Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika

31.01.2022

Zootechnika – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku zootechnika w UP WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zootechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • zoologia
 • genetyka
 • anatomia zwierząt
 • ekologia ogólna
 • fizjologia zwierząt
 • podstawy hodowli zwierząt
 • gospodarka rybacka
 • higiena i dobrostan zwierząt

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu kształci studentów od 1945 roku. W ofercie edukacyjnej, pod literą „Z” kandydaci odnajdą kierunek Zootechnika, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu biologii rozrodu, genetyki oraz metod doskonalenia zwierząt gospodarskich i domowych. Ponadto, studenci poznają zagadnienia związane z pszczelarstwem, rybactwem, żywieniem zwierząt, oraz oceną surowców pochodzenia zwierzęcego. Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to także znajomość zasad produkcji roślinnej, projektowania produkcji zwierzęcej, organizacji pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, prowadzenia gospodarstw wielkotowarowych i gospodarstw rodzinnych.
Jakie przedmioty realizowane są w programie nauczania? Na przykład: botanika, zoologia, genetyka, anatomia zwierząt, ekologia ogólna, fizjologia zwierząt, podstawy hodowli zwierząt, gospodarka rybacka, higiena i dobrostan zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, ochrona prawna zwierząt, akwakultura, markery genetyczne w selekcji zwierząt. A co po studiach? Absolwenci kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w administracji związanej z rolnictwem, administracji związanej z doradztwem rolniczym, nadzorze hodowlanym i w służbach inseminacyjnych, specjalistycznych ośrodkach hodowlanych, ogrodach zoologicznych, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami pochodzenia zwierzęcego.
 

Opinie

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Grzesiek, student Zootechniki mówi:
„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przynoszą wiedzę praktyczną, bez której nie dałoby się funkcjonować w jakiejkolwiek branży. To świetna uczelnia, ukierunkowana ku nowoczesności.”
 
 
STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

ZOOTECHNIKA - ważne informacje

Zootechnika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zootechnikę na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • opisywania zjawisk składających się na funkcjonowanie przyrody ożywionej na różnych poziomach jej złożoności,
 • struktury i zasad funkcjonowania organizmów roślinnych i zwierzęcych na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • metod oceny wartości użytkowej, hodowlanej, selekcji i doboru zwierząt,
 • procesów biologicznych,
 • kształtowania środowiska rolniczego poprzez hodowlę zwierząt,
 • zasad żywienia zwierząt,
 • nowoczesnych technik wykorzystywanych w hodowli zwierząt,
 • funkcjonowania środowiska rolniczego,
 • ochrony bioróżnorodności zwierząt hodowlanych,
 • oceny stanu środowiska i zdrowia zwierząt. 

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:
 • administracji związanej z rolnictwem,
 • administracji związanej z doradztwem rolniczym,
 • nadzorze hodowlanym i  służbach inseminacyjnych,
 • schroniskach dla zwierząt,
 • ogrodach zoologicznych,
 • specjalistycznych ośrodkach hodowlanych,
 • fermach zwierząt, 
 • firmach produkujących pasze,
 • zwierzętarniach przy instytutach i laboratoriach badawczych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami pochodzenia zwierzęcego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zootechnika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)