Chemia

Chemia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - kierunki studiów

Chemia - Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie 2021

Studia na kierunku chemia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku chemia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna
 • klasyczna analiza ilościowa
 • chemia fizyczna
 • metody chromatograficzne
 • botanika farmakologiczna
 • mikrobiologia lekarska
 • inżynieria chemiczna
 • technologia chemiczna
 • chemia polimerów
 • chemia kwantowa

 

Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie to jeden z najważniejszych punktów na edukacyjnej mapie kraju. W ofercie edukacyjnej uczelni, pod literą „C” kandydaci znajdą kierunek Chemia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Głównym założeniem nauki jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z obszaru zagadnień chemii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci zapoznają się, między innymi, z zasadami otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, oraz właściwościami użytkowymi nowych materiałów. Chemia na UMCS to umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych z jakimi może się spotkać absolwent na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Na program nauczania składają się następujące przedmioty: chemia ogólna, klasyczna analiza ilościowa, chemia fizyczna, metody chromatograficzne, botanika farmakologiczna, mikrobiologia lekarska, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, chemia polimerów, chemia kwantowa. A co po studiach? Absolwenci Chemii na UMCS znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, przemyśle kosmetycznym, jednostkach badawczych, służbach ochrony środowiska, jednostkach kontrolnych, laboratoriach analitycznych, środowiskowych i kryminalistycznych.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie opinie? Patrycja, studentka Chemii mówi:

„Studiowanie na UMCS było moim marzeniem i najważniejszym planem do zrealizowania, jeśli chodzi o edukację. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w naszym kraju, w której grono wykładowców to doświadczeni, uznani w swoich dziedzinach praktycy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Chemię na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk i procesów fizycznych oraz chemicznych,
 • interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie ożywionej,
 • otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych,
 • postępowania z odpadami,
 • technik i technologii stosowanych w konserwacji rzeźby i architektury,
 • metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce,
 • nowoczesnych metod instrumentalnych stosowanych w analizie materiałowej,
 • technik spektroskopowych do rozwiązywania określonego problemu,
 • stosowania substancji biologicznie aktywnych,
 • posługiwania się techniką dyfrakcyjną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Chemia:

Absolwent kierunku Chemia na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle biotechnologicznym,
 • jednostkach badawczych,
 • sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej administracji rządowej i samorządowej,
 • służbach ochrony środowiska,
 • parkach narodowych i parkach krajobrazowych,
 • rezerwatach,
 • jednostkach kontrolnych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach kryminalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych: matematyka – 30, fizyka – 20, chemia – 280.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia chemiczne wybrać

Studia na kierunku Chemia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia chemiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki chemiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Chemii UMCS

Komentarze (0)