Ogólne zasady rekrutacji na rok 2020/2021

Akademia Pomorska w Słupsku rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Akademii Pomorskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA  NR R.000.42.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 69-72 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) uchwala się, co następuje:

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. W roku akademickim 2020/2021 Akademia Pomorska w Słupsku (zwana dalej AP) będzie prowadzić rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne.

 2. Przewiduje się następujące poziomy studiów:

  1. studia pierwszego stopnia ( licencjackie — 3 letnie),

  2. studia pierwszego stopnia (inżynierskie - 3,5 letnie),

  3. studia drugiego stopnia ( magisterskie —2 letnie),

  4. jednolite studia magisterskie (magisterskie — 5 letnie).

 

§ 2

 1. Przyjęcia na studia następują przez:

  1. rekrutacji,

  2. potwierdzenie efektów uczelnia się,

  3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 2. Warunki przyjęć na studia poprzez rekrutację określa niniejsza uchwała.

 3. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjęć na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się określone są w odrębnych przepisach.

 4. Warunki przyjąć na studia poprzez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa regulamin studiów AP.

 

§ 3

Rekrutacja na studia odbywa się w następujących etapach:

 1. Elektroniczna rejestracja na studia,

 2. Dostarczenie kompletu dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego AP,

 3. Ocena kwalifikacji kandydata przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej UKR),

 4. Dokonanie wpisu na studia lub

 5. Wydanie decyzji administracyjnej w przypadku decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 

TERMINY REKRUTACJI

 

§ 4

Rozpoczęcie rekrutacji na studia na  roku  akademickim  2020/2021  ustala  się  na  dzień:  22 czerwca 2020 r.

 1. Zakończenie rekrutacji na studia  na  roku  akademickim  2020/2021  ustala  się  na  dzień: 15 października 2020 r.

 2. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów rekrutacji w ramach terminów określonych w ust. 1 i 2 określa Rektor AP w postaci zarządzenia, nie później niż do końca kwietnia 2020.

 3. Harmonogram obejmuje wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, a w szczególności: terminy elektronicznej rejestracji, terminy składania dokumentów, terminy sprawdzianów i egzaminów wstępnych, terminy przebiegu oraz ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego, w tym termin wpisu na studia.

 

ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną oraz zespoły oceniające przeprowadzające sprawdziany lub egzaminy.

 2. Skład UKR oraz zespołów oceniających powołuje Rektor.

 3. Do zadań zespołów oceniających należy:

  1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek studiów,

  2. sporządzenie i przekazanie do UKR protokołu zawierającego wyniki postępowania.

 4. Do zadań UKR należy:

  1. przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na studia i przygotowanie list rankingowych kandydatów,

  2. sporządzenie protokołu z przebiegu rekrutacji wraz z listami przyjęć na studia,

  3. wydanie decyzji administracyjnych o nieprzyjęciach na studia,

  4. opiniowanie odwoła n kandydatów od decyzji UKR.

 5. Od decyzji UKR służy odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.

 6. Podstawą odwotania, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków lub trybu rekrutacji na studia określonych niniejszą uchwałą.

 7. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Punkt rekrutacyjny AP.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale rozstrzyga UKR.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Rozdział 1. Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

 

Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:

 1. Posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów, o którym mowa w ust. 2 i 3

 2. Zarejestrowała się na studia w systemie e-rekrutacyjnym i wyprowadziła wszystkie niezbędne dane, o których mowa w par. 7 ust. 2 niniejszej uchwały;

 3. Wniosta opłatę rekrutacyjną lub posiada dokument uprawniający do zwolnienia z tej optaty zgodnie z par. 9 ust 1 niniejszej uchwały.

 4. Dostarczyła do Punktu Rekrutacyjnego dokumenty wyszczególnione w par. 9.

 1. Do odbywania studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w AP może być dopuszczona osoba, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

 1. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2;

 2. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

 3. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwa dojrzatości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 1. Do odbywania studiów drugiego w AP może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

 

§ 7

 1. System e-rekrutacyjny dostępny jest na stronie: https://ehms.apsI.edu.pl/e-rekrutacia/ i będzie aktywowany zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 2. Podczas elektronicznej rejestracji kandydat uzupełnia dane, a w szczególności:

  1. dane osobowe i kontaktowe,

  2. dane o ukończonej szkole lub uczelni,

  3. wyniki z egzaminu maturalnego/dojrzatości lub wyniki ukończenia studiów,

  4. załącza kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli (fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

 3. Kandydat ponosi konsekwencje wprowadzenia niewłaściwych lub nieprawdziwych danych podczas e-rekrutacji.

 

§ 8

 1. Opłata rekrutacyjna na studia wynosi, zgodnie z par. 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późń. zm.),:

  1. 150 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

  2. 85 zł dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów;

  3. 100 zł dla kierunków na których przeprowadzane są wstępne egzaminy sprawnościowe.

