Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia

Górnictwo i geologia – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku górnictwo i geologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza matematyczna
 • mineralogia i petrologia
 • mechanika gruntów
 • podstawy budowy maszyn
 • eksploatacja odkrywkowa
 • eksploatacja podziemna
 • odwadnianie kopalń

 

Politechnika Wrocławska oferuje kształcenie wykraczające poza tradycyjne dziedziny inżynierii, łącząc w sobie nauki techniczne z naukami matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. Kierunkiem, który powinien zainteresować kandydatów jest Górnictwo i geologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Założeniem nauki jest zdobycie szerokiej wiedzy z obszaru nauk o ziemi i nauk matematyczno- technicznych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu górnictwa. Studenci przygotowują się do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych, w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko. Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej to także nabycie innych umiejętności, wśród których wymienić można komunikację z otoczeniem, aktywne uczestniczenie w pracy grupowej, kierowanie podległymi pracownikami, czy też podejmowanie samodzielnie działalności gospodarczej. 
Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: analiza matematyczna, mineralogia i petrologia, mechanika gruntów, podstawy budowy maszyn, eksploatacja odkrywkowa, eksploatacja podziemna, odwadnianie kopalń, hydrogeologia, systemy maszynowe, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, eksploatacja i obróbka skał, miernictwo górnicze, geofizyka stosowana, elektrotechnika. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Górnictwo i geologię na Politechnice Wrocławskiej znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organach nadzoru technicznego, administracji państwowej i samorządowej, jednostkach projektowych, jednostkach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach górniczych, firmach prowadzących rozpoznanie i eksploatację złóż kopalń.
Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Tomek, student Górnictwa i geologii mówi:
„Politechnika Wrocławska to nowoczesna uczelnia, w której każdy może rozwijać swoje zainteresowania i przygotować się do wykonywania wymarzonego zawodu. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Górnictwo i geologię na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisu okresowych właściwości pierwiastków i powstających z ich udziałem prostych połączeń chemicznych,
 • mechaniki i wytrzymałości materiałów,
 • identyfikowania wpływu działalności człowieka na środowisko,
 • minimalizowania oddziaływania człowieka na środowisko,
 • rozpoznawania minerałów i skał tworzących skorupę ziemską,
 • identyfikowania rodzajów złóż,
 • organizowania, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych,
 • kierowania procesami wydobywczymi,
 • mechaniki górotworu,
 • wykorzystywania techniki pomiarowej w geodezji,
 • geofizyki górniczej,
 • inżynierii gazowniczej,
 • projektowania i eksploatowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
 • rozpoznawania rozwiązań konstrukcyjnych maszyn górniczych i stanu ich obciążenia,
 • posługiwania się zasadami zrównoważonego rozwoju. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Górnictwo i geologia:

Absolwent kierunku Górnictwo i geologia na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach,
 • organach nadzoru technicznego,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • przedsiębiorstwach górniczych,
 • firmach prowadzących rozpoznanie i eksploatację złóż kopalń. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJArtykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 


 

Komentarze (0)