Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

politechnika gdańska rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na PG 2015/16

Uchwałą nr 195/2014/XXIII z  21 maja 2014 r. w sprawie: ustalenia  ”Warunków  i  trybu  rekrutacji  kandydatów  na  stacjonarne  i  niestacjonarne  studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2015/2016”.

Na podstawie art. 169 ustęp 2 ustawy z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 z  późn.  zm.)  Senat  Politechniki  Gdańskiej  ustala  ”Warunki  i  tryb  rekrutacji  kandydatów  na  stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2015/2016”.

Warunki i tryb rekrutacji stanowią załącznik do uchwały.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2015/2016

§1

1.            Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości lub świadectwo maturalne.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązuje posiadanie co najmniej kwalifikacji pierwszego stopnia.

2.            Rekrutację kandydatów przeprowadza się na następujące formy studiów oraz formy kształcenia:

a)            stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,

b)           stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

3.            Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów, wymienione w załączniku 1, w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Senat Politechniki Gdańskiej do końca marca 2015 r. Kandydaci na drugi/kolejny kierunek studiów stacjonarnych są przyjmowani w ramach 1/30 limitu podstawowego przyjęć na dany kierunek.

4.            Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, zwanej dalej eRekrutacją. Kandydat rejestruje się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl (zgodnie z treścią załącznika 2). Podjęcie niewłaściwej procedury naboru eliminuje kandydata z dalszego procesu rekrutacji.

5.            Podjęcie studiów stacjonarnych na drugim/kolejnym kierunku dotyczy studenta lub absolwenta uczelni publicznej, który rozpoczął naukę na pierwszym kierunku studiów stacjonarnych w roku akademickim 2011/2012 bądź później i nie odnosi się do studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia w celu uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego.

6.            Terminarz rekrutacji ustala uczelniana komisja rekrutacyjna do końca marca 2015 r. i podaje do wiadomości publicznej w pierwszym tygodniu kwietnia 2015 r. na stronie http://www.pg.edu.pl a w przypadku naboru na studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim do końca grudnia 2015 r.

7.            W wyniku rekrutacji kandydat zostaje przyjęty na jeden kierunek, pierwszy spośród wskazanych na jego internetowym koncie rekrutacyjnym, na który kandydat kwalifikuje się z osiągniętymi przez siebie wynikami w ramach ustalonego limitu przyjęć.

Uruchomienie każdego z podanych kierunków kształcenia nastąpi pod warunkiem zakwalifikowania się przynajmniej 25 kandydatów. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów dziekan danego wydziału może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku.

§2

1.            Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

2.            Kandydaci zdający egzamin maturalny, tzw. nową maturę (wyniki procentowe) są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 3, tab. 2) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

3.            Kandydaci zdający egzamin dojrzałości, tzw. starą maturę (ocena od 2-6) są przyjmowani na podstawie oceny z egzaminu dojrzałości lub ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z jednego wybranego (w zależności od kierunku), przedmiotu głównego (załącznik 4, tab. 1) oraz języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 4.

4.            Kandydaci zdający maturę międzynarodową są przyjmowani na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z jednego wybranego (w zależności od kierunku) przedmiotu głównego (załącznik 3, tab.

1)            oraz języka obcego nowożytnego. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki przedstawiono w załączniku 3.

5.            Rekrutacja na kierunek architektura i urbanistyka przeprowadzana jest w formule dwuetapowej:

a)            etap pierwszy – konkursowy, dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta (rysunek odręczny, testy). Kandydat ma obowiązek przystąpienia do obu części sprawdzianu.

b)           etap drugi – konkurs punktów kandydata z przedmiotów matematyka, język polski i język obcy.

Warunki przeprowadzenia obu etapów sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta uwzględniają szczególne potrzeby kandydatów na studia, będących osobami niepełnosprawnymi. W szczególności pomoc  w przemieszczaniu się osób o orzeczonej niepełnosprawności ruchowej, pomoc w komunikacji z osobami o orzeczonym niedosłuchu itp.

Po podsumowaniu wyników obydwu etapów, na studia przyjęci zostaną najlepsi kandydaci – w kolejności uzyskanych wyników – w liczbie równej 100% limitu przyjęć, przy spełnieniu warunku uzyskania minimum punktowego z każdej części sprawdzianu. Minima punktowe ustala wydziałowa komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu sprawdzianu, w zależności od poziomu osiągniętego przez kandydatów.

§3

1.            Kandydat jest przyjmowany na pierwszy rok studiów drugiego stopnia - stacjonarnych i niestacjonarnych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

2.            Studia drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach kształcenia wymienionych w załączniku nr 5 i trwają trzy lub cztery semestry. Do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w zależności od kierunku uprawnia tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz spełnienie warunków rekrutacji ustalonych przez uczelnię.

Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na poszczególne kierunki oraz warunki ich uruchamiania  zawarto w

załączniku 5.