 2. Kwoty, o których mowa w ust. 1, należy wpłacać na indywidualne konto bankowe kandydata, którego numer zostanie wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji na studia, w terminie nie później niż w dniu zakończenia rekrutacji (wedtug harmonogramu o którym mowa w par. 4 niniejszej uchwały).

 3. Po wpłynie opłaty na konto bankowe AP, na osobistym koncie kandydata w e-rekrutacji pojawia się potwierdzenie zaksięgowania.

 4. W przypadku gdy kandydat dokona opłaty, a na jego koncie brakuje potwierdzenia wpłynięcia opłaty, należy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie opłaty (np. potwierdzenie transakcji/przelewu internetowego, potwierdzenie wpłaty z poczty, banku lub innej placówki). Kandydaci wnoszący opłatę rekrutacyjną poza granicami Polski dokonują wpłaty na główny rachunek bankowy AP: PL 71 2490 0005 0000 4520 8377 0269 (SWIFT: ALBPPLPW) i dołączają potwierdzenie opłaty wraz z dokumentami rekrutacyjnymi.

 1. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, kandydat wnosi opłaty za każdy z kierunków.

 2. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnione są osoby posiadające ważną „Kartę Dużej Rodziny”, którą należy okazać w Punkcie Rekrutacyjnym.

 3. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w następujących przypadkach:

  1. nieuruchomienia kierunku,

  2. wniesienia opłaty w kwocie przekraczającej należność wynikającą z liczby dokonanych rejestracji; wówczas zwrotowi podlega kwota nadpłaty,

  3. rezygnacji z dalszej rekrutacji, tj. nie złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

 1. złożenia pisemnej rezygnacji z rekrutacji przed terminem kwalifikacji, tj. przed posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej,

 2. uzasadnionej nieobecności na egzaminie wstępnym.

 1. W pozostałych przypadkach opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 2. Zwrot opłaty następuje na pisemny wniosek kandydata, złożony do Rektora, za pośrednictwem Punktu Rekrutacyjnego, w terminie nie później niż do końca semestru zimowego (wzór wniosku stanowi Załqcznik nr J niniejszej uchwały).

 3. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie wptaty, o ile nie złożyt już wcześniej takiego potwierdzenia wraz z dokumentami w Punkcie Rekrutacyjnym.

 

§ 9

 1. Zarejestrowani kandydaci dostarczają komplet dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego AP.

 2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie zobowiązani są do dostarczenia w terminie, o którym mowa w par. 4 niniejszej uchwały, następujących dokumentów:

  1. Podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na studia i ankietę osobową wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji na studia,

  2. Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny — oryginat/odpis oraz kopię w celu poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,

  3. Aktualną kolorową fotografii zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych — w przypadku gdy kandydat nie zatączył fotografii elektronicznej podczas rejestracji na studia,

  4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata — do wglądu,

  5. Upoważnienie do złożenia dokumentów — w przypadku gdy dokumenty kandydata sktadane są przez osobę trzecią (wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),

  6. W przypadku gdy kandydat na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie zdawał Maturę Międzynarodową (International Baccalaureat) lub Maturę Europejską (European Baccalaureate) lub inny egzamin zagraniczny, o którym mowa w par. 13, podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu potwierdzającego zdanie matury/egzaminu, może przedłożyć zaświadczenie wydane przez szkołę lub inny organ za to odpowiedzialny,

  7. W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,

  8. Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek - według Załącznika nr 1.

 3. Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są do dostarczenia w terminie, o którym mowa w par. 4 niniejszej uchwały, następujących dokumentów.

