Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

akademia muzyczna w gdańsku rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na Akademię Muzyczną w Gdańsku 2015/16

Informacje o rekrutacji 2015/2016

Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych. Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się dla wszystkich wydziałów w terminie:

  • od 22.06.2015 r. do 28.06.2015 r.

Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie  w  systemie  internetowej  rejestracji  kandydatów  na  studia  trwa od 11.05.2015 r. do 12.06.2015 r.

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego

 dotyczy studiów pierwszego i drugiego stopnia

1.            Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 12 czerwca 2015 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.amuz.gda.pl. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN – SW – R/1).

2.            Wniesienie do dnia 12 czerwca 2015 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na konto Uczelni (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy i kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 75 zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.

3.            Kandydaci są zobowiązani do dnia 12 czerwca 2015 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:

•             wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,

•             życiorys,

•             dowód wpłaty za egzamin wstępny,

•             wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i nośniki CD (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).

Wymagane  dokumenty  należy  kierować  do  biur  komisji  rekrutacyjnych  lub  dziekanatów poszczególnych wydziałów.

4.            Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie  lekarskie  (dotyczy  Wydziałów  III  i  IV),  program  egzaminu  oraz  spis  repertuaru z ostatnich dwu lat (dotyczy Wydziału II).

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 3 lipca 2015 r.:

•             oryginał świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia),

•             4 zdjęcia (37 mm x 52 mm),

•             dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia  lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)

•             uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 3 lipca 2015 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w terminie do dnia 10 września 2015 r.

 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)