§4

1.            Wydziałowa komisja rekrutacyjna może określić minimalną liczbę punktów ujednoliconych uprawniającą do przyjęcia kandydata na studia. Próg punktowy dla kandydatów na drugi/kolejny kierunek studiów stacjonarnych nie może być niższy od progu punktowego kandydatów na pierwszy kierunek.

2.            Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych na studia jest dostarczenie w terminie ogłoszonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl kompletu dokumentów. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz miejsce ich składania zostaną ogłoszone przez uczelnianą komisję rekrutacyjną na stronie http://www.pg.edu.pl.

Niedostarczenie dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i spowoduje skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów.

3.            Kandydat zakwalifikowany na studia jest zobowiązany do podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia i wnoszenia opłat w terminach wskazanych w umowie.

4.            Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne ustala minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danym trybie lub stopniu kształcenia. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi tylko w następujących przypadkach:

a)            gdy wpłaty dokonał kandydat, który zdawał egzamin maturalny w bieżącym roku i nie zdał tego egzaminu. Zwrot opłaty następuję na podstawie zaświadczenia o niezdaniu egzaminu maturalnego. W przypadku kandydatów na kierunek architektura i urbanistyka, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta, w związku z kosztami przeprowadzenia tego sprawdzianu zostanie zwrócona tylko część opłaty,

b)           gdy dany kierunek studiów nie został uruchomiony, ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów (zgodnie z §1 punkt 7),

c)            gdy kandydat dokonał więcej niż jednej opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej w ww. przypadkach następuje na podstawie podania złożonego do Działu Kształcenia i Programów Studiów wraz z załączonym potwierdzeniem uiszczenia płatności.

W przypadku rekrutacji na semestr zimowy podanie o zwrot opłaty można składać najpóźniej do dnia 31 października 2015 natomiast w przypadku rekrutacji na semestr letni do dnia 27 lutego 2016 r.

W innych niż ww. przypadki opłata za postępowanie kwalifikacyjne nie podlega zwrotowi.

5.            Jeżeli liczba kandydatów przyjętych na dany kierunek studiów w pierwszym terminie jest mniejsza od limitu przyjęć, przewiduje się dodatkową rekrutację w terminach określonych przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Ewentualne dodatkowe terminy zostaną podane na stronie http://www.pg.edu.pl.

§5

1.            Poza konkursem na wszystkie kierunki studiów przyjmowani są kandydaci, którzy byli laureatami lub finalistami szczebla centralnego olimpiad wyszczególnionych w załączniku 6 oraz dostarczyli dyplomy lub zaświadczenia wystawione przez komitety olimpiad. Na kierunek architektura i urbanistyka ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

2.            Laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię mogą zostać przyjęci poza konkursem punktów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia, z wyjątkiem kierunku architektura i urbanistyka, na który laureaci muszą zdać sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta. Tematyka konkursu winna być ściśle związana z kierunkiem, na który kandydat ma zamiar aplikować. Decyzję o przyjęciu podejmuje WKR po weryfikacji zgodności tematyki i zakresu konkursu z danym kierunkiem.

§6

1.            Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pod warunkiem, że złożą zaświadczenie z kuratorium oświaty o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego. Wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości przeliczane są przez uczelnianą komisję rekrutacyjną. Na kierunek architektura i urbanistyka ww. kandydatów obowiązuje konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

2.            Obywatele polscy, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia pod warunkiem, że:

a)            ich dyplomy będą wyłączone z obowiązku nostryfikacji na mocy umów międzynarodowych,

b)           ich dyplomy zostaną poddane postępowaniu nostryfikacyjnemu przeprowadzonemu przez radę wydziału uprawnioną do nadawania stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie nauki odpowiadającej tytułowi zawodowemu zawartemu w nostryfikowanym dyplomie.

3.            Osoby  wymienione  w  §6  ust.  1  i  2  podlegają  pełnemu  postępowaniu  kwalifikacyjnemu  na  danym kierunku.

§7

1.            Rekrutację na studia prowadzą wydziałowe komisje rekrutacyjne, powołane przez kierownika jednostki prowadzącej kierunek studiów. Pracę wydziałowych komisji rekrutacyjnych koordynuje uczelniana komisja rekrutacyjna, powołana przez rektora.

2.            Zgodnie z terminarzem rekrutacji uczelniana komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów wstępnie przyjętych, a następnie ostatecznie przyjętych na dany kierunek, formę i poziom studiów. Kolejność na listach wynika z liczby punktów ujednoliconych obliczonych zgodnie z zasadami przedstawionymi w załącznikach 3, 4 lub 5.

3.            Kandydaci, którzy przeszli postępowanie kwalifikacyjne otrzymają pisemną decyzję o jego wynikach.

§8

1.            Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie złożone do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.            Odwołanie kandydata jest opiniowane przez wydziałowe komisje rekrutacyjne.