  1. Podpisany własnoręcznie formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na studia i ankietę osobową wygenerowany podczas elektronicznej rejestracji na studia,

  2. Dyplom ukoćiczenia studiów — oryginał/odpis oraz kopię w celu poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,

  3. Aktualną kolorową fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych — w przypadku gdy kandydat nie załączyt fotografii elektronicznej podczas rejestracji na studia,

  4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata — do wglądu,

  5. Upoważnienie do ztożenia dokumentów — w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),

  6. W przypadku gdy kandydat podczas trwania procesu rekrutacji nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów, może przedtożyć zaświadczenie o ukończeniu tychże studiów wydane przez wtaściwą jednostkę. Zaświadczenie ważne jest prze okres 30 dni,

  7. Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek - według Załącznika nr 1.

 1. Dla kandydatów, którzy ukończyli szkotę lub studia poza granicami RP, obowiązują przepisy, o których mowa w par. 13 ust. 2, 3, i 4 pkt od 2-5 oraz 8 niniejszej uchwały.

 2. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2 lub 3, uważane będzie za rezygnację kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek, na który się zarejestrowat.

 

Rozdział 2. Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 

§ 10

 1. Jeżeli kandydat zdał egzamin dojrzałości (starą maturę), to oceny z egzaminu pisemnego zostaną przeliczone na procenty według poniższej tabeli. W przypadku braku oceny z egzaminu pisemnego brany jest pod uwagę egzamin ustny. Liczba przeliczonych procentów jest równa wynikom procentowym „nowej matury”.

 

skala 6-stopniowa

matura po 1991 r.

skala  4-stopniowa

matura do 1991 r.

6

90 %

5

90 %

5

75 %

4

60 %

4

60 %

3

30 %

3

4S %

 

0 %

2

30 %

 

 

1

0 %

 

 

 

 1. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie stanowią wyniki z pisemnego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, to zostanie przeprowadzone postępowanie kwaI¡fikacyjne w formie rankingu.

 2. Ranking, o którym mowa w ust. 2, tworzy się na podstawie wyników procentowych uzyskanych z egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu przeliczonych w następujący sposób:

  1. 1% pkt na poziomie podstawowym = 1 pkt

  2. 1% pkt na poziomie rozszerzonym = 2 pkt

  3. 1% pkt starej matury = 2 pkt

  4. 1% pkt z przedmiotu język nowoyytni dwujęzyczny = 2 pkt.

  5. Suma pkt z przedmiotu preferowanego x 2.

 3. Kandydaci posiadający świadectwo lub dyplom wydany za granicą, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu wedtug zasad określonych w Załącznîku nr 6 niniejszej uchwały.

5. W przypadku większej liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskíe niż planowana liczba miejsc na kierunki, na który wstęp na studia jest wolny, zostanie przeprowadzone dodatkowo postępowanie kwalifikacyjne analogicznie do postępowania, o którym mowa w ust. 2 i 3. Wykaz przedmiotów branych pod uwagę przy tworzeniu rankingu na dany kierunek stanowi Zalqcznik nr 2.

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego będą przyjmowanî na studia w pierwszej kolejności (w ramach planowanej liczby miejsc) na zasadach określonych odrębną Uchwałą nr R.000.15.19 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie zasad przyjmowania na studio laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w roku akademickim 2020/2021.

 2. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia stanowi wynik ukoñczenia studiów (ocena na dyplomie) zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w formie rankingu ocen ukończenia studiów. Oceny przeliczone zostaną w następujący sposób:

  1. dostateczna = 3 pkt;

  2. dostateczna plus = 3,5 pkt;

  3. dobra - 4 pkt;

  4. dobra plus — 4,5 pkt;

  5. bardzo dobra = 5 pkt.

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów na studia drugiego stopnia niż planowana liczba miejsc na kierunki, na który wstęp na studia jest wolny, zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, jak w ust. 7.

 2. Na podstawie złożonych dokumentów UKR tworzy Iístę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.

 3. Z wynikiem postępowania kwalifikacyjnego kandydat na studia zapoznaje się po zalogowaniu na swoje wirtualne konto rekrutacyjne.

 4. Przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskîe na dany kierunek studiów na rok akademickî, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku organizacji rekrutacji uzupełniającej, o której mowa powyżej, kandydat składa wniosek o przystąpienie do rekrutacji uzupełniającej wraz z dokumentem poświadczającym poprawiony wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości, otrzymanym z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tj: poprawione świadectwo dojrzałości albo aneks do śwìadectwa dojrzałości, albo zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Wnioski te rozpatrywane są na bieżąco i uaktualniane na listach rankingowych przy kolejnych kwalifikacjach na studia. Rekrutacja uzupełniająca zakoñczy się nie później niż w terminie do 28 września 2020 r.

Szczegółowe kryteria przyjęć na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zawiera Załqcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

 

Rozdział 3. Przyjęcia i wpis na studia

 

§ 12

 1. Przyjęć na studia dokonuje się na kierunek.

 2. W przypadku studiów drugiego stopnia, których program studiów przewiduje przedmioty specjalnoścîowe od pierwszego semestru, kandydaci zobowiązani są do wskazania specjalności, którą są zainteresowani, podczas elektronicznej rejestracji na studia.

 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą ztożenia ślubowania.

 4. Wpis na listę studentów polega na nadaniu przez UKR statusu „wpisany na listę studentów”. Kandydat ze swoi statusem zapoznaj się na koncie w e-rekrutacji.

 5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane otrzymują odmowę przyjęcia na studia w drodze decyzji administracyjnej.

 6. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do przyjęcia z powodu wyczerpania limÌtu miejsc na dany kierunek studiów, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną przyjęte na studia z zachowaniem kolejnoścî wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 7. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Minimalną liczbę osób chętnych do uruchomienia specjalności określa par. 15 niniejszej uchwały.

 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA NA STUDIA KANDYDATÓW CUDZOZIEMCÓW

 

§ 13

 1. Przyjęcie na studia cudzoziemców następuje na podstawie art. 323 oraz 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).

 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkotę za granicami RP, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo zostało uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce:

  1. z mocy prawa, zgodnie z art. 93 ust. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) lub

  2. na podstawie umów międzynarodowych lub

  3. na podstawie decyzji administracyjnej kuratora oświaty, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 i 1S60).

 2. Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez nich dyplom:

  1. uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w kraju, w którym został wydany, pod warunkiem, że uczelnia, która go wydała, była akredytowana w dniu jego wydania oraz program realizowany podczas studiów posiadać akredytację i był zgodny z przepisami państwa, na terenie którego było prowadzone kształcenie.

  2. został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie umowy międzynarodowej lub

  3. został uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w drodze nostryfikacji przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Kandydaci — cudzoziemcy na studia zobowiązani są dostarczyć dokumenty określone w par. 9 oraz dodatkowo:

  1. Kopię paszportu zagranicznego;

  2. Poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz 938 i 939));

  3. Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille. Tłumaczenie musi być poświadczone przez polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości), tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub polskiego konsula (konsulat);

  4. W przypadku gdy świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych - zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce wydane przez właściwego Kuratora Oświaty;

 4. Zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukoriczenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji;

 5. Dokument potwierdzający uprawnienia do zwolnienia opłat za studia (zgodnie z art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668));

 6. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepelnoletniego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów (wzór oświadczenia stanowi Załqcznik nr 5 do niniejszej uchwały).

 7. Jeżeli w terminie złożenia dokumentów (oryginałów lub uwierzytelnionych kopii) kandydat legitymujący się maturą zagraniczną lub dyplomem zagranicznym, nie posiada jeszcze apostille lub legalizacji tego dokumentu, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o dostarczeniu apostille lub legalizacji w terminie nie później niż do końca października 2019 r.

 8. Decyzje w sprawie przyjęć cudzoziemców na studia podejmuje Rektor.

 9. Od decyzji Rektora nie można się odwołać, jednakże kandydat niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

W przypadku niewypełnienia planowanej liczby miejsc, UKR może podjąć decyzję o ogłoszeniu dodatkowej rekrutacji.

 

§ 15

Wymagana minimalna liczba kandydatów do utworzenia kierunku na studiach pierwszego stopnia wynosi 15 osób z wyjątkiem kierunków: bezpieczeństwo narodowe, matematyka, edukacja techniczno-informatyczna, fizyka techniczna, biologia, ochrona środowiska, geografia, turystyka i rekreacja, kosmetologia, informatyka — 12 osób.

