowej,
 • instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
 • pracowniach planistycznych i projektowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia kierunków: gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia, budownictwo oraz z zakresu architektury i urbanistyki postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Komentarze (0)