Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

02.02.2022

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w UWR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
 • przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • kształtowanie i ochrona środowiska
 • systemy osadnicze
 • komputerowe wspomaganie projektowania

 

Uniwersytet Wrocławski to dziesięć wydziałów i ponad sześćdziesiąt kierunków kształcenia. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „G” kandydaci odnajdą kierunek Gospodarka przestrzenna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z potrzebami człowieka, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Studenci poznają zasady współpracy przy opracowaniu dokumentów planistycznych, metody sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, a także dowiadują się czym jest doradztwo w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: społeczno- kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej, prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, kształtowanie i ochrona środowiska, systemy osadnicze, komputerowe wspomaganie projektowania, demografia, kształtowanie krajobrazu, projektowanie urbanistyczne, fizjografia planistyczna, systemy informacji geograficznej, strategia rozwoju gminy, metody analizy w gospodarce przestrzennej, ekonomika miast i regionów, gospodarka leśna, podstawy zarządzania jakością powietrza. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli wykorzystać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Filip, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Gospodarka przestrzenna to coraz popularniejsza dziedzina, a zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim odkrywają przed studentami wszystkie problemy i zagadnienia z nią związane.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Wrocław

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesów rozwoju i gospodarowania w przestrzeni,
 • rysunku technicznego i rysunku planistycznego,
 • graficznego przedstawienia obiektów przestrzennych,
 • relacji zachodzących między instytucjami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
 • kształtowania środowiska przestrzennego,
 • prognozowania zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych, przyrodniczych,
 • grafiki inżynierskiej,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • konstruowania strategii i planów rozwoju miast i regionów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach użyteczności publicznej,
 • agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucjach zajmujących się współpracą regionalną,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna i kierunków pokrewnych jest wynik studiów, liczony jako średnia z trzech składowych: średnia z toku studiów, ocena pracy dyplomowej i ocena z egzaminu dyplomowego. Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów poświadczających wyżej wymienione elementy składowe wyniku studiów. Absolwenci kierunków niezwiązanych z gospodarką przestrzenną przystępuję do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poziom wiedzy i zainteresowania problematyką gospodarki przestrzennej. Rozmowa punktowana jest w skali od 1 do 5 punktów. Za pozytywny przebieg rozmowy uznaje się uzyskanie minimum 2 punktów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)