3.            Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

§9

W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

§10

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, są przyjmowani na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Tryb przyjęć na studia pozostałych cudzoziemców regulują odrębne przepisy.

§11

Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata wszelkich danych do systemu eRekrutacja. W przypadku podania przez kandydata nieprawidłowych danych dotyczących wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, Politechnika Gdańska zastrzega sobie prawo do usunięcia danego kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

eRekrutacja

1.            Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2.            W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej http://rekrutacja.pg.edu.pl

3.            Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

a)            zapoznać się i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską,

b)           założyć internetowe konto rekrutacyjne,

c)            prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości, oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji,

d)           podać wymagane informacje w zależności od poziomu wybieranych studiów (studia pierwszego stopnia: "Szkoła ponadgimnazjalna"- szczegółowe informacje w załącznikach 3 lub 4; studia drugiego "Uczelnia wyższa" - szczegółowe informacje w załączniku 5),

e)           podać wyniki matury (oceny w przypadku „starej” matury),

f)            wypełnić formularz udziału w rekrutacji:

a.            wybrać nabór na studia,

b.            wybrać wszystkie interesujące go kierunki studiów oraz uszeregować je według własnych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowany,

c.            wydrukować  i podpisać formularz udziału w rekrutacji,

g)            uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości (na kierunku architektura i urbanistyka obowiązuje wyższa opłata niż na pozostałych kierunkach) na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż trzy doby przed generacją pierwszej listy. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat.

h)           dostarczyć wymagane dokumenty do odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez uczelnianą komisję rekrutacyjną (zgodnie z §1 punkt 6).

4.            Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje na dwie doby przed generacją pierwszej listy.

5.            Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja (http://rekrutacja.pg.edu.pl) oraz przez stronę http://www.pg.edu.pl.

6.            Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym i stronie http://www.pg.edu.pl.

7.            Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata  z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz na stronie http://www.pg.edu.pl.

8.            Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

9.            Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim,

w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.

Kryteria kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla kandydatów zdających egzamin maturalny („nową maturę” – wyniki określone wartościami procentowymi ) lub maturę międzynarodową (IB)

Dla kandydatów zdających „nową maturę”

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

-              przedmiotu głównego,

-              języka polskiego,

-              języka obcego nowożytnego.

Wzór, według  którego obliczane są punkty kandydata: W = P + 0,1JP + a ∙ JO

W – liczba punktów kandydata w konkursie,

P – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z przedmiotu głównego, po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

P = 0,6*Mp lub P = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JP – liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JP = 0,6*Mp lub JP = 1,0*Mr, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

JO – największa liczba punktów uzyskana na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego (wynik z części pisemnej egzaminu), po uwzględnieniu poziomu, na którym zdawany był egzamin,

JO = 0,6*Mp lub JO = 1,0*Mr lub JO = 1,0*Md, do konkursu bierze się punkty z poziomu, dla którego obliczany wynik jest największy,

a = 0,15 – dla klas dwujęzycznych, w przypadku gdy kandydat zdawał maturę na poziomie dwujęzycznym z języka obcego nowożytnego; a = 0,1 – dla pozostałych,

Mp – liczba punktów uzyskana na poziomie podstawowym, Mr – liczba punktów uzyskana na poziomie rozszerzonym, Md – liczba punktów uzyskana na poziomie dwujęzycznym.

Wzór, według którego obliczane są punkty ujednolicone kandydata (Wu) na danym kierunku studiów:

Wu = W/Wmax ∙ 100

gdzie Wmax – maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać na danym kierunku.

Dla kandydatów na kierunek architektura i urbanistyka  pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek architektura i urbanistyka:

WA = S + WU

S - wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

Dla kandydatów zdających maturę międzynarodową (IB)

Do konkursu bierze się sumę punktów kandydata z następujących przedmiotów:

-              przedmiotu głównego,

-              języka obcego nowożytnego.

Wzór, według  którego obliczane są punkty kandydata: W = P + 0,25JO

Wzór, według którego obliczane są punkty ujednolicone kandydata (Wu) na danym kierunku studiów:

Wu = W/Wmax ∙ 100

gdzie Wmax – maksymalna liczba punktów, którą kandydat może uzyskać na danym kierunku.

Dla kandydatów na kierunek architektura i urbanistyka  pierwszym etapem kwalifikacji jest obowiązkowy konkursowy sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta.

Wzór, według którego obliczane są punkty kandydata na kierunek architektura i urbanistyka:

WA = S + WU

S - wynik ze sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta kandydata, który uzyskał minimum punktowe z każdej części sprawdzianu

Tabela 1. Przeliczniki ocen matury międzynarodowej

 

Przeliczanie ocen zamieszczonych na dyplomie matury międzynarodowej na wynik z egzaminu maturalnego

Ocena na dyplomie matury międzynarodowej

Wynik z egzaminu maturalnego

7

100

6

90

5

80

4

70

3

50

2

30

1

10

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska

Komentarze (0)