 1. Wymagana minimalna liczna studentów do utworzenia kierunku na studiach drugiego stopnia wynosi 10 osób. Utworzenie kolejnej grupy ćwiczeniowej na specjalności możliwe jest dopiero po uzyskaniu maksymalnej liczebności w poprzedniej grupie ćwiczeniowej - zgodnie z Zarządzeniem nr R.021.10.16 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich.

 2. Rektor może podjąć decyzję o uruchomieniu kierunku, jeżeli liczba kandydatów/studentów będzie wynosiła +/- 20 % wymaganej liczby.

 3. Kierunek uruchomiony w wyniku pierwszego naboru może zostać zamknięty decyzją Rektora, jeżeli do końca trwania rekrutacji pozostanie na danym kierunku mniej niż jedna grupa ćwiczeniowa.

 4. Kandydaci, w przypadku o którym mowa w ust. 4, mogą zostać przyjęci bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej na inny kierunek zgodnie z zasadami przyjęć obowiązującymi na wybranym kierunku.

 

§ 16

W ramach kierunków prowadzonych na AP, uwzględnionych w Zalqczniku nr 1, mogą być realizowane studia w ramach porozumień o wzajemnym wsparciu w procesie kształcenia studentów zawartych z uczelniami zagranicznymi, na zasadach określonych w tychze porozumieniach i odrębnych przepisów.

 

Załączniki

Zał. nr 1 - Wykaz kierunków i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki

2020/2021

Zał. nr 2 - Wykaz przedmiotów branych pod uwagę przy tworzeniu rankingów Zał. nr 3 — Wzór wniosku o zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zał. nr 4 - Wzór upoważnienia do złożenia dokumentów

Zał. nr 5 — Wzór zaświadczenia rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata o wyrażenie zgody na

podjęcie studiów

Zał. nr 6 — Szczegółowe zasady przeliczania ocen ze świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr R.000.42.19 z dnia 19 czerwca 2019 r.

Wykaz przedmiotów branych pod uwagę przy tworzeniu rankingów

 

kierunek

Przedmiot lub przedmioty do wyboru

(wybierany jest wyniki korzystniejszy dla kandydata)

Administracja

Język polski lub język obcy lub historia lub wiedza o społeczeństwie

Bezpieczeństwo narodowe

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub język polski

Biologia

Biologia (przedmiot preferowany) lub matematyka

Dietetyka *

przedmiot obowiązkowy do wyboru: matematyka lub polski oraz przedmiot preferowany do wyboru: biologia lub chemia

Edukacja techniczno-informatyczna (inż.)

Matematyka lub informatyka

Filologia angielska

Język angielski

Filologia germańska

Język polski lub język niemiecki

Filologia rosyjska

Język polski lub język rosyjski

Filologia polska

Język polski

Fizjoterapia (JSM)

przedmiot obowiązkowy do wyboru: matematyka lub polski lub język obcy oraz przedmiot preferowany do wyboru: biologia lub

chemia lub fizyka z astronomią

Fizyka techniczna (inż.)

Matematyka lub fizyka/fizyka z astronomią lub informatyka

Florystyka *

Biologia (przedmiot preferowany) lub język polski

Geografia

Geografia lub język obcy

Gospodarka przestrzenna *

Geografia lub język obcy

Historia

Historia lub wiedza o społeczeństwie lub język polski

Informatyka (inż.)

matematyka

Inżynieria cyberprzestrzeni (inż.)

Wiedza o społeczeństwie lub matematyka lub informatyka

Kosmetologia

przedmiot obowiązkowy do wyboru: matematyka lub polski oraz przedmiot preferowany do wyboru: biologia lub chemia

Logistyka*

Język polski lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Matematyka

Ochrona środowiska

Biologia lub chemia lub geografia (przedmioty preferowane) lub matematyka;

Pedagogika

Język polski lub język obcy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (JSM)

Język polski lub język obcy

Pielęgniarstwo

Język polski lub język angielski

Politologia

Wiedza o społeczeństwie lub język obcy

Praca socjalna

Język polski lub język obcy

Prawo (JSM)

Język polski lub język obcy lub historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia

Ratownictwo medyczne

Język polski lub język obcy

Socjologia

Język polski lub język obcy

Turystyka i rekreacja

Geografia lub język obcy

Zarządzanie

Język polski lub matematyka lub wiedza o społeczeństwie

* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu akceptacji MNiSW inż. – studia inżynierskie

JSM – jednolite studia magisterskie

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku

Komentarze